Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 299

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  finansowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Purpose: Introduce the concept of crowdfunding, its essence and assumptions, as well as determine its role and significance in financing start-up activities in Poland. Design/methodology/approach: For the purpose of attaining the objective and demonstrating hypotheses, data and information contained in papers and reports by Polish and European institutions and organisations like European Start-up Monitor 2015, 2016, 2018, Polskie startupy 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Start-up Poland Foundation) are analysed and specialist literature is reviewed. Findings: Sources of financing of start-up activities in Europe and Poland are identified. Alternative sources of financing for innovative business activities are indicated, together with the significance of crowdfunding as a source of capital for start-ups. Originality/value: The paper addresses the important issue of social financing, a present-day source of financing for innovative projects. Knowledge about the role and significance of this form of financing for development of start-ups in Poland is scant. Alternative sources of start-up financing are explored and the role of crowdfunding in this respect is indicated.
5
EN
The article presents basic information on the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data on the situation in a highly industrialized country such as the USA and in Poland are given in the first part. Then it is presented the numerical data, location concentration and a map of the location of non-electrified lines as well as general information about diesel vehicles. The next point of the article discusses the carried out and planned purchases and modernization of diesel railway vehicles. The second, following part of the article presents data on the development plans for the non-electrified rail network and describes the selected information about possible sources of financing the activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks. The following text is a continuation of the article with the same title, published in the quarterly journal Rail Vehicles No. 2/2020.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. W części pierwszej podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. Dalej przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnym punkcie artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. W drugiej, poniższej części artykułu przedstawione zostały dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej oraz opisano wybrane informacje o możliwych źródłach finansowania działań na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 2/2020.
6
Content available remote Fotowoltaika w teorii i praktyce
PL
Place zabaw kosztują. Muszą być wytrzymałe na bardzo intensywne użytkowanie, być również bezpieczne, spełniać wymogi normy, a jednocześnie pozwalać dzieciom na podejmowanie wyzwań. Zazwyczaj dąży się do tego, aby były trwałe i pozwalały na zabawę przez wiele lat. A najlepiej, żeby były dobrze zaprojektowane, ciekawe, rozwijające, dostosowane do miejsca i dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
PL
W artykule zostały przedstawione działania największych instytucji finansowych w zakresie realizacji założeń porozumienia paryskiego. Zasadniczym celem artykułu było ukazanie tendencji w finansowaniu górnictwa węgla przez międzynarodowe instytucje finansowe, wynikających z realizacji przez te instytucje założeń porozumienia paryskiego. Cel artykułu przełożył się na jego strukturę, obejmującą sześć części. We wstępie przedstawiono uzasadnienie podjęcia tematu oraz nakreślono omówioną tematykę. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano genezę oraz założenia porozumienia paryskiego. Zidentyfikowano scenariusze realizacji założeń wspomnianego porozumienia oraz działania międzynarodowych instytucji finansowych. Dla porównania wskazano zakres inwestycji w czystą energię, jakie sa realizowane przez instytucje finansowe rezygnujące z finansowania górnictwa węglowego i energetyki opartej na nim.
EN
In this article the activities of major global financial institutions on implemetation of Paris Agreement are shown. The aim of this paper is to present current tedencies in financing of coal minig by global finanial institutions as a result of iplementation of Paris Agreement by these institutions. The aim of the article defined it’s structure, containing six parts. In the introduction the substantiation of taking up the subject is presented and a brief introduction to the topics done. In the first chapter, the genesis and the aims of Paris Agreement are presented. In the second chapter, the possible scenarios of achieving the aims of Paris Agreement are shown. The third chapter describes the activities undertaken by global financial companies to achieve the goals of Paris Agreement. In fourth chapter investing in clean energy by global financial instisutions is described. The last part of the article is a summary.
PL
Bazując na aktualnych i nowo wdrażanych strategiach, dyrektywach i wytycznych UE sektor energetyczny, w tym ciepłownictwo, czeka w najbliższym czasie wiele wyzwań. Związane jest to zarówno z celem dotyczącym OZE, jak również zwiększaniem efektywności energetycznej, a także ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych.
PL
Niezależnie od wyniku nieustającej dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki, jedno możemy powiedzieć na pewno. Jej finansowanie nadal będzie opierać się o regulacje i systemy wsparcia. Oznacza to, że kluczowe decyzje wciąż będą podejmować politycy pod presją bieżącej sytuacji, bez analizowania skutków wprowadzanych zmian i ich długoterminowych konsekwencji dla funkcjonowania rynku energii.
EN
Raising resource efficiency is the key task for green transformation of the Ukrainian industry. Resource Efficient and Cleaner Production Centre assists companies in development of options to enhance resource efficiency and environmental performance. However, monitoring shows that companies do not use high potential identified during in-plant assessments. Main barriers at company level are low awareness of the benefits of the resource efficient and cleaner production approach, limited access to financial resources, inadequate human capacities, and absence of incentives from the state.
EN
The paper presents how to apply and use principles of the non-market allocation of goods and distribution in public transport systems. In most countries, regional and local public transport is a public service, whose availability should be ensured, with originating deficits financed by the public authorities. In the course of this service provision, problems can result from financing the deficit by various entities, e.g., municipalities and municipality groups, as well as participation by district and voivodeship self-governments in agreements related to the common organization of public transport and unified tariff-ticket systems. Based on local justice theory, this paper sets out principles that can be the foundation of deficit financing system development, including the analysis of their practical application to financing integrated public transport systems.
EN
The article addresses the overall body of problems pertaining to economic factors conditioning the construction and operation of integrated logistics centres (ILCs). These problems are among the most fundamental decision-making dilemmas related to such investments. The authors of the article have discussed the methodology of assessment and selection of economic factors for the cost-effective construction and operation of ILCs by taking the perspective of entities involved in the construction and functioning of these centres into consideration. Model ILCs are understood as facilities of a specific spatial and functional nature, along with all the infrastructure and organization, where logistics services are rendered in the scope of receipt, storage, distribution and release of goods, supported by auxiliary services provided by businesses independent of forwarders or recipients [3]. From the perspective assumed in the article, logistics centres are considered as projects implemented by both privately owned and public entities, which are open to participation with different economic entities representing the ILC sector, as well as other industries performing their logistics operations on the centre’s premises and using its infrastructure. The article draws from the authors’ own experience, research and insights.
EN
On 25th of January 2017, the Ministry of Science and Higher Education announced the opening of a new program called "Zero-emission public transport" (e-mobility). Its objective was to enable for Polish cities purchasing up to 1000 ecological, modern buses and thus to stimulate the development of the electromobility industry in Poland and necessary infrastructure in the national power system. The National Center for Research and Development was designated to prepare the framework for the e-mobility program and, further, to implement it. The article presents main assumptions of the program, referring them to the current legal environment related to the financing of R&D works. The in-depth analysis concerns the conditions for the use of the innovation partnership model and the standards of supporting innovation developed by the US agency – DARPA.
PL
25 stycznia 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie nowego programu pod nazwą „Bezemisyjny transport publiczny” (e-mobility). Jako jego cel zdefiniowano zakupienie przez polskie miasta nawet do 1000 ekologicznych, nowoczesnych autobusów, a poprzez to stymulowanie rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce oraz odpowiedniej infrastruktury w krajowym systemie elektroenergetycznym. Za opracowanie założeń do programu i jego realizację odpowiedzialne zostało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Artykuł przedstawia główne założenia programu, odnosząc je do aktualnego otoczenia prawnego związanego z finansowaniem prac B+R. Pogłębiona analiza dotyczy uwarunkowań wykorzystania modelu partnerstwa innowacyjnego oraz wzorców nowych metod wspierania innowacji wypracowanych przez amerykańską agencję DARPA.
PL
W niniejszej publikacji autorzy postawili sobie dwa cele. Pierwszym jest zaprezentowanie podobieństw oraz różnic między faktoringiem a kredytem w rachunku bieżącym. Drugim jest analiza konsekwencji wynikających z wdrożenia wymienionych krótkookresowych form finansowania w przedsiębiorstwie z branży budowlanej. Przyjęto następujący układ artykułu. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano faktoring i kredyt w rachunku bieżącym. Druga część to analiza porównawcza wymienionych form finansowania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. W części trzeciej autorzy zaprezentowali wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
In this paper, the authors set two goals. The first is to present the similarities and differences between factoring and overdraft. The second is to analyze the consequences resulting from the implementation of these short-term forms of financing in the enterprise that operates in the construction industry. The following structure of the article has been adopted. The first part of the article characterizes factoring and overdraft. The second part is a comparative analysis of the mentioned forms of financing on the example of a company from the construction industry. In the third part, the authors present conclusions from the analysis.
PL
17 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie nowego postępowania w ramach Programu Magazynowania Wodoru. Jako cel określono opracowanie Systemu Zasobnika Wodoru z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym. Ma to kreować alternatywę dla wykorzystania paliw kopalnych oraz stworzyć pole do konkurencji w tworzeniu rozwiązań z zakresu dostępu do „czystej” energii. Za opracowanie założeń, regulaminów i realizację odpowiedzialne jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule poddano analizie główne założenia programu i obecną sytuację prawną związaną z finansowaniem prac badawczych i rozwojowych w tym obszarze. Pogłębione opracowanie dotyczy sposobów wykorzystania partnerstwa innowacyjnego i jego umiejscowienia w systemie aktów prawnych Unii Europejskiej. Dyskusji poddano również koncepcję zamówienia przedkomercyjnego PCP (pre-commercial procurement), która została opracowana w celu wsparcia realizacji prototypów rozwiązań – powstałych w efekcie prac badawczo-rozwojowych – o dużym potencjale ewentualnej komercjalizacji. Procedura ta charakteryzuje się zapewnieniem finansowania produktu lub usługi na wczesnym etapie rozwoju. Stwarza to co prawda pewne ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, ale z drugiej strony stymuluje rozwój technologiczny.
EN
On May 17, 2018, the National Center for Research and Development announced the initiation of a new procedure within the Hydrogen Storage Program. The objective was to develop a Hydrogen Storage System for use with fuel cells and its demonstration in a Mobile Facility. This is to create an alternative to the use of fossil fuels and create a field for competition in creating solutions in the field of access to “clean” energy. The National Center for Research and Development is responsible for the development of assumptions, regulations and implementation. The analysis presents the main assumptions of the program is correlated to the current legal situation related to the financing of Research and Development. An in-depth study concerns the ways of using innovative partnership and its placement in the system of European Union legal acts. The idea of the pre-commercial procurement procedure (Pre-Commercial Procurement), which was developed to support the implementation of prototypes of solutions – resulting from research and development – with a high potential for possible commercialization, was described in details. This procedure is characterized by ensuring the financing of a product or service at an early stage of development. Although this creates the risk of failure of the project, it stimulates technological development.
17
Content available remote Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego
PL
W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) finansowane są działania kształtujące postawy innowacyjne w społeczeństwie oraz promujące partnerstwo międzysektorowe. W taką politykę doskonale wpisuje się jeden z aktualnie realizowanych przez firmę BAM INFRA z Holandii projektów dotyczących, zgodnie z Inteligentnymi Specjalizacjami, ochrony energii w budownictwie oraz wykorzystania w budownictwie materiałów z recyklingu. Projekt o nazwie LE2AP (Low Energy for Asphalt Pavement) umożliwia wprowadzenie nowoczesnych nawierzchni porowatych na holenderskie drogi. Pierwsze badania autorzy wykonali w 2017 r. na odcinkach doświadczalnych w miejscowościach Doesburg i Veghel. Uzyskane wyniki w pełni potwierdzają przydatność wykonanych badań do opracowania projektów pilotażowych zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
EN
Smart Growth Operational Program (SG OP) finances actions shaping innovative attitudes in society and promoting intersectoral partnership. This policy fits perfectly into one from currently implemented by BAM INFRA from the Netherlands projects related to, in line with Intelligent Specialties, energy protection in construction and the use of recycled materials in construction. The project called LE2AP (Low Energy for Asphalt Pavement) enablies to implement modern porous surfaces on Dutch roads. The first tests were performed by authors on experimental road sections in Doesburg and Veghel in 2017. The obtained results fully confirm the usefulness of the tests performed to develop pilot projects according to the Intelligent Specializations of the Smart Growth Operational Program.
18
Content available remote Uwarunkowania przestrzenne i finansowe budowy portu zewnętrznego w Gdyni
PL
Transport morski ma ogromne znaczenie dla handlu europejskiego, prawie 90% eksportu z Unii Europejskiej i 40% wewnętrznych przewozów towarów odbywa się drogą morską. Decydujące znaczenie dla sektora morskiego i innych dziedzin gospodarki mają porty morskie. Ich potencjał wzrostu w nadchodzących latach jest ogromny. Porty są bramą do całej sieci transportowej UE, a także motorem rozwoju gospodarczego i źródłem dobrobytu dla miast, regionów i państw. Dostępność transportowa jest jednym z podstawowych parametrów decydujących o atrakcyjności i konkurencyjności portów morskich. Od dostępności transportowej danego portu zależy wielkość obrotów, czyli jego konkurencyjność, a także jego pozycja w gospodarce krajowe jak i regionalnej oraz udział w pośrednictwie obrotów handlu zagranicznego kraju. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań przestrzennych i finansowych związanych z planowaną budową portu zewnętrznego w Gdyni.
EN
Sea transport is of great importance for European trade, as almost 90% of exports from the European Union and 40% of internal transport of goods take place by sea. Decisive importance for the maritime sector and other sectors of the economy have seaports. Their growth potential in the coming years is huge. Ports are a gateway to the entire EU transport network, as well as a motor for economic development and a source of prosperity for cities, regions and states. Transport availability is one of the basic parameters determining the attractiveness and competitiveness of seaports. The availability of transport depends on the volume of the port, that is, its competitiveness and its position in the domestic economy as well as regional and participation in the mediation of foreign trade turnover of the country. The purpose of the article is to present spatial and financial conditions related to the planned construction of an external port in Gdynia.
19
Content available remote Leasing – nowoczesny sposób finansowania
PL
Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania biznesowych inwestycji. Tylko w minionym roku ich wartość wyniosła 58,1 mld zł. Po tę formę finansowania sięgają najczęściej branże: budowlana, transportowa i produkcyjna.
20
EN
The paper deals with the issue of efficiency of public passenger transport through financial support from public funds from the perspective of improving road safety. The aim is to verify the hypothesis that financing public passenger transport from public funds is a significant tool to influence the number of passengers carried by individual automobile transport, and thus it can be used a tool for influencing road safety in a particular territory. The first part of the paper analyses the sources for financial support of public passenger transport. The next part describes the assumptions for improving road safety through increasing the support of public passenger transport. The last part analyses possible impacts of financing public passenger transport on the road safety in relation to the specified hypothesis.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.