Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Today’s market and customer expectations are changing so fast that numerous solutions and logistic concepts are becoming obsolete or require radical changes. These changes largely result from digital transformation, which creates a new business reality, generating access to digital tools and services in any place, at any time and scope. Owing to digital transformation it is possible to apply technology which ensures visibility throughout the supply chain, realtime response, implementation of modern E2E concepts, and primarily solutions that will allow to effectively meet the expectations of the modern customer. In this respect, it could be useful to consider the place of telematics in meeting these requirements and expectations. The assumed increase in effectiveness of activities, real-time data exchange and automation of many processes without the broad implementation of telematics considerations seems impossible. Thus, the question arises not only about the role and importance of telematics, but also about the scope and areas of implantation of telematics solutions into the functioning of modern supply chain referred to as “RealTime-End-to-End-Visibility”. The article attempts to identify and comprehensively approach the factors determining the emergence of such solutions. The objective of the study is also to indicate trends and directions of changes in the implementation of the latest telematics solutions on the example of selected companies in Lower Silesia.
EN
Contemporary development and the range of application as well as effectiveness of telematics solutions depend, to a larger extent, on creative implementations of the latest solutions and concepts related to the exchange of data. This article raises an issue of information interchange in business in view of changes generating on one hand new needs and on the other new possibilities. Electronic Data Interchange (EDI) is still a basic concept in this area, based on EDIFACT (technical aspect in ISO 9735 norm) and created in 80s of 20th century, it satisfies contemporary needs to a lesser extent. Nowadays, there is a trend towards devising modern communication solutions which can be easily modified and operate in the “cloud” in its broad sense. These modern concepts constitute a basis for a wider usage of telematics solutions in the economy and everyday life. This article makes an attempt to identify and holistically grasp determinants of such solutions. This elaboration aims to compare a traditional and a new approach to data interchange as well as to show trends and new development directions affecting the development of telematics solutions.
PL
Rola i znaczenie transportu drogowego w rozwoju gospodarczym wymaga zagwarantowania stabilnych warunków jego funkcjonowania i rozwoju. W ostatnim okresie pojawiło się wiele działań, które zmieniają istniejące dotąd założenia funkcjonowania rynku transportowego UE, koncepcje jego liberalizacji i rozwoju. Ustawy MiLoG oraz Loi Macron, jak i inne działania, generują wiele nowych przesłanek, które w istotny sposób zmieniają warunki funkcjonowania transportu drogowego. Powyższe problemy stały się przedmiotem badań Instytutu Logistyki WSB we Wrocławiu. Ich celem było nie tylko budowanie pragmatycznej wiedzy, ale przede wszystkim wskazanie racjonalnych i pragmatycznych rozwiązań dla firm transportowych, adekwatnych do zmieniających się uwarunkowań na rynkach transportowych UE. W toku badań wykorzystano zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, a wyniki dociekań przedstawiono w artykule.
EN
The role and importance of road transport in economic development requires the establishment of stable conditions of its functioning and development. In the last period, there have been a number of activities which are intended to change the existing assumptions for the functioning of EU transportation market, the future concepts of its liberalization and development. The Acts MiLoG and Loi Macron, as well as other activities, generate numerous new situations which essentially change the conditions of road transport functioning. The above problems have become the subject of research in the Logistics Institute at WSB Wroclaw. Its objective was not only to build pragmatic knowledge, but, most importantly, to indicate rational and pragmatic solutions for transport companies, which are in line with changing conditions in the EU transportation markets. During the study, both quantitative and qualitative methods were used, and the results of research were presented in the article.
EN
The article focuses primarily on two major aspects affecting each manufacturing enterprise. Namely, the question of planning of production process as well as process preparation to manufacture a desired product will be discussed. The article shows planning and production actions on the example of a production enterprise. The technical scope necessary in preparation of each production was presented as well as selected ways for inseparable connections and machines found in manufacturing halls were discussed. The characteristics of an enterprises manufacturing metal workshop furniture as well as workshop cars equipment was shown. The course of manufacturing process planning was depicted. Due to presented plans of the production hall it is possible to view the whole process. Some changes in that plan to streamline production and extend it in the future with a new range of products were suggested.
PL
Proces wprowadzania nowego produktu to wieloaspektowa seria ściśle powiązanych ze sobą zjawisk, mająca na celu zmianę konsumpcyjnej sytuacji rynku docelowego. Istnieje wiele determinant, mających istotny wpływ na akceptację nowego produktu przez konsumentów oraz przełamanie ich oporu wobec zmian. Najważniejszymi z nich, oprócz atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości, są wielokierunkowe działania marketingowe oraz strategiczna analiza szans i zagrożeń, związanych z wejściem produktu na rynek. W przeciągu ostatnich kilku lat, na silnie zmonopolizowanym rynku zoologicznym, pojawiło się wiele konkurencyjnych produktów, które zmieniły jego istniejące dotąd zasady. Wraz z nowo powstającymi i szybko rozwijającymi się firmami, ukształtowały się również nowe, atrakcyjne marki. Na sklepowych półkach nastąpiła bardzo duża rotacja różnorodnych rozwiązań, nie znanych dotąd na rynku Polskim. Pojawiły się wówczas zjawiska kanibalizacji produktów oraz dumpingu cenowego. Odczuwało się przede wszystkim silne wpływy firm zachodnich. Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza problemu, jakim jest wprowadzanie produktu na rynek na przykładzie branży zoologicznej. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne aspekty tego zagadnienia, jak i wyniki dociekań badawczych. Skupiono się głównie na metodyce wprowadzania produktu na rynek finalny, poprzez stosowanie odpowiedniej polityki produktowej. Wszystkie zawarte w pracy zagadnienia zostały sprawdzone w praktyce poprzez analizę działalności największych wrocławskich hurtowni zoologicznych, przy okazji wprowadzania na rynek nowej marki karm dla zwierząt domowych „Dolina Baryczy”.
EN
The process of introducing a new product is a multifaceted series of closely related phenomena, aimed at changing the consumption situation of the target market. There are many determinants which have a significant impact on consumers' acceptance of a new product and which can over-come their resistance to change. The most important of them, apart from attractive price and high quality, are multi-directional marketing activities and strategic analysis of opportunities and threats related to the product entering the market. Over the last few years, there have been many competing products that have changed the existing rules in the highly monopolized zoological market. New, attractive brands have also emerged along with newly emerging and rapidly growing companies. There has been a very large rotation of various solutions on store shelves, so far unknown on the Polish market. During that time, the phenomena of cannibalization of products and price dumping appeared. Most of all, strong influences of Western companies were felt. The subject of scientific interest is the multi-aspect analysis of the problem of introducing a product to market on the example of the zoological industry. The article presents both theoretical aspects of this issue as well as the results of research. The main focus was on the methodology of introducing the product to the final market by applying an appropriate product policy. All issues contained in the work have been tested in practice by analyzing the activities of the largest zoological wholesalers in Wrocław, at the same time as launching a new brand of pet food "Barycz Valley".
PL
Przeobrażeniom i to w coraz szybszym tempie ulega praktycznie cały Świat. Już wstępna analiza wskazuje na postęp techniczny jako zasadniczy czynnik. Nie tylko on sam jest w sobie motorem zmian w wielu dziedzinach życia ale wprowadził również rewolucyjne zmiany w koncepcjach funkcjonowania współczesnej globalnej gospodarki i tym samym logistyki. Pojawiło się wiele nowych koncepcji, prognoz jak i pojedynczych działań a wraz z nimi pytanie o kierunki, zakres jak i tempo przekształceń w logistyce. Jednym z takich nowych rozważań jest niemiecka koncepcja „Rewolucji Przemysłowej-4.0”, której wprowadzenie ze względu na bardzo silne powiązanie gospodarki polskiej i niemieckiej może mieć dla polskiej gospodarki i logistyki bardzo ważne znaczenie. Warto więc przeanalizować założenia tej koncepcji i konsekwencje jej wdrożenia, aby móc nie tylko do tej nowej rzeczywistości się przygotować ale również zaprojektować racjonalny plan działań dostosowujących nasza logistykę do nowych potrzeb i wyzwań. Problemy te zostały przedstawione w poniższym artykule.
EN
Practically the whole world is undergoing changes in an increasingly faster pace. The initial analysis indicates technological advances as a key factor. Not only are they the driving force of change in many areas of life, but they have also introduced revolutionary changes in the concepts of the operation of modern global economy and, at the same time, logistics. There have been a number of new concepts, predictions and the individual actions together with the question about the directions, scope and pace of transformations in logistics. One of such new considerations is the German concept of "Industry-4.0", whose introduction may have a huge importance for Polish logistics and other branches due to very strong links between German and Polish economies. Therefore, it is worth examining the assumptions of this concept and the consequences of its implementation in order not only to prepare to this new reality, but also take rational measures to adjust our logistics to the new needs and challenges. These issues were presented in the article.
PL
W europejskiej przestrzeni gospodarczej pojawiło się wiele działań, które w znacznym stopniu wpływają na możliwość realizacji zadań transportowych przez firmy z innych państw. Działania te nie tylko zmierzają do zmiany istniejących dotąd założeń, zawartych chociażby w polityce transportowej UE, ale w wielu wypadkach stoją w jawnej sprzeczności z art. 56 i art. 58 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej naruszając zasadę swobody świadczenia usług. Należą do nich Ustawy Mi-LoG (Niemcy) oraz Loi Macron (Francja) jak i nowa ustawa Austriacka, które wprowadzają nie tylko płacę minimalną, ale też wiele niewspółmiernych obciążeń administracyjnych pod pretekstem walki z dumpingiem socjalnym. Pojawianie się tych dokumentów, jak i podejmowanie innych działań takich jak chociażby podpisany w tym roku „Sojusz Drogowy” przy braku jednoznacznej ich interpretacji i zapisów, generują wiele nowych przesłanek, które zmieniają warunki funkcjonowania transportu drogowego w obecnej dobie. Wymagają również wielu racjonalnych zmian w strategii funkcjonowania firm transportowych. Powyższe uwarunkowania i problemy stały się przedmiotem naukowego zainteresowania zespołu naukowego Instytut Logistyki WSB we Wrocławiu. Przeprowadzono badania, których celem była identyfikacja skutków nowych uwarunkowań funkcjonowania transportu jak i analiza możliwych działań i rozważań powstałych problemów, kierunków zmian w funkcjonowaniu firm transportowych. Zespół badawczy wykorzystując metody jakościowe i ilościowe przeprowadził badania, których wyniki zostały zaprezentowane w artykule.
EN
In the European economic space there have been a number of activities that significantly affect the ability to undertake the transportation tasks by companies from other countries. These activities not only aim to change the existing assumptions contained, for ex ample, in EU transport policy, but in many cases are directly contrary to Article 56 and Article 58 of the Treaty on the Functioning of the European Union and are affecting the principle of freedom to provide services. They include the Acts MiLoG (Germany) and Loi Macron (France), as well as the new Austrian Act, which impose not only minimal wage but also substantial amount of disproportionate administrative burden on the pretext of combating social dumping. The appearance of these documents, as well as other activities such as signed this year "Road Alliance" together with the lack of their clear interpretation and records, generate a lot of new premises that change the conditions for road transport in the current era. They also require many reasonable changes in the strategies of functioning of transport companies.
PL
Polski rynek zoologiczny jest w pełni zdominowany przez prywatne podmioty gospodarcze, które oferują Polakom wiele atrakcyjnych miejsc pracy. Rynek ten bardzo dynamiczny się rozwija, co powoduje, iż sektor zoologiczny w coraz zwiększymy stopniu pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza uwarunkowań determinujących rozwój współczesnych przedsiębiorstw na dynamicznie ewoluującym rynku zoologicznym. W artykule przeanalizowano zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, mające znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skupiono się przede wszystkim na makro- i mikrootoczeniu oraz na rynku docelowym, jak również pokazano ich związek z danym podmiotem gospodarczym. Przedstawiono także istotę strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w obliczu zwiększającej się liczby konkurentów oraz dynamicznych zmian na rynku. Reasumując. W artykule zostały przedstawione wszystkie najistotniejsze czynniki mające wpływ na działalność mniejszych i większych firm na rynku zoologicznym. Przedstawiono tym samym model przedsiębiorstwa, które ma szanse na dynamiczny rozwój w obecnych warunkach panujących na analizowanych rynkach. Przedstawione rozwiązania stanowią również podstawę do projektowania racjonalnych zmian w ujęciu perspektywicznym.
EN
Polish zoological market is fully dominated by private economic operators which offer many attractive jobs to the Poles. Currently, this market is showing a very dynamic growth, which means that the zoological sector in the future may very positively affect the economic development of the country. The subject of scientific interest is the multi aspect analysis of circumstances determining the development of modern enterprises on the evolving zoological market. The article analyses both external and internal factors that have a significant impact on the proper functioning of enterprises. The main focus was on macro- and micro-environment and on the target market, as well as their relationship with a given economic operator. The essence of business management strategy was also presented, in the face of the growing number of competitors on the market. Summing up, the article presents all the most important factors affecting the activities of smaller and larger companies on the zoological market. At the same time, the company's model was presented of an operator which has a chance for dynamic development under the current circumstances prevailing on the analyzed market.
9
Content available Increasing role of drones within commercial airspace
EN
Drones started to be very popular and visible in the last two decades. Those more and more sophisticated, cheaper in production and exploitation technologically advances air and land based platforms are entering new domains of people’s life very progressively. At the present it is not so easy to fully predict to what purposes drones could be used in the future. We are usually consider them as unmanned platforms to be used by armed forces or national security related services to enhance their capabilities to create safe and secure environment. Nowadays we see new solutions and applications everyday. It is assessed that drones utilization is an opportunity to be exploited for both civilian purposes and their growing presence in airspace is unstoppable process. The variety of application will grow extremely quickly as of new technological discoveries and innovative approach of designers. The growing density in the air is causing the urgent need to enhance legal coverage to avoid incidents as those are a danger now and that aspect will be more serious in the future. The paper is composed of two major parts. The first is focusing on current and future applications of drones and the second one is discussing dangers toward using unmanned aerial vehicles requiring legal solutions national and globally. The purpose of the paper to present drones applications as an advantage but also a risk for national and private security along with requirements for formalizing their utilization within legal frameworks.
EN
The paper proposes a new approach to the agglomeration of data in cluster analysis. These approach faces the problem of data classification where under the same conditions different conclusions are draw. Such problems occur in many areas of daily life: medicine, technology, and economic and social sciences and economics. The new approach assumes that events like the harvest are attributed to the cumulative probability of their occurrence at the same time. Such approaches will not be found in probability. Thanks to the mathematical theory of records fairly accurate classification of the object can be provided. The paper presents a method of agglomeration of measurement data using the mathematical theory of records. This is the method which can be used in the cluster analysis by agglomeration.
11
Content available Polityka parkingowa w miastach 2015
PL
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polityka parkingowa w miastach odbyła się 16–17 listopada 2015 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym Kotłownia Politechniki Krakowskiej.
EN
The 8th International Science and Technology Conference, Parking Policy in Cities was held on 16-17 November 2015 in the Conference and Exhibition Pavi-lion, Boiler House, Kraków University of Technology. The aim of the conference was to exchange views and experiences in the field of functional, legal, economic and organizational conditions of car park system.
12
Content available remote Wiodące przekształcenia logistyki XXI wieku
PL
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania logistyki wymuszają konieczność nowego spojrzenia na wiele działań i operacji logistycznych.. Stałym elementem działalności logistycznej stało się badanie i prognozowanie zmian. Ocena obecnych jak i perspektywicznych warunków funkcjonowania logistyki pozwala na wskazanie pewnych kierunków i obszarów zmian, które będą warunkować jej funkcjonowanie w drugiej i kolejnych dekadach XXI wieku. Coraz bardziej zmienny i bardziej dynamiczny rynek, na którym działają współczesne firmy logistyczne sprawia, że skuteczna do tej pory metodologia polegająca na weryfikacji, ewolucji i ciągłym dostosowywaniu jest coraz mniej efektywna. Coraz częściej pojawia się potrzeba wprowadzania kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań wyprzedzających nie jako czas działań, bowiem świat zmienia się bardzo szybko, to co jest efektywne dzisiaj nie zawsze będzie adekwatnym i dobrym rozwiązaniem jutro. Prognozowanie rozwoju logistyki wymaga nie tylko dostrzeżenia nowych uwarunkowań i nowych wyzwań dla logistyki, ale ich wieloaspektowej analizy, zrozumienia wzajemnych realizacji i oddziaływania. Jakie będą najistotniejsze uwarunkowania tych koncepcji i kierunki ewolucji – trudno jednoznacznie określić - warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich.
EN
Contemporary conditions of the functioning of the logistics, force need of a new look at the many activities and logistics operations. Constant element of logistics has become the study and forecasting changes. Evaluation of current as well as future circumstances of logistics function allows to predict some areas and directions of the changes, which will influence fulfilling of the logistics tasks in the 2nd and subsequent decades of the 21st century The market, in which modern logistics companies operate, is more and more volatile and dynamic, and makes the existing methodology of verification, evolution and continuous adjusting less and less effective. There is an emerging need to implement comprehensive and innovative solutions. The contemporary world is changing so rapidly that the solutions which are effective today may not be adequate for tomorrow’s conditions. Forecasting the development of logistics requires not only noticing the new circumstances and new challenges for logistics, but also multiple analysis and understanding mutual implementation and interaction. It is difficult to explicitly determine what the most important determinants of these concepts and directions of evolution will be, however, a few of them are worth paying attention to.
13
Content available Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiej logistyki
PL
Współczesna logistyka nie tylko musi nadążać za współczesnymi zmianami, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, spełniając oczekiwania swoich klientów. Stałym elementem działalności logistycznej powinno być badanie i prognozowanie zmian. Wymaga to jednak nie tylko dostrzeżenia nowych uwarunkowań i nowych wyzwań dla logistyki, ale ich wieloaspektowej analizy, zrozumienia wzajemnych realizacji i oddziaływania. Takie podejście służyć będzie budowaniu nowych koncepcji logistycznych, które w pełni wykorzystywać będą nowe pojawiające się możliwości wynikające z rosnącego tempa rozwoju technologicznego określanego mianem „rewolucji technologicznej”. Jakie będą najistotniejsze uwarunkowania tych koncepcji i kierunki ewolucji – trudno jednoznacznie określić - warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich. Celem artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny wybranych trendów i kierunków rozwoju polskiej logistyki ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacyjności w jej rozwoju, w tym implementacji najnowszych zdobyczy techniki i technologii teleinformatycznych.
EN
Logistics not only must keep pace with today's changes, but in many cases, stay ahead of them, meeting the expectations of its clients. A constant element of the logistics activities becomes studying and forecasting changes. However, this requires not only noticing the new circumstances and new challenges for logistics, but also multiple analysis and understanding mutual implementation and interaction. This approach will serve to build new logistics concepts that fully utilize new emerging opportunities arising from the increasing pace of technological development known as "technological revolution". It is difficult to explicitly determine what the most important determinants of these concepts and directions of evolution will be, however, a few of them are worth paying attention to. The aim of the article is to present a concise selected trends and directions of development of Polish logistics with particular emphasis on the role of innovation in its development, including the implementation of the latest technology and ICT.
PL
Złożoność zadań przed jakimi stoi logistyka w połączeniu z jej globalnym charakterem powoduje, że jest ona obecnie jednym z najtrudniejszych i najważniejszych elementów współczesnej gospodarki. Coraz bardziej zmienny i bardziej dynamiczny rynek, na którym działają współczesne firmy logistyczne sprawia, że skuteczna do tej pory metodologia polegająca na weryfikacji, ewolucji i ciągłym dostosowywaniu jest coraz mniej efektywna. Coraz częściej pojawia się potrzeba wprowadzania kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań wyprzedzających nie jako czas działań, a więc zmian o charakterze rewolucyjnym, a nie ewolucyjnym, bowiem świat zmienia się bardzo szybko, to co jest efektywne dzisiaj nie zawsze będzie adekwatnym i dobrym rozwiązaniem jutro. Logistyka nie tylko musi nadążać za współczesnymi zmianami, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, spełniając oczekiwania swoich klientów. Stałym elementem działalności logistycznej musi się stać badanie i prognozowanie zmian. Wymaga to jednak nie tylko dostrzeżenia nowych uwarunkowań i nowych wyzwań dla logistyki, ale ich wieloaspektowej analizy, zrozumienia wzajemnych realizacji i oddziaływania. Takie podejście służyć będzie budowaniu nowych koncepcji logistycznych, które w pełni wykorzystywać będą nowe pojawiające się możliwości wynikające z rosnącego tempa rozwoju technologicznego określanego mianem „rewolucji technologicznej”. Jakie będą najistotniejsze uwarunkowania tych koncepcji i kierunki ewolucji – trudno jednoznacznie określić - warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich.
EN
The complexity of challenges facing logistics, along with its global nature, makes it currently one of the most difficult and important elements of contemporary economy. The market, in which modern logistics companies operate, is more and more volatile and dynamic, and makes the existing methodology of verification, evolution and continuous adjusting less and less effective. There is an emerging need to implement comprehensive and innovative solutions which some-what run ahead of actions and, therefore, become revolutionary and not evolutionary changes. The contemporary world is changing so rapidly that the solutions which are effective today may not be adequate for tomorrow’s conditions. Logistics not only must keep pace with today's changes, but in many cases, stay ahead of them, meeting the expectations of its clients. A constant element of the logistics activities becomes studying and forecasting changes. However, this requires not only noticing the new circumstances and new challenges for logistics, but also multiple analysis and understanding mutual implementation and interaction. This approach will serve to build new logistics concepts that fully utilize new emerging opportunities arising from the increasing pace of technological development known as "technological revolution". It is difficult to explicitly determine what the most important determinants of these concepts and directions of evolution will be, however, a few of them are worth paying attention to.
EN
In production enterprises the production logistics is the most important link of the company. We particularly pay attention to wastage and look for possibilities of reducing costs. Improvements in the production area, the supply chain or warehouse management generate financial benefits. In order to improve the existing situation appropriate decisions must be made and available tools must be used involving the application of “lean management” or system tools such as telematics. The research aims to indicate that through the usage of telematics tools in the production, it is possible to eliminate unnecessary inter-operational time from the production process. This will allow for smoother work, elimination of wastage and the growth in the value added. The application of RFID production IT project to accelerate and eliminate mistakes in the production of doors, to facilitate planning the purchase of raw materials and to analyse the stock and order execution on an on-going basis is an important element.
EN
The article presents the architecture of an integrated telematics system to manage mixed passenger transport services in an urban agglomeration. The study of the railway line catchment area includes three main generators of passenger traffic, i.e. settlement network, occurrence of economic operators generating commuting to work, presence of commercial, administrative, cultural and educational, scientific, recreational, and religious worship centres, etc. The study was carried out for each railway line included in the Wrocław railway node. Wroclaw is a city which has been aspiring for many years to become an European metropolis. It is therefore necessary to look at alternative ways of solving communication problems of residents. The system of the railway network of Wroclaw railway node predisposes it to perform an even broader role for the city. The use of telematics tools can streamline the flow of information. It is associated with the smoother flow of passenger flows..
17
Content available Kierunki rozwoju współczesnej logistyki
PL
Skala jak i tempo zmian w wielu obszarach naszego życia stale rośnie. Dotyczy to szczególnie logistyki, której rola i znaczenie jak również zakres prowadzonych działań stale rośnie. Taki stan rzeczy generuje potrzebę ciągłej analizy sytuacji i przygotowania rozwiązań, które będą adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości, nowych potrzeb i wymagań. Wskazanie kierunków rozwoju jak i elementów, które będą decydować o skuteczności logistyki w perspektywicznych uwarunkowaniach wymaga z jednej strony racjonalnych i przemyślanych działań opartych na wiedzy i doświadczeniu wynikających z obecnych zmian z drugiej zaś strony intelektualnej odwagi w budowaniu nowych koncepcji i rozwiązań, wskazywania nowej filozofii myślenia i funkcjonowania w wielu obszarach. Trzeba pamiętać, że w logistyce wiele działań i decyzji obarczone jest presją czasu. Dlatego nie tylko nie należy odkładać do jutra decyzji (przekształceń), które należy podjąć dziś, ale przede wszystkim z podjęciem takich działań (zmian) nie należy się spóźniać. Przedstawione w artykule zagadnienia są przedmiotem rozważań i badań jakie prowadzi Instytut logistyki WSB we Wrocławiu dotyczących zmian i kierunków rozwoju logistyki. Zaprezentowanych w artykule rozważania stanowią kanwę do szerszej dyskusji na ten temat.
EN
The scale and pace of change in many areas of our lives continues to increase. This is particularly applica-ble to logistics, whose role and meaning as well as the scope of operations continues to grow. This situation generates a need to continuously analyse the situation and prepare solutions that will be relevant to the changing realities, new needs and requirements. The indication of developments and elements that will determine the effectiveness of logistics in prospective con-ditions requires, on the one hand, rational and thought-ful actions based on knowledge and experience result-ing from the current change, and on the other hand, the intellectual courage to build new concepts and solu-tions, identify new philosophy of thinking and functioning in many areas. We must remember that in logistics many activities and decisions are burdened with the pressure of time. Therefore, not only the decisions (transformations) which are to be taken today should not be postponed until tomorrow, but above all, such actions (changes) should not be carried out too late. The issues presented in the article are the subject of discussion and research conducted by the Institute of Logistics at WSB Wrocław and they refer to changes and directions of development of logistics. The consid-erations presented in the article constitute a basis for a broader discussion on this topic.
PL
Zarządzanie logistyczne kategoriami produktów to wyzwanie dla menedżerów logistyki XXI wieku. Zmiany w podejściu do postrzegania produktów przez klientów polegające na przeniesieniu punktu ciężkości z pojedynczych produktów na powiązane w ramach kategorii grupy wymaga wdrażania zmian również w systemach logistycznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Działania te powinny być oparte na jednoznacznie wskazanych strukturach kategorii ujawniających istnienie statystycznych powiązań miedzy produktami. Niniejsze opracowanie podnosi temat etapów tworzenia struktur kategorii oraz obszarów ich wpływu na przepływy towarów i informacji w procesach logistycznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych.
EN
Logistics management of product categories becomes a challenge for the managers of 21st century logistics. The changes in the way the customers perceive products, which involves shifting the focus from individual products to category linked groups of products, require implementation of changes in logistics systems of distribution undertakings as well. These activities should be based on explicitly indicated category structures showing the existence of statistical connections between the products. This article raises the issue of stages of creating category structures and areas in which they influence the movement of goods and information in logistics processes of distribution undertakings.
EN
The paper presents the issue of managing the control of vehicle traffic at crossroads by applying classical, traditional methods and a genetic algorithm. While carrying out the research, the authors indicated that genetic operators enable us to control lighting devices more efficiently by about 20% as compared to classical methods and by about 40% compared to traditional methods. Classical methods have been defined as models based on movement sensors only and the FIFO queue whereas the traditional method denotes permanent lighting cycles. Thanks to the elaborated method of controlling the traffic emission of CO2 may be decreased. The paper also indicated further directions for research on methods related to fuzzy sets, neural networks, heuristics and hybrid methods.
PL
W artykule omówione zostało znaczenie zarządzania kategoriami produktów w całym łańcuchu dostaw. Poruszone zostały problemy związane z obsługą logistyczną kategorii w łańcuchu dostaw, problemy koordynacji oraz przepływu informacji. Analiza przeprowadzona została na przykładzie sektora budowlanego, w którym tworzenie i zarządzanie kategoriami produktów uzależnione jest od zróżnicowanych preferencji nabywców w różnych regionach kraju.
EN
This paper discusses the relevance of category management across the supply chain. The main issues were associated with logistics service of category in the supply chain, the material and information flow coordination. The analysis was carried out in building sector, where the creation and management of product categories is the result of the different preferences of customers in different regions of the country.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.