Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modulacja szerokości impulsów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A new discontinuous space vector pulse width modulation (DSVPWM) method was proposed by utilizing the open-leg switching state in the space vector method. The proposed method was investigated by MATLAB simulation, and experimental methods. Results were compared with the space vector pulse width modulation (SVPWM) method and the 60o discontinuous space vector (60DSVPWM) method. Total harmonic distortion (THD) value of the proposed method was close to the THD value of SVPWM in the high modulation index. In addition, magnitude of the fundamental output current of the proposed method was higher than for the two existing methods.
PL
Zaproponowano nową metodę modulacji szerokości impulsów w płaszczyźnie wektorowej. Zaproponowana metoda była sprawdzona jako symulacja z wykorzystaniem Matlab oraz eksperymentalnie. Otrzymane wyniki były porównane z innymi dotychczas stosowanymi metodami jak na przykład SVP/WM.
2
Content available remote Design of dimmable light emitting diode driver for low power applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LED) are used in various applications in preference to conventional light bulbs due to following merits: eco-friendly nature, high luminous efficacy, prolonged life, compactness and low heat dissipation. This work presents the boost converter fed dimmable light emitting diode where illumination control is required. The proposed work uses pulse width modulated (PWM) controlled switch in series with LED load to control the illumination level by adjusting the pulse width. The closed loop control is designed in Matlab/Simulink to regulate the load voltage. This paper first illustrates in detail the basic operation of the converter and dimming control and then provides the simulation results with different illumination levels to demonstrate the effectiveness of converter and controller.
PL
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej jest powszechnie stosowaną metodą zasilania odbiorników. Wykorzystanie tej metody wymaga na ogół przekształcenia i dopasowania parametrów. Założono, że układ elektryczny będzie układem hybrydowym zawierającym panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową jako źródła energii, lampy LED jako źródła światła oraz akumulatory jako magazyny energii.
EN
The use of reneweable sources of electricity is nowadays a widely used method of powering receivers. The use of this method requires a transformation and adjustment of parameters. It is assumed that an electrical system will be a hybrid system contained of photovoltaic panels and wind turbine as an energy source, LED lamps as light source and accumulators as energy storage.
4
Content available remote Wektorowa modulacja szerokości impulsów w wielofazowych falownikach napięcia
PL
W artykule zaproponowano strategię wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielofazowych falowników napięcia. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na niezależne formowanie napięć wyjściowych w n-fazowym falowniku dwupoziomowym z wykorzystaniem (n-1) wektorów aktywnych. Przedstawiony algorytm modulacji umożliwia dobór sekwencji wektorów aktywnych i pasywnych wymagającej minimalnej liczby przełączeń tranzystorów falownika. W artykule przedstawiono wyniki badań napędu elektrycznego z silnikiem klatkowym zasilanym z pięciofazowego falownika napięcia, w którym zaimplementowano zaproponowane rozwiązanie.
EN
This paper presents the Space Vector Modulation for multiphase Voltage Source Inverters (VSI). Proposed solution makes it possible to generate the inverter output voltage vectors in n-phase VSI using (n-1) active voltage vectors. The presented algorithm allows to select the active and zero voltage vector sequence where the commutation amount is limited. The results of investigation of the drive system with induction motor and five-phase VSI controlled using proposed modulation strategy are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z problematyką sterowania impulsowego regulatora napięcia przemiennego metodą PWM. Przedstawiono ideę bezprzepięciowego sterowania tranzystorów. Zaprezentowano strukturę logiczna układu generowania impulsów sterujących na podstawie modelu programu Matlab-Simulink. Omówiono sposób implementacji w układzie logiki programowalnej MACH4A5-128. Przedstawiono praktyczne rozwiązania detektorów znaków napięć i prądów zilustrowane przebiegami pomiarowymi w układzie rzeczywistym. Zaprezentowano wyniki weryfikacji działania układu w warunkach laboratoryjnych.
EN
The article presents selected issues related to the problems of impulse control AC voltage PWM regulator. The method of controlling transistors aimed to eliminating commutation overvoltages is presented. The logical structure of the control pulses generating circuit based on the model of Matlab-Simulink is presented. The way of implementation to programmable control logic MACH device is discussed. Practical solutions of direction detectors for voltage and current illustrated by waveforms measurement in a real system are described. The results of the laboratory verification research are presented.
PL
Szafa ekspresyjna to ważna część organów piszczałkowych, umożliwiająca zmianę głośności dźwięku generowanego przez instrument. W artykule opisano proces zastąpienia pneumatycznego systemu sterującego żaluzją szafy ekspresyjnej, układem napędu elektrycznego. Przedstawione zostały założenia projektowe, koncepcja układu sterowania, praktyczna realizacja prototypu urządzenia i ostatecznie jego wstępne badania. Opisywany system, po procesie optymalizacji pod kątem czynników krytycznych, zrealizowano z wykorzystaniem silnika krokowego z regulacją prądu opartą o modulację szerokości impulsów. Całością systemu (m.in. odczytywaniem pozycji pedału, pozycjonowaniem żaluzji, eliminacją drgań, obsługą sytuacji błędnych) steruje mikrokontroler 8-bitowy. Układ poddano ocenie zarówno pod kątem mierzalnych parametrów (głośność pracy, uzyskiwane przyspieszenia), jak i subiektywnych kryteriów podczas testów dokonanych przez organistów w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, gdzie urządzenie zostało zainstalowane.
EN
Swell box is the important element of the pipe organs. It allows for regulation of volume of sound generated by the instrument. The paper describes process of replacing the pneumatic control system of swell boxes shutter by the new electrical drive. The project assumptions, concept of electronic control system, practical realization of the prototype device and finally the preliminary tests of the new electrical drive are presented. Described system, after the process of optimization in crucial criteria, was realized using the stepper motor with current control method based on Pulse Width Modulation. Most of processes in the system, inter alia, reading the current position of pedal, positioning the shutter, handling the incorrect situations, are controlled by 8-bit microcontroller. Circuit had subjected to an examination from the point view of measurable parameters (obtained accelerations and level of noise). Then, the practical tests in the Basilica of St. John the Baptist in Szczecin (where the system has been installed) were conducted by organist.
EN
Voltage source inverters in UPS systems should have restricted distortions in case of the standard loads defined by EN-62040-3 standard. Only control systems measuring not only the output voltage but additionally the inverter output filter coil current and the load current are able to decrease Total Harmonic Distortions of the output voltage for the static nonlinear load and to decrease the overshoot and the settling time of the output voltage for the dynamic load. The design of most of the control systems requires the knowledge of the inverter model which is based on its output LC filter. The inductance and the serial resistance of the coil should be measured in the operating point of the inverter. The paper presents the VSI with the multiple input Passivity Based Control designed using the measurements of the output filter parameters. The experimental verification of the theoretical considerations in the breadboard inverter model is presented.
PL
Falowniki napięcia stosowane w systemach UPS powinny mieć ograniczone zniekształcenia napięcia wyjściowego zgodnie z normą EN-62040-3. Tylko systemy sterowania, które mierzą nie tylko napięcie wyjściowe ale także dodatkowo prąd dławika filtra wyjściowego i prąd obciążenia są zdolne zmniejszyć współczynnik zniekształceń harmonicznych napięcia wyjściowego dla statycznego nieliniowego obciążenia oraz zmniejszyć przeregulowanie i czas dojścia do stanu ustalonego napięcia wyjściowego dla dynamicznego obciążenia. Projekt większości systemów sterowania wymaga znajomości modelu falownika, który opiera się na wyjściowym filtrze LC. Indukcyjność i szeregowa rezystancja dławika powinny być mierzone w punkcie pracy falownika. Artykuł przedstawia falownik napięcia z wielowejściowym systemem sterowania typu „Passivity Based Control” zaprojektowanym w oparciu o pomiary parametrów filtra wyjściowego. Przedstawiono eksperymentalną weryfikację rozważań teoretycznych z wykorzystaniem laboratoryjnego modelu falownika.
8
PL
W artykule przedstawiono metodę wektorowej modulacji szerokości impulsów pięciofazowego falownika napięcia. W takim przekształtniku załączenie wektorów aktywnych powoduje jednoczesne formowanie dwóch wektorów napięcia wyjściowego. Komplikacja sterowania wynika z tego, że położenie obu wektorów napięcia oraz ich długości są wzajemnie zależne. Rozwiązanie zaproponowane w pracy umożliwia jednak niezależne formowanie dwóch wektorów napięcia o długościach i położeniach zadanych przez nadrzędny układ sterowania. Użycie sześciu wektorów aktywnych umożliwia wymuszenie priorytetu kształtowania wektorów napięcia wyjściowego falownika o ograniczonym napięciu obwodu pośredniczącego.
EN
The paper presents a Space Vector Modulation strategy for five-phase Voltage Sources Inverter (VSI). In this type of VSI’s the active vectors cause to generate two output voltage vectors at the same time. Their positions and lengths are interdependent. The proposed solution makes it possible to generate two independent voltage vectors with lengths and locations calculated by the control system of AC motor. Using of six active vectors allows determining the priority of generating the output voltages in the case of reduced DC-link voltage.
9
Content available remote Switching losses in three-phase voltage source inverters
EN
The efficiency of three-phase voltage source inverters depends mainly on power losses that occur in semi-conductor elements. Total losses in these elements are a sum of conduction losses and switching losses. The switching losses are dependent on the supply voltage, load current, operating frequency and on the dynamic parameters of the switching elements; these losses can be limited with the use of soft switching methods. This paper discusses the switching loss dependence on the above mentioned factors. An analysis was carried out on power losses in voltage source inverters which generate the output voltage in the form of a rectangular wave and losses in these inverters operating with pulse width modulation. A comparison of switching losses was performed for two voltage source inverters with different nominal power ratings.
PL
Sprawność trójfazowch falowników napięcia zależy głównie od strat mocy występujących w elementach półprzewodnikowych. Straty w tych elementach są sumą strat przewodzenia i strat przełączania. Straty przełączania zależą od napięcia zasilania, prądu odbiornika, częstotliwości pracy oraz od parametrów dynamicznych tranzystorów IGBT; straty te mogą być ograniczone przez zastosowanie układów wspomagających przełączanie elementów. W artykule omówiono zależność strat przełączania od wymienionych czynników. Przeprowadzono analizę strat w falowniku generującym na wyjściu napięcie w postaci fali prostokątnej oraz analizę strat przełączania w falowniku pracującym z modulacją szerokości impulsów. Porównania strat przełączania dokonano dla dwóch falowników napięcia o różnych mocach znamionowych.
PL
W artykule zaprezentowano opracowane metody modelowania oraz sposoby doboru parametrów i struktur cyfrowych układów sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi. Podstawowym stawianym problemem jest możliwie wierne odwzorowanie zjawisk zachodzących w rzeczywistych cyfrowych systemach sterowania. Zaprezentowane wyniki są efektem kontynuacji wcześniej prowadzonych badań dotyczących tematyki modelowania oraz doboru parametrów układów sterowania przekształtników energoelektronicznych. Jako obiekt badawczy wybrano w analizowanym przypadku układ sterowania 1-fazowego sterowanego energoelektronicznego źródła prądowego.
EN
This paper presents the developed modeling methods and the ways to select parameters and structures of digital control systems, which are used in power electronics converters. The basic problem is a faithful representation of the phenomena occurring in the real digital control systems. In the described case as a research object the control system of one-phase power electronics current source was selected.
PL
Zadaniem układów energoelektronicznych (przekształtników) jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych parametrach na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Zgodnie z bieżącymi tendencjami związanymi z zadaniami zapewnienia odpowiedniej jakości energii elektrycznej, przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł energii, pobierając z nich energię tylko o wartości niezbędnej do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw energoelektroniczne szerokopasmowe sterowane źródła napięć i prądów wykorzystujące koncepcję energoelektronicznego wzmacniacza operacyjnego.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment fulfilling these demanding are controlled voltage and current sources. The paper presents concept of power electronics operational amplifier which can be base of development of these special power electronics inverters.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia symulacji i projektowania modelu trójfazowego falownika typu quasi-Z (qZ), który jest przeznaczony do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych o mocy 2kW. Omówiono zasadę działania układu oraz jego sterowanie przy pomocy modulacji szerokości impulsów. Podstawowe przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć wyznaczono w drodze symulacji w pakiecie SABER. Pokazano także metody doboru parametrów elementów półprzewodnikowych i biernych z wykorzystaniem modelu symulacyjnego.
EN
In this paper simulation and design issues of the three phase quasi-Z inverter for the photovoltaic application are presented. Operation principles of the inverter are presented as well as its pulse width modulation based control methods. Basic waveforms of the currents and voltages are obtained by SABER simulations. Methods of the semiconductor devices and passive elements are also shown in this paper.
EN
Present tendencies of evaluation current distortion compensation methods aim to work out such compensator (parallel active filter) which would be able to realize real time compensation of current distortions. Unfortunately dynamics of every real power electronics current source, being essential part of such filter, is limited. Proposed idea of increasing dynamics of active filter depends on temporarily changing inductance of coil at the output of the current source. For improving EM immunity of that, the low-pass filter has been utilized. The paper presents idea of such parallel active filter as well as selected investigation results of simulation model.
PL
Obecne tendencje rozwojowe metod aktywnej kompensacji odkształceń prądu sieci zmierzają do opracowania takiego kompensatora (równoległego filtru aktywnego), który realizowałby kompensację w czasie rzeczywistym. Niestety dynamika rzeczywistego źródła prądu, będącego istotną częścią równoległego filtru aktywnego, jest ograniczona. Odpowiada za to skończona wartość indukcyjności cewki znajdującej się na wyjściu przekształtnika. Proponowana idea zwiększenia dynamiki źródła prądu polega na sterowaniu wartością tej indukcyjności. W celu polepszenia parametrów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną układu na wyjściu przekształtnika zastosowano dolnoprzepustowy filtr LC. W artykule przedstawiono ideę takiego filtru oraz wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego.
14
Content available remote Inexpensive discrete PSD controller with PWM power output
EN
The most common used industrial controllers are very expensive, whereas they provide only some basic features how to affect controlling process. In some cases a settings of PWM (Pulse Wide Modulation) switching frequency is needed. Based on these reasons we decided to develop a discrete PSD controller which is a very simple, variable, and suitable to control a plenty of less complicated systems by a simple change of its characteristic parameters. By use of modern approach we create a full-featured controller including power action element on a tiny area (7cm2).
PL
Większość kontrolerów przemysłowych to urządzenia dość drogie, chociaż wykorzystuje sie w nich często tylko bazowe funkcje kontrolera. Dość często zachodzi potrzeba ustalenia sygnału PWM (Modulacja szerokości impulsu). Dlatego w pracy przedstawiono cyfrowy kontroler PSD z uproszczoną konstrukcją umożliwiający uzyskiwanie sygnału PWM. Otrzymano bardzo prosty kontroler o niewielkiej powierzchni.
15
Content available remote Energoelektroniczne szerokopasmowe źródła napięcia i prądu
PL
Zadaniem układów energoelektronicznych jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Przekształtniki te nie powinny zakłócać pracy źródeł energii. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw m.in. energoelektroniczne szerokopasmowe źródła napięć i prądów. W artykule zaprezentowano modele liniowe układów tego typu oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
Technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. Proposed structures of controlled power electronics sources depends on work these in closed feedback loop, where classical regulators are replaced by wide band filters. The paper presents small-signal models of those and investigations results of simulation models.
16
Content available remote Badania eksperymentalne trójfazowego falownika quasi-Z
PL
W artykule przedstawiono tematykę związaną z badaniami eksperymentalnymi trójfazowego falownika typu quasi-Z (qZ) przeznaczonego do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych. Omówiono zagadnienia związane z konstrukcją modelu przekształtnika o mocy pozornej 2 kVA. Przedstawiono kolejne etapy badań układu: od uruchomienia przy obciążeniu rezystancyjnym po pracę na sieć trójfazową 3x400 V RMS.
EN
In this paper experimental investigation of the 2 kVA three phase quasi-Z inverter for the photovoltaic applications is presented. The construction issues of the laboratory model are described. Then, following steps are presented starting from the resistive load tests to the grid operation at full voltage of 3x400 V RMS.
PL
Artykuł prezentuje badania wielopoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale (ang. FLC - Flying Capacitor Converter), zasilanego z jednofazowego źródła napięcia 25kV/50Hz dla napędu trakcyjnego wielkiej mocy. Od strony sieci zasilającej zastosowano pięciopoziomowy przekształtnik FLC, podłączony poprzez transformator obniżający napięcie. Zestaw napędowy zasilany jest z trójpoziomowego przekształtnika FLC. Dla obu układów omówiono algorytm sterowania i zaproponowane metody modulacji. Przedstawione w artykule wyniki symulacyjne dowodzą poprawności działania całego systemu sterowania i modulacji.
EN
This paper presents investigation of multilevel AC/DC/AC flying capacitor converter (FLC) fed by single-phase 25kV/50Hz voltage source for high power traction application. From grid side - connected through step down transformer - five-level FLC converter is used. The drive set is fed by three-level FLC converter. Also control algorithm and proposed modulation techniques for both converters are described. Simulation results confirm the validity of proposed control technique.
EN
In this paper the optimization methods to reduce undesirable effects in time-domain pre-emphasis techniques are described. In the first case the application of data-dependent method for pulse-width modulated (PWM) pre-emphasis to reduce additional jitter at output data stream is shown. Consequently, new signaling scheme based on using of raised cosine approximation to crosstalk reduction is proposed and analyzed. The time-domain pre-distortion method provides an alternative to FIR (finite impulse response) pre-emphasis with advantages in the light of developments in modern CMOS scaling. The PWM pre-emphasis method is able to compensate higher channel losses than the conventional FIR method. However additional high-frequency noise which is typical for strong amount of PWM pre-emphasis can caused system crosstalk susceptibility. Our research is primary focused on optimization of the conventional PWM scheme to reduce harmonic high frequency component. It can be solution for system where near-end crosstalk is problem. Finally, simulation results in MathCAD and Agilent ADS environment are shown.
19
Content available remote Analiza pracy szerokopasmowych przekształtników energoelektronicznych
PL
Zwiększone wymagania techniczne współczesnych układów przekształtnikowych związane są z precyzją ich sterowania, dynamiką oraz odpornością na zakłócenia zewnętrzne. Przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł, pobierając z nich energię tylko o takiej wartości, która jest niezbędna do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Wymagania te przekładają się wprost na konieczność polepszenia odwzorowania energetycznej wielkości wyjściowej układu (napięcia, prądu) w sygnale odniesienia. W artykule przedstawiono analizę pracy układów tego typu wraz z wybranymi wynikami badań modelu symulacyjnego szerokopasmowego sterowanego źródła prądu.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. Thus it is necessary considerable elevation of quality of voltage and current signals on energetic output of arrangements, in relation to references signals, what leads to improvement static and dynamic properties of those. The paper presents analysis of work of such type of inverters as well as selected simulation model investigations results of wide-band controlled current source.
PL
Artykuł omawia warunki pracy łączników oraz wynikające z nich straty mocy w trójfazowym falowniku typu Z w zależności od zastosowanej metody modulacji. W zestawieniu uwzględniono pięć metod pokazując charakterystyczne sekwencje stanów łączeniowych oraz przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć. Wyjaśniono wpływ zastosowanych metod modulacji na starty łączeniowe układu, co zostało potwierdzone badaniami sprawności modelu o mocy 2 kVA. Stosowanie ulepszonych metod modulacji pozwala poprawić sprawność układu o 2,5%.
EN
This paper describes operating conditions of semiconductor devices in a three-phase Z-source converter depending upon the method of modulation. In comparison five methods are presented through specific switching tables and currents and voltages waveforms. Influence on switching losses of Z-source inverter is described and confirmed by efficiency tests of 2 kVA laboratory model. Improved PWM methods lead to the efficiency rise up to 2,5%.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.