Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marynarka wojenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Na całym świecie bezustannie odbywa się modernizacja Sił Zbrojnych, a w tym marynarki wojennej (MW). Niemieckie okręty podwodne typu 214, pomimo początkowych problemów i usterek okazały się dużym sukcesem, którego kontynuacją jest budowa ich przez kilka krajów na świecie i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najbardziej popularnych okrętów podwodnych w swojej klasie. W kolejnej części poddano analizie czynniki mające wpływ na wybór przyszłych okrętów podwodnych Australii, z których wynika, że poza czynnikami politycznymi element ekonomiczny stanowi zawsze jeden z najważniejszych argumentów. Dlatego też, okręty podwodne o napędzie klasycznym dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i cenie ośmiokrotnie niższej od okrętów atomowych są w stanie zyskać na popularności i pozostać wiodącą strategiczną bronią, która zagwarantuje zabezpieczenie strategicznych interesów wielu krajów.
EN
The modernization of the armed forces, including the navy, is constantly underway. In spite of the initial problems and defects, the German submarine, type 214 have continued to be successful in several countries around the world, indicating that it will be one of the most popular submarines in its class. Afterwards, the factors influencing the selection of future submarines in Australia were analysed, showing that, apart from political factors, the economic element is always one of the most important part. Therefore, submarines with a classic propulsion, thanks to the development of modern technologies and the price of eight times lower than the nuclear ones, are able to gain popularity and remain a leading strategic weapon, which will secure the strategic interests of many countries.
PL
Siły Marynarki Wojennej prowadzą swoje działania w oparciu o system stałych i mobilnych węzłów wsparcia logistycznego. System ten powinien posiadać elastyczną strukturę oraz posiadać zdolność do sprawnego zwiększania swoich możliwości. Narodowy system bazowania sił Marynarki Wojennej składa się ze stacjonarnych elementów oraz z manewrowych elementów tego systemu. Infrastruktura rozwijanych w portach handlowych lub w portach rybackich manewrowych punktów bazowania jest może nie być wystarczająca dla potrzeb Marynarki Wojennej. Może również wystąpić konieczność zastąpienia zniszczonych lub uszkodzonych stałych elementów infrastruktury mobilnymi. Jako mobilne elementy wykorzystywane są pontony pływające MPP-71.
EN
The Navy forces conduct their activities based on a system of permanent and mobile elements of logistic support. This system should have a flexible structure and have the ability to efficiently increase its capabilities. The basing system of national Naval Forces consists of stationary elements and manoeuvre elements of this system. The infrastructure of developed manoeuvring points of support in commercial ports or fishing ports may not be sufficient for the needs of the Navy. It may also be necessary to replace damaged or out of order infrastructure elements with mobile devices. Floating pontoons MPP-71 are used as mobile elements.
PL
Artykuł to kontynuacja rozdziału Priorytet odstraszania i ocean światowy – dwie tezy o uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski z książki zbiorowej Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT 2015. Polska polityka i strategia obronna może korzystać z synergii czterech tez: 1. Wskutek nierówności potencjałów i braku głębi strategicznej naturalnym priorytetem Polski jest odstraszanie. Trzeba wzmacniać odstraszanie nuklearne i konwencjonalne przez NATO i rozwijać narodowe siły odstraszania, będące zarazem wkładem do potęgi NATO i UE. 2. Polska powinna aktywnie korzystać z położenia nad morzem zgodnie z myślą Mahana, geopolityką i strategią NATO. Rozwój potęgi na morzu daje liczne korzyści, w tym opcję odstraszania środkami o maksymalnej zdolności przetrwania pierwszego ataku. 3. Polska może osiągnąć strategiczną przewagę – nie ilościową, lecz jakościową – przez rozwój nauki, technologii i gospodarki opartej na wiedzy, pod warunkiem zwiększenia udziału R&D w gospodarce i nakładów na obronność do poziomu czołowych państw Zachodu i Azji Wschodniej. Sprzyja Polsce członkostwo w UE, NATO i OECD. 4. Połączyć trzeba dwa historyczne polskie programy geopolityczne – piastowski (zachodni) i jagielloński (wschodni) – w pojedynczy program euroatlantycki. Dotąd przeciwstawne i konkurencyjne, programy te mogą i powinny być połączone dziś, gdy Polska należy do NATO i UE, zajmując miejsce na flance wschodniej organizacji zachodnich. Obydwa programy zaczęły być realizowane niesprzecznie już w czasach starań Polski o przyjęcie do NATO i UE, a zarazem rozwijania współpracy z krajami środkowoeuropejskimi w ramach Grupy Wyszehradzkiej i wschodnioeuropejskimi na Międzymorzu. Polska nie może izolować się od żadnych części obszaru euroatlantyckiego i ograniczać swojego dostępu do ich różnych zasobów – od zasobów naukowych i technologicznych po porty morskie i oceaniczne. Jednoczesne przyjęcie wszystkich czterech tez pozwala wszechstronnie wyjaśnić stan i wyzwania bezpieczeństwa zewnętrznego Polski oraz znaleźć adekwatne rozwiązanie.
EN
The article is a continuation of the chapter “The Priority of Deterrence and the World Ocean: Two Theses on the Determinants of the Security of Poland” in a collective book Contemporary Challenges to the Security of Poland, published by the Military University of Technology in Warsaw in 2015. Poland’s defence policy and strategy can benefit from the synergy od four theses: 1. Due to the uneven balance of power and the lack of strategic depth, deterrence is the natural priority of Poland. Nuclear and conventional deterrence by NATO should be strengthened, while national deterrence forces should be developed, contributing also to the overall power of NATO and the EU. 2. Poland should actively use its access to the sea, consistently with the ideas of Mahan, geopolitics and strategy of NATO. The development of seapower provides many benefits, including the option to utilize for deterrence the weapons systems of maximum survivability in case of first attack. 3. A strategic advantage – not numerical but qualitative – can be achieved by Poland through the enhancement of science, technology and knowledge-based economy, on the condition that the share of R&D in the economy and in defence expenditures rises to the level of the leasing nations of the West and of East Asia. Poland’s membership in the EU, NATO and OECD facilitates this objective. 4. Two historic Polish geopolitical programs – the westward-oriented Piast Program and eastward-oriented Jagiellonian Program – should be merged into a single Euro-Atlantic program. The two programs were treated thus far as mutually exclusive and competitive, but they can and should be merged now, when Poland belongs to NATO and the EU and is placed on the Eastern Flank of Western organizations. Both programs started to be implemented in a non-contradictory way already in the time of Poland’s attempts to join NATO and the EU while developing cooperation with Central European nations in the framework of the Visegrad Group and with East European nations of the Intermarium region between the Baltic, Black and Adriatic Seas. Poland cannot isolate itself from any part of the Euro-Atlantic Area and thus limit the access to its various resources – from scientific and technological assets to sea and ocean ports. If accepted together, the above four theses allow a comprehensive explanation of the state and challenges of Poland’s external security, and the discovery of an adequate solution.
4
Content available Wojna minowa na morzu w systemie symulacyjnym JTLS
PL
W artykule przedstawiono strukturę wojny minowej na morzu oraz możliwości symulowania jej elementów: działań minowych i przeciwminowych przez system symulacyjny JTLS. Opisano proces budowy bazy danych oraz wykorzystania jej podczas gier wojennych z udziałem komponentu morskiego.
EN
The article presents the structure of mine warfare and capabilities of simulating mining and mine countermeasures in the JTLS system. It describes the process of building a database and using it during war games with the navy component.
PL
Zabezpieczenie materiałowe to zespół działań podsystemu materiałowego, którego celem jest zaspokojenie potrzeb gospodarczo-bytowych wojsk w wymagane ilości środków zaopatrzenia oraz specjalistyczne usługi materiałowe. Niezwykle istotnym zadaniem związanym z zapewnieniem załodze okrętu właściwych warunków bytowych jest żywienie. Specyfika funkcjonowania jednostek pływających wymusza stosowanie adekwatnych do aktualnych potrzeb form zaopatrywania w produkty spożywcze oraz przygotowywania posiłków. Opracowując jadłospisy dla załóg należy uwzględniać szereg czynników, takich jak: warunki pracy na morzu, strefy pływania okrętu, czas przebywania na morzu bez możliwości uzupełniania zapasów produktów spożywczych, konieczność stosowania konserw, warunki kuchenne okrętu, stan morza, wysiłek załogi w poszczególnych dniach rejsu czy zapotrzebowanie załóg na napoje chłodzące.
EN
Material protection is a set of operations of material subsystem, which the goal is to satisfy the economic and living needs of armies in the required amounts of supply means and specialist material services. Extremely important task connected with ensuring appropriate living conditions to the ship’s crew is nutrition. The specificity of functioning of the vessel crews forces usage adequate to current needs forms of food supply and also preparing the food. When creating menu for crew one has to take into account several factors, such as: conditions of working at the sea, ship’s sailing zone, time of being at sea without possibility of replenishment of the food supply, necessity of using food in cans, galley conditions, effort of the crew on each day of the cruise or demand on soft drinks.
6
Content available remote Koncepcja modelu potencjału systemu zabezpieczenia logistycznego sił okrętowych
PL
Zapewnienie skutecznej działalności sił morskich wymaga precyzyjnego zabezpieczenia logistycznego tych sił. Uwzględniając specyfikę działań współczesnych sił morskich stwierdzić należy, że zabezpieczenie to jest przedsięwzięciem złożonym i wymagającym precyzyjnego planowania oraz pełnej synchronizacji działań logistycznych z planem operacyjnym. Jest ono realizowane przez system logistyczny, który przedstawić można jako strukturę sieciową, składającą się z elementów punktowych i liniowych. Rolą tego systemu jest zagwarantowanie ciągłości i kompleksowości zabezpieczenia logistycznego sił w czasie wykonywania zadań. Tworzą go organy kierowania, oddziały, pododdziały i urządzenia logistyczne sprzężone ze sobą relacjami służbowymi i funkcjonalnymi, charakteryzujące się niezbędnym potencjałem materiałowym, technicznym, medycznym, transportowym oraz infrastrukturą. W atrykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji określenia składowych tego potencjału.
EN
Ensuring the effective functioning of the naval forces, requires a precise logistical support of those forces. Taking into account the specificity of action of modern naval forces it must be stated that the security is a complex undertaking and requires precise planning and full synchronization of logistics activities with the operational plan. It is carried out by the logistic system, which can be represented as a net structure consisting of elements of points and lines. The role of this system is to guarantee the continuity and comprehensiveness of logistic forces in the performance of tasks. It consists of management bodies, branches, sub-units and logistics arrangements associated with each other with official and functional relations, characterized by an essential material potential, technical, medical, transport and infrastructure. The article attempts to present the concept to determine the components of this potential.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1728--1733, CD2
PL
Japonia jest jednym z kilku państw świata, które nieprzerwanie – od lat dwudziestych ubiegłego wieku – utrzymują w składzie swoich sił morskich lodołamacze. Przed II wojną światową eksploatowane były one na wodach północnej części Archipelagu Japońskiego i Sachalinu. Po II wojnie światowej Japońskie Morskie Siły Samoobrony uczynione zostały odpowiedzialnymi za zabezpieczenie logistyczne działalności naukowej prowadzonej przez Kraj Kwitnącej Wiśni na Antarktydzie. W artykule omówiono konstrukcję i losy japońskich lodołamaczy od pierwszej, improwizowanej jednostki tej po eksploatowany obecnie lodołamacz „Shiraze”.
EN
Japan is one of the few countries in the world, which continuously maintain the icebreakers as a composition of their naval forces since the beginning of the 1920s. Before the period of World War II, they were exploited in the waters of the northern part of the Japanese Archipelago and Sakhalin. After the World War II Japan Maritime Self-Defense Force were made responsible for securing logistics education activities carried out by the Country of the Rising Sun in Antarctica. The article discusses the design and the fate of Japanese icebreakers from first, improvised unit, to currently operated icebreaker "Shiraz".
8
Content available Oxygen tolerance test
EN
The Oxygen Tolerance Test procedure OTT applied in the armed forces is specified in the "Temporary instruction on standard pressure and oxygen tolerance tests" (Maritime Rescue Command, 2007). The procedure was outlined within the targeted project No. 148-101/C-T00/96 entitled Technology of Oxygen Combat Diving and implemented in the years 1996-1998 by the Polish Naval Academy. This article presents the most significant information concerning its purposefulness and the mode of its implementation.
PL
Procedurę przeprowadzania testu tolerancji tlenowej TTT stosowaną w siłach zbrojnych opisano w „Tymczasowej instrukcji standardowego testu ciśnieniowego i tolerancji tlenowej” (Szefostwo Ratownictwa Morskiego, 2007). Procedura ta została opracowana w ramach projektu celowego Nr 148-101/C-T00/96 Technologia bojowych nurkowań tlenowych, zrealizowanego w latach 1996–1998 w Akademii Marynarki Wojennej. Treść artykułu stanowią najistotniejsze informacje dotyczące celowości i sposobu jego prowadzenia.
PL
Współczesne zglobalizowane środowisko bezpieczeństwa wymaga brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi często w bardzo odległych rejonach świata. Katastrofy humanitarne i klęski żywiołowe powodują ogrom cierpienia ludzkiego, a w dłuższej perspektywie mogą stanowić zarzewie konfliktów czy też generować inne zagrożenia. Operacje humanitarne stanowią jedno z narzędzi kształtowania środowiska bezpieczeństwa i mogą w istotny sposób wpływać na stabilność rejonów dotkniętych katastrofami. Artykuł dotyczy udziału sił zbrojnych, a zwłaszcza marynarki wojennej w operacjach humanitarnych. Przedstawiono w nim rodzaje operacji humanitarnych, w których może brać udział wojsko, zasady jakimi należy się kierować w trakcie ich wykonywania, jak również specyfikę sił morskich w tym zakresie. Krótko scharakteryzowano również wybrane doświadczenia amerykańskie, a także zdolności Marynarki Wojennej RP w tym obszarze.
EN
Today's globalized security environment requires to take responsibility for providing protection and undertaking proper actions in distant parts of the world. Humanitarian catastrophes and natural disasters cause immense human sufferings and, eventually, leads to an armed conflict or other menaces. Humanitarian operations are perceived as a useful tool in the process of shaping the environment of security and they may stimulate the stability in the regions suffering from disasters. The aim of this article is to present the issue of participation of armed forces, especially naval forces in humanitarian operations. The paper embraces the categories of humanitarian operations involving deployment of military personnel, the rules according to which they should operate, as well as the peculiarity of actions pursued by the naval forces. It also encompasses a concise characteristic of relevant experiences of the US army and Polish 8aval Forces .
PL
W referacie przedstawiono analizę konstrukcji wybranych okrętów spełniających funkcje logistyczne w marynarkach wojennych świata o różnych wielkościach i rozwiązaniach konstrukcyjnych. Na tym tle przedstawiono eksploatowany w MW RP od 10 lat okręt wsparcia logistycznego ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" oraz doświadczenia i potencjalne możliwości polskiego przemysłu stoczniowego w budowie jednostek tego typu. Na koniec przedstawiono wstępne wymagania taktyczno- techniczne dla potencjalnie budowanego w przyszłości okrętu zwracając uwagę na jego funkcje, wyporność i ładowność, układ napędowy i wyposażenie związane z przewozem i przeładunkiem wojsk i sprzętu wojskowego.
EN
Analysis of construction for chosen logistic vessels in navies in the world according to different capacity and propulsion system solutions. On this background polish logistic support vessel ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki"and experiences from her 10-th year exploitation are presented. Potential, experience and offer in this field of polish shipbuilding industry are also presented. In the end basic tactical and technical requirements for the ship potentially build in the future are presented with the special attention given to displacement and capacity, propulsion system and assets and auxiliaries connected with transport and replenishment.
PL
Specyficzną klasą obiektów Marynarki Wojennej, podlegających obowiązkowej ochronie są jednostki magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy. Ich ochrona bezpośrednio wpływa na poziom obronności państwa, a tym samym i możliwości użycia sił i środków Marynarki Wojennej. Priorytetowym zadaniem staje się więc zaplanowanie skutecznego zabezpieczenia logistycznego jednostek pływających i obiektów brzegowych MW. Ochronę tej kategorii obiektów regulują rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z ich zapisami, obiekty wojskowe mogą być objęte cywilną ochroną fizyczną na dwa sposoby. Jedną z możliwości jest utworzenie wart cywilnych, czyli WSO powołanych do zabezpieczenia osób i mienia wojskowego. Oddziały wart cywilnych tworzy, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, dowódca MW RP. Funkcjonariusze tworzący warty cywilne stają się etatowymi pracownikami jednostek wojskowych, którzy po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub w czasie wojny nadal sprawują ochronę terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych po nadaniu im pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.
EN
A specific class of Naval objects, that are subject to mandatory protection are storage facilities of armament and military equipment. Their protection directly affects the level of national defence, and thus the abilities of usage of forces and resources of the Navy. Therefore, efficient planning of logistic support of vessels and shore facilities of the Navy becomes a priority task. Legal background of civil protection of such a facilities has been defined by the Ministry of National Defence. According to this regulations, military facilities may be subject to civilian physical protection in two ways. One possibility is to create a civilian guard, established to protect people and military property. Branches of civilian guards are created, at the request of the commander of military unit, by the Commander of the Polish Navy. Civilian guard officers become permanent employees of the military unit, and after the announcement of the mobilization, the martial law or in time of war continue guard duties of buildings and military facilities after being assigned employee mobilization assignments.
PL
Logistyka w wojsku od zawsze była jej nieodłącznym elementem. Logistyka wojskowa to zorganizowane systemy o odpowiedniej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej, dysponujące odpowiednim potencjałem personalnym, materiałowym, technicznym oraz finansowym. Jednakże obecnie sposoby wykorzystania sił zbrojnych ulegają coraz większej transformacji. Współczesne armie są mobilne, gotowe do realizacji działań w oddalonych od rejonach świata. Działania te angażują jednocześnie ogromny potencjał logistyczny stanowiący dla nich bardzo duże obciążenie finansowo-gospodarcze. Pożądane staje się w tym momencie odciążanie armii od niemilitarnych obszarów jej funkcjonowania.
EN
Logistics in the army has always been its integral part. Military logistics system is organized by the appropriate organizational structure and functional potential of possessing the appropriate personnel, material, technical and financial. However, the current ways of using the armed forces are an increasing transformation. Modern armies are mobile, ready for implementation in remote areas of the world . These actions also involve a huge potential for logistics forming very large economic and financial burden. Becomes desirable at this moment the army of offloading non-military areas of its operation.
PL
W referacie przedstawiono model systemu logistycznego oceanograficznego zabezpieczenia działań sił MW RP, postrzeganego poprzez jego podsystem informatyczny służący zbieraniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych oceanograficznych potrzebnych dowódcom do podejmowania decyzji. Modelując wspomniany system, scharakteryzowano Model Koncepcyjny oraz Model Logiczny Danych.
EN
The paper presents the model of a logistics system of oceanographic support of the Polish Navy forces, as seen by its’ computer subsystem aimed at the collection, storage and processing of oceanographic data needed for military commanders to make their decisions. The mentioned system has been modeled with utilization of both Conceptual Model and Logical Data Model
16
Content available Nieznana historia oznak Marynarki Wojennej
PL
W artykule przedstawiono proces opracowania i wdrożenia w okresie 1997-1999 oznak przeznaczonych dla załóg jednostek Marynarki Wojennej. Autor opisuje tradycje wojskowych odznak pamiątkowych w Wojsku Polskim, przyczyny odstąpienia od nich w okresie PRL, historię odrodzenia ich idei po 1989 r. wraz z pierwszymi próbami czynionymi na tym polu od początku lat osiemdziesiątych. Główną część materiału zajmuje opis procesu opracowania odznak i oznak dla załóg okrętów Marynarki Wojennej, realizacji pomysłu oraz rezultatów i emocji, jakie budziły wśród marynarzy. Oznaki, choć pierwotnie pomyślane jako pamiątkowe emblematy, zostały zaadoptowane przez marynarzy jako ich własne wyróżniki. Część z nich trafiła na mundury, stając się ich widocznym elementem.
EN
The article describes the project creating Polish Navy patches in the period 1997-1999. They were designed and directed immediately to crews of vessels and shipborne forces consist of auxiliary vessels, cutters and motorboats, etc. Author starts with information about Polish military traditions concerning military badges and sources of the patches idea. The next part presents history of project realization and stress the effects. Part of the patches was adopted by crews and became official element of seaman.s uniform. The patches were in use only for two years and therefore it is rather unknown details of Polish Navy history.
PL
Celem pracy było określenie częstości występowania zaburzeń psychicznych, dyskwalifikujących kandydatów z czynnej służby wojskowej na okrętach Marynarki Wojennej RP. W badaniu uwzględniono orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskie w Gdańsku z lat 2000-2007. Przeanalizowano dane 21009 mężczyzn zawarte w dokumentacji medycznej WKML. Najczęstszymi nieprawidłowościami były: reakcje adaptacyjne, nieprawidłowy rozwój umysłowy, zaburzenia osobowości oraz nerwice. Zaobserwowano stały trend w występowaniu dysfunkcji psychicznych, będących przyczyną niezdolności do czynnej służby wojskowej.
EN
The aim of the work was to determine the frequency of occurrence of the mental disorders disqualifying certain candidates for active military duty on the ships of Polish Navy. The Maritime-Medical Commissions reports from years 2000-2007 were taken into consideration. 21009 men's data included in the MMC's medical documentation were taken into account. The most frequent diseases were: adaptation reactions, wrong mental development, personality disorders and neuroses. A constant trend was observed in the occurrence of mental dysfunctions which was ascribed as being the cause of inability for active military duty.
PL
Celem pracy było określenie częstości występowania chorób układu oddechowego wśród kandydatów do czynnej służby wojskowej na okrętach Marynarki Wojennej RP, badanych w latach 2000-2007 przez Wojskową Komisję Morsko-Lekarską w Gdańsku. Przeanalizowano dane 21009 mężczyzn zawarte w dokumentacji medycznej WKML. Najczęstszymi schorzeniami były: astma oskrzelowa oraz gruźlica, przebyta w okresie poprzedzającym badania. Zaobserwowano także rosnący w czasie trend w występowaniu chorób układu oddechowego, będących przyczyną niezdolności do czynnej służby wojskowej, wśród młodych mężczyzn w Polsce.
EN
The aim of the work was to determine the frequency of respiratory system diseases among the candidates for active military duty on the ships of Polish Navy, examined in years 2000-2007 by the Military Maritime-Medical Commission in Gdansk. 21009 men's data, included in the MMMC’s medical documentation, were analyzed. The most common diseases were: bronchial asthma and tuberculosis, experienced in the pre-examination period. An increasing tendency was observed in the occurrence of respiratory tract diseases which was identified as the cause of inability for active military duty among young men in Poland.
PL
Celem pracy było określenie częstości występowania chorób układu pokarmowego dyskwalifikujących kandydatów z czynnej służby wojskowej na okrętach Marynarki Wojennej RP. W badaniu uwzględniono orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko- Lekarskie w Gdańsku z lat 2000-2007. Przeanalizowano dane 21009 mężczyzn zawarte w dokumentacji medycznej WKML. Najczęstszymi schorzeniami były: nosicielstwo wirusów zapalenia wątroby, przepukliny oraz choroba wrzodowa. Zaobserwowano rosnący w czasie trend w występowaniu chorób układu pokarmowego będących przyczyną niezdolności do czynnej służby wojskowej wśród młodych mężczyzn w Polsce.
EN
The aim of the work was to determine the frequency of occurrence of the digestive tract disqualifying certain candidates for active military duty on the Republic of Poland’s Naval warships. The Maritime Medical Board’s opinions from years 2000- 2007 were taken into account. 21009 men’s data included in the MMB’s medical documentation was taken into account. The most frequent diseases were: carrier state of hepatitis virus, hernia and ulcer diseases. An increasing trend was observed in the occurrence of gastrointestinal tract diseases being the cause of inability for active military duty among young men in Poland.
PL
Celem pracy było określenie częstości występowania chorób układu krążenia wśród kandydatów do czynnej służby wojskowej na okrętach Marynarki Wojennej RP, badanych w latach 2000-2007 przez Wojskową Komisję Morsko-Lekarską w Gdańsku. Przeanalizowano dane 21009 mężczyzn zawarte w dokumentacji medycznej WKML. Najczęstszymi schorzeniami były: nadciśnienie tętnicze, wady zastawki dwudzielnej oraz zaburzenia rytmu serca. Zaobserwowano stały trend w występowaniu chorób układu krążenia będących przyczyną niezdolności do czynnej służby wojskowej.
EN
The aim of the work was to determine the frequency of circulatory system diseases among candidates for active military duty on the Republic of Poland’s Naval warships, examined in years 2000-2007 by the Military Maritime Medical Board in Gdansk. 21009 men’s data, included in the MMMB’s medical documentation, was analyzed. The most common diseases were: arterial hypertension, faults of bicuspid valves and arrhythmia. A constant trend was observed of occurrence of circulatory system diseases being the cause of inability for active military duty.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.