Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Zmieniające się wymagania i potrzeby użytkowników oraz zapotrzebowanie na nowe rozwiązania maszyn górniczych stanowią wyzwanie dla konstruktorów. Czas przeznaczony na fazę projektową nowej maszyny nierzadko zostaje ograniczony do minimum. Małoseryjna, a czasami jednostkowa produkcja skutkuje koniecznością częstego projektowania i wytwarzania egzemplarzy handlowych, które jednocześnie są prototypami. Jedynym i skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie dostępnych programów CAD i CAE, umożliwiających cyfrowe prototypowanie. Ich wykorzystanie pozwala na stworzenie kompletnej maszyny w środowisku wirtualnym. Model wirtualny poddawany jest testom, które mają na celu eliminowanie kolizji, optymalizację konstrukcji, jak również pozyskanie wielu informacji związanych obciążeniem, kinematyką, dynamiką, statecznością czy zapotrzebowaniem na moc. Prototypowanie cyfrowe pozwala uniknąć większości błędów, których wykrycie i usuwanie na obiekcie rzeczywistym jest czasochłonne i kosztowne. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania szeroko rozumianego wspomagania komputerowego do projektowania samojezdnych maszyn górniczych produkcji Minę Master. Pokazano efekty zastosowania modelowania, analiz wytrzymałościowych MES, symulacji statycznych i dynamicznych, modelowania układów napędowych. Omówiono również stosowane metody walidacji modeli komputerowych oraz weryfikacji parametrów gotowych maszyn.
EN
The changing requirements and needs of users as well as the demand for new mining machinery solutions pose a challenge for designers. Time spent on the design phase of a new machine is often reduced to a minimum. Small lot production and sometimes single piece production entails the necessity to frequently design and manufacture commercial copies, which are also prototypes. The only effective solution is to apply available CAD and CAE programs enabling digital prototyping. Their use allows for making a complete machine in a virtual environment. The virtual model is subjected to tests aimed at eliminating collisions, optimizing the construction as well as obtaining a lot of information concerning the load, kinematics, dynamics, stability and power demand. Digital prototyping enables avoiding the majority of errors whose detection and elimination in a real object is time-consuming and expensive. The article presents examples of the application of broadly understood computer aided designing of self-propelled mining machines, produced by Mine Master. The effects of applying the modelling, FEM strength analysis, static and dynamic simulations, modelling of drive systems have been demonstrated. The methods used to validate computer models and verify the parameters of finished machines have also been discussed.
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
EN
The subject-matter of selected papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Special attention is paid to the role of coal in the world and the EU countries. Some information about Mine 4.0 against the characteristic features of Industry 4.0 is given. The article is ended with general conclusions. Part 1 presents the role of coal in the global economy with special attention being paid to the global energy demand, hard coal production rates, changes in coal demand as well as changes of electric energy sources over the years 2011-2018. A contribution of the KOMAG Institute to development of the Polish mining industry in independent Poland is discussed.
PL
W artykule została przedstawiona tematyka wybranych referatów wygłoszonych podczas 20 Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMtech. Szczególną uwagę zwrócono na rolę węgla na świecie oraz w krajach UE. Opisano wkład KOMAG-u w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. Podano informacje na temat kopalni 4.0 na bazie charakterystycznych cech Przemysłu 4.0. Artykuł został zakończony ogólnymi wnioskami. Część 1 przedstawia znaczenie węgla w światowej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię , wielkości produkcji węgla kamiennego, zmian w popycie na węgiel oraz zmian źródeł energii w latach 2011-2018. Omówiono wkład Instytutu KOMAG w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. (Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa - przegląd wybranych referatów z konferencji KOMTECH-IMtech 2019 – część 1)
EN
Some papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Part 1 of the article, published in the Quarterly “Mining Machines” No. 1, concerned the role of coal in the global economy, the importance of the coal sector for the Polish economy, the security of energy supply as well as technical and technological achievements of the coal sector over the years 2011-2017. Special attention was paid to automation and digitalization in coal mines, health and safety issues, a protection of the environment, sustainable coal technologies and also to an improvement of the coal use. Part 1 was ended with a description of the KOMAG Institute’s contribution to a development of the Polish mining industry in Sovereign Poland. Part 2 of the article concentrates on the role of the KOMAG Institute of Mining Technology in development processes of mining machines and equipment in Sovereign Poland. Over the period of nearly seventy years of the KOMAG scientific and technical activity more than 1100 technical documentations of mining machines and equipment for underground winning and for a beneficiation of coal were developed. The article also contains some information about Mine 4.0 in theory and practice.
PL
W artykule omówiono wybrane referaty, zaprezentowane podczas XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech 2019. Część 1. artykułu, opublikowana w Kwartalniku „Mining Machines” nr 1, dotyczyła roli węgla w światowej gospodarce, znaczenia sektora węglowego dla polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz technicznych i technologicznych osiągnięć sektora węglowego w latach 2011-2017. Szczególną uwagę zwrócono na automatyzację i cyfryzację w kopalniach węgla, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę środowiska, zrównoważone technologie węglowe, a także doskonalenie sposobów wykorzystania węgla. Część 1. została zakończona opisem wkładu Instytutu KOMAG w rozwój polskiego przemysłu wydobywczego Niepodległej Polski. Część 2. artykułu koncentruje się na roli, jaką Instytut Techniki Górniczej KOMAG odgrywał i odgrywa w procesach rozwoju maszyn i urządzeń górniczych w Niepodległej Polsce. W ciągu prawie siedemdziesięciu lat działalności naukowo-technicznej Instytutu KOMAG opracowano ponad 1100 dokumentacji technicznych maszyn i urządzeń górniczych do podziemnego pozyskiwania i wzbogacania węgla. Artykuł zawiera także informacje na temat Kopalni 4.0 w teorii i praktyce.
PL
Przepisy prawa wymagają stosowania maszyn i urządzeń technicznych, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności. Maszyny używane w podziemnych wyrobiskach górniczych dodatkowo podlegają przepisom Prawa geologicznego i górniczego, które stanowi, że maszyny, urządzenia i instalacje eksploatuje się, konserwuje i naprawia w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej. Prawidłowa eksploatacja maszyn górniczych oznacza więc stosowanie procedur zgodnych z dokumentacją techniczno-ruchową. Jednocześnie obsługa maszyn wymaga przestrzegania regulacji zakładowych, w tym Regulaminu Ruchu Samojezdnych Maszyn Górniczych - RRSMG. Eksploatacja maszyn wymusza zapewnienie ciągłego zasilania w materiały eksploatacyjne, części zamienne, energię elektryczną i inne media. Współgranie infrastruktury technicznej z obostrzeniami wynikającymi z zapisów prawnych oraz respektowanie zapisów instrukcji i regulaminów przez pracowników ruchowych oznacza sprawne zarzadzanie parkiem maszynowym.
EN
Machines used in underground mining excavations are subject to the provisions of the Geological and Mining Law. Machines, devices and installations are operated, maintained, and repaired in the manner specified in the technical and operational documentation. A correct exploitation of mining machinery means applying procedures in accordance with the technical and operational documentation. At the same time, operating machinery requires compliance with factory regulations, including the Regulations on the Operation of Self-Propelled Mining Machines. The use of machinery necessitates a continuous supply of consumables, spare parts, electricity and other utilities. The employees’ compliance with the instructions and regulations means an efficient management of the machine park.
PL
W publikacji przedstawiono podstawowe przekładnie zębate stosowane w przemyśle maszyn/urządzeń górniczych. Zakłady produkujące maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego przy spadku koniunktury w przemyśle górniczym zmuszone są do poszukiwania nowych rynków zbytu dla swoich wyrobów, lub rozpoczynać produkcję zupełnie nowego asortymentu do innych niż górnictwo gałęzi gospodarki. Scharakteryzowano podstawowy podział przekładni zębatych oraz przedstawiono podstawowe parametry, którymi charakteryzują się przekładnie zębate. W drugiej części artykułu, przeanalizowano proces produkcyjny produkcji przekładni zębatych przez Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną produkcji przekładni zębatych dla przemysłu górniczego oraz innych gałęzi przemysłu. Wskazano na bariery wejścia do nowego segmentu produkcyjnego oraz potencjalne zyski. Nawet w przypadku, gdy zakład jest w posiadaniu wysokiego poziomu technologicznego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, trudno jest przekroczyć barierę ekonomiczną (niskie ceny asortymentu).
EN
The publication presents basic toothed gears used in the mining machinery/equipment industry. Plants producing machinery and equipment for the mining industry are forced to search for new markets for their products in the downturn in the mining industry, or to start manufacturing a completely new range of products for industries other than mining. The basic division of toothed gears was characterized and the basic parameters with which gears are characterized are presented. In the second part of the article, the production process of the toothed gears manufactured by Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. was analyzed. Then, economic analysis of gear production for the mining industry and other industries was carried out. Barriers to entry into a new production segment and potential profits were pointed out. Even if the plant has a high technological level and highly qualified staff, it is difficult to cross the economic barrier (low prices of the product range).
PL
Powszechnie stosowane w krajowym górnictwie chłodzenie maszyn wyposażonych w napędy elektryczne dużych mocy wodą z magistrali ppoż. odprowadzaną po zużyciu do kanału ściekowego, generuje duże problemy technologiczne i ekonomiczne związane z jej ponownym odprowadzeniem na powierzchnię. W artykule przedstawiono koncepcję otwartego i zamkniętego układu chłodzenia górniczych maszyn dużych mocy. Stanowią one alternatywę dla metody powszechnie wykorzystywanej. Porównano wady i zalety omawianych układów w zależności od warunków zastosowania.
EN
Cooling of the machines used in the mining industry, equipped with high-power electric drives, by water from the mine fire system generates technological and economic problems associated with re-transportation of water to the surface. The concept of open and closed system for cooling the high-power mining machines is presented. This is an alternative to the commonly use method. Advantages and disadvantages of the discussed systems are compared.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do budowy górniczych maszyn wyciągowych polegające na podziale funkcjonalnym urządzenia na moduły wykonawcze oraz węzły systemu, zastosowaniu systemu rozproszonego w układach sterowania maszyny wyciągowej oraz wykorzystaniu bezpiecznego zdalnego dostępu do urządzeń przemysłowych.
EN
The article presents an innovative approach to the construction of hoisting machines consisting in the functional division of the device into executive modules and system nodes, the use of a distributed system in the hoist machine control systems and the use of secure remote access to industrial devices.
PL
Koszt ogumienia maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym w zestawieniu do kosztów zmiennych, wynikających z eksploatacji tych maszyn, stanowi znaczącą część. Niektóre analizy wykazują, że jest to nawet 30% wszystkich kosztów eksploatacyjnych [2]. Dlatego tak ważne jest odpowiednie użytkowanie oraz możliwe wydłużenie czasu eksploatacji opon, ze względu na możliwości obniżenia składowych kosztowych.
PL
Prace w górnictwie to prace w ciężkich warunkach, kopalnie potrzebują więc profesjonalnego dostawcy maszyn realizujących trudne zadania wydobywcze i pomocnicze. W górnictwie kluczowe znaczenie mają także bezpieczeństwo i troska o środowisko naturalne. Wydajność i minimalne czasy przestoju są również istotne, ale zależą one od solidnego sprzętu, który z reguły eksploatowany jest w ruchu ciągłym.
11
Content available PRZEMYSŁ 4.0 – wyzwania dla górnictwa
PL
Koncepcja Przemysłu 4.0, oznaczająca tzw. czwartą rewolucję przemysłową, wkracza coraz bardziej w kolejne elementy życia i funkcjonowania człowieka. Korzyści, które można zyskać dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, przekonują największych jej przeciwników. Wyróżniki koncepcji, a jednocześnie elementy związane z techniczną realizacją, w postaci nowoczesnych rozwiązań inteligentnych czujników, infrastruktury teleinformatycznej, przetwarzania dużych zbiorów danych, stają się dzisiaj podstawowym elementem stosowanej infrastruktury technicznej. Zauważalny jest coraz większy rozwój technologii i środków technicznych. Potwierdzone to jest kolejnymi implementacjami w różne branże, np. Logistyka 4.0, Motoryzacja 4.0 itp.
PL
Artykuł prezentuje metody wyznaczania charakterystyki maksymalnego momentu i maksymalnej mocy mechanicznej w pracy ciągłej S1 silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Wyznaczanie powyższych charakterystyk bazuje na przeprowadzonej w punkcie znamionowym próbnego nagrzewania silnika w celu wyznaczenia dopuszczalnych warunków termicznych silnika oraz na wykonaniu pomiarów strat mocy biegu jałowego silnika. Na podstawie powyższych pomiarów są ustalane warunki brzegowe w postaci dopuszczalnej mocy strat ciepła, jaką można odprowadzić z silnika przy zastosowaniu chłodzenia wodnego o parametrach znamionowych oraz w postaci dopuszczalnej wartości skutecznej prądu silnika. Na podstawie charakterystyki maksymalnego obciążenia momentem silnika wyznacza się charakterystykę maksymalnego obciążenia mocą mechaniczną, jaką można obciążyć silnik w pracy ciągłej S1. Uzyskane przebiegi charakteryzują w sposób jednoznaczny parametry mechaniczne silnika względem jego prędkości obrotowej.
EN
The article presents the methods of determining the maximum torque characteristics and maximum mechanical power characteristics permanent magnets synchronous motor in continuous operation S1. Determination of these characteristics based on conducted at the point of the rated engine warm-up test to determine the limit of thermal engine and performance measurement of the power loss idling. On the basis of these measurements are set boundary conditions in the form of allowable power loss of heat which may be discharged from the engine using a water cooling parameters and rated as permissible rms current of the motor. On the basis of the maximum torque characteristics of motor determined the maximum mechanical power characteristics that can be load the motor in continuous operation S1. The resulting waveforms are characterized unambiguously mechanical parameters of the motor relative to its rotational speed.
PL
Przedstawiono doświadczenia poznawcze uzyskane z diagnostycznych badań [1] naprężeń w cięgłach nośnych ośmiu skipów górniczych, których cięgła nośne doznały uszkodzeń zmęczeniowych po wykonaniu przez skipy wielokrotnie mniejszej liczby cykli transportowych w szybie, niż zaplanowano. Pomiary naprężeń w zakresie badań [1] wykonano równocześnie dwoma metodami, tj. tradycyjną metodą tensometryczną [15] oraz nową metodą dynamiczną [11]. Przedstawiono rezultaty fizycznej weryfikacji uzyskanych wyników pomiarów, która była konieczna, bo te wyniki znacząco wykroczyły poza dotychczas opublikowane poglądy na temat badanych naprężeń.
EN
This article presents cognitive experience gained from diagnostic measurements [1] of stresses in carrying pull rods of eight mining skip hoists which carrying pull rods had fatigue failures. These failures happened after that hoist skips operated many times less amount of transport cycles in shaft than there was planned. The tests covered stress measurements which were conducted in two ways simultaneously id est. traditional extensometer method [15] and new dynamic method [11]. This article presents the results of physical verification of findings of the measurements. This verification was necessary because of the results exceeded significantly beyond so far published opinions about tested stresses.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki obliczeń względnej grubości filmu olejowego λ przeprowadzonych dla typowej walcowej przekładni zębatej stosowanej w górniczych przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja rozpatrywanych przekładni odbywa się w warunkach smarowania granicznego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni. W pracy zaproponowano także metody poprawy warunków smarowania przekładni oparte o nowoczesne technologie obróbki wykańczającej powierzchni kół zębatych.
EN
This paper presents the results of calculating the relative thickness of the oil film λ carried out for a typical cylindrical gearbox used in transport conveyors. Calculations of this parameter were made using the ISO/TR 15144-1: 2014 (E) methodology. As a result of the analysis, it was found that the operation of the gear under consideration is unfavorable in the lubrication conditions and the surface roughness has a significant influence on these conditions. The methods of improving gear lubrication conditions have been proposed in the paper, based on modern technologies of surface finishing of gears.
PL
Eksploatacja surowców mineralnych metodami podziemnymi staje się coraz trudniejsza ze względu na warunki górniczo-geologiczne, w jakich te surowce zalegają. Wiąże się to z głębokością zalegania i miąższością eksploatowanych pokładów, trudniej urabialnymi skałami oraz warunkami klimatycznymi. Drążenie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, a także prowadzenie eksploatacji w takich warunkach wymaga specjalnie do tego opracowanych i wykonanych maszyn. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie w ostatnich latach opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań, które mogą być zastosowane do maszyn i urządzeń pracujących w ciężkich warunkach górniczo-geologicznych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania: głowicę z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii ruchu dla kombajnów chodnikowych, tymczasową, zmechanizowaną i kroczącą obudowę chodnikową, unikalny kompleks ścianowy dla niskich pokładów z kombajnem węglowym jednoorganowym oraz innowacyjny układ urabiania i odstawy do mechanicznego drążenia szybów z wykorzystaniem kombajnów szybowych.
EN
The exploitation of mineral resources with underground mining methods is becoming more and more difficult due to the mining and geological conditions in which these resources are present. This is related to the depth of retention and thickness of the exploited deposits (seams), more cohesive and durable rocks, and climatic conditions. The excavation of access and preparatory roadways as well as exploitation under such conditions require specially designed and manufactured machines. In recent years in the Department of Mining, Dressing, and Transport Machine at AGH University of Science and Technology in Krakow, a number of innovative solutions of machines and devices have been developed that can be used to work under difficult mining and geological conditions. This article presents selected solutions of these machines and devices – a mining head for a roadheader with asymmetrical disc tools with a complex motion trajectory, a temporary, mechanized, and walking roadway support, a unique longwall complex with a single-cutting head shearer used for thin coal seam exploitation, and an innovative mining and hauling system for mechanical shaft drilling using a shaft shearer.
EN
The exploitation of mineral resources with underground mining methods is becoming more and more difficult due to the mining and geological conditions in which these resources are present. This is related to the depth of retention and thickness of the exploited deposits (seams), more cohesive and durable rocks, and climatic conditions. The excavation of access and preparatory roadways as well as exploitation under such conditions require specially designed and manufactured machines. In recent years in the Department of Mining, Dressing, and Transport Machine at AGH University of Science and Technology in Krakow, a number of innovative solutions of machines and devices have been developed that can be used to work under difficult mining and geological conditions. This article presents selected solutions of these machines and devices – a mining head for a roadheader with asymmetrical disc tools with a complex motion trajectory, a temporary, mechanized, and walking roadway support, a unique longwall complex with a single-cutting head shearer used for thin coal seam exploitation, and an innovative mining and hauling system for mechanical shaft drilling using a shaft shearer.
PL
Eksploatacja surowców mineralnych metodami podziemnymi staje się coraz trudniejsza ze względu na warunki górniczo-geologiczne, w jakich te surowce zalegają. Wiąże się to z głębokością zalegania i miąższością eksploatowanych pokładów, trudniej urabialnymi skałami oraz warunkami klimatycznymi. Drążenie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, a także prowadzenie eksploatacji w takich warunkach wymaga specjalnie do tego opracowanych i wykonanych maszyn. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie w ostatnich latach opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań, które mogą być zastosowane do maszyn i urządzeń pracujących w ciężkich warunkach górniczo-geologicznych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania: głowicę z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii ruchu dla kombajnów chodnikowych, tymczasową, zmechanizowaną i kroczącą obudowę chodnikową, unikalny kompleks ścianowy dla niskich pokładów z kombajnem węglowym jednoorganowym oraz innowacyjny układ urabiania i odstawy do mechanicznego drążenia szybów z wykorzystaniem kombajnów szybowych.
EN
Opencast mining machines and material handling machines perform an important role in many branches of industry (e.g. mining and rock processing, power) all over the world. This fact caused that different standards were developed containing guidelines for the design of such facilities. The most important of them, which will be discussed in details in the presented article, are: the Australian Standard (AS), German Standard (DIN) and ISO Standard. The advantages and disadvantages of each of them will be discussed, and with all the consequences of using the chosen standard. The authors also present self-developed solutions and recommendations that go beyond the scope of the mentioned standards.
PL
Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego oraz maszyny przeładunkowe pełnią istotne role w wielu gałęziach przemysłu ( górnictwo i przetwórstwo skalne, przemysł energetyczny, inne) na całym świecie. Fakt ten spowodował, iż powstały różne opracowania zawierające wytyczne do projektowania tego rodzaju obiektów. Najważniejsze z nich, które zostaną omówione szerzej w prezentowanym artykule, to norma australijska (AS), niemiecka (DIN) oraz norma ISO. Przedstawione zostaną wady i zalety poszczególnych z nich, a przede wszystkim to jakie konsekwencje pociąga za sobą stosowanie wybranej normy. Autorzy przedstawiają również samodzielnie opracowane rozwiązania i zalecenia wykraczające poza zakres wskazany w wymienionych normach.
EN
Knowledge is the key resource of every enterprise. It also applies to the mining industry. Managers of mining enterprises concentrate the activities mainly on the technical aspects while knowledge gaining and management are often neglected. The paper presents an example of using tacit knowledge to identify the causes of the breaks in chosen mining machines’ work. It shows the analysis of the structure of these breaks and their division into groups. The main goal of the analysis was to develop the methodology of using tacit knowledge to increase the effectiveness of the mining machines.
PL
Wiedza jest kluczowym zasobem każdego przedsiębiorstwa, co odnosi się również do branży górniczej. Kierownicy przedsiębiorstw górniczych koncentrują swoje działania głównie na aspektach technicznych, podczas gdy pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą jest często zaniedbywane. W artykule zaprezentowano przykład wykorzystania wiedzy ukrytej do identyfikacji przyczyn przerw w pracy wybranych maszyn górniczych. Przedstawiono również analizę struktury tych przerw oraz ich podział na grupy. Głównym celem tej analizy było opracowanie metodyki wykorzystania wiedzy ukrytej do poprawy efektywności pracy maszyn górniczych.
PL
Do podstawowych problemów związanych z elektryfikacją kopalń w II połowie XX wieku należały: obecność wybuchowego metanu oraz występowanie wstrząsów. Wraz z rozwojem górnictwa i wzrastającym wydobyciem węgla kamiennego konieczne stało się również podjęcie prac nad podwyższaniem stosowanego napięcia do zasilania kombajnów o wzrastających mocach silników.
EN
Presence of explosive methane and occurring of crumps belong to main problems connected with electrification of mines in the sec and half of the XX century. Within developing mining and increasing output of the hard coal it was necessary also to begin activities on voltage increasing in applied power supply of heading machines characterized by bigger power of motors.
PL
Dobór maszyn kopalnianych często opiera się osobistych preferencjach osoby decydującej lub zasadzie zastępowania dotychczas używanych modeli dokładne takimi samymi. Dlatego też chciałbym pokrótce przypomnieć podstawowe praktyczne zasady doboru układu: koparka/ładowarka –samochód, uwzględniając obecne trendy światowe, jak również dostępność maszyn na rynku.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.