Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
The aim of the paper is to analyse the friction forces in joints of pressed platform flat and transverse bars. Actual friction forces could have been determined based on the diagrams of force changes in the process of removal of a transverse bar from a groove in a flat bar. The paper presents diagrams of pressing and removing forces of transverse bars. The measurement of forces has been done for three distances between grooves in flat bars, i.e. 11.1 mm, 22.2 mm, and 33.3 mm. A significant variation of force values has been observed during both pressing and the extrusion of the bars. It has been assumed that one of the main causes of variation is the groove geometry. On the groove, walls there are stamp material shearing areas and breaking areas. The shearing area determines the friction force values.
PL
Celem pracy jest analiza sił tarcia w połączeniach płaskowników nośnych i poprzecznych krat prasowanych. Rzeczywiste siły tarcia można było określić z wykresów zmian sił w procesie usuwania płaskownika poprzecznego z rowka w płaskowniku nośnym. W pracy przedstawiono wykresy sił wprasowywania i usuwania płaskowników poprzecznych. Pomiaru sił dokonano dla trzech odległości rowków w płaskownikach nośnych, tj. 11,1 mm, 22,2 mm i 33,3 mm. Stwierdzono duże zróżnicowane wartości sił zarówno podczas wprasowywania, jak i wyciskania płaskowników. Przyjęto, że jedną z głównych przyczyn powstających różnic jest geometria rowków. Na ściankach rowków występuje strefa ścinania materiału stemplem oraz strefa pękania. O wartościach sił tarcia decyduje strefa ścinana.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu kąta padania strumienia cząstek stałych na zużycie erozyjne stali 38GSA i Hardox 500. Podstawą analizy było założenie istnienia korelacji między szybkością erozji i właściwościami mechanicznymi materiału reprezentowanymi przez pracę odkształcenia (W0) wyznaczoną z wykresu rozciągania do zerwania i udarność (U). Kąt padania cząstek piasku kwarcowego (30, 60 i 90°) uwzględniano poprzez rozdzielenie energii kinetycznej atakujących cząstek na kierunek prostopadły i styczny do powierzchni erodowanej.
EN
The paper investigated the influence of the impact angle of a solid particle jet on the erosion wear of 38GSA and Hardox 500 steel. The basis of the analysis was the assumption of the existence of a correlation between mechanical properties of the material, represented by the work of deformation (P) determined from the stressstrain diagram (U). The impact angle of quartz sand particles (30, 60, and 90 °) was considered through the separation of kinetic energy of particles impacting the eroded surface perpendicularly and tangentially.
EN
The paper presents the results of experimental studies on abrasion resistance of Hardox 500 steel and 20MnCr5 steel subjected to thermo-chemical treatment. These types of steel are often used for agricultural or construction machinery. Abrasion tests were performed on a T-11 pin using a disc tester. The test conditions correspond to the wear caused by micro-grinding and grain-cutting using particles from the product as well as a result of abrasion produced by loose abrasive material created through the chipping of silica sand grains. The obtained results can be useful in the selection of materials for machine components.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących odporności na zużywanie ścierne stali Hardox 500 i stali 20MnCr5 poddanej obróbce cieplno-chemicznej. Stale te często stosuje się na elementy maszyn rolniczych lub budowlanych pracujących w glebie lub kontaktujących się z innymi materiałami ściernymi. Testy ścieralności wykonano na testerze typu trzpień-tarcza T-11, a parę cierną stanowił zespół stal-silikat. Warunki testu odpowiadają zużywaniu na skutek mikroskrawania i bruzdowania ziarnami będącymi częścią wyrobu oraz na skutek ścierania przez luźne ścierniwo powstające w wyniku wykruszania się ziaren piasku z silikatu. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy doborze materiałów na elementy maszyn.
EN
This paper presents the results of tribological tests performed on a T-11 pin-on-disc type, which made it possible to determine the intensity of abrasive wear of steel 20MnCr5 subjected to selected thermo-chemical heat treatments. The tested steel, after the hardening and tempering process, is characterized by high endurance parameters and is used on heavily loaded machine parts. It is frequently used for elements subjected to intense abrasion. The analysis involved the following: carburizing, boronizing, and various methods of diffusion chromizing. For large loads, it is advisable to apply boronizing or carburizing with hardening. Chrome plating entails a very thin layer of increased hardness, which is characterised by a low abrasive wear resistance at high loads.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych wykonanych na stanowisku typu trzpień-tarcza T-11, które pozwoliły określić intensywność zużycia ściernego stali 20MnCr5 poddanej wybranym obróbkom cieplno-chemicznym. Badana stal po procesie ulepszania cieplnego charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi i jest wykorzystywana na mocno obciążone elementy maszyn. Często wykorzystuje się ją na elementy poddawane intensywnemu zużyciu ściernemu. Analizie poddano procesy: nawęglania, borowania oraz różne metody chromowania dyfuzyjnego. W przypadku dużych obciążeń wskazane jest borowanie lub nawęglanie z hartowaniem. Chromowanie odznacza się bardzo cienką warstwą o zwiększonej twardości, dlatego charakteryzuje się małą odpornością na zużycie ścierne przy dużych obciążeniach.
EN
In this paper, the authors analyse the impact of selected mechanical properties of materials on their erosive wear caused by a steady stream of solid particles. A wear process is a function of the material properties of two materials that interact with each other in a given environment, i.e. the construction material and the particles that cause erosion. Erosive losses occur upon reaching a critical condition of damaging an element of the material’s surface under the influence of kinetic energy that result from incident particles of an abrasive material. It is proposed that the critical condition that accompanies the formation of erosion losses should be represented by the toughness (U) and the specific work of the deformation of the sample in the tensile strength test (W). The study involved the following materials: NC6, 42CrMo4, 20MnCr5, and S235JR.
PL
W pracy analizowano wpływ wybranych właściwości mechanicznych materiałów na ich zużycie erozyjne wywołane ustalonym strumieniem cząstek stałych. Proces zużycia jest funkcją cech materiałowych pary materiałów wzajemnie oddziałujących na siebie w danym środowisku, tj. materiału konstrukcyjnego i cząstek wywołujących erozję. Ubytki erozyjne następują po osiągnięciu stanu krytycznego uszkodzenia elementu powierzchni materiału pod wpływem energii kinetycznej padających cząstek ścierniwa. Zaproponowano, aby stan krytyczny towarzyszący powstawaniu ubytków erozyjnych był reprezentowany przez udarność (U) i pracę właściwą odkształcenia próbki podczas jej rozciągania do zerwania (W). Badaniu poddano następujące materiały: NC6, 42CrMo4, 20MnCr5, S235JR.
PL
W pracy dokonano analizy rozkładu sił tarcia w zagęszczanym ośrodku sypkim. Zagęszczaniu poddawano mieszankę wapienno-piaskową. Dla niej określono rozkład nacisków pτ(z) na ścianki boczne formy wywołane siłami tarcia i ciśnieniem prasowania p(z). Do opisu ciśnienia prasowania zastosowano model tarcia Amontonsa-Coulomba. Zdefiniowano nowy współczynnik prasowania ψ = fξ. Określono wpływ sił tarcia na właściwości otrzymanego wyrobu. Zmniejszającym się naciskom bocznym odpowiadała większa nasiąkliwość, mniejsza gęstość i wytrzymałość wyrobu na ściskanie.
EN
In the paper, the analysis of friction force distribution in the consolidated loose material was made. The sand-lime mix was subjected to compression. Distribution of pτ(z) pressures related to this mix (caused by friction forces and p(z) pressure) on side walls of the mould are described. The friction model Amontons-Coulomb was used to describe a compression pressure ψ = fξ. A new consolidation coefficient ψ = fξ was calculated. The influence of friction forces on the properties of the formed material is described. The decrease in side pressures was accompanied by increased absorptivity, decreased density, and a resistance of the material to compression.
7
Content available remote Wpływ udarności materiałów na ich zużycie strumieniowo-ścierne
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia strumieniowo-ściernego stali stosowanych w urządzeniach do rozdrabniania materiałów pochodzenia roślinnego, tj. 51CrV4 i 42 CrMo4 i stali konstrukcyjnej S235JR. Wyniki zużycia analizowano w odniesieniu do ich właściwości mechanicznych. Gdy strumień cząstek pada pod katem 30°, to o zużyciu materiału decyduje jego granica plastyczności Re i wytrzymałość na rozciąganie Rm, natomiast przy kącie padania 90º na wartość powstających ubytkach ma również wpływ jego udarność KC.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu składu granulometrycznego mieszanki wapienno-piaskowej na współczynnik tarcia występujący pomiędzy ścianką matrycy a zagęszczaną mieszanką. Analiza prowadzona była na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych w procesie zagęszczania wyselekcjonowanych frakcji granulometrycznych z jednoczesnym pomiarem nacisków bocznych. Do ich opisu posłużono się modelem Amontonsa-Coulomba. Dla wybranych frakcji granulometrycznych wyznaczono średnie wartości współczynników tarcia podczas zagęszczania przy ciśnieniu 20 MPa, tj. zbliżonym do ciśnienia występującego w praktyce.
EN
The article presents an analysis of a granulometric sand-lime mixture on the coefficient of friction that occurs between the wall matrix and thickened mixture. The analysis was conducted based on experimental data obtained in the compaction of selected granulometric fraction with simultaneous measurement of lateral pressure. For their references, the Amontons-Coulomb model was used. For selected granulometric fraction, the average values of coefficients of friction during compaction at a pressure of 20 MPa were determined. This pressure is close to the pressure occurring in practice.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczące wpływu obróbki cieplnej stali 40Cr4 na zużycie erozyjne. Badaniu poddano stal w stanie dostarczonym, zahartowaną oraz zahartowaną i odpuszczoną. Odporność na zużycie strumieniowo-ścierne określono przy różnych kątach padania ścierniwa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najwyższą odpornością na zużycie strumieniowo-ścierne charakteryzowały się próbki stali poddanej tylko hartowaniu. Posiadały one najwyższą twardość i wytrzymałość na rozciąganie.
EN
The results of studies on the effect of heat treatment on working steel 40Cr4 on erosion wear and tear were presented. The study involved raw, hardened, and hardened and tempered steels. Wear resistance were tested using abrasive blast set at different angles of incidence of the abrasive. The obtained results showed that the highest resistance to wear blast is characterised by samples of heat-treated steel (quenching). They were the hardest and the highest tensile strength.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zagęszczanych materiałów sypkich, na przykładzie mieszanki wapienno-piaskowej (stosowanej do produkcji wyrobów silikatowych), na ścianki boczne w formie zamkniętej. Na podstawie badań doświadczalnych wyznaczono współczynnik nacisków bocznych. Jego znajomość pozwala na wyliczenie nacisku bocznego ośrodka sypkiego na zakładanej wysokości, w zależności od zastosowanego ciśnienia zagęszczającego.
EN
The article presents an analysis of the impact of compacted granular materials, for example, lime-sand mixture (used in the manufacture of lime-sand brick), the side walls in a closed form. Based on experimental studies, the side pressure coefficient was determined Its value allows the calculation of the side pressure on the projected bulk medium height, depending on the applied compaction pressure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące nacisków bocznych podczas zagęszczania mieszanki wapienno-piaskowej na ścianki formy o przekroju kołowym. Do tego celu wykorzystano stanowisko wyposażone w czujniki tensometryczne na różnych wysokościach formy. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na dobór modelu tarcia.
EN
The paper presents the results of studies on pressures exerted by the compaction process of lime-sand mixture on the side-wall of circular forms. For this purpose, a stand was equipped with strain gauges placed at different form heights was used. The results will make it possible to choice an appropriate friction model.
12
Content available Badania odporności erozyjnej wybranych materiałów
PL
W pracy analizowano wpływ właściwości mechanicznych Re, Rm i KC stali 51CrV4 i 42 CrMo4 stosowanych w młynach wirnikowych na odporność erozyjną k przy kątach padania strumienia ścierniwa 30°, 60° i 90°. Badania potwierdziły, że przy kącie padania padania ścierniwa 30° wzrasta odporność erozyjna wraz ze wzrostem granicy plastyczności Re i wytrzymałości na rozciąganie Rm. Przy kącie padania strumienia ścierniwa a = 90° wysoką odporność erozyjną uzyskują materiały posiadające wysoką udarność KC i wytrzymałość Rm.
EN
This paper presents an analysis of the influence of mechanical properties Re, Rm and KC of materials used in rotating mills on relative erosive resistance k for different angles of incidence of the abrasive stream. The conducted research has confirmed that, for small angles of incidence, the erosive resistance increases with an accompanying rise of yield point Re, tensile resistance Rm. At an incidence angle of the abrasive stream a = 90° materials possessing high impact resistance KC and strength Rm show high erosive resistance.
PL
W pracy zaproponowano, aby wpływ rzeczywistych warunków na restytucję prędkości k uwzględnić za pomocą współczynnika β jako υ" = υ'k/β. Warunkami tymi są: cząstka nie ma kształtu kulistego i jest zaburzony przepływ w strumieniu. Oszacowano wartość współczynnika β dla młyna z dwoma wirnikami i pięcioma rzędami łopatek.
EN
In the paper, the authors proposed to measure influence of real conditions on the restitution of velocity k by using coefficient β as υ" = υ'k/β. The conditions are as follows: the particle is not spherical and the flow in the stream is disturbed. The value of coefficient β was calculated for a mill with two rotors and five rows of blades.
PL
W pracy analizowano modele tarcia, które mogą mieć zastosowanie podczas badania procesu zagęszczania ośrodka sypkiego. Badania doświadczalne dotyczyły określenia siły wypychającej z formy zagęszczonych próbek z mieszanki wapienno-piaskowej oraz wytrzymałości na ściskanie. Na przykładzie serii próbek z drobnoziarnistymi dodatkami (barwnikami), stwierdzono korelację wytrzymałości wyrobu i sił tarcia między ośrodkiem sypkim i formą.
EN
In the paper, friction models were analysed, which can be applied during investigation of the process of loose medium consolidation. Experimental testing determined the force pushing consolidated samples of a lime-sand mixture out of the mould, and it assessed crushing strength. The correlation of the material strength and friction forces between the loose medium and the mould was reported on the example of the sample series with fine-grained additions (pigment).
15
Content available remote Erosion Problems In Pneumatic Transport Installations
EN
In the paper, the analysis of erosion of a fan blade was conducted. Erosion is recorded into two zones on the blade. In the first zone, erosion occurs at the front of the blade and it is caused by particle�fs impacts during first contact. This is �gimpact erosion�h zone. Second �gfriction erosion�h zone is formed in the place of the next contact, determined by the angle rotation of the rotor and the path of rebound. The impact takes place at the angle with participation of friction forces. Dependences of particle�fs velocities on stress, which cause plastic strains on surface layer, were presented. Coefficient of velocity restitution in the stream was calculated. Restitution coefficient of particle�fs velocity in a stream always amounts to > 1. Its value can be determined by f.e.: shape of particle�fs, their diameter, stream velocity. Time between successive impacts is the function of rotor angular velocity and restitution coefficient k. Angle of rotation is only depends on coefficient k. The solution of the equation was presented in a graphical way.
PL
W pracy przedstawiono analizę właściwości materiałów stosowanych na płyty form cegły silikatowej. Badano płyty dwóch producentów. Na podstawie badań mikroskopowych określono mechanizm zużycia płyt. W procesie powstawania ubytków dominował proces bruzdowania i mikroskrawania. Na podstawie badań twardość rdzenia płyt i mikrotwardości ich warstwy powierzchniowej oraz składu chemicznego wysnuto wniosek, że obie płyty zostały wykonane z tej samej stali stopowej przeznaczonej do obróbki cieplno-chemicznej, którą wykonano w odmiennych warunkach dla obu płyt. Płyta zawierająca w warstwie powierzchniowej fazę z chromem charakteryzowała się zwiększoną mikrotwardością i w rezultacie większą odpornością na zużycie.
EN
The analysis of properties of the materials used to prepare the plates lime brick form was presented. The plates produced by two different companies were studied. Based on micrography, the mechanism of plate wear was described. During the process of material loss, processes of furrowing and micro-cutting dominated. After the study of plate core hardness, its surface micro-hardness and chemical constitution it was concluded that both plates were made of this same alloy steel used for heat-chemical treatment, which was carried out in different conditions for those plates. The plate which contained a phase with chromium in its surface layer was characterized by increased micro-hardness resulting in higher resistance to wear.
17
Content available remote Analiza zużycia płyt formy cegły wapienno-piaskowej
PL
W pracy przedstawiono analizę zużycia płyt formy cegły wapienno-piaskowej. Nierównomierny rozkład ubytków jest efektem sił tarcia w warunkach przemieszczania się mieszanki wapienno-piaskowej i odpowiednio wysokich nacisków na ścianki form. Podczas formowania wyrobu istniał również nierównomierny rozkład sił prasowania oddziałujących na poszczególne jego elementy. Skutkowało to niejednorodnością zagęszczenia. Potwierdziły to badania gęstości i chłonności wody. Płyty form w miejscu największego zagęszczenia wyrobu posiadały największe zużycie. Mapę zużycia płyt sporządzono na podstawie wyników pomiarów uzyskanych za pomocą maszyny współrzędnościowej Mistral. Wyniki pomiarów zużycia płyt i twardości opracowywano z użyciem programu SigmaPlot.
EN
The paper describes an analysis of the usage of plates of the mould used in the lime-sand, brick production process. Uneven distribution of the material loses was caused by the friction forces created during the movements of the lime-sand mixture and high pressures on the mould walls. During the formation of the product, there was also uneven distribution of pressing forces affecting each element. This caused a heterogeneous density that is proven by the density and water absorption examinations. Mould plates were damaged most in the highest density of product areas. A diagram of the usage of plates was created using the results obtained from the Mistral coordinates measuring machine. The results of the usage of plates and hardness examinations were elaborated with SigmaPlot software.
18
Content available remote Przegląd urządzeń do badania stóp dzieci
PL
W pracy zawarto przegląd urządzeń do badań biomechanicznych stóp z przedstawieniem możliwości jakie daje każde z tych urządzeń. Szczególną uwagę zwrócono na podoskop, plantokonturograf, platformy dynamometryczne i systemy komputerowej analizy stóp.
EN
The equipment for measurement, analysis and assessment of children foot such as: the podoscop, the force plate, the gait rate, the computer's systems and optoelectronic systems has been presented in this paper.
EN
The methods of representing barometric information obtained by the pressure measuring instruments of the human plantar onto the contact surface during walking have been developed. The presentation of barometric data in terms of time and phase variables along with the patterns of data elements makes grounds for analyzing independently of of the type of the barometric instrument.
20
Content available remote Mechanizmy erozji podczas rozdrabniania w młynie wirnikowym
PL
W pracy przedstawiono mechanizmy zużycia łopatek młyna wirnikowego. Ubytki w łopatkach powstają w dwóch obszarach. Obszar pierwszy, związany z uderzeniem cząstki i drugi, uwzględniający tarcie podczas ruchu po powierzchni łopatki. Oszacowano możliwości erozji na podstawie obliczonych naprężeń wywołanych energią uderzenia oraz siłą odśrodkową, Coriolisa i tarcia.
EN
In the paper, the mechanisms of blade wear in a rotor mill were presented. Losses in the blades arise in two areas. The first area is related with the particle's impact and the second one takes into account friction during particles' movement on the blade's surface. Erosion possibility was estimated basing on calculated stresses caused by impact energy, centrifugal force, Coriolis force and friction.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.