Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Gastronomia należy obecnie do jednej z najpopularniejszych i wciąż dynamicznie rozwijających się gałęzi biznesu, nie tylko w kwestii nowych technik, czy stylów kulinarnych, ale także nowych typów modeli biznesu. Obszary działalności gastronomii mobilnej, które mogą zostać objęte wsparciem logistycznym można uznać za strategiczne wyzwania dla jej funkcjonowania. Każda niesprawność procesów logistycznych w tym zakresie skutkuje zmniejszonymi szansami na powodzenie biznesu, oraz osiąganie przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów wsparcia logistycznego oraz barier występujących w działalności gastronomii mobilnej mających wpływ na zakres realizowanego wsparcia logistycznego. Cel pracy Autorzy realizują wykorzystując podejście mnogie jednorodne, w oparciu o: obserwację bezpośrednią, analizę tekstu dokumentów aktualnych, pogłębione swobodne wywiady ukierunkowane.
EN
Gastronomy is currently one of the most popular and still dynamically developing branches of business, not only in terms of new techniques or culinary styles, but also new types of business models. Areas of food trucks activity that may be covered by logistic support can be considered as strategic challenges for its functioning. Each disruption of logistic processes in this area results in reduced chances for business success and achieving a competitive advantage. The aim of the article is to identify areas of logistical support and barriers in the food trucks business that have an impact on the scope of logistic support. The aim of the work is to implement the Authors using a homogeneous multiple approach, based on: direct observation, analysis of the text of current documents, deepened free targeted interviews.
PL
W artykule podjęto problematykę zasadności wydzielenia logistyki społecznej jako odrębnej postaci logistyki wraz ze wskazaniem na odrębności, które uzasadniają istnienie logistyki społecznej. Dla kontrastu przeprowadzona została polemika z argumentami przeciwnymi wydzielaniu logistyki, zaczerpniętymi z artykułu „Logistyka społeczna. Dyskurs paradygmatyczny”.
EN
The article discusses the issue of the legitimacy of separating social logistics as a separate form of logistics together with an indication of the separateness that justifies the existence of social logistics. In contrast, a polemic with arguments against the separation of logistics, taken from the article "Social Logistics. Paradigmatic discourse” was provided.
PL
Celem artykułu jest wskazanie na nowe obszary badań i aplikacji logistyki miasta, związane ze zmieniającym się sposobem funkcjonowania współczesnych miast, jak również wskazanie tych wyłaniających się obszarów, których wcześniej nie przewidywano oraz przeprowadzenie rozważań na temat ich związków z koncepcją logistyki.
EN
The aim of this article is to point to new areas of research and application of city logistics related to the changing way of functioning of modern cities, as well as to indicate those emerging areas that were not previously foreseen and to reflect on their relationship with the concept of logistics.
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom o zagrożeniach, jakie dla rozwoju logistyki płyną z niedojrzałej metodologii prac naukowych oraz z braku wiedzy w zakresie istoty wkładu do rozwoju teorii.
EN
The paper is devoted to deliberations about threats for the development of logistics that come from the immature methodology of scientific works and from the lack of knowledge of the meaning of contribution to the development of theory.
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat nieklasycznych łańcuchów dostaw i zasadności wydzielania ich w odrębną grupę koncepcyjną. Bazują one na doprecyzowanych pojęciach: łańcucha dostaw, sieci dostaw, koordynacji i integracji.
EN
The paper is devoted to deliberations about non-classical supply chains and the legitimacy of the secretion of them into the separate conceptual group. These deliberations are based on clarified notions: of supply chain, supply network, coordination and integration.
6
Content available Ideologia w logistyce
PL
W artykule autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie o sprawczość ideologii w działaniach logistycznych i/lub odporność logistyki na oddziaływanie ideologiczne. Zaprezentowane zostały poglądy autora, zaś jego intencją jest rozpoczęcie dyskusji w tym zakresie.
EN
In the paper, the author attempted to answer the question about ideology's efficiency in logistic activities and/or the resistance of logistics to ideological influence. The author's views are presented, and his intention is to start discussions on this subject.
PL
Zaliczanie logistyki jednocześnie do nauk technicznych i ekonomicznych jest powodem wielu nieporozumień w zakresie badania i wnioskowania oraz tworzenia nowej wiedzy. Świadomość tych zagrożeń może wpłynąć na podejmowanie działań zmierzających do ich łagodzenia i likwidowania.
EN
Placing logistics at the same time to technical and economic sciences is a reason of many misunderstandings in the examination and the inference and the creation of new knowledge. The awareness of these threats can influence for taking activity aimed at relieving them and eliminating.
8
Content available Kultura mobilności – polemika
PL
Artykuł jest polemiką wobec stanowiska A. Ciastoń- ‑Ciulkin w zakresie zdefiniowania pojęcia „kultura mobilności”, zaprezentowanego w artykule Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne, opublikowanym w „Transporcie Miejskim i Regionalnym”, 2016, nr 1, ss. 3–9. Artykuł nawiązuje również do definicji tego pojęcia, zaproponowanej przez R. Janeckiego Nowa kultura mobilności jako kierunek rozwoju transportu miejskiego i regionalnego w województwie śląskim, opublikowanego w Studiach Ekonomicznych 143 (2013) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
EN
The article is a polemic with the A. Ciastoń-Ciulkin statement referring to the definition of the concept of the “culture of mobility” presented in the article: “New culture of mobility – substance and definition” published in the “Urban and Regional Transport”, 2016, No 1, p.3-9. The article refers also to the definition of this concept proposed by R. Janecki: “New culture of mobility as a direction for development of urban and regional transport in the Silesian voivodship”, published in the Journal of Economics and Management 143 (2013) by the University of Economics in Katowice.
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat usytuowania logistyki w strukturach organizacyjnych podmiotów gospodarujących i - na ich tle - podmiotów sektora publicznego. Rozważaniami objęto wyznaczniki projektowania form organizacji logistyki, takie jak profil i rozmiary aktywności, funkcje logistyki w zarządzaniu podmiotem, typy struktur organizacji, stopień koncentracji procesów czynności logistycznych, centralizacja i decentralizacja decyzji logistycznych.
EN
The paper deals with considerations on logistics placement in enterprises' organizational structures and - based on this - public sector entities' structures. There are under consideration the following determinants: profile and activities range, logistics role in the organization, type of organizational structure, the level of logistics' processes and actions, centralization and decentralization of logistics' decisions.
EN
Apart from a concept of logistics support, implementation of principles of a green city requires some social support. Insufficiency of financial means and necessity to select alternative methods of using such means call for good identification of social climate in order to obtain - apart from some environmental benefits - some improvement in the quality of life perceived. Therefore, in this research, authors decided to find out which components of the quality of life connected with the quality of environment facilitate decisions made to change places of residence and which of them did not have that kind of impact. The research was devoted to Polish cities only
PL
Wdrażanie zasad miasta zielonego, wymaga - poza koncepcją wsparcia logistycznego, pozyskania poparcia społecznego. Niedostatek środków finansowych oraz konieczność dokonywania wyborów pomiędzy alternatywnymi sposobami ich wykorzystania, wymaga dobrego rozpoznania nastrojów społecznych, by - poza korzyściami środowiskowymi, uzyskać poprawę odczuwanej jakości życia w mieście. Stąd w badaniu autorzy postanowili wykryć, które składniki jakości życia, powiązane z jakością środowiska, sprzyjają decyzjom o zmianie miasta jako miejsca zamieszkania, a które na taką decyzję nie mają wpływu. Badanie dotyczy polskich miast.
PL
Artykuł porusza kwestie wpływu ekonomii współdzielenia na współczesne miasta. Zmiana podejścia ludzi do kwestii posiadania oraz dążenie do przebywania we wspólnotach zrodziło koncepcję współdzielenia. Dla takich zachowań miasto może być idealnym środowiskiem pod warunkiem zaoferowania odpowiednich warunków.
EN
The article deals with issues of the influence of the sharing economy on contemporary cities. The change of attitude of people to issues of the possession as well as the aspiration for staying in community contributed to the rise of the concept of sharing. In the case of such behaviours a city can be a perfect environment provided appropriate conditions are offered.
PL
Celem tego artykułu jest przeprowadzenie rozważań na temat przystawania dominujących form koordynacji do modelu wyznaczającego obszar delimitacji stosowania logistyki. Te rozważania zostały uplasowane w warstwie refleksji o naturze integracji i koordynacji oraz w warunkach paradygmatu i pryncypium logistyki.
EN
This work predominantly aims at discussing the way dominant forms of coordination match a model that defines the area of delimitation of logistics application. The discussion undertaken is placed in a layer of considerations referring to the very nature of integration and coordination under the logistics paradigm and principles.
13
Content available Artefakty zarządzania logistycznego
PL
Przedmiotem rozważań jest identyfikacja czynników które mogą być uznane za artefakty zarządzania logistycznego we współcześnie pojmowanej logistyce.
EN
The subject of the paper is identification of factors that can be recognized as artefacts of logistics management in the contemporary logistics.
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat zarządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia systemów komunikacji w zarządzaniu logistycznym pod kątem sprawności funkcjonowania obiektu kierującego. Scharakteryzowano kompetencje obiektu kierującego. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat zarządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia systemów komunikacji w zarządzaniu logistycznym pod kątem sprawności funkcjonowania obiektu kierującego. Scharakteryzowano kompetencje obiektu kierującego.
EN
Despite its long-term tradition in both practical and theoretical applications, logistics still has to face some difficulties in its basic notions. A source of misunderstandings in this context is undoubtedly connected with high usefulness of logistics that frequently dominates its theoretical aspects. The article aims at identifying requirements set for managing entities in logistics management.
PL
Autorzy prezentują wyniki badań ankietowych mieszkańców miast Górnego Śląska w zakresie czynników warunkujących ich poczucie jakości życia. Do analizy i wnioskowania wybrano czynniki wpływające na mobilność mieszkańców. Pod uwagę wzięto: bezpieczeństwo (zarówno podróżowania, jak i osobiste), ceny biletów komunikacji zbiorowej, dostępność do transportu zbiorowego, warunki oczekiwania na przystankach, warunki podróżowania w środkach komunikacji zbiorowej, wydzielone buspasy, odczucie na temat jakości transportu zbiorowego, jak również kongestia, możliwość podróżowania innymi środkami transportowymi (poza transportem zbiorowym), dostępność do ścieżek rowerowych. Przy wyborze opcji podróżowania wybrano pytanie o zniżki w opłatach za przejazdy komunikacją zbiorową. Zaprezentowane wnioski mogą być przydatne w procesie zarządzania miastami.
EN
The Authors present results of the questionnaire-based research carried out in the group of inhabitants of the Upper Silesia region. The research was conducted to analyze factors that determined the inhabitants’ sense of quality of life. Factors determining mobility of citizens have been selected for the analyzis and drawing conclusions. The following factors have been taken into consideration: safety (of both travelling and personal), prices of public transport fares, accessibility of public transportation, conditions at bus stops, travelling conditions of public transportation, designated bus-lanes, perceived quality of public transport, congestion, access to other means of transport (apart from public transportation) and access to bicycle routes. While selecting a travelling option a question concerning fare price concessions in case of public transportation was selected. Presented conclusions may be useful in the process of managing in cities.
PL
Wyodrębnienie logistyki społecznej, związane ze zmianą priorytetów i zasad podejmowania decyzji w zakresie kształtowania przepływów materialnych i informacyjnych, w stosunku do ustalonych już priorytetów i zasad w logistyce działań militarnych czy gospodarczych, nasuwa szereg pytań w zakresie zmiany źródeł inspiracji dla formowania wiązki celów w zastosowaniach społecznych logistyki. Celem rozważań jest wstępne rozpoznanie, czy i w jakim zakresie sieci społeczne mogą oddziaływać na kształtowanie decyzji logistyki społecznej.
17
Content available Uwarunkowania pomysłu smart city
PL
Celem rozważań jest identyfikacja uwarunkowań koncepcji smart city. Autor podjął temat ze względu na rozbieżności interpretacyjne będące powodem wielu niedomówień czy też odrębnych i nie przystających do siebie wywodów. Ponadto - przyjęcie założeń koncepcji pozwoli nadać temu pojęciu konkretny, możliwy do zwymiarowania opis, ułatwiający definiowanie zjawiska smart city oraz poruszanie się w obszarze rozważań teoretycznych i decyzyjnych dotyczących współczesnych miast.
EN
The article aims at identifying determinants of the smart city concept. The author undertakes this issue since there are numerous interpretation inconsistencies that result in many understatements or separate and mismatching arguments. Moreover, adoption of the concept assumptions shall allow for decribing the phenomenon in a precise and measurable manner. This manner would enable defining the smart city concept and help those who are interested move in the area of theoretical and decision making aspects of contemporary cities.
18
Content available Potencjał logistyki w realizacji ambicji miasta
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat miejsca i znaczenia logistyki we wspieraniu programów/strategii rozwoju miast, dążących do zwiększenia swojej innowacyjności i kreatywności. Na tym tle zidentyfikowano miejsce logistyki miasta w tych procesach.
EN
The paper is devoted to considerations on the place and role of logistics in programmes/ strategies implementation processes support, while cities are tending to be more innovative and creative. Above this the Author identified the role of city logistics in these processes.
PL
Konieczność tworzenia polityki i strategii logistycznej na szczeblu państwa, regionu czy miasta (szczególnie aglomeracji), wywołuje dyskusję na temat wpisania tejże logistyki w struktury jednostki administracji publicznej, czy samorządowej, które z reguły są zbiurokratyzowane. Stąd Autorzy, przyglądając się z jednej strony – rzeczywistości Polski i Rosji, z drugiej zaś – dorobkowi teoretycznemu podejmują wstępnej odpowiedzi na pytanie czy da się wmontować logistykę w zbiurokratyzowaną strukturę organizacyjną. Autorzy bazując na opiniach logistyków - praktyków wskazują na szereg potencjalnych problemów, związanych z takim działaniem.
EN
A necessity to formulate logistics policy and strategy on the national, regional or urban (agglomeration in particular) levels triggers discussions about the place of logistics in structures of public or self-government administration units that are in principle bureaucratised. Hence, the Authors who, on the one hand, analyse examples of Poland and Russia and on the other hand study relevant theoretical output, try to answer a question whether it is possible to place logistics in the organisation structure that is bureaucratised. Using opinions of logisticians who are practitioners, they point to a wide range of potential issues to be dealt with in the context described above.
PL
Logistyka społeczna zmieniła poglądy logistyków na charakter decyzji w logistyce miejskiej. Decyzje związane są z udziałem przedstawicieli różnych nauk innych niż logistyczne, co spowodowało, że ich charakter jest aktualnie interdyscyplinarny. Takie podejście umożliwia udział obywateli w procesie podejmowania decyzji i zwiększa efektywność projektów logistycznych, które są realizowane w życiu miasta.
EN
Social logistics has changed logisticians' views on the nature of decisions in city logistics. The decisions are connected with involving representatives of different than logistics sciences so that their character could be of inter-disciplinary nature nowadays. Such an approach enables involving citizens into decision making process and increases effectiveness of city logistics projects that are implemented into the city life.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.