Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compression
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote The fidelity of compressed and interpolated medical images
EN
Due to the amount of medical image data being produced and transferred over networks, employing lossy compression has been accepted by worldwide regulatory bodies. As expected, increasing the degree of compression leads to decreasing image fidelity. The extent of allowable irreversible compression is dependent on the imaging modality and the nature of the image pathology as well as anatomy. Interpolation, which often causes image distortion, has been extensively used to rescale images during radiological diagnosis. This work attempts to assess the quality of medical images after the application of lossy compression followed by rescaling. This research proposes a fullreference objective measure of quality for medical images that considers their deterministic and statistical properties. Statistical features are acquired from the frequency domain of the signal and are combined with elements of the structural similarity index (SSIM). The aim is to construct a model that is specialized for medical images and that could serve as a predictor of quality.
PL
Obrazy medyczne umożliwiają specjalistom obserwację anatomii struktur oraz przebieg procesów fizjologicznych, które zachodzą w ludzkim ciele. Elektroniczna archiwizacja oraz możliwość cyfrowej komunikacji obrazów medycznych stały się niezwykle popularne w przemyśle systemów obrazowania medycznego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym możliwa jest zdalna diagnoza, szybszy dostęp do specjalisty, zdalne monitorowanie oraz ułatwiona komunikacja pomiędzy ośrodkami służby zdrowia. Limity szybkości sieci, eksplozja wzrostu technologicznego w dziedzinie modalności oraz ilość powstających, przetwarzanych i przesyłanych obrazów medycznych wpłynęła na rozważenie użycia metod nieodwracalnego kodowania w technologiach PACS przez światowe organy regulacyjne. Nieodwracalne kodowanie obrazów medycznych to między innymi kompresja i interpolacja oraz inne manipulacje obrazów. Zaletą użycia nieodwracalnego kodowania jest ulepszenie wydajności systemów poprzez zmniejszenie czasu przesłania oraz odtworzenia obrazu przez użytkownika. Kompromisem jest natomiast zmniejszona jakość obrazu. Niniejsze badania mają za zadanie zrozumienie i określenie efektów zaistniałych wskutek kompresji oraz interpolacji, które nieodwracalnie wpływają na jakość obrazów medycznych i mogą być zagrożeniem do prawidłowej diagnozy. Istotnym elementem badań jest zrozumienie efektów manipulacji obrazami wówczas, gdy obraz poddany jest kilku nieodwracalnym operacjom. W niniejszej pracy proponowany jest obiektywny miernik jakości obrazów medycznych, który oparty jest na deterministycznych i statystycznych właściwościach obrazów. Cechy statystyczne pochodzą z dziedziny częstotliwości Fouriera i są połączone z miernikiem Structural Similarity Index (SSIM). Proponowany model może być przydatny w ustaleniu wizualnych progów dla jakości obrazów medycznych, które są niezbędne do prawidłowej diagnozy medycznej.
EN
The 3D printing is a construction technology that uses mortar to make elements and structures. In this research, four types of mortar were elaborated using Portland cement types I and HE, adding hydraulic lime. Mortars with cement types I and HE without hydraulic lime presented higher resistance to compression than mortars made with lime. The four mortars had an adequate resistance to compression and features that are suitable for use in 3D printers.
EN
The paper deals with the study of the deformation, strength, and reservoir properties of rocks under various stress conditions, typical of great depths. The effect of all-round compression causes a change in the elastic, plastic, and strength characteristics of rocks. Some features of fracture formation and development in inhomogeneous solids under tension and compression were determined. The irreversible deformation mechanism of rocks under an uneven volume stress was considered. The irreversible deformation of rocks combines two types of deformation–intergranular slip, which produces the development of micro-fracturing, and intracrystalline slip, which mainly develops only at high pressure. The typical types of rock damage for uneven triaxial compression (transcrystalline and intercrystalline damage) were investigated. The phenomenon of loosening and increasing the volume as a result of irreversible deformations is mainly caused by the simultaneous formation of intergranular micro-cracks and micro-shifts along grain boundaries. As a result of these micro-dislocation combinations, macroscopic shift planes are formed, followed by irreversible deformation. On the surfaces of deformed samples, slip lines often appear; these are the traces of these macroscopic shift planes. Rock samples deformed due to high pressure are presented. The slip plane traces are clearly visible on the samples’ surfaces. It has been stated that under conditions typical of 8–10 km depths, irreversible deformation occurs with decompaction of their structure, increasing the coefficients of porosity and permeability. The effect of rocks deconsolidation caused by stress can be so significant, that in some cases may even increase the volume of voids by 1.5–2 times. The processes of dissolution and leaching of chemically unstable elements are of great importance in determining the filtration capacity and reservoir properties of deep-lying rocks, affected by irreversible deformation changes. Different dependences of volume growth, decompaction intensity coefficient, and permeability coefficient on the overall compression under uneven triaxial stress–which was based on the data of sandstone and marble–have been illustrated. The volume growth is quantitatively determined with the help of the decompaction intensity coefficient, and it is correlated with the collector and filtration capacity of rocks.
PL
Artykuł dotyczy badań odkształcenia, wytrzymałości oraz właściwości zbiornikowych skał w różnych warunkach naprężenia typowych dla znacznych głębokości. Wpływ ściskania obwodowego powoduje zmianę właściwości sprężystych, plastycznych i wytrzymałościowych skał. Określono niektóre cechy tworzenia i rozwoju pęknięć w niejednorodnych ciałach stałych pod wpływem rozciągania i ściskania. Rozważano mechanizm nieodwracalnego odkształcenia skał pod wpływem niejednolitego naprężenia objętościowego. Nieodwracalne odkształcenie skał łączy dwa rodzaje odkształcenia: poślizg międzyziarnowy, powodujący rozwój mikropękania, oraz poślizg międzykrystaliczny, który rozwija się tylko przy wysokim ciśnieniu. Badano rodzaje zniszczenia skał typowe dla niejednolitego trójosiowego ściskania (zniszczenie śródkrystaliczne i międzykrystaliczne). Zjawisko rozluźniania i zwiększenia objętości w wyniku odkształceń nieodwracalnych jest powodowane przez jednoczesne tworzenie mikropęknięć międzyziarnowych oraz mikroprzesunięcia wzdłuż granic ziaren. W wyniku tych kombinacji mikrodyslokacji tworzone są makroskopowe płaszczyzny przemieszczenia, a następnie odkształcenie nieodwracalne. Na powierzchni próbek odkształconych często pojawiają się linie poślizgu, które są śladami tych makroskopowych płaszczyzn poślizgu. Zaprezentowano próbki skalne odkształcone z powodu wysokiego ciśnienia. Na powierzchni próbek widoczne są wyraźnie ślady płaszczyzn poślizgu. Stwierdzono, że w warunkach typowych dla głębokości 8–10 km występuje odkształcenie nieodwracalne z rozgęszczeniem ich struktury, zwiększeniem współczynników porowatości i przepuszczalności. Wpływ dekonsolidacji skał powodowany przez naprężenie może być tak istotny, że całkowicie usuwa konsolidację skał, powodowaną przez naprężenia efektywne, a w niektórych przypadkach może zwiększyć objętość pustek nawet 1,5–2 razy. Procesy rozpuszczania i ługowania elementów niestabilnych chemicznie mają duże znaczenie dla określenia zdolności filtracji oraz właściwości zbiornikowych skał zalegających głęboko pod wpływem nieodwracalnych zmian odkształcenia. Zilustrowano różne zależności wzrostu objętości, współczynnika intensywności dekompakcji i współczynnika przepuszczalności od całkowitego ściskania pod wpływem niejednolitego naprężenia trójosiowego, oparte na danych dla piaskowca i marmuru. Wzrost objętości jest ilościowo określony za pomocą współczynnika intensywności dekompakcji i jest skorelowany z właściwościami filtracyjnymi skał.
PL
Omówiono zagadnienia związane z oszacowaniem maksymalnego momentu II rzędu stalowych elementów ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju. Przedstawiono trzy metody oszacowania maksymalnego momentu zginającego, które mogą być wykorzystane do oceny nośności przekroju. Podano wnioski praktyczne.
EN
Problems related to the evaluation of maximum second-order bending moment of steel beam-columns under compression and bending about major axis are dealt with in this paper. Three methods for evaluating the maximum bending moment which can be used to check the cross-section resistance are presented. Practical conclusions are drawn.
PL
Przedstawiono rezultaty analiz nośności kratownicy poddanej obciążeniu od wiatru. Wykonano liniowe analizy stateczności modelu prętowego i powłokowego konstrukcji przy różnych warunkach brzegowych na podporach skrajnych. Badano wpływ sztywności (rotacyjnej) stężeń pasa górnego na nośność konstrukcji. Zaprezentowano model pasa dolnego, podpartego sprężyście, jako model zastępczy kratownicy przestrzennej. Przedstawiono rezultaty analiz statycznych, nieliniowych, przeprowadzonych dla konstrukcji z imperfekcjami.
EN
In the paper the load bearing capacity analysis of the truss subjected to upward wind loading were presented. The linear buckling analysis results for the beam and shell model of the structure, due to various boundary condition at the marginal supports, were appointed. The influence of the top chord brace stiffness (rotational) on the capacity of the truss, was taken into consideration. The model of the bottom chord on elastic supports was presented as the replacement for the spatial structure. The nonlinear static analysis for the imperfect truss model was carried out.
PL
Dokonano przeglądu badań doświadczalnych kształtowników stalowych giętych na zimno. Badania były wykonywane przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej w ramach umowy przemysłowej nr RB-U-18218 pt. "Wykonanie badań przemysłowych w zakresie profili giętych na zimno, stosowanych w konstrukcjach hangarów lotniczych dla firmy KOBEX".
EN
The article presents a review of experimental tests of cold-formed steel profiles carried out by the Department of Building Structures at the Rzeszów University of Technology under industrial contract No. RB-U-18218 entitled "Pertorming industrial research in the field of cold-formed profiles used in the construction of aircraft hangars for the company KOBEX".
EN
The performance of some map applications can be improved not only through the compression of raster files or appropriate data server configuration, but also by using source file minification. Minification can be more or less effective. The objective of the paper is to perform a comparative analysis of selected online tools for minifying JavaScript code and to measure the impact of such minification on the performance of a map application. Minification and performance tests were conducted on a prototype map application. The application was developed as a ZoomLens component extending the functionality of any website. Various tools yielded similar results of the JavaScript file minification, and it did not affect the values of aggregate performance indices. In most cases, it reduced the JavaScript file size by over a half. It has been demonstrated that minification of JavaScript code alone may not be sufficient to improve the application performance noticeably.
EN
Convolutional neural networks (CNNs) were created for image classification tasks. Shortly after their creation, they were applied to other domains, including natural language processing (NLP). Nowadays, solutions based on artificial intelligence appear on mobile devices and embedded systems, which places constraints on memory and power consumption, among others. Due to CNN memory and computing requirements, it is necessary to compress them in order to be mapped to the hardware. This paper presents the results of the compression of efficient CNNs for sentiment analysis. The main steps involve pruning and quantization. The process of mapping the compressed network to an FPGA and the results of this implementation are described. The conducted simulations showed that the 5-bit width is enough to ensure no drop in accuracy when compared to the floating-point version of the network. Additionally, the memory footprint was significantly reduced (between 85 and 93% as compared to the original model).
EN
Laminated composites were produced by reactive bonding using CuAl10Fe3Mn2 bronze and titanium foils with thicknesses of 0.6 and 0.1 mm, respectively. To obtain the composite sample five foils of bronze and four of titanium were used. During fabrication, the titanium layers reacted completely and formed intermetallics (Ti2Cu, TiCuAl and TiCu2Al). In order to investigate the compressive behavior of the laminated CuAl10Fe3Mn2-intermetallic composites, isothermal compression tests were conducted at the temperatures of 20, 600 and 800°C with two different strain rates of 1·10-3 s-1 and 2.9·10-3 s-1. The thickness of all the specimens was reduced by 50%. During the compression tests delamination of the layers of the composites was not observed. With an increase in the investigation temperature the yield strength of the composites decreased significantly. The results showed that the deformation temperature and the strain rate were equally responsible for the evolution of deformation during isothermal compression. The most favorable compressive deformation conditions necessary to shape the laminated CuAl10Fe3Mn2-intermetallic phases composites without damaging their layers were determined experimentally.
PL
Wytworzono kompozyty warstwowe z foli z brązu aluminiowego CuAl10Fe3Mn2 o grubości 0,6 mm oraz z foli tytanowej o grubości 0,1 mm. W celu uzyskania kompozytu zastosowano pięć folii z brązu i cztery z tytanu. Podczas reakcji syntezy warstwy tytanu całkowicie przereagowały i powstały fazy międzymetaliczne (Ti2Cu, TiCuAl i TiCu2Al). W celu przeanalizowania mechanizmu deformacji podczas ściskania kompozytów przeprowadzono testy w temperaturze 20, 600 i 800°C, stosując dwie różne prędkości odkształcania: 1·10-3 s-1 oraz 2,9·10-3 s-1. Próby prowadzono do uzyskania 50% redukcji grubości. Podczas prób ściskania nie zaobserwowano delaminacji warstw kompozytu. Stwierdzono znaczny spadek granicy plastyczności kompozytów wraz ze wzrostem temperatury badania. Wyniki pokazały, że zarówno temperatura, jak i prędkość odkształcania miały wpływ na mechanizm deformacji. Eksperymentalnie określono optymalne parametry procesu odkształcania kompozytu CuAl10Fe3Mn2-fazy międzymetaliczne pozwalające na jego kształtowanie bez niszczenia warstw.
PL
W artykule przedstawiono wpływ gięcia na zimno dwuteowników walcowanych ze stali wysokiej wytrzymałości S460 M. Przedstawiono wybrane wyniki badań stali na rozciąganie i ściskanie dla różnych stopni gięcia na zimno. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla próbek pobranych z elementu referencyjnego.
EN
The paper presents the influence of cold bending of I-sections made of S460M steel. Selected results of tensile and compression tests for various degree od cold deformation were presented. The obtained results were compared with the results for samples taken from the reference element.
EN
The paper describes the results obtained from the tensile and compression experimental tests of the structural tempered glass plates with three different types of stress concentrators and without them. The types of stress concentrator have been chosen as close as possible to those usually found in practical situations and also taking into account the cases known from the literature. All tests are performed under the same conditions and with the step of loading 1.0 kN for tension and compression tests up to the limit of 8.0 kN. The stress gradients are measured with an optical device by birefringence. The research is aimed at determining the distribution and the values of stress gradients under tension and compression. The paper considers the problems of determining the stress values and their distribution in the glass plates with various stress concentrators, based on the results of non-destructive measuring, analytical calculations and the numerical simulation.
12
Content available remote Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modułu sztywności izolacji z zamkniętokomórkowej pianki poliuretanowej, wykonywanej natryskowo pod posadzkę. Badania przeprowadzono na czterdziestu próbkach o różnej grubości. Jest to wstęp do dalszych badań i obliczeń wpływu izolacji z pianki poliuretanowej wykonywanej metodą natryskową na wartość momentów zginających w płycie posadzkowej znajdującej się na warstwie izolacji.
EN
The article presents the results of laboratory tests of the stiffness module of closed cell polyurethane foam insulation under the floor. The tests were carried out on 40 samples of various thickness. The article is the introduction to further research and calculations of the impact of polyurethane foam insulation made by spraying on the values of bending moments in the floor slab located on the insulation layer.
PL
Omówiono wpływ korozji atmosferycznej na idealne pręty stalowe obciążone siłą ściskającą. Do analizy został przyjęty przekrój ceowy 35×40×4 i kątownik 30×30×4. W korodującym przekroju pręta ulega zmianie położenie środka ciężkości przekroju; określono mimośrody działania siły. Przedstawiono zmniejszenie czasu eksploatacji spowodowane korozją kształtowników. Oceniono sposób zniszczenia pręta w rozważanym przedziale czasowym od 0 do około 7,7 lat.
EN
The paper discusses the influence of atmospheric corrosion on ideal steel bars loaded with compressive force. For the analysis, a C-section and an angle of C35×40×4 and L30×30×4. respectively were adopted. In the corroding cross-section of the bar the position of the center of gravity of the section changes; the eccentricity of the force action was determined. Shown is a reduction in the service life caused by corrosion of profiles. The method of bar destruction in the considered time interval from 0 to ~ 7,7 years was assessed.
PL
Oceniono nośność przekroju stalowych prętów dwuteowych wąsko- i szerokostopowych H, ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności. Uwzględniono model przyjęty w normie PN-EN 1993-1-1 oraz model proponowany do nowelizacji eurokodów. Przeprowadzono szereg symulacji Monte Carlo losowej nośności przekroju, uwzględniając najnowsze polskie oraz europejskie dane statystyczne. Podano wnioski i zalecenia praktyczne.
EN
Evaluation of the section resistance of double-tee section members, narrow I and wide H, subjected to compression and major axis bending is carried out in this paper, taking into consideration the model of present European code PN-EN 1993-1-1 and that proposed for the novelization of Eurocodes. A number of Monte Carlo simulations were performed for selected wide and narrow flange sections, taking into consideration recently obtained statistical data in Poland and Europe. Conclusions and practical recommendations are presented.
EN
In this work, the compressive residual strength tests results, Compression After Impact (CAI), are presented. The specimens were made of carbon-epoxy prepreg E722-02 UHS 130-14. Two variants of specimens were tested: samples undamaged and samples with damage that was centrally introduced by a drop-weight impact, as per the ASTM D7136/7136M standard. An impactor with potential energy equal to 15J and the type of support required by the standard were used. The size of impacted damages, defined as an area of damage on a plane perpendicular to the impact direction, and the equivalent diameter were specified using the flash thermography method. The tests were performed using the fixtures manufactured according to the ASTM D7137/7137M standard. The specimens were compressed to determine the residual strength. This value was afterwards used to specify the force levels for the fatigue tests. The fatigue tests were carried out under force control – with a sinusoidal shape, stress ratio R equal to 0.1 and frequency f 1Hz. Maximum force in a loading cycle Pmax was being increased after each thousand of cycles N until its value was close to the residual strength determined in the previously mentioned tests. In this work, the following relationships were presented: force-displacement P-δ for both static and fatigue tests and displacement-loading cycles δ-N for fatigue tests. A method of conducting the fatigue tests of CFRP composite was proposed, in which both the CAI specimens and CAI fixture were used. This allowed researchers to accelerate making initial comparisons between the two groups of specimens with damages – grouped relative to the way of conditioning.
EN
Moisture content is the environmental factor that has the greatest influence on the physical and mechanical properties of wood materials. This research aimed to quantify the effect of moisture content on the elastic constants of Scots pine wood grown in Turkey under different humidity regimes. The elastic properties investigated include EL, ER, ET, GLR, GLT, GRT, ʋLR, ʋLT, ʋRL, ʋRT, ʋTL and ʋTR under compression. The compression strength in all principal directions was also studied. Specimens were cut from sapwood of pine logs and sorted into four matched MC groups. Clear wood samples were conditioned at 21°C and 45%, 65%, 85%, 95% RH, and subjected to compression tests. A biaxial extensometer was used to measure active and passive strain during loading. Young’s modulus, shear modulus, Poisson’s ratios and compression strength were calculated and compared for all orthotropic directions. The results indicate that the elastic and strength properties are significantly different in the principal directions. The Young’s modulus, shear modulus and compression strength of the tested samples were strongly affected by moisture content. These properties exhibit a linear decrease with increasing moisture content. Poisson’s ratios are not sensitive to MC changes.
17
Content available Belki ze szkła?
EN
The article discusses the characteristics of steel-glass construction elements. Characteristics of glass used in these elements are given. Behaviour of them is presented, as well as a design approach, in compare to results with similar pure steel elements.
EN
The paper presents an analysis of the behaviour of bent reinforced concrete beams strengthened with CFRP laminates fixed with adhesive before and after unloading, and more importantly, an analysis of the work of reinforced concrete beams strengthened with pre-stressed CFRP laminates fixed with adhesive. The analyses were based on a moment-curvature model prepared by the author for reinforced concrete beams strengthened under load with pre-stressed CFRP laminates. The model was used to determine the effect of compression with CFRP laminates and their mechanical properties on the effectiveness of strengthening the reinforced concrete beams analysed in this study.
PL
Wzmocnienia konstrukcji dokonuje się w celu przywrócenia im pierwotnej nośności lub zwiększenia ich nośności ze względu na zmianę przeznaczenia obiektu, której towarzyszy wzrost obciążeń. Do wzmocnień konstrukcji żelbetowych najczęściej stosowane są taśmy z włókien węglowych CFRP. Stosowane są też pręty i kształtowniki stalowe, a także sploty. Możliwe jest też stosowanie taśm i mat z włókien szklanych GFRP i aramidowych AFRP. Są to materiały o bardzo różnych właściwościach mechanicznych. Pośród technik stosowanych podczas wzmacniania belek żelbetowych w strefie zginania można między innymi wymienić: zwiększanie wymiarów przekroju betonowego, zastosowanie dodatkowego zbrojenia rozciąganego, spajanie z kształtownikami stalowymi, doklejanie taśm FRP, wklejanie taśm FRP, zmiana schematu statycznego, a także wzmacnianie zbrojeniem aktywnym przez sprężenie. Jeżeli chodzi o metody wzmacniania belek żelbetowych to można wyróżnić: wzmacnianie przed obciążeniem, wzmacnianie pod obciążeniem, wzmacnianie po odciążeniu, sprężenie materiałami naprawczymi przez przyczepność lub bez przyczepności i sprężenie montażowe. Najwięcej dostępnych badań doświadczalnych poświęconych jest wzmocnieniom wykonywanym przed obciążeniem, badań doświadczalnych elementów wzmacnianych pod obciążeniem, elementów wzmacnianych po odciążeniu, czy też po jego sprężeniu materiałem naprawczym jest znacznie mniej. W praktyce mamy do czynienia z przypadkiem, gdy wzmacniamy istniejące elementy konstrukcyjne eksploatowane od wielu lat, które są już obciążone, a do tego występują już w nich deformacje trwałe. Różnica w zachowaniu się elementów konstrukcyjnych wzmacnianych przy zastosowaniu różnych materiałów naprawczych i wymienionych metod wzmocnienia jest istotna i powinna być uwzględniana w projektowaniu wzmocnień belek żelbetowych w strefie zginania. Znane są próby analitycznego i numerycznego ujęcia zachowania się belek żelbetowych wzmocnionych także naprężonymi taśmami CFRP, których celem jest możliwość racjonalnej oceny pracy elementów żelbetowych po wzmocnieniu. Jedną z metod oceny zachowania się elementów konstrukcyjnych są ścieżki równowagi statycznej. Znajomość ścieżek równowagi statycznej, zależności moment - krzywizna, dla różnych metod wzmocnienia może pozwolić na ich racjonalny wybór tak ażeby osiągnąć zamierzony cel dotyczący pracy wzmacnianego elementu dla projektowanego przeznaczenia obiektu. W artykule zaprezentowano model zależności moment-krzywizna dla przekroju belki żelbetowej wzmocnionej pod obciążeniem doraźnym przez sprężenie taśmami CFRP. W proponowanym modelu zależność moment - krzywizna wyróżnia się trzy fazy pracy: praca belki niezarysowanej, praca belki zarysowanej i praca belki po uplastycznieniu zbrojenia (Rys.1). W celu wyznaczenia modelu zależności moment - krzywizna przekroju żelbetowego wzmocnionego napiętymi taśmami kompozytowymi konieczne jest określenie współrzędnych charakterystycznych punktów tego modelu. Są one określone na podstawie modelu pracy belki żelbetowej i modelu pracy belki żelbetowej wzmocnionej przed obciążeniem. Proponowany model zilustrowano przykładem jego zastosowania w analizie zachowania się dwóch belek wzmocnionych dwoma rodzajami taśm CFRP (Rys.2).
EN
Wheat kernel is made up of structures of different apparent viscosities with varied ability to withstand stress and dissipate strain energy. Its complex mechanical behaviour determines technological susceptibility and is important for wheat quality assessment. The aim of the study was the examination of the Peleg and Normand model to characterize the overall stress relaxation behaviour of wheat kernel at varying loading conditions. The relaxation experiments were made with a help of a universal machine Zwick Z020 in compression at four distinct initial load levels, i.e., 20, 30, 40, and 50 N. The measurements were made for intact wheat kernels at seven levels of moisture content. Relaxation characteristics were approximated with the help of Peleg and Normand formula. An interactive influence of the load level and moisture on Peleg and Normand constants have been confirmed. The initial loading level had none or only slight effect on the model coefficients (Y(t), k1 and k2). The parameters of the Peleg and Normand model decreased with the increase of water content in kernels. For moist kernels, a higher amount of absorbed compression energy was relaxed, since less energy was necessary to keep the deformation at a constant level.
PL
Ziarniak pszenicy składa się ze struktur o różnych własnościach lepko-sprężystych, różnej wytrzymałości i zdolności do rozpraszania energii odkształcenia. Jego złożone zachowanie mechaniczne determinuje podatność technologiczną i jest ważne dla oceny jakości ziarna. Celem badań była analiza zmienności parametrów modelu Pelega i Normanda w różnych warunkach obciążenia początkowego. Pomiary przeprowadzono przy wykorzystaniu uniwersalnej maszyny Zwick Z020. Zastosowano test jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków dla czterech początkowych poziomów obciążenia, tj. 20, 30, 40 i 50 N. Badania wykonano dla siedmiu poziomów wilgotności. Charakterystyki relaksacyjne aproksymowano za pomocą równania Pelega i Normanda. Potwierdzono interaktywny wpływ poziomu obciążenia i wilgotności na stałe modelu. Początkowy poziom obciążenia nie miał żadnego lub wpływał tylko nieznacznie na współczynniki modelu (Y(t), k1 i k2). Parametry modelu Pelega i Normanda spadały wraz ze wzrostem zawartości wody w ziarniakach. W przypadku wilgotnych ziarniaków relaksacji podlegała istotnie większa wartość zaabsorbowanej energii, potrzeba było też mniej energii aby utrzymać odkształcenie na stałym poziomie.
EN
Replacement of classic inductive electricity meters with electronic meters (e.g. Smart type) enables remote reading of customer load profiles. Taking into account the European Union Directive, which says that 80% of meters should be replaced by electronic ones until 2020, one can expect a significant increase in the volume of data stored by Distribution System Operators (OSD). In connection with the above, one should consider whether or not to compress registered electrical power load profiles. The article discusses the topic of compression of electric power load profiles using the DCT and K-SVD (NN-K-SVD) methods.
PL
Wymiana klasycznych indukcyjnych liczników energii elektrycznej na liczniki elektroniczne (np. typu Smart), umożliwia zdalny odczyt profili obciążeń odbiorców. Uwzględniając dyrektywę Unii Europejskiej, która mówi o konieczności wymiany 80% liczników na elektroniczne do roku 2020, można się spodziewać znacznego zwiększenia wolumenu danych przechowywanych przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD). W związku z powyższym należy zastanowić się czy nie należy kompresować zarejestrowanych profili obciążeń elektroenergetycznych. W artykule poruszono temat kompresji profili obciążeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody DCT oraz K-SVD (NN-K-SVD).
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.