Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concept
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
EN
This paper presents the outcomes of two international conferences: 'On the way to architectural education and the profession of the future' and 'Genesis and development directions of the future architecture in the Eastern Europe', which took place on 28 November 2018 and 28 November 2019, respectively, at the Lviv Polytechnic National University. During the conference, educationalists, researchers, experts from architectural and artistic schools of Ukraine from Lviv, Kyiv, Odessa, Chernivtsi, Dnipro, Lutsk; Poland - from the city of Kielce; Germany - from Dresden University of Technology; Canada - from the city of Toronto, discussed what had to be done and done unquestionably so that we could not only dream about an architecture of the future but also actively create it. Not asking a formal request of the speakers to present what came out of the predictions of the architects / futurists of the twentieth century directed, according to their understanding, into close (the 1970s and 80s), non-distant (the 1990s) and distant future (the turn of the twenty-first century). Instead, they wanted to plant into the architectural reality of modern Eastern Europe, and Ukraine, Poland, Germany in particular, those sprouts of the new in architecture which are associated with 'the architecture of the future' and that are currently being born and their blooming can be expected in the Eastern Europe and the world in the future.
EN
Agricultural land is a basic resource for the livelihood of the Bulgarian population. However, its management is unstable and is connected with many unresolved or wrongly resolved problems which make it difficult to exercise its underlying function. This is mainly due to fragmented land legislation that has a number of disadvantages: the transformation of agricultural land into urban land is easy, control of land quality is poor, and there is a deficiency of agricultural spatial planning regulations. One of the specific tools for preserving the natural function of agricultural land is spatial planning, subject to the strategic documents of the country. According to a newly elaborated concept on agricultural territory planning, this process is two staged: on the municipal and on farm level. The objectives of the paper are: 1) to analyze the effectiveness of national legislation in regard to preserving the natural function of agricultural land; 2) to defend the necessity of the normative framework completion with precise spatial planning rules for agricultural land, and finally; 3) to draw attention to a new concept on agricultural territory planning by presenting the basic cadastral and specific data for performing spatial GIS analyses and elaborating spatial plans. Data from national statistical institutions were used, and methods of analysis and synthesis were applied. The data needed for GIS analyses and elaboration spatial plans for agricultural territory are listed. The paper asserts that spatial planning is a tool for regulating agricultural land use, for setting territory conditions for preserving and improving land quality, for protecting land tenure rights and for developing successful and high income agribusiness.
PL
Grunty rolne są dla ludności bułgarskiej podstawowym źródłem utrzymania. Mimo to zarządzanie nimi jest nieusystematyzowane, co wiąże się z wieloma nierozwiązanymi lub źle rozwiązanymi problemami, które utrudniają wykorzystanie tych gruntów zgodnie z ich podstawowymi funkcjami. Wynika to głównie z rozproszonego ustawodawstwa, które ma szereg wad: przekształcanie gruntów rolnych w grunty miejskie jest łatwe, kontrola jakości gruntów jest słaba, a przepisy dotyczące planowania przestrzennego obszarów rolnych są niewystarczające. Jednym ze szczególnych narzędzi służących zachowaniu naturalnej funkcji gruntów rolnych jest planowanie przestrzenne podlegające regulacjom zawartym w dokumentach strategicznych kraju. Zgodnie z nowo opracowaną koncepcją planowania przestrzennego obszarów rolnych proces ten jest dwuetapowy: na poziomie gminy i na poziomie gospodarstwa rolne go. Cele niniejszego opracowania są następujące: 1) analiza skuteczności ustawodawstwa krajowego w zakresie zachowania funkcji przyrodniczej gruntów rolnych; 2) uzasadnienie konieczności uzupełnienia ram prawnych o precyzyjne zasady planowania przestrzennego dla gruntów rolnych; 3) zwrócenie uwagi na nową koncepcję planowania przestrzennego, która wykorzystywać powinna dane katastralne do wykonania analiz przestrzennych GIS i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aby je zrealizować, wykorzystano dane z krajowych urzędów statystycznych oraz zastosowano metody analizy i syntezy. Wymieniono dane potrzebne do analiz GIS i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów użytkowanych rolniczo. W artykule stwierdzono, że planowanie przestrzenne jest narzędziem do regulowania użytkowania gruntów rolnych, ustalania warunków dla zachowania i poprawy jakości gruntów, ochrony praw własności gruntów oraz rozwoju udanego i dochodowego agrobiznesu.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i analizy obecnych koncepcji/projektów w zakresie prac rozwojowych nad platformami autonomicznymi wykorzystywanymi w zastosowaniach komercyjnych. W ramach dokonanej analizy scharakteryzowano wybrane systemy autonomiczne oraz określono stopień ich zaawansowania.
EN
The intention of this study is to identify and analyze current concepts / projects in the field of development of autonomous platforms used in commercial applications. Selected autonomous systems were characterized and the degree of their advancement was assessed, framed by analysis performed.
EN
Companies throughout the world have always been working on improving their operations and challenging their bottom lines. With a the increased competition triggered by globalization, it has become vital for them to run their businesses in the most efficient and effective ways.
6
Content available remote New developments in the Liverpool Waterfront
EN
In the present article, we focus on the changing face of the revitalised parts of the city of Liverpool. We present the successful, consistent implementation of a comprehensive vision for the renewal of the city’s port area – neglected and dangerous still at the end of the last century. We indicate the importance of determining the elements of the space that crystallise the urban layout of the city, and skilfully applying those in future concepts. We refer to the main issues related to the renewal process, including the economic and social aspects of the city, as well as to the use of art in the humanisation of the place and the importance of social participation in the approval of design solutions.
PL
Artykuł koncentruje się na zmianie oblicza rewitalizowanych części miasta Liverpool. Prezentuje sukces konsekwentnej realizacji całościowej wizji odnowy zaniedbanej i niebezpiecznej, jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, strefy portowej miasta. Wskazuje na znaczenie ustalenia elementów przestrzeni krystalizujących układ urbanistyczny miejscowości i umiejętne ich wykorzystanie w koncepcjach przyszłościowych. Nawiązuje do głównych zagadnień związanych z procesem odnowy, obejmujących stronę gospodarczo-ekonomiczną i społeczną miasta, odnosi się do wykorzystania sztuki w humanizacji miejsca oraz znaczenia partycypacji społecznej w akceptacji rozwiązań projektowych.
PL
Treść publikacji wynika z doświadczenia autora zdobytego podczas pierwszego etapu procesu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Publikacja przypomina XVI-wieczne tło i opisuje jego późniejszą historię. Przedstawia stan prac konserwatorskich oraz stan badań archeologicznych poprzedzających proces rewitalizacji. Przedstawia również przebieg procesu inwestycyjnego i procedurę jego realizacji. Artykuł wskazuje wybrane trudności natury organizacyjnej, technologicznej, finansowej, prawnej/administracyjnej i konserwatorskiej, które pojawiły się w trakcie realizacji, jak również stopień ich złożoności. Ponadto, w pracy podjęto się ewaluacji procesu wdrażania oraz wskazano jego wyniki i potrzebę dalszej kontynuacji prac konserwatorskich.
EN
The content of the publication resulted from the author’s experience gained during the first stage of the revitalization process of Mazovian Dukes Castle in Ciechanów. The publication recalls the background of the 14th century site and describes its later history. It presents the state of restoration works and the state of archeological research preceding the process of revitalization. It also depicts the course of the investor’s action and the procedure of implementation. The publication points to selected difficulties of organizational, technological, financial, legal/administrative, and conservation nature which arose during the implementation and its degree of complexity. Moreover, the publication undertakes to evaluate the status of the implementation process and indicates its results and the need for further continuation of the restoration works.
EN
This paper introduces cloud manufacturing (CMfg) as a new manufacturing paradigm that joins the emerging technologies – such as the Internet of Things, cloud computing, and service-oriented technologies – for solving complex problems in manufacturing applications and performing large-scale collaborative manufacturing. Using scientific publications indexed in Scopus database during the period 2012–2017, the concept and fundamentals of CMfg are presented and discussed given the results of the most recent research. While focusing on the current state of the art, the recent research trends within CMfg concept were also identified. The review involved the methods of bibliometric analysis and network analysis. A prototype of CMfg and the existing related work conducted by various researchers are presented, and the map of co-occurrence is introduced to indicate the most commonly occurring issues related to the “cloud manufacturing” term. The VOSviewer software was used for this purpose. Finally, cloud-based manufacturing areas for further research are identified.
9
Content available Building an ontology for system analysis
EN
System analysis as scientific and engineering discipline underpins research and development in other areas. However, system analysis models and methods are often taught separately and, as a result, system analyst cannot form a holistic understanding of this area. In order to deepen our understanding of system analysis’ concepts and relations the ontology of this area was built. It was constructed based on models and methods of system analysis considered as knowledge patterns. The concept of system was selected as a central concept of ontology. Other important concepts, such as goal, function, decision and process are relating to it. Finally, the applications of created system analysis ontology for teaching system analysis in high school and as a part of semantic grid are discussed.
10
PL
Building Information Modeling usprawnia projektowanie, budowę i zarz ądzanie cyklem życia wszystkich obiektów środowiska budowlanego. Celem jest tworzenie cyfrowego modelu, który przedstawia skoordynowane, wiarygodne informacje o projekcie budowlanym na różnych etapach jego realizacji. Płaska dokumentacja techniczna jest zastąpiona cyfrowym modelem 3D. Model przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu. BIM umożliwia projektantom podejmowanie trafnych, szybkich i świadomych decyzji, dzięki którym podnoszona jest jakość projektu. Technologia pomaga w różnych środowiskach przewidywać konsekwencje podjętych decyzji. Zgromadzone dane możemy porównywać, analizować, wykrywać kolizje i nanosić zmiany. Zmniejsza się ilość błędów, skraca się czas analiz i na każdym etapie pracy z projektem możemy dopracowywać poszczególne elementy. Model umożliwia współpracę w jednym standardzie we wszystkich branżach, które biorą udział w procesie projektowym.
EN
Building Information Modelling (BIM) streamlines the design, construction, and lifecycle management of all building environments. The goal is to create a digital model that provides coordinated, reliable information on the construction project at various stages of its implementation. The two-dimensional technical documentation is replaced by a digital 3D model. The model shows the digitally rendered physical and functional properties of the object. BIM enables designers to make relevant, quick and informed decisions that enhance the quality of the project. Technology helps to predict the consequences of the decisions in different environments. The collected data can be compared, analyzed, cleared for collision, and modified. The number of errors is reduced, the analysis time is reduced, and specific elements can be fine-tuned at each stage of the project. The model enables one-stop collaboration in all industries involved in the design process.
PL
W artykule przedstawiono proces wyboru koncepcji turbiny wiatrowej wykorzystującej ruch względny dwóch wirników typu H-Darrieus. Zaprezentowano analizę obciążenia zespołu turbiny przepływającym strumieniem powietrza. Numeryczną analizę przepływu przeprowadzono w programie SolidWorks zawierającym dodatek Flow Simulation oraz Solidworks Simulation. Uzyskane wyniki porównano ze względu na dobór najkorzystniejszego rozwiązania konstrukcyjnego tego typu zespołów turbinowych. Opisano kilka koncepcji zespołu turbiny wiatrowej, proces powstawania siły nośnej, sposób analizy wyników oraz sformułowano na ich podstawie wnioski.
EN
The paper presents the process of selecting a wind turbine concept, which makes use of relative motion of two H-Darrieus type rotors. This article focuses on analyzing the load of wind turbine unit through the flowing air stream. Numerical flow analysis was carried out in SolidWorks software which contains SolidWorks Flow Simulation and SolidWorks Simulation packages. The presented results were compared with the selection of the most advantageous design solution of the turbine units. Several conceptions of the wind turbine set, aerodynamic lift generation process, analyzing procedure and conclusions derived from them were also described.
12
Content available remote Conception and realization of 19d locomotive modernization
EN
The article presents the main stages of the process of 19D locomotive modernization. The assumptions of locomotive design, stages of conception, realization of modernization, and the final stage of the locomotive are described. The modernization of locomotive was as a part of the realized project of Applied Research Program 3 No PBS3/B6/33/2015 titled: „Platform of modernized combustion 6-axle locomotives meeting the requirements of European Union with using locomotives operated in the country” carried out by the Rail Vehicles Institute ‘TABOR” in Poznań and the Rail Vehicles PESA Bydgoszcz S.A.
PL
W artykule przedstawiono główne etapy procesu realizacji modernizacji lokomotywy 19D. Opisano założenia projektu lokomotywy, etapy koncepcji, realizacji modernizacji, aż do końcowego etapu powstania lokomotywy. Modernizacja lokomotywy powstała w ramach realizowanego projektu Programu Badań Stosowanych 3 nr PBS3/B6/33/2015 pt.: „Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju” wykonywanego przez Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
PL
W artykule poruszono problem liniowych mostków termicznych i trwałości płyty wspornikowej balkonu w systemie prefabrykowanym OWT-67. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych przykładowego balkonu oraz wnioski z cyklicznych przeglądów budynków w Warszawie. Zaprezentowano alternatywne rozwiązanie w postaci lekkiego systemu balkonów dostawianych w konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej w dużej mierze niezależnej od konstrukcji budynku.
EN
The paper discusses the problem of thermal linear bridges and durability of the cantilever slab of the balcony in the prefabricated system OWT-67. The results of the thermovision of the exemple balcony and conclusions from cyclical audits of buildings in Warsaw are presented. An alternative solution in the article is presented in the form of a lightweight balcony system delivered in a composite steel -reinforced concrete construction largely independent of the building structure.
14
Content available remote Koncepcje wentylacji budynku przedszkolnego a osiągnięcie standardu nZEB
PL
W artykule przedstawiono wyniki modernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny. Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznego w danych wariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji. W przypadku wentylacji mechanicznej możliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze.
EN
The paper presents results of renovation an typical kindergarten classroom with two different ventilation strategy. One is mechanical balanced ventilation with heat recovery and the second is natural/hybrid concept of ventilation. For both cases of ventilation model of energy performance as well as calculation of indoor climate were analyzed. These values are different and depending on ventilation system. It is possible to achieve nZEB standards together with proper indoor air quality by balanced mechanical ventilation with heat recovery but it is rather problematic to natural/hybrid ventilation.
15
Content available Tvorba územného plánu mesta Košice
SK
Prednáška je zameraná na prípravu nového územného plánu mesta Košicez hľadiska vecných cieľov a princípov, ktoré sa v jeho riešení uplatňujú, a z hľadiska metodického prístupu k jeho tvorbe. V prvej časti bude prednáška zameraná na charakteristiku mesta Košice, jeho polohu v prírodnom prostredí a úlohu v sídelnej štruktúre, vývoj mesta v jednotlivých obdobiach a spoločenských zriadeniach a vymenovanie pozitívnych a negatívnych faktorov mesta. V druhej časti bude prednáška zameraná na hlavné princípy a ciele, na ktorých je koncepcia tvorby nového územného plánu založená a charakteristiku novej metódy spracovania územného plánu.
EN
The lecture is focused on the preparation of a new territorial plan of the city of Košice in terms of the objectives and principles used in its solution. The terms used in the creation of the methodical approach. The lecture will focus on the characteristics of the city of Košice. Its location in the natural environment. Its role in the settlement structure, the development of the city in particular periods and social institutions and the appointment of positive and negative factors of the city in the first part. In the second part of the lecture we will focus on the main principles and objectives underlying the concept of creating a new zoning plan established and characterization of a new method of processing land-use plan.
16
Content available remote Inspiracje w architekturze. Cz.7 Rytm
EN
Purpose –The purpose of the research paper is to analyze collected ‘business model‘ definitions (according to 'Oxford Dictionary of English word 'Definition' means: an exact statement or description of the nature, scope, or meaning of something') and identify the key words that describe this concept. As well as propose our own definition of ‘Business Model‘ in the one of the spheres of management field. Design/methodology/approach -We have gathered a literature review of the business model concept. To analyze the definitions we have used the 'Leximancer', 'Voyant' and 'Checktext' software. In addition to make better visual presentation we have used 'Wordle' application. Findings -There are different business model definitions that might encumber the understanding of main message. A critical challenge to business model research is its lack of coherence. Practical implications -Collected data could be used in further research and development of rapidly developing concept of 'Business Model'. Originality/value -The article explored the roots of the concept, presented the evidence of popularity it has achieved as well as highlighted confusion in academic literature concerning this term. And finally showed the correlation between key words that define the business model.
18
Content available remote Współczesne koncepcje samozaleczania i samonaprawy betonu
PL
W artykule przedstawiono koncepcję samozaleczania i samonaprawy betonu. Omówiono mechanizmy oraz sposoby sterowania tymi zjawiskami, to znaczy sposoby nadawania betonowi zdolności do samonaprawy. Zwrócono uwagę na zastosowanie rozproszonych nośników substancji naprawczej, w tym zwłaszcza możliwość wykorzystania żywicy epoksydowej bez utwardzacza jako modyfikatora kompozytu cementowego. Wskazano dotychczasowe osiągnięcia oraz problemy do rozwiązania, wytyczające niezbędne kierunki dalszych badań w tym zakresie.
EN
The paper deals with the idea of self-healing and self-repair of cement concrete. The mechanisms of these phenomena have been described together with the methods of their controlling, i.e. granting to the concrete the ability to self-repair. The particular attention has been paid to the use of dispersed carriers of the repair mean, including the possibility of application of epoxy resin without a hardener as the modifier for the cement composite. The present achievements have been pointed out as well as the problems to resolve, showing the necessary directions of the further researches in this area.
19
Content available remote Hybrydowe układy ogrzewania w budynku biurowym
PL
Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór wg kryterium najniższego kosztu. Analizie poddano budynek biurowy o fasadzie szklanej. Przyjęto dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny w celu zapewnienia niezbędnego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła i węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektorów słonecznych do zapewnienia ciepłej wody użytkowej.
EN
Choosing the best solutions to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.
PL
Idea domów autonomicznych zrodziła się w wyniku refleksji nad wpływem naszego sposobu życia na środowisko. Nasz Autonomiczny Dom Dostępny ma niemal zerowe zapotrzebowanie na energię ze źródeł nieodnawialnych, a małe nakłady na podniesienie standardu energetycznego gwarantują jego dostępność. W cz. 1 naszego cyklu przedstawiliśmy założenia projektowe domu, w którym ogród odgrywa ważną rolę, a w cz. 2 - przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Teraz nadszedł czas na przeszklenia i wentylację.
EN
The idea of autonomous houses results from a reflection on the impact of our lifestyle on the environment. Our stand-alone house demands almost zero energy from non-renewable sources whereas small expenditures to upgrade the energy standard guarantee its availability. In part 1 of our series we presented the design assumptions of the house where the garden plays an important role, and in part 2 - we adopted structural and technological solutions. Now it's time for glazing and ventilation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.