Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dispersed generation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wzrost cen energii elektrycznej, rozwój generacji rozproszonej oraz konieczność ograniczenia emisji CO2 sprawia, że należy rozważać stopniowe instalowanie źródeł fotowoltaicznych (PV) na budynkach użyteczności publicznej. Trend ten obserwowany w Europie Zachodniej zaczyna również być widoczny w Polsce. Jest to spowodowane dostępnością na budynkach i wokół nich powierzchni dostosowanych do montażu instalacji PV oraz bliskością odbiorów energii. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia w miastach ze względu na ich budowę cechuje duża niezawodność. Struktura tych sieci dostosowana jest do stopnia zurbanizowania danego obszaru. Sieci te, szczególnie w nowobudowanych osiedlach, charakteryzują się dostateczną przepustowością kabli, krótszymi długościami poszczególnych obwodów oraz zapasem mocy w stacjach SN/nn. Artykuł ma za zadanie zaprezentowanie na przykładzie wybranego osiedla mieszkaniowego możliwości rozwoju instalacji PV w warunkach miejskich. Jest również próbą oceny ich wpływu na sieć nn, a także próbą wskazania korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy źródeł fotowoltaicznych z siecią miejską.
EN
Electricity price increase, development of distributed generation and the need to reduce CO2 emission mean that the gradual installation of photovoltaic sources (PVs) on public buildings should be considered. This trend observed in Western Europe can also be seen in Poland. This is facilitated by the availability on buildings and around them of surfaces adapted to the installation of PV sources and the proximity of energy consumers. Low-voltage power networks in urban areas, due to their structure, are characterized by high reliability. The structure of these networks is adapted to the degree of urbanization of the area. These networks, especially in newly built housing estates, are characterized by sufficient capacity of selected cables, shorter lengths of circuits and a reserve of installed power in the MV/LV substations. The article aims to present, on the example of a selected housing estate, the possibility of developing a PV installations in urban conditions. It is also an attempt to assess their impact on the LV network, as well as to indicate the benefits and threats resulting from the cooperation of photovoltaic sources with the urban network.
PL
Przedstawiono perspektywy wykorzystania generacji rozproszonej, w tym energetyki prosumenckiej do produkcji energii elektrycznej.
EN
Perspective of utilization of dispersed generation including the use of prosument energetics for production of electric energy.
PL
W artykule wykazano, że są pewne czynniki mogące znacznie wpłynąć na parametry jakościowe pracy sieci. Do grupy takich czynników należeć może chociażby zmiana konfiguracji układu połączeń albo zmienność zarówno generacji jak i obciążenia. Przy wykazaniu różnic stanów, w jakim znajduje się układ i ocenieniu ich skali można zastosować analizę skupień. Jest ona oparta na metodach grupowania danych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki zastosowania analizy skupień długoterminowych danych jakości energii elektrycznej zarejestrowanych synchronicznie w wybranych polach stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV zlokalizowaną w aglomeracji miejskiej.
EN
The paper presents the outcomes of calculation of minimal value, median, mean value, maximum value of power quality parameters for each cluster and data without grouping. Additionally, the another parameter was calculated: difference of mean value and median. The paper includes the cluster analysis for long-term power data quality electricity recorded synchronously in selected fields of distribution substation 110/20/10 kV located in municipal area.
PL
Przedstawiono grupę referatów poświęconych problematyce planowania rozwoju i pracy oraz zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej z dużym nasyceniem generacji rozproszonej. Rozwój generacji rozproszonej jest przyczyną największych zmian w warunkach pracy sieci dystrybucyjnych SN i nn, które przez wiele lat były projektowane i eksploatowane jako sieci odbiorcze. Obecnie coraz częściej obserwowany jest odwrócony kierunek przepływu mocy czynnej. W niedalekiej przyszłości źródłem zakłóceń w pracy sieci dystrybucyjnych będą samochody elektryczne. Są rozwijane metody estymacji stanu pracy sieci przy wykorzystaniu pomiarów historycznych i ograniczeniu liczby bieżących pomiarów. W jednym z referatów zaprezentowano przegląd metod stosowanych do testowania tzw. rozwiązań typu „Smart”. Został on przygotowany przez międzynarodową grupę naukowców z 11 instytucji, które były zaangażowane w projekty ­Grid4EU, EvolvDSO, IGREENGrid. Zaprezentowano także metody optymalizacji warunków pracy mikrosieci z uwzględnieniem generacji PV i magazynów energii.
XX
Presented is a group of papers dedicated to planning of development and work as well as to operational management of a distribution network highly penetrated by dispersed generation. Development of dispersed generation is the cause of the biggest changes in working conditions of MV and LV networks that for many years have been designed and operated as distribution ones. Recently, we have been observing more and more frequently the reverse active power flow. In the nearest future electric cars will be the source of interferences in distribution networks. Developed are methods of a network operating conditions estimation with the use of historical measurements and reduction of the number of the current ones. In one of the papers there was presented a review of methods used for testing solutions of the “smart” type – the paper was prepared by an international group of scientists representing 11 institutions that were involved in Grid4EU, EvolvDSO and IGREENGrid projects. Presented were also methods of micro-grids operating conditions optimization including PV generation and energy stores.
PL
Przedstawiono metody wykrywania pracy wyspowej generacji rozproszonej, przyłączonej do sieci rozdzielczej oraz stosowane algorytmy działania zabezpieczeń LOM w wybranych krajach.
EN
The article presents methods of detecting insular work of dispersed generation connected to distributing grid and algorithms for LOM protections used in selected countries.
PL
W artykule opisano wpływ źródła rozproszonego na sieć średniego napięcia o małej impedancji. Analizę oparto o obliczenia teoretyczne oraz pomiary. Przedstawiono wpływ źródła energii elektrycznej na wartość napięcia w sieci średniego napięcia, rozpływy mocy biernej i starty energii. Zaproponowano, by w sieciach o małych impedancjach wykorzystać źródła rozproszone nie tylko do regulacji wartości napięcia, ale również do bilansowania mocy biernej w linii SN. Wykazano, że regulacja wartości napięcia przez źródła energii elektrycznej może być mało efektywna. Natomiast wykorzystanie generacji rozproszonej jako źródła mocy biernej może poprawić bilans mocy biernej w sieci oraz obniżyć starty energii.
EN
The paper describes the influence of a dispersed source on medium voltage networks with low impedance. The analysis was based on theoretical calculations and measurements. The influence of electric power sources on voltage values in medium voltage networks was presented, as well as reactive power distribution and energy losses. It was proposed to apply dispersed energy sources in low-impedance networks not only in order to regulate voltage values but also to balance reactive power in medium voltage power lines. It was proven that voltage regulation by electric power sources can be not very effective. Whereas, using dispersed generation as a source of reactive power can improve reactive power balance in the network as well as reduce energy losses.
EN
The addition of a new source of active power to an electric power distribution network alters its operation conditions. The effect of such changes depends on the power of the additional source, its location in the network as well as its type. In the paper the influence of the active power source on the selected parameters of the operations of the distribution network – such as the active power losses and voltage levels – is presented. Also, the influence of the level of power of the additional source and the level of the network’s load on the location of tie points is considered.
PL
Instalacja dodatkowego źródła mocy czynnej w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zmienia warunki jej pracy. Efekt zmian zależy od mocy dodatkowego źródła, miejsca jego lokalizacji w sieci oraz rodzaju przyłączanego źródła. W pracy analizuje się wpływ źródła mocy czynnej na wybrane parametry pracy sieci dystrybucyjnej takie jak straty mocy czynnej i poziomy napięć. Dokonano analizy wpływu mocy przyłączanego źródła i poziomu obciążenia sieci na lokalizację stałych punktów podziału sieci.
8
Content available remote Modelowanie procesu pozyskiwania informacji dla systemu sterowania w Smart Grid
PL
Dążenie do stworzenia elektroenergetycznych sieci zasługujących na miano sieci inteligentnych pociąga za sobą konieczność pozyskiwania coraz większej ilości informacji. Jest to szczególnie istotne, gdy chce się optymalizować pracę sieci oraz unikać zagrożeń związanych z generacją rozproszoną i mikrogeneracją. Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez sterowniki PLC, jako źródła danych uzupełniającego informacje podstawowe niezbędne dla sterowania siecią elektroenergetyczną określaną, jako Smart Grid.
EN
Development of electric power networks that can be considered as intelligent networks entails the need for acquiring ever greater amount of information. It is particularly important, when the grid optimization task is to be realized with an effort to avoid hazards related to the dispersed and micro generation. [3]. The objective of this article is to present application potentialities of the functions offered by programmable logic controllers (PLC’s) to be used as a source of supplementary data for the basic information that is necessary to control an electric power network system referred to as a Smart Grid.
EN
The paper presents the results of a research project aimed at the construction of a single-phase inverter designed to transfer power from renewable energy sources (RES) to an electric power system (EPS). The research concerned the possibility of the small scale generation units based on voltage source inverters (VSI) use for power quality improvement in similar way as is observed in generation units based on synchronous generators connected directly to the grid. An overview of a hardware design with a control scheme description of the prototype is given in the paper. In the final section the simulation and experimental results of the designed inverter are presented and discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu opracowanie 1-fazowego falownika zaprojektowanego do przeka- zywania energii z odnawialnego źródła energii (OZE) do systemu elektroenergetycznego (SEE). Autor skoncentrował badania na możliwości użycia mikroźródeł bazujących na falownikach napięcia do poprawy jakości energii elektrycznej w podobny sposób, jak obserwuje się to w układach wytwórczych bazujących na generatorach synchronicznych przyłączonych bezpośrednio do sieci. Artykuł zawiera ponadto opis sposobu projektowania prototypu falownika oraz jego systemu sterowania. W ostatniej części zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaprojektowanego falownika.
PL
Przedstawiono grupę referatów poświęconych problematyce planowania rozwoju i pracy oraz zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej z dużym nasyceniem generacji rozproszonej. Założono przy tym, że źródła generacji rozproszonej będą traktowane jak obiekty aktywne z możliwością regulacji mocy biernej, natomiast możliwość regulacji mocy czynnej będzie ograniczona z powodu źródła energii pierwotnej w postaci wiatru i słońca. Niewykorzystana energia wiatru i słońca jest bezpowrotnie tracona. Zdolności źródeł rozproszonych do regulacji mocy czynnej mogą być rozszerzone przy założeniu instalacji magazynów energii, których bieżący tryb pracy (ładowanie i rozładowanie) może być dostosowany do warunków panujących w sieci. Przy zastosowaniu stosownych algorytmów sterowania, magazyn energii może być wykorzystany do realizacji funkcji niedostępnych źródłom rozproszonym. Cześć referatów porusza temat samochodów elektrycznych, traktując je jako nowy typ odbioru, który cechuje się zmiennością zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Autorzy proponują wykorzystanie samochodów elektrycznych jako źródła energii elektrycznej w tych stanach sieci, w których jest to niezbędne, przy uwzględnieniu stochastycznych zachowań użytkowników aut. Zaobserwowano zmniejszenie udziału generacji konwencjonalnej w bilansie elektroenergetycznym systemu z powodu pracującej generacji rozproszonej. W rezultacie ulegają ograniczeniu zdolności do świadczenia usług systemowych przez generację konwencjonalną. Wobec rozwoju generacji rozproszonej jest konieczne wykorzystanie jej źródeł do świadczenia usług systemowych.
EN
Presented is a group of lectures dedicated to problems referring to development and operation planning as well as the management of a distribution network operation with strong participation of dispersed generation. It is assumed here that the dispersed generation sources will be treated as active objects with the possibility of reactive power control while the active power control possibility will be limited as the primary energy sources are wind and sun. The unused wind and solar energy is irrecoverably lost. The ability of distributed sources to control the active power can be extended provided that energy storages are installed and their operational mode is adjusted to the current network conditions (charging and discharging). After adequate control algorithms have been applied such energy storages can be used for realization of functions unavailable to dispersed sources. A part of articles is dedicated to electric cars defining them as a new type of energy consuming objects which are characterized by high changeability both in time and space. The authors propose making use of electric cars as electric energy sources in such network conditions when it is necessary, taking into account stochastic behaviour of the car users. Observed is reduction of conventional generation share in a system energy balance due to the dispersed generation contribution into it. As the result, the abilities of conventional generation to provide system services become gradually limited so it is necessary to complement this gap with the use of developing dispersed generation sources.
EN
Electrical energy distribution, since its beginning, is accompanied with electrical energy loss, whose source is resistivity of the network elements. The transmission of electrical energy is made more effective by enhancing the voltage, increasing cross-sections and the use of new material technologies. The EU environmental policy, through propagating distributed power generation, especially in industrial centres, also significantly contributes to an enhancement of the energy balance in local distribution areas.
12
Content available remote Modeling of Control Systems Dedicated to Dispersed Energy Sources
EN
The paper presents a modeling method for SCADA systems that considers service conditions, data acquisition and the applied communication standards. Modeling of the SCADA operation for dispersed sources can be realized various ways. Multi-variant modelling responds to varied expectations and tasks realized by the energy source depending on its installed power, kind of installation or the way of its operation. The model should include several cooperating modules that exchange information.
PL
Artykuł przedstawia sposób modelowania Systemów Sterowania i Nadzoru (SSiN) z uwzględnieniem właściwości eksploatacyjnych i informatycznych oraz zastosowanych standardów komunikacyjnych. Modelowanie pracy SSiN dla źródeł rozproszonych może być realizowane wielowariantowo. W modelu uwzględnić można szereg modułów współpracujących i wymieniających informacje pomiędzy sobą.
13
Content available Analysis of photovoltaic cells usage in a household
EN
The issue of photovoltaic cells usage for hot tap water heating in a household has been presented. There has been built a research point, which was situated on a single-family house in the country. The aim of the research was obtaining maximum performance characteristics of the system for hot tap water heating based on photovoltaic cells. It was carried out during summer solstice because of the most favourable relationship of day versus night, from the point of view of efficiency. Results collected from the research enabled to obtain a lot of exploitation characteristics describing the system. There have been presented exemplary time courses of action of generated power and selected working parameters. Maximum energy performance of the system has been determined. Further research should enable to define minimum hot water tank capacity as a buffer of energy and minimum number of panels that constitute a heating water battery, in order to fulfil requirements included in the Ordinance of the Minister of Infrastructure dated 14th January 2002, related to defining average norms of water consumption (Journal of Law 8/02 item70).
PL
Przedstawiono zagadnienie wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) w gospodarstwie domowym. Zbudowano stanowisko badawcze posadowione na domu jednorodzinnym usytuowanym w środowisku wiejskim. Celem badań było uzyskanie maksymalnych charakterystyk wydajnościowych układu do podgrzewania CWU opartego na ogniwach fotowoltaicznych. Przeprowadzono je w okresie przesilenia letniego, ze względu na najkorzystniejszy pod względem wydajności stosunek czasu dnia do nocy. Uzyskane z badań wyniki umożliwiły pozyskanie wielu charakterystyk eksploatacyjnych opisujących system. Zamieszczono przykładowe przebiegi czasowe generowanej mocy oraz wybrane parametry robocze. Wyznaczono maksymalną wydajność energetyczną układu. Dalsze badania powinny umożliwić ustalenie minimalnej pojemności zbiornika CWU jako bufora energii i minimalnej ilości paneli wchodzących w skład baterii do podgrzewania wody, by spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002, w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 8/02 poz. 70).
EN
The paper presents a novel method of forecasting the potential for the development of various types of generation, including renewable, connecting to the distribution grid. The proposed algorithm is based on the idea of identifying different factors influencing the possibility of developing various types of generation in different time horizons. Descriptions of subsequent stages of the forecasting procedure, used terms and the software implementing the algorithm, developed by the authors, are also included in the paper. Finally, comments regarding the reliability of the results obtained using the method are described.
PL
Autorzy przedstawili w artykule propozycję algorytmu prognozowania potencjału rozwoju różnych rodzajów generacji, w tym odnawialnej, w sieci dystrybucyjnej, w różnych horyzontach czasowych. Algorytm jest oparty na identyfikacji czynników wpływu determinujących możliwość rozwoju danego rodzaju generacji. Opisano kolejne etapy procesu prognozowania, wprowadzone pojęcia oraz stworzone oprogramowanie implementujące zaprojektowany algorytm, przedstawiono również komentarze dotyczące wiarygodności otrzymywanych wyników prognozy.
PL
W artykule została przedstawiona propozycja algorytmu prognozowania potencjału rozwoju różnych rodzajów generacji, w tym odnawialnej, w sieci dystrybucyjnej w różnych horyzontach czasowych. Algorytm jest oparty na identyfikacji czynników wpływu determinujących możliwość rozwoju danego rodzaju generacji. W artykule zostały opisane poszczególne etapy procesu prognozowania, wprowadzone pojęcia oraz stworzone oprogramowanie implementujące zaprojektowany algorytm, przedstawiono również komentarze dotyczące wiarygodności otrzymywanych wyników prognozy.
EN
The paper presents a novel method of forecasting the potential for the development of various types of generation, including renewable, connecting to the distribution grid. The proposed algorithm is based on the idea of identifying different factors influencing the possibility of developing various types of generation in different time horizons. Descriptions of subsequent stages of the forecasting procedure, used terms and the software implementing the algorithm, developed by the authors, are also included in the paper. Finally, comments regarding the reliability of the results obtained using the method are described.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję Wirtualnej Elektrowni - w ujęciu sieci powiązań organizacyjno-technologicznych niezależnych podmiotów gospodarczych - Jednostek Wytwórczych Małej Mocy (JWMM) - wytwarzających energię elektryczną w źródłach generacji rozproszonej. Wskazano istotę konwergencji atrybutów organizacyjnych i technologicznych w wirtualnym środowisku zarządzania Wirtualną Elektrownią - w ujęciu transformacji biznesu elektroenergetycznego. W artykule proponuje się integrację organizacyjno-technologiczną generacji rozproszonej - JWMM - kreowanie struktury Wirtualnej Elektrowni - z wykorzystaniem inteligentnych narzędzi wspomagania decyzji - implementowanych w strukturach Inteligentnego Systemu Zarządzania Wirtualną Elektrownią (ISZWE). Podstawowym zadaniem inteligentnych narzędzi wspomagania decyzji jest pobudzanie percepcji decydentów oraz zarządzanie ruchem poszczególnych JWMM - Wirtualnej Elektrowni. Zaprezentowano również strukturę modułową proponowanego modelu - implementowanego w środowisku sieci inteligentnych Smart Grids.
EN
The concept of Virtual Power Plant - in the aspect of organizational and technological connection nets of independent economic subjects - Small Power Generating Units (SPGU) - generating electrical power in dispersed generation is shown in this paper. The convergence essence of organizational and technological attributes in virtual management environment of Power Plant - in the aspect of electrical power business transformation is highlighted. The organizational and technological integration of dispersed generation -creation of Virtual Power Plant structure with the use of intelligent tools of decision making support- implemented in the Intelligent Managing System of Virtual Power Plant structure is proposed in this paper. The core aim of intelligent tools of decision making support is to stimulate the perception of decider and manage the movement of particular SPGU of Virtual Power Plant. Modular structure of proposed model - implemented in Smart Grids environment is presented.
EN
. Micro-scale CHP (Combined Heat and Power) system based on SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) was investigated. Operation principle of power unit with electrical power output of 0.7 - 3 kW fed by biogas is given. Authors present requirements for fuel processing for discussed unit. Three different technologies were analysed, namely CPOX (Catalytic Partial Oxidation), autothermal- and steam reforming. Advantages and dissadvantages of considered techniques are summarized and presented. Numerical modeling with ASPEN Plus engineering software was performed, and through calculations, steam reforming with recirculation of anode-depleted gases was pointed as a optimal fuel processing technology for the application. Preliminary configuration of the invesitgated power system achieved electrical efficiency of 38.8% with overall system efficiency of 67.8%. Analysed power unit is an example of highly efficient system for distributed energy generation.
PL
Jednostka generująca energię elektryczną i ciepło, oparta na wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym o elektrolicie w postaci tlenków stałych, była obiektem analizy. Przedstawiona została zasada działania układu mikro, o mocy zainstalowanej 0,7-3 kW w różnych konfiguracjach. Analizie poddane zostały technicznie możliwe do realizacji układy przygotowania paliwa w wybranej aplikacji. Przedstawiono optymalne konfiguracje dla wybranych paliw, pozwalające osiągnąć najwyższą sprawność. Na podstawie dostępnej literatury oraz obliczeń w środowisku ASPEN Plus stwierdzono, iż proces reformingu parowego pozwoli uzyskać najlepsze parametry pracy dla jednostki zasilanej biogazem. Na podstawie wymagań i parametrów stworzony został model układu oraz określone zostały teoretyczne osiągi wstępnej konfiguracji. Praca poświęcona jest wysokosprawnym układom kogeneracyjnym małej skali w aspekcie generacji rozproszonej.
PL
Wprowadzenie dodatkowego źródła mocy czynnej (generacji rozproszonej GR) do układu zasilania elektroenergetycznej sieci średniego napięcia zmienia jej stan pracy. Praca dodatkowych źródeł mocy czynnej GR również wpływa na straty mocy i energii w sieci, przy czym końcowy efekt, w postaci zmniejszenia lub zwiększenia strat, zależy od mocy źródła i miejsca jego lokalizacji w sieci elektroenergetycznej.
EN
The addition of an active power source (of dispersed generation) to a medium voltage electric power network changes the state of its operation. In the paper, the influence of dispersed generation on the active power loss in distribution network is analyzed. The results show that the changes of active power loss in an electric power network with dispersed generation depend on the source's load and its location within the network.
PL
Systemy teleinformatyczne (IT) w elektroenergetyce (szerzej - w energetyce) w coraz większym stopniu wspierają procesy decyzyjne związane ze sterowaniem pracą urządzeń, na poziomie pozwalającym optymalizację procesu generowania energii elektrycznej. Integracja autonomicznych układów sterowania, transmisji danych (SCADA) i wspomaganie zarządzania umożliwia techniczną realizację pracy elektrowni tworzących układ rozproszony połączony siecią inteligentną. Przedstawiony wariant IT obejmuje współpracę elektrowni wodnych i wiatrowych.
EN
Information technology (IT) system applied to the electric power operation system increasingly supports decision-making processes connected with the generating the electricity process. The integration of autonomous systems of controlling, the data transmission (SCADA )and aiding the managing enables the operation of the work of power stations and at the same time forming the system dispersed connected with the intelligent power grid. The presented IT variant includes the cooperation of hydro and wind power stations.
PL
W artykule przedstawiono metodę regulacji napięcia w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem generacji rozproszonej. Zaproponowano liniowy model matematyczny pozwalający na optymalny dobór napięcia zasilającego sieć oraz wartości mocy biernych rozproszonych źródeł energii, które zapewniają optymalny wskaźnik jakości napięcia wyznaczony dla wszystkich jej węzłów, dla różnych stanów obciążenia sieci i zmian poziomu generacji.
EN
The article presents a new method for voltage control in medium voltage distribution networks with dispersed generation. A linear mathematical model of a distribution network has been proposed. The model makes possible to optimally select feeding voltage of a medium – voltage network as well as reactive power in dispersed power sources according to the actual load and active power generation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.