Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesył energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The essential priority for each country is to improve and possess a stable work of the National Power System and to guarantee the break-free supplies of goodquality energy for functioning of industry, transport and individual users. The power system has no possibilities of storing the energy; the stabilization of work by balancing of energy production and receipt is ensured by standby thermal power plants, pumped storage power plants and "CHP plants" albo "combined heat and power (CHP) Plants". The transformation of energetics, connecting the unstable energy generations from renewable sources (RES) to the system, causes that the correct work requires the additional distributed micro-regulators such as energy storage systems. In the present paper, we have presented the examples of implementation of the mentioned installations in different places of Polish power system. The configuration and the tasks of each of the mentioned energy storage systems will be described.
PL
Podstawowym priorytetem każdego kraju jest poprawna i stabilna praca Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zagwarantowanie bezprzerwowych dostaw, dobrej jakości energii dla funkcjonowania przemysłu, transportu i odbiorców indywidualnych. System elektroenergetyczny nie ma możliwości magazynowania energii, stabilizacja pracy poprzez bilansowanie produkcji i odbioru energii, zapewniana jest przez pracujące w rezerwie bloki elektrowni, elektrownie szczytowo-pompowe i wodne. Transformacja energetyki, dołączanie do systemu niestabilnych generacji energii ze źródeł odnawialnych OZE powoduje, że do poprawnej pracy będą potrzebne dodatkowe, rozproszone mikro-regulatory jakimi są magazyny energii. W artykule przedstawimy przykłady wdrożeń takich instalacji, w różnych miejscach polskiego systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawimy przykłady wdrożeń takich instalacji, w różnych miejscach polskiego systemu energetycznego. Dla każdego z tych magazynów energii opiszemy jaką ma konfigurację i jakie realizuje zadania.
PL
Podstawowym priorytetem każdego kraju jest poprawna i stabilna praca Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zagwarantowanie bezprzerwowych dostaw, dobrej jakości energii dla funkcjonowania przemysłu, transportu i odbiorców indywidualnych. System elektroenergetyczny nie ma możliwości magazynowania energii, stabilizacja pracy poprzez bilansowanie produkcji i odbioru energii zapewniana jest przez pracujące w rezerwie bloki elektrowni, elektrownie szczytowo-pompowe i wodne. Transformacja energetyki, dołączanie do systemu niestabilnych generacji energii ze źródeł odnawialnych OZE powoduje, że do poprawnej pracy będą potrzebne dodatkowe, rozproszone mikroregulatory, jakimi są magazyny energii. W artykule przedstawimy przykłady wdrożeń takich instalacji, w różnych miejscach polskiego systemu energetycznego. W przypadku każdego z tych magazynów energii opiszemy, jaką ma konfigurację i jakie realizuje zadania.
EN
The essential priority for each country is to improve and possess a stable work of the National Power System and to guarantee the break-free supplies of good-quality energy for functioning of industry, transport and individual users. The power system has no possibilities of storing the energy; the stabilization of work by balancing of energy production and receipt is ensured by standby thermal power plants, pumped storage power plants and combined heat and power (CHP) Plants. The transformation of energetics, connecting the unstable energy generations from renewable sources (RES) to the system, causes that the correct work requires the additional distributed micro-regulators such as energy storage systems. In the present paper, we have presented the examples of implementation of the mentioned installations in different places of Polish power system. The configuration and the tasks of each of the mentioned energy storage systems will be described.
PL
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji – występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców oraz kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń – zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji, pozwalających na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej.
EN
In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way.
PL
Skuteczność przesyłu energii w systemach energetycznych zależy od pewnej liczby zjawisk fzycznych temu towarzyszących. Ich obecność nie jest w środowisku elektrotechnicznym w pełni uświadamiana lub są one błędnie interpretowane. Gdy napięcia i prądy w systemie energetycznym są sinusoidalne oraz symetryczne, wówczas przyczyny zmniejszania skuteczności przesyłu energii są względnie dobrze znane i kojarzone są z obecnością mocy biernej. Nie jest już tak wtedy, gdy napięcia i prądy są odkształcone lub/i niesymetryczne. Tych zjawisk jest wówczas więcej. Większość z nich została zidentyfkowana w ramach teorii mocy opartej na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów (ang.: Currents’ Physical Components (CPC)). Niniejszy artykuł niektóre te zjawiska opisuje i omawia.
EN
The effectiveness of the energy transfer in electrical power systems depends on a number of physical phenomena. Their presence is not well recognized in the electrical engineering community, though; or they are wrongly interpreted. As long voltages and currents are sinusoidal and symmetrical, a reduction in the energy transfer effectiveness is associated usually with a presence of the reactive power. However, when the voltages and currents are distorted and/or asymmetrical, then there are many more phenomena that can contribute to this effectiveness decline. Majority of them were identifed in the frame of the Currents’ Physical Components (CPC)-based power theory. This paper describes and explains some of them.
EN
Dynamic properties of the three degrees of freedom autoparametric system with spherical pendulum including the magnetorheological (MR) damper are investigated. It was assumed that the spherical pendulum is suspended to the oscillator excited harmonically in the vertical direction. The influence of damping force described by Bingham’s model on the energy transfer can be modified by magnetic field. The equation of motion have been solved numerically. In this type system one mode of vibration may excite or damp another one, and for except different kinds of periodic vibrations there may also appear chaotic vibration. Results show that MR damper can be used to change the dynamic behavior of the autoparametric system with spherical pendulum giving semiactive control possibilities.
PL
W artykule przedstawiono nową linię produktową do rozdziału energii i sterowania ENDIS 4.0 z perspektywy wymagań Przemysł 4.0 stawianych przed Europą. W referacie zostały zaprezentowane różnorodne warianty technicznego rozwiązania oraz możliwości konfiguracji i szybkiej rekonfiguracji. Autorzy zawarli również swoje przemyślenia oraz obserwacje aktualnego stopnia wdrożenia wytycznych Przemysłu 4.0 w polskiej i światowej branży górniczej.
EN
This article presents a new product line for energy distribution and control ENDIS 4.0 from the perspective of the Industry 4.0 requirements implemented by Europe. The paper presents various variants of the technical solution and possibilities of configuration and quick reconfiguration. The authors also included their remarks and observations of the current level of implementation of the Industry 4.0 guide-lines in the Polish as well as world mining industries.
EN
This article presents a new product line for energy distribution and control ENDIS 4.0 from the perspective of the Industry 4.0 requirements implemented by Europe. The paper presents various variants of the technical solution and possibilities of configuration and quick reconfiguration. The authors also included their remarks and observations of the current level of implementation of the Industry 4.0 guide-lines in the Polish as well as world mining industries.
PL
W artykule przedstawiono nową linię produktową do rozdziału energii i sterowania ENDIS 4.0 z perspektywy wymagań Przemysł 4.0 stawianych przed Europą. W referacie zostały zaprezentowane różnorodne warianty technicznego rozwiązania oraz możliwości konfiguracji i szybkiej rekonfiguracji. Autorzy zawarli również swoje przemyślenia oraz obserwacje aktualnego stopnia wdrożenia wytycznych Przemysłu 4.0 w polskiej i światowej branży górniczej.
PL
Przedstawiono „state of the art” morskiej energetyki wiatrowej. Omówiono stosowane turbiny, ich podparcia w morzu, magazynowanie energii elektrycznej, centrum morskiej energii wiatrowej, koszty, technologie przyszłości i polskie zainteresowania morską energetyką wiatrową.
EN
The article presents the "state of the art" of offshore wind energy. It informs about turbines in use, their supports in the sea, storage of electricity, offshore wind energy center, costs and technologies of the future as well as the Polish ones related to maritime wind energy.
PL
Przeprowadzono analizę wykorzystania wysoko-temperaturowych kabli nadprzewodnikowych przy przesyle energii elektrycznej. Zaprezentowano konstrukcję i wyniki badań krótkiego modelu kabla o zmierzonym prądzie krytycznym 45 A. Omówiono światowe trendy w tym zagadnieniu i przedstawiono opracowany model teoretyczny opisujący związane problemy elektromagnetyczne, w tym powstawianie bariery potencjału zakotwiczenia, charakterystyki prądowo-napięciowe oraz prąd krytyczny.
EN
In this paper the use of high temperature superconducting cables for transporting electrical energy is analysed. The construction of a short model of a superconducting cable is explained, global progress in this field is examined and related electromagnetic phenomena are discussed, particularly those concerning pinning potential barrier formation. The paper analyses the results of investigations into the current-voltage characteristics of superconducting cable model working in the temperature of liquid nitrogen, allowing to reach the value of critical current equal to 45 A.
PL
Przedyskutowano perspektywy i fizykalne problemy wykorzystania nadprzewodników wysokotemperaturowych w silnoprądowych urządzeniach energetycznych - magazynach energii, szczególnie typu wirujących kół zamachowych oraz kriokablach nadprzewodnikowych. Zanalizowano występujące w tych urządzeniach zagadnienia elektromagnetyczne wpływające na ich pracę, w tym straty mocy w taśmach drugiej generacji.
EN
There are discussed prospects and physical problems of applications in power engineering high temperature superconductors, for magnetic energy storing, especially of the type flywheels energy storages and for electric energy transport in cryocables. Electromagnetic phenomena appearing in these devices are discussed, including generated a.c. losses in superconducting tapes of second generation.
11
Content available remote Design and analysis of contactless transformer using series resonant converter
EN
A loosely contactless transformer with a large air gap has small magnetizing inductance and large leakage inductance comparing with a closely conventional transformer. This paper focus on analysis, design and measurement results of the loosely winding contactless transformer using resonant converter. Finally, the experimental set up is built to transfer power of 300 W over the different gap variation (1mm-10mm) using series resonant converter. On the contrary to the traditional closely coupled transformer, the contactless transformer with separated primary and secondary winding is used.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu i analizy transformatora o luźnym uzwojeniu do przesyłu bezstykowego z wykorzystaniem przekształtnika rezonansowego. Badania eksperymentalne polegały na przesyle 300W energii przy różnych rozmiarach szczeliny powietrznej transformatora.
PL
Z praktyki własnej oraz kontaktów z producentami podzespołów systemu energetycznego wynika, że zapotrzebowanie na komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji staje się coraz powszechniejsze i coraz bardziej cenione. Szczególną rolę odgrywa przy tym Metoda Elementów Skończonych (MES) wraz z jej różnorodnymi wariantami i implementacjami. W artykule przeanalizowano korzyści techniczne i ekonomiczne, jakie można osiągnąć dzięki MES na ­etapie wydobywania paliw, ich zamiany w ciepło/elektryczność oraz ­transmisji energii. Podane przykłady ilustrują różnorodność zastosowań metodyki, od akustyki odwiertów poprzez izolację przewodów wysokonapięciowych aż do projektowania kotłów. Umiejętnie stosowane wspomaganie komputerowe „3D” uzupełnia modelowanie systemowe „1D”, pozwalając na wzrost oszczędności, trwałości konstrukcji inżynierskich, a także usprawnianie metod diagnostycznych.
EN
The authors’ own experience and results of contacts with producers of power system elements show that the demand for CAD/CAE software becomes more and more popular and more valuable. Particular role is played here by the Finite Elements Method with its various options and implementations. Analysed are technical and economic benefits which can be obtained when using FEM at the stage of exploitation of fuel sources, conversion of fuels into heat/electricity and energy transmission. The given examples ­illustrate variety of the above mentioned methodology applications for e.g. acoustic inspection of boreholes, HV cables insulation or boiler designing. Skilfully applied computer aided 3D system can be complementary to the 1D modeling system enabling growth of savings, durability of engineering constructions and enhancement of diagnostic methods.
13
Content available remote Semi-analytical methods for optimal energy transfer in RC ladder networks
EN
This paper presents a semi-analytical solution to the optimal control problem arising with energy transfer through transmission line. Distributed parameter RC line is approximated with a RC ladder network. Formulas for optimal control are determined up to a moment when matrix exponential has to be computed. This final element has to be computed numerically. Paper ends with results of simulations and a discussion of numerical issues.
PL
Praca przedstawia semi-analityczne rozwiązanie problemu sterowania optymalnego występującego przy przesyle energii poprzez linię długą. Linia długa RC jest aproksymowana za pomocą układu łancuchowego typu RC. Wzory okreslaja˛ce sterowanie optymalne są wyznaczone do momentu konieczności wyliczenia eksponenty macierzy. Ta część obliczeń musi być wykonana numerycznie. Praca kończy się wynikami symulacji i dyskusją zagadnień numerycznych.
14
Content available remote Performance Evaluation of Ancillary Services in the Turkish Power System
EN
This paper proposes a central monitoring system of frequency and voltage control of the Turkish Power System, consisting of a reference model that compares the real operation of the generating units with the desired behaviour established by the technical requirements of the Turkish grid code. A number of quantitative measures, based on the deviation between the real and the desired response are proposed to evaluate the adequacy of each unit behaviour. Application examples are provided using real data of different Turkish power plants.
PL
W artykule zaprezentowano system monitorowania częstotliwości i napięcia w systemie dystrybucji energii w Turcji. Zaproponowano model odniesienia umożliwiający porównanie wartości rzeczywistych z wymaganymi. Wprowadzono miary umożliwiające ocenę parametrów każdej jednostki w sieci.
PL
W referacie podjęto próbę matematycznego przedstawienia wpływu takich zmienionych parametrów nowoczesnych transformatorów energetycznych jak prąd magnesujący i straty mocy w rdzeniu na ograniczenie strat mocy oraz moc bierną przy przesyle energii w sieciach rozdzielczych, zwłaszcza niskiego napięcia.
EN
The paper presents an attempt of mathematical description of the effect of the parameters of modem power transformers on reduction of power losses and reactive power during power transmission in the distribution grids. Such parameters as magnetizing current and core power loss are considered, particularly in case of the low voltage networks.
16
Content available remote Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące infrastruktury przesyłowej
EN
The easement issues have risen to great interest in recent years. They are of primary importance for a transmission utility, which, due to the fact that the transmission infrastructure is located on a privately-owned land, would like to establish a limited property rights for that land. On the other hand, however, they involve compensation claims that may be made by the owner of the property on which the transmission infrastructure is located. The article discusses the key notions related to the status of the transmission infrastructure, establishment of transmission easement and compensation to the landowner. It also touches upon the subject of indemnity for the use of land on a non-contract basis, removal of the transmission infrastructure and other related claims.
17
Content available remote Przegląd współczesnych systemów przesyłu energii prądem stałym HVDC
PL
Układy energoelektroniczne już co najmniej od kilkudziesięciu lat stosowane są w urządzeniach wielkiej mocy i wysokich napięć w elektroenergetycznych systemach przesyłowych prądem stałym HVDC (High Voltage Direct Current) oraz FACTS (Flexible AC Transmission Systems). Ostatnio dzięki systematycznemu rozwojowi zarówno technologii półprzewodnikowych elementów mocy, jak też nowych topologii przekształtników wielopoziomowych nastąpiło wyraźne przyśpieszenie oraz poszerzenie zakresu zastosowań przekształtników wielkich mocy i wysokich napięć. Ponadto opracowanie przez czołowe koncerny z branży elektrotechnicznej zoptymalizowanych konstrukcji modułowych przekształtników (np. PEBB - Power Electronics Building Blocks firmy ABB) zapewnia unifikację i uniwersalność systemów energoelektronicznych przy jednoczesnym wzroście niezawodności i znacznym obniżeniu kosztów produkcji i serwisu. W niniejszym artykule dokonano syntetycznego przeglądu technologii współczesnych systemów HVDC, których budowa bazuje na nowoczesnych układach energoelektronicznych wysokich napięć i wielkiej mocy. Przedstawia parametry i konstrukcje półprzewodnikowych przyrządów (elementów) mocy, w szczególności tyrystorów IGCT oraz tranzystorów IGBT, a następnie charakteryzują podstawowe topologie przekształtników energoelektronicznych stosowanych w systemach wysokich napięć i wielkiej mocy: Line Commutated Converters - LCC , Capacitor Commutated Converters -CCC , Forced Commutated Converters - FCC. Autorzy podają typowe konfiguracje systemów HVDC i zestawiają przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych w energetyce światowej, zrealizowane przez czołowe koncerny.
EN
This work presents a review of recent developments in High Voltage Direct Current (HVDC) which are based on high power high voltage power electronic converters. Firstly, basic parameters and constructions of semiconductor power devices, particularly Integrated Gate Commutated Thyristors (IGTC) and Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBT) are discussed. Secondly, basic topologies power electronic converters used in HVDC systems: Line Commutated Converters (LCC), Capacitor Commutated Converters (CCC) and Forced Commutated Converters (FCC) are described. Some selected power electronic configuration, data and solution of implemented HVDC systems by leading power companies ABB, Siemens and Areva are characterized. The paper is addressed to audience of power engineers who are interested in development of modern power systems connection and energy transmission using power electronic converters.
18
Content available remote Dylemat: zdalny odczyt liczników czy profile standardowe
PL
Zgodnie z dyrektywą unijną 2003/54/WE i związanymi z nią zmianami ustawy Prawo energetyczne (nowelizacja z dnia 4 marca 2005 r.), począwszy od 1 lipca 2007 r. odbiorcy będący gospodarstwami domowymi mają możliwość wyboru sprzedawcy energii. Szacowano, że na terenach poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych zainteresowanych tą kwestią może być od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy odbiorców. Na chwilę obecną jest ich zaledwie kilka tysięcy. Nowa sytuacja jest korzystna dla odbiorców, ale jest to również wielkie wyzwanie dla spółek energetycznych.
PL
Artykuł zawiera analizę wpływu zmian parametrów linii 400 kV na jej możliwości przesyłowe. Autor w pracy wykazał znaczne korzyści stosowania trzech i czterech przewodów na fazę. Proponuje przyjęcie takich rozwiązań w budowie nowych linii, szczególnie wyprowadzających moc z dużych elektrowni, które powinny być przystosowane do przesyłów dużych mocy przy zachowaniu wymaganych warunków stabilności statycznej pracy systemu elektroenergetycznego.
EN
As Poland will preside the EU in 2011, the participants of the debate suggest possible areas of interest which may be addressed during our presidency. thus, we might be able to find effective solutions to some vital problems faced by the Polish electric power industry, such as the integration of energy renewable sources management and carbon emissions management systems. since Poland's presidency will last half a year only, it is necessary to make the most of this short period to promote the research fields we specialize in. with the carbon emission being currently the key issue for the power sector, there are plans to opt for a new emissions allocation plan that would be more beneficial to Poland. Moreover, Poland might focus on the security of electricity supply, namely the prevention of power system blackouts, given the broad knowledge of polish engineers in this area and the increasing number of blackouts worldwide. will last half a year only, it is necessary to make the most of this short period to promote the research fields we specialize in. With the carbon emission being currently the key issue for the power sector, there are plans to opt for a new emissions allocation plan that would be more beneficial to Poland. Moreover, Poland might focus on the security of electricity supply, namely the prevention of power system blackouts, given the broad knowledge of Polish engineers in this area and the increasing number of blackouts worldwide.
PL
W referacie przedstawiono schemat ideowy systemu bezprzewodowego przesyłu energii. System ten może pracować np. jako bezprzewodowy układy ładowania baterii pojazdów elektrycznych. Przedstawiono model matematyczny systemu oraz wyniki badań analitycznych. Wykonane zostały badania symulacyjne indukcyjnego systemu bezprzewodowego przesyłu energii z szeregowym przekształtnikiem rezonansowym. Badania symulacyjne systemu przeprowadzone zostały dla różnych metod sterowania. Przedstawiono charakterystykę względnej mocy wyjściowej przy zmianach częstotliwości pracy przekształtnika.
EN
The analytical results of the transfer gain and simulation studies for several methods of control of output power in wireless energy transmission system with series resonant converter are presented in this paper. The expression for the transfer is derived. The characteristic relating illustrated the output power and switching frequency for several quality circuit factors are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.