Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Tomasz Ruśkiewicz urodził się 22 listopada 1867 r. w Końskich, zmarł nagle w Warszawie dnia 27 grudnia 1926 r. Był synem inż. architekta Ludwika Ruśkiewicza i Melanii z Machnickich. Z wykształcenia był matematykiem, studiował na Uniwersytecie Petersburskim na Wydziale Matematyczno–Fizycznym. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał na Politechnice w Karlsruhe w 1897 roku. Jego działalność zawodowa związana była z elektryką i elektrotechniką. Niezależnie od pracy zawodowej T. Ruśkiewicz prowadził działalność społeczno-stowarzyszeniową. W 1919 roku był jednym z inspiratorów i organizatorów Zjazdu Założycielskiego SEP. Tomasz Ruśkiewicz był wybitną postacią w świecie nauki, gospodarki, życia społecznego i politycznooświatowego w Polsce na przełomie XIX i XX wieku.
EN
Tomasz Ruśkiewicz was born on November 22, 1867 in Końskie and died suddenly in Warsaw on December 27, 1926. He was the son of Eng. architect Ludwik Ruśkiewicz and Melania née Machnicki. He was a mathematician by education, he studied at the St. Petersburg University at the Faculty of Mathematics and Physics. He obtained an electrical engineering degree at the Technical University of Karlsruhe in 1897. His professional activity was related to electrics and electrotechnics. Regardless of his professional work, T. Ruśkiewicz was involved in social and association activities. In 1919, he was one of the initiators and organizers of the Founding Congress of the SEP. Tomasz Ruśkiewicz was an outstanding figure in the world of science, economy, social, political and educational life in Poland at the turn of the 19th and 20th centuries.
PL
Przedstawiono skrócony, bogaty życiorys wybitnego elektryka Leona Staniewicza, profesora Instytutu Elektrotechnicznego oraz Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej. Podano opis różnych okresów w życiu Profesora powiązanych z historią Polski. Szczególną uwagę poświęcono działaniom prof. L. Staniewicza w Politechnice Gdańskiej, która 75 lat temu stała się uczelnią polską i w związku z brakiem kadry naukowo-dydaktycznej musiała sprostać wyzwaniom odbudowywanego ze zniszczeń wojennych kraju. Przedstawiono również sylwetki następców Profesora Staniewicza w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej.
EN
A short, rich biography of the outstanding electrician Leon Staniewicz, Professor of the Electrotechnical Institute and the Institute of Civil Engineers in St. Petersburg, Warsaw University of Technology and Gdańsk University of Technology was presented. A description of various periods in the life of the Professor related to the history of Poland was given. Particular attention was devoted to the activities of prof. L. Staniewicz at the Gdańsk University of Technology, which 75 years ago became a Polish university and due to the lack of scientific and didactic staff had to meet the challenges of the country being rebuilt from war damage. Profiles of Prof. Staniewicz's successors in the Department of Theoretical Electrical Engineering are presented.
3
PL
Artykuł prezentuje życiorys Maurycego Altenberga, inżyniera elektryka, wykładowcy przedmiotu Gospodarka Elektryczna w Politechnice Lwowskiej (1930-1939) i profesora we Lwowskim Politechnicznym Instytucie (1940-1941), pracownika licznych przedsiębiorstw elektrotechnicznych i elektryfikacyjnych, m.in. Podkarpackiego Towarzystwa Elektrycznego, referenta techniczno-gospodarczego Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie, dyrektora Okręgowego Zakładu Elektryfikacyjnego we Lwowie (potem Zakładu Elektrycznego Okręgu Lwowskiego), wybitnego znawcy tematyki wykorzystania sił wodnych do elektryfikacji i zagadnienia taryf elektrycznych, długoletniego działacza Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i SEP, a także specjalisty i uczestnika zjazdów polskich i międzynarodowych organizacji energetycznych i hydrotechnicznych. Przedstawiono w skrócie jego wybitny wkład w elektryfikację przedwojennej Polski i dorobek naukowy w postaci wystąpień i publikacji.
EN
The article presents the biography of Maurycy Altenberg, electrical engineer, lecturer in the subject of Electrical Economy at the Lviv Polytechnic (1930-1939) and a professor at the Lviv Polytechnic Institute (1940-1941), an employee of numerous electrotechnical and electrification enterprises, including Podkarpackie Electric Society, technical and economic clerk of the Municipal Electricity Plant in Lviv, director of the District Electrification Plant in Lviv (later the Lviv Electric District Plant), an outstanding expert on the use of water forces for electrification and the issue of electric tariffs, a long-time activist of the Polytechnic Society in Lviv and Association of Polish Electrical Engineers (SEP), as well as a specialist and participant of conventions of Polish and international energy and hydrotechnical organizations. Briefly was presented his outstanding contribution to the electrification of pre-war Poland and scientific achievements in the form of publications.
EN
Professor Wojciech Pachelski was born in April 1939 in Warsaw. He graduated the Warsaw Geodesic Secondary School and then the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology in 1961. He worked as an assistant at the Institute of Geodesy and Cartography in 1961–1962, then (1962–1972) as an assistant professor at the Computing Center of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
EN
Professor Marcin BARLIK, Well-deserved for the Military University of Technology Doctor Honoris Causa, University of Agriculture in Krakow
6
Content available Professor Piotr Roniewicz (1936-2019) In memoriam
EN
Piotr Roniewicz was born in 1936 in Warsaw, however his family roots were in Stanisławów (nowadays Ivano-Frankivsk, Ukraine). He completed his university studies at the Faculty of Geology of the University of Warsaw in 1959, gaining a Master’s Degree. He began his geological career at this Faculty already as a 4th year student. In 1981-1984 he was the Vice-Dean and later in 1984-1990 – the Dean of the Faculty. Professor Roniewicz worked there until his retirement in 2006.
7
Content available remote Marian Lutosławski (1871-1918)
PL
Marian Lutosławski był jednym z najaktywniejszych społecznie elektrotechników polskich w okresie zaborów. Miał wielkie zasługi dla organizacji zrzeszeń elektrotechników polskich w Warszawie, prowadził pionierskie prace w dziedzinie techniki prądu trójfazowego, polskiego słownictwa elektrotechnicznego i wykorzystywania silników Diesla. W późniejszym czasie zainteresował się nową dziedziną techniki, jaką było żelbetnictwo i również na tym polu odniósł warte uwagi sukcesy. Przez cały okres zawodowej działalności był bardzo aktywnym społecznikiem. Był ponadto zaangażowany w politykę, jako działacz Narodowej Demokracji. Po wybuchu I wojny światowej, został delegowany do Moskwy, by organizować i wspierać polskich uchodźców w Rosji. Tam zastała go rewolucja bolszewicka, której padł ofiarą.
8
Content available remote Ksiądz profesor Filip Diaczan. Portret warszawskiego moskalofila
EN
Philip Diaczan (1831-1906) was one of the vital figures within the Russophiles of Galicia, a popular pro-Russian, anti-Polish movement in Austria-Hungary. Having studied in Vienna under Franc Miklosic, in 1858 he started his career as a Greek Catholic priest and a gymnasium teacher in Lviv and Berezhany, specializing in classical languages. In 1866, he moved to the Kingdom of Poland and soon led a mass exodus of Greek Catholic clergy fleeing to Russia in order to embrace better living conditions, and, eventually, join the Orthodox Church in 1875. A gymnasium teacher of classics, first in Chełm, then in Warsaw, in 1874 he was given a professorship at the University of Warsaw, which he held onto until 1903. Lacking in professional competence, he became the very epitome of a social climber and an apparatchik of the superintendent Alexander Apukhtin, giving a bad name to the Imperial University as a place purportedly full of intrigue and devoted to the Russification of Poles instead of spreading academic knowledge.
11
Content available Uwagi o ontologii życia ludzkiego
PL
Życie ludzkie rozumiane jako kompleks różnorodnych procesów (biologicznych, psychicznych, społecznych itp.) wymaga analizy wykraczającej poza obszar biologii i innych nauk szczegółowych; wymaga –analizy filozoficznej. Ponieważ także dział filozofii zajmujący się człowiekiem (antropologia filozoficzna/filozofia człowieka) stosunkowo niewiele uwagi poświęca indywidualnemu życiu ludzkiemu, uznano za właściwe wprowadzenie terminu „ontologia życia ludzkiego” jako nazwy obszaru zamierzonych analiz. Zasadniczym ich celem (wyznaczającym sposób ich przeprowadzania) jest dostarczenie analitycznych podstaw dla aksjologicznych (w szczególności: etycznych), ale także – empirycznych (np. socjologicznych) badań nad jakością życia.
EN
Human life construed as a complex of various processes (biological, psychological, social etc.) calls for analysis going beyond domains of biology and other sciences; it calls for philosophical analysis. For the branch of philosophy studying man (philosophical anthropology/philosophy of man) pays little attention to individual human life, the author has decided that it will be proper to introduce the term “ontology of human life” as the name of the domain of the planned here analyses. Their main goal is to deliver analytical foundations for both the axiological (in particular: ethical) and empirical (in particular: sociological) investigations on quality of life.
15
Content available remote Z AGH do La Scali
16
Content available remote Wdzięk projektu mieści się w milimetrach
17
Content available remote Wacław Nowotny (1904-1985)
PL
W 2015 roku minęła 30. rocznica śmierci Wacława Nowotnego, technologa szkła, specjalisty w dziedzinie budowy pieców szklarskich, prekursora rozwoju przemysłu szklarskiego w powojennej Polsce, pedagoga, autora i współautora podręczników szklarstwa, fachowych książek i artykułów w prasie specjalistycznej Szkło i Ceramika. W Wołominie zapisał się w pamięci jako współorganizator i wieloletni pedagog Technikum Przemysłu Szklarskiego.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.