Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulat gumowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Recykling materiałowy zużytych opon samochodowych nabiera coraz większego znaczenia, stanowiąc przyjazną dla środowiska alternatywę dla powszechnie stosowanego odzysku energetycznego. W artykule omówiono bieżące trendy w technologiach rozdrabniania opon oraz przedstawiono sposoby kontroli jakości granulatów gumowych uzyskiwanych w wyniku mechanicznego rozdrabniania zużytych opon samochodowych, a także produktów ich modyfikacji. Ponadto w pracy przedstawiono możliwości standaryzacji oraz dalszego rozwoju procedur związanych z charakterystyką granulatów gumowych i regeneratów gumowych, co pozwoli na ich efektywniejsze wykorzystanie w przemyśle.
EN
Material recycling of waste tyres is gaining more and more attention as an environmentally friendly alternative to the commonly used energy recovery. This article discusses current trends in tyre shredding technologies and presents the methods of quality control of ground tyre rubber and products of its modification. Moreover, the paper presents the possibilities of standardization and further development of procedures related to the characteristics of ground rubber and reclaimed rubber, which will enable their more efficient industrial application.
EN
Purpose: The primary aim of the article is to present, examine and discuss an alternative approach to the eco-innovation measurement of enterprises, based on the methodology of life cycle assessment (LCA). Design/methodology/approach: The simplified three-step approach, based on the LCA methodology, was applied to perform the analysis. It consists of the following subsequent stages: environmental assessment, environmental profile of an enterprise and contribution analysis. The environmental profile of the enterprise was calculated using the ReCiPe Midpoint (H) method. Findings: A medium size enterprise manufacturing rubber granulates (ethylene-propylene-diene monomer, EPDM and styrene-butadiene rubber, SBR) was covered by the research. The research proved that the analysed enterprise has the most detrimental impact on the environment in the following impact categories: marine ecotoxicity, natural land transformation and freshwater ecotoxicity. These result predominantly from SBR rubber granulate production. Consequently, due to the specificity of the manufacturing process to be more eco-innovative, the enterprise needs to apply more energy-efficient technologies. Originality/value: This is a fully original research paper that validates an alternative approach to measure and stimulate the implementation of eco-innovation at the micro-level. It complements the currently existing methodologies by taking life cycle and the supply chain perspective into consideration, and thus supports decision-makers in the implementation of the principles of circular economy
3
Content available remote Wpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych
PL
Zagospodarowanie odpadów gumowych ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. W wyniku recyklingu materiałowego odpadów gumowych otrzymuje się granulat o różnych frakcjach, który jest z powodzeniem stosowany np. w budownictwie drogowym do modyfikacji asfaltów. Prowadzone są także badania zastosowania granulatów gumowych do produkcji betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych z dodatkiem miału gumowego SBR z recyklingu odpadów gumowych pochodzących ze sprzętów AGD, uszczelek samochodowych i taśmociągów przemysłowych. Zastosowanie miału gumowego w zaprawach cementowych powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz gęstości pozornej i zwiększenie nasiąkliwości ze wzrostem ilości miału gumowego. Wzrost ilości gumy sprawia, że zaprawa staje się materiałem mniej kruchym, ponieważ rośnie relacja między wytrzymałością na rozciąganie i wytrzymałością na ściskanie.
EN
The management of rubber waste is of great importance for environmental protection, the economic aspect is important. The material recycling of rubber waste results in granulate with different fractions. It is successfully used e.g. in road construction to modify asphalt. Research is also being conducted into the use of rubber granules for the production of cement concrete. The article presents the results of tests of cement mortars with the addition of SBR rubber dust from recycled rubber waste from household appliances, car seals and industrial belt conveyors. The application of rubber dust in cement mortars causes a decrease in their compressive and tensile strength, a decrease in apparent density and an increase in absorbability with an increase in the amount of rubber dust. The increase in the amount of rubber makes the mortar less brittle as the relation between tensile strength and compressive strength increases.
EN
Worn out car tires and plastic from food wrappings constitute a problematic waste. They pollute the environment and management of such waste is important both ecologically and economically as it protects the environment, and reduces the costs of acquiring components to produce different materials. In this article, the results of testing modified concrete are shown. The concrete was modified with a mixture of supplements in the form of the pre-mentioned materials. The car tires provided, upon processing, rubber granules SBR of the following fractions: 0÷1 mm, 0.8÷2 mm, 2÷4 mm. Plastics of polyethylene terephthalate were used in the form of PET flakes. Six concrete series were generated where 10% of the cement mass was replaced with the supplement mixture. Tests of the texture and compression strength of a modified concrete mixture were conducted after 7, 14, and 28 days. All the series of concrete shared satisfactory homogeneousness of decomposition in the particular components. The strength tests proved that the application of rubber granules SBR and PET flakes in the form of a supplement mixture obtains a concrete strength of about 40 MPa.
PL
Zużyte opony samochodowe oraz tworzywa sztuczne po opakowaniach spożywczych są problemowym odpadem; zalegają na różnych składowiskach i zanieczyszczają środowisko. Zagospodarowanie ich ma szeroki aspekt ekologiczny i ekonomiczny. Pozwala chronić środowisko i zmniejszyć koszty pozyskania składników do produkcji różnych materiałów. W artykule przedstawiono wyniki badań modyfikowanych betonów, do których zastosowano mieszankę dodatków jako częściowy zamiennik kruszyw mineralnych. W ten sposób zagospodarowano odpad w postaci zużytych opon samochodowych oraz odpad po zużytych opakowaniach spożywczych z tworzyw sztucznych. Z opon samochodowych wykorzystano pozyskany po przetworzeniu granulat gumowy SBR o frakcjach: 0÷1 mm, 0,8÷2 mm, 2÷4 mm. Z odpadów tworzyw sztucznych w postaci politereftalanu etylenu wykorzystano płatki PET. Wykonano sześć serii betonów, zastępując 10% masy cementu mieszanką dodatków, jednocześnie ujmując objętościowo tę samą ilość mieszanki kruszyw. Dla modyfikowanych betonów wykonano badania konsystencji mieszanki betonowej oraz badania wytrzymałości betonu na ściskanie po 7, 14 i 28 dniach. Wszystkie serie betonów charakteryzowały się dobrą jednorodnością rozkładu poszczególnych składników. Wykonane badania wytrzymałościowe potwierdziły, że zastosowanie granulatu gumowego SBR oraz płatków PET w postaci mieszanki dodatków pozwala na uzyskanie wytrzymałości betonu w granicy 40 MPa.
EN
On average, there are about 60 kg of rubber in a passenger car, about 67% of which are tires, about 20% of all kinds body seals, doors and windows, suspension elements amount to 5%, the rest are other elements related to the engine (seals, hoses, wires, pads, etc.). Rubber waste is too valuable resource to direct to landfills. The vast majority of recovery of used tires in Poland (over 70%) is carried out by burning tires with energy recovery. Tires in the form of granulate, mixed with coal dust, are burn in some combined heat and power plants. The paper presents results of experimental studies of possible use for energy purposes, granules and pyrolysis oil the resulting from discarded car tires for increasing ecological and energy safety. Energy properties of granulates and pyrolysis oil were investigated and the shape and size of granulate particles were analyzed. For this purpose, digital image processing (CAMSIZER device) and calorimeter were used. It was found that the products of tire recycling decommissioned from exploitationare the high-energy material with good calorific value. Based on the results of experimental studies, application conditions of rubber waste for energy purposes was formulated.
PL
W artykule przedstawiono badania kompozytu na bazie granulatu ze zużytych opon samochodowych. Kompozyt zawiera również tworzywo sztuczne, które pełni rolę spoiwa. Zbadano niektóre właściwości przedmiotowego kompozytu oraz przedstawiono sposoby jego wykorzystania. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu tego materiału do wytwarzania ekranów tłumiących hałas a także wibroizolacji w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Ten rodzaj zagospodarowania odpadów gumowych łączy w sobie dwa pozytywne aspekty: pierwszy to ekologiczny aspekt ochrony środowiska poprzez zmniejszanie odpadów gumowych, drugi to ochrona przed hałasem i drganiami.
EN
The paper presents research on a composite based on granulate obtained from worn-out car tires. The composite also contains plastic, which acts as a binder. Selected properties of the composite were investigated and methods of its utilization were presented. Particular attention was paid to the use of this material for manufacturing the road noise control barriers as well as vibration isolation elements for the food processing industry. This type of disposal of rubber waste combines two positive aspects: ecological aspect of environmental protection (through the reduction of rubber waste) as well as protection against noise and vibrations.
PL
Artykuł prezentuje ocenę odporności na polerowanie mieszanek z kruszywa granodiorytowego, gabrowego, amfibolitowego, gnejsowego oraz granulatu gumowego przeznaczonych do warstw ścierlanych z poroelastycznych mieszanek. Kruszywo gabrowe, granodiorytowe i amfibolitowe zostało zaklasyfikowane do kategorii PSV50, natomiast gnejsowe do kategorii PSV44. Ustalono, że dodatek granulatu gumowego w ilości ok. 20% nie wpłynął istotnie na wartość PSV mieszanki. Dowodzi to, że zmiany w mikroteksturze są związane ze zmianami zachodzącymi na powierzchni kruszywa grubego. W przypadku mieszanek z kruszywa gabrowego i granulatu gumowego w ilości 30 i 40%. również nie zarejestrowano istotnego wpływu granulatu na wartość PSV mieszanki. Stwierdzono jednak, że próbki z większą zawartością granulatu gumowego wykazały niedostateczną trwałość. W efekcie przyczyniało się to do problemów technicznych podczas wykonywania oznaczenia.
EN
The paper presents the evaluation of the polishing resistance of mixtures from granodiorite, gabbro, amphibolite, gneiss aggregates and rubber granlues intented for poroelastic road surface. Gabbro, granodiorite and amphibolite aggregates were classified in the PSV50 category, whereas gneiss aggregate in the PSV44 category. It was found that the addition of rubber particles in an amount of about 20% had no significant effect on PSV mixtures. This proves that the changes in microtexture are associated with changes occurring on the aggregate surface. Attempts have been made to carry out tests for mixtures from gabbro aggregate and rubber granules in an amount of 30 and 40%. However, no significant effect of the granulate on the PSV value of the mixtures was recorded. It was found that samples with higher amounts of rubber particles had low durability. As a consequence, it contributed to numerous technical problems during the test.
8
Content available remote Guma i politereftalan etylenu z recyklingu : składniki materiałów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe metody recyklingu obejmujące ponowne wykorzystanie gumy użytej do produkcji opon samochodowych oraz butelek plastikowych (tj. politereftalanu etylenu potocznie zwanego PET) ze wskazaniem możliwości ich ponownego wykorzystania w materiałach budowlanych. Przedstawiono, jak recykling gumy i politereftalanu etylenu może stanowić podstawę do uzyskiwania materiałów budowlanych, które z chwilą wykorzystania ww. produktów poodpadowych uzyskują pożądane właściwości zwiększające efektywność ich zastosowania w budowlanych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. Podano również przykłady takich materiałów. Zwrócono uwagę, że umiejętne gospodarowanie obejmujące wykorzystywanie omawianych odpadów przyczynia się wydatnie do ochrony środowiska naturalnego. W podsumowaniu wskazano na skuteczność zastosowań zarówno gumy, jak i płatków PET do produkcji kompozytów redukujących oddziaływania mechaniczne oraz redukujące propagację fal mechanicznych.
EN
The article presents the basic methods of recycling including the reuse of rubber used for the production of car tires and plastic bottles (i.e. polyethylene terephthalate colloquially known as PET) with an indication of the possibility of their reuse in building materials. It was presented how the recycling of rubber and polyethylene terephthalate can form the basis for obtaining building materials, which due to the use of the above–mentioned post–waste products, obtain the desired properties that increase the efficiency of their use in building materials and construction solutions. The examples of such materials are also given. It was pointed out that the skillful management involving the use of the discussed waste contributes significantly to the protection of the natural environment. In the final summary, the effectiveness of applications of both rubber and flakes of PET for the production of composites reducing mechanical impacts and reducing the propagation of mechanical waves was indicated.
PL
Omówiono wyniki badań, przeprowadzonych w różnych krajach, nawierzchni sportowych i rekreacyjnych pod kątem zawartości substancji szkodliwych. Badania własne dotyczyły emisji lotnych związków organicznych, badania oddziaływania nawierzchni na glebę i wodę gruntową. Stwierdzono emisję lotnych związków organicznych z nawierzchni w temperaturze pokojowej. Badania przyspieszone w podwyższonej temperaturze wykazały, że nawierzchnie mogą być źródłem emisji wielu związków chemicznych. Wyniki badań wymywania wykazały, że nawierzchnie uwalniają niewielkie ilości cynku oraz związków organicznych.
PL
Składowanie odpadów przemysłowych jest coraz większym problemem globalnym. Mamy do czynienia z powstawaniem w szczególnie dużej skali zużytych opon samochodowych. Długi proces naturalnego rozkładu gumy znacznie obciąża środowisko naturalne. Szuka się więc możliwości zwiększenia zastosowania materiałów gumowych pozyskanych z recyklingu. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania granulatu gumowego, wykorzystując jego właściwości dźwiękochłonne. Przeprowadzono badania izolacyjności akustycznej próbek kompozytowych, których głównymi składnikami były: granulat gumowy oraz spoiwo z tworzywa sztucznego: politereftalan etylenu.
EN
Storage of industrial waste is a growing global problem. We are dealing with the formation of used car tires in large scale. The long process of natural rubber destruction puts a burden on the environment. The possibility of increase the use of rubber materials obtained from recycled is sought. In the paper is presented the possibility of using rubber granules, using the sound-absorbing properties. Research acoustic insulation of composite samples were submitted. The main components of the composites were rubber granules and a binder of the plastic: polyethylene terephthalate.
11
Content available remote Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat możliwości zagospodarowania materiału gumowego pochodzącego ze zużytych opon samochodowych w kraju i na świecie. Omówiono uwarunkowania prawne dotyczące recyklingu gumy obowiązujące w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono przykłady przetwarzania zużytych opon, logistykę i możliwości ich wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym razem z materiałami geosyntetycznymi.
EN
The paper presents the current knowledge on the development of rubber material delivered from recycled car tyres in the world and our country. Discussed the legal conditions in Poland and the European Union for recycling rubber. Identifies ways of reuse car tyres, logistics and apply them in civil engineering in cooperation with geosynthetic materials.
PL
Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon samochodowych w nawierzchni drogowych jest przedmiotem badań naukowych od wielu lat. W rafinerii LOTOS Asfalt opracowano nowy typ polimeroasfaltu z dodatkiem granulatu gumowego. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac badawczych prowadzonych w IBDiM. Celem było przeprowadzenie ocenę laboratoryjnej lepiszcza 25/55-60 CR i oceny możliwości jego zastosowania do betonu asfaltowego o wysokim module (ACWMS). Artykuł podzielony na dwie części przedstawiona ocenę laboratoryjną przydatności asfaltu 25/55-60 CR do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności ACWMS. W części I przedstawiono badania lepiszczy, podczas gdy druga część dotyczy mieszanek ACWMS.
EN
The use of materials from recycled car tires in road pavements has been a subject of interest for scientific research for many years. A new type of polymer modified binder with crumb rubber was developed by the refinery of LOTOS Asphalt. This publication presents the results of research work carried out in IBDiM (Road and Bridge Research Institute). The aim was to perform laboratory evaluation of a binder 25/55-60 CR and assess the possibility of its application for high modulus asphalt concrete (ACWMS). Paper divided in two parts presents laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Part I focuses on binder tests is devoted to binder tests, while the second part deals with bituminous mix.
PL
W publikacji przedstawiono drugą część badań laboratoryjnych nad oceną przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności, tym razem w zakresie badań mieszanek mineralno-asfaltowych. Zaplanowano badania mieszanki ACWMS 16 z dwoma asfaltami: 25/55-60 CR i 25/55-60. Program pracy obejmował badania podstawowych właściwości oraz dodatkowe cechy z uwzględnieniem wpływu starzenia krótkoterminowego STOA i długoterminowego LTOA.
EN
Paper presents second part of laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Two mixtures were tested: reference AC WMS 16 with PMB 25/55-60 and innovative mix AC WMS 16 with PMB 25/55-60 CR. Program of work covers all typical required tests and wide set of additional tests including resistance to low temperature cracking, fatigue, complex modulus and STOA and LTOA aging. Test results were subjected to detailed analysis, that compared those two mixtures.
14
Content available remote Zastosowanie granulatu gumowego w betonie
EN
The paper discusses an overview of Polish experience of types of recycled rubber waste and their applications in the construction industry. The aim of the experiment conducted by the authors was to assess an effect of an additive of rubber granulate on the properties of concrete, and thus verify the potential use of rubber waste. The test results showed that the additive of rubber granulate has a significant effect on the properties of concrete in comparison with the concrete without such an additive.
15
Content available remote Właściwości dźwiękochłonne i zastosowanie granulatów gumowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozszerzonego programu badań właściwości dźwiękochłonnych granulatów gumowych, które przeprowadzono w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki w latach 2008-2011. Materiałami ziarnistymi w swej naturalnej postaci oraz granulatami powstałymi z przetworzonych technologicznie substancji stałych autorzy zajmują się od kilku lat. Upatrują w nich możliwy do stosowania rdzeń dźwiękochłonny w ściankach zabezpieczeń ograniczających nadmierną aktywność akustyczną źródeł hałasu wewnętrznego i zewnętrznego. Opublikowane w 2007 r. artykuły z wynikami wstępnych badań materiałów ziarnistych zainteresowały producentów ekranów akustycznych.
EN
This article presents the results of the extended research program on sound ab-sorbing properties of rubber granulates, executed at the Department of Mechanics and Vibroacoustics in 2008-2011. The authors have worked for several years on granular materials in their natural form and on granulated products formed from processed solids, expecting that it would be possible to use them as the sound absorbing core in protection walls that limit the excessive acoustic activity of internal and external noise sources. The papers published in 2007, presenting the findings of preliminary research on acoustic properties of the granular materials, aroused interest among the manufacturers of acoustic screens.
16
Content available Zainteresowanie gumą rośnie?
PL
Przedstawiono wyniki badań mieszanek BBTM przeznaczonych do warstw ścieralnych nawierzchni obciążonych ruchem KR3-4. Mieszanki zawierały dodatek granulatu gumowego pochodzący ze zużytych opon samochodowych. Granulat gumowy dodawano bezpośrednio do mieszanki mineralnej, zastępując część kruszywa drobnego. Uzyskane wyniki badań potwierdziły możliwość uzyskania mieszanek BBTM z dodatkiem granulatu gumowego, które spełniają wymagania stawiane mieszankom BBTM bez granulatu gumowego.
EN
The results of tests of BBTM mixture designed for wearing courses under traffic load of KR3-4 categories were described in the paper. The mixtures had a rubber granulate additive made of used tires. The rubber granulate was added directly into the mineral mixture as a replacement for some quantity of the fine crushed stone. The obtained results confirmed that it is possible to obtain BBTM mixtures with rubber granulate which meet the requirements specified for BBTM mixtures without rubber granulate.
PL
Mimo powszechnego przekonania o potrzebie utylizacji i zagospodarowania odpadów w postaci opon samochodowych ich wykorzystanie przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest niewielkie. Krajowe doświadczenia z mieszankami mineralno-asfaltowymi zawierającymi odpady gumowe ograniczają się głównie do badań laboratoryjnych i do kilku odcinków nawierzchni wykonanej z mieszanki o nazwie GUFI, opracowanej w IBDiM pod kierownictwem prof. Sybilskiego.
EN
Despite general awareness of the necessity for recycling and waste management of tires, they are still rarely reused. National experience with mineral-asphalt mixes with the addition of rubber granulate, is mainly limited to few sections of pavement made of a mix called GUFI developed in IBDiM headed by prof. Sybilski.
18
Content available remote Ocena i badania granulatów gumowych stosowanych na nawierzchnie boisk sportowych
PL
W ostatnim czasie nastąpił wzrost zainteresowania badaniami granulatu gumowego stosowanego w konstrukcjach nawierzchni boisk sportowych, szczególnie ze sztuczną trawą. Powodem tego jest przede wszystkim ochrona zdrowia i środowiska, o czym świadczy ukazanie się nowej dyrektywy UE związanej z ochroną środowiska naturalnego, dotyczącej obowiązku utylizacji zużytych opon samochodowych i prawnego zakazu ich składowania; w Polsce dodatkowo - realizacja ogólnokrajowego Projektu Rządowego budowy boisk sportowych w każdej gminie "Moje boisko - ORLIK 2012", co wiąże się z zużyciem dużych ilości granulatu gumowego. Według międzynarodowych przepisów prawnych granulaty przeznaczone na nawierzchnie profesjonalnych boisk sportowych powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz techniczne i jednocześnie powinny być bezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska. Akceptowane są granulaty z wulkanizatów kauczuków EPDM i SBR/NR o odpowiednich parametrach. Przedmiotem pracy było rozpoznanie problematyki jakości użytkowej komercyjnych granulatów gumowych przeznaczonych na nawierzchnie boisk sportowych oraz granulatów pobranych z nawierzchni nowo zbudowanych boisk typu "Orlik". Badania dotyczyły parametrów technicznych granulatów, rodzaju i zawartości w nich kauczuków oraz migracji z granulatów szkodliwych metali ciężkich oraz substancji wymywających się. Uzyskane dane pozwoliły na wstępną ocenę jakości stosowanych granulatów gumowych i zagrożeń środowiska, które mogą powstawać przy stosowaniu granulatów do budowania nawierzchni boisk sportowych. Stwierdzono, że ich jakość nie zawsze jest zgodna ze standardami europejskimi.
EN
In recent times there has been increased interest in studies of rubber granules for sports surface fields especially with a artificial grass. The reason for this is primarily the new EU directive relating to the protection of the environment, mainly concerning the obligation of recycling scrap tires and the legal prohibition of their storage. In addition, a nationwide implementation in Poland, the Government Project of the building sports fields in each municipality "My sports field - ORLIK 2012", for the construction of its the rubber granules are used in large quantities also from recycled tires. According to the international law rubber granules used to the surface of professional sports fields should have a satisfy quality requirements and specifications and should be safe for human health and the environment. Generally granulates of rubber vulcanizates of EPDM and SBR/NR having a proper parameters are accepted. The subject of the work was to identify problem of quality for the commercial rubber granules applied for the sports fields and the granules taken from the surface of several newly constructed sports fields. The research related to the technical parameters of the granules, the type and content of polymer in granules materials and the migration of harmful heavy metals and other soluble substances from the granules. The data obtained allowed a preliminary assessment of the quality of the rubber granulates and environmental threats that can arise when applying the granules to build a surfaces sports fields. It was found that granules quality for sports surface fields is not always in line with European standards.
PL
Według danych statystycznych z instytucji zajmujących się unieszkodliwianiem zużytych opon w Polsce w 2005 r. było ich ok. 140 tys. ton. Z tej ogólnej ilości ok. 80-85% podlega unieszkodliwieniu w całości lub w formie granulatu poprzez spalanie energetyczne, głównie w cementowniach.
20
PL
Coraz większym problemem w całym świecie staje się składowanie odpadów przemysłowych. W celu zmniejszenia ich uciążliwości dąży się do ich jak największego wtórnego wykorzystania. Wśród odpadów powstających w szczególnie dużej masie są opony samochodowe. Artykuł przedstawia stosowane w świecie metody zagospodarowania zużytych opon samochodowych, koncentrując się na zastosowaniach w budownictwie drogowym. Przedstawiono też ostatnie prace nad wdrożeniem technologii zagospodarowania odpadów gumowych w Polsce.
EN
The storage of industrial wastes is becoming an ever greater problem worldwide. In order to reduce this burden, attempts are made to reuse it to as great a degree as possible. One of the forms of waste created in particularly large quantities is car tyres. This paper describes methods used internationally for making use of old car tyres, focusing on applications in road construction. There is also discussion of recent work on the introduction of technologies for the reuse of rubber waste in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.