Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Web 2.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Use of Web 2.0 tools by polish health portals
EN
The Internet, as a global, universal communication network, has become an important channel of information distribution. Currently,it hasa very social character, thanks to the dissemination of Web 2.0 sites, which allow users to create and publish their own multimedia content. Web 2.0 technologies make it easier for users to communicate, create, collaborate and share information. They are widely available and are characterized by low costs of use. The article presents the results of research on the most popular Polish health websites. It was examined whether health services meetthe requirements of Web 2.0 sites. The analysis is focused on the technological and social aspects. The COVID-19 pandemic lockdown in March and April 2020 in Poland was observed ashavingan influence on users and views of heath websites. The obtained results confirm the use of elements (both technological and social) by health services selected for research. However the usage of Web 2.0 technologies among websites varies.
PL
Internet, jako globalna, uniwersalna sieć komunikacyjna, stał się ważnym kanałem dystrybucji informacji. Obecnie ma bardzo społeczny charakter, dzięki upowszechnieniu serwisów Web 2.0, które umożliwiają użytkownikom tworzenie i publikowanie własnych treści multimedialnych. Technologie Web 2.0 ułatwiają użytkownikom komunikację, tworzenie, współpracę i udostępnianie informacji. Są powszechnie dostępne i charakteryzują się niskimi kosztami użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki badań najpopularniejszych polskich serwisów poświęconych zdrowiu. Zbadano, czy usługi zdrowotne spełniają wymagania witryn Web 2.0. Analiza koncentruje się na aspektach technologicznych i społecznych. Zaobserwowano, że zamknięcie gospodarki wskutek pandemii COVID-19 w marcu i kwietniu 2020 r. w Polsce znacząco wpłynęło na użytkowników i oglądalność witryno tematyce zdrowotnej. Uzyskane wyniki potwierdzają wykorzystanie wybranych do badań elementów (zarówno technologicznych, jak i społecznych). Jednak wykorzystanie technologii Web 2.0 na poszczególnych witrynach internetowych jest zróżnicowane.
EN
The Social media represents, without a doubt, the most important avenue of communication on the modern Internet and the foremost tool of Web 2.0 technology. Its roots can be found in the ancient groupware technology, but its modern applications are beyond anything those users of old could have imagined. In recent years, it has morphed yet again, incorporating the prevalent new mobile technology as its delivery mechanism. The term “social media”, coined by Chris Shipley, includes the sum of the online tools and utilities that allow communication, participation and collaboration, including blogs and micro-blogs, social networking sites, wikis, podcasts and videocasts, social bookmarking and virtual worlds. At the end of 2015, over 2 billion users worldwide could access social media accounts and interact with one another on mobile phones, thus generating a wealth of data to be mined by marketers all over the world. However, this unprecedented access to consumer data (in conjunction with multiple user connections) has raised a number of privacy concerns, which have only grown in the last few years. This paper, detailing a study conducted for over a year on a wide variety of subjects, aims at interdisciplinary development of a clustering model based on both usage and perception variables, coupled with various psychographic predictor items, such as users’ attitude towards social media, users’ utilitarian and hedonic motivation, normative beliefs, perceived self-efficacy, various lifestyle variables, as well as overall trust and perception of privacy-associated risks. The proposed model is developed using discriminant analysis and it allows us to put forward four different user groups in terms of privacy concerns over social media. The management implications of our findings are also discussed and innovative ways proposed to deal with the ethical issues associated with the ever-growing lack of online privacy.
PL
Media społecznościowe bez wątpienia stanowią najważniejszą drogę komunikacji w nowoczesnym Internecie i są najważniejszym narzędziem technologii Web 2.0. Ich korzenie sięgają starożytnej technologii pracy zespołowej, ale jej nowoczesne zastosowania wykraczają poza wszystko, co mogliby sobie wyobrazić dawni użytkownicy. W ostatnich latach nastąpiła kolejna zmiana, jako mechanizm dostarczania wykorzystano popularną nową technologię mobilną. Termin "media społecznościowe", którego autorem jest Chris Shipley, obejmuje narzędzia i programy narzędziowe, które umożliwiają komunikację, uczestnictwo i współpracę online, czyli blogi i mikroblogi, serwisy społecznościowe, serwisy wiki, podcasty i wideoklipy, zakładki społecznościowe i wirtualne światy. Pod koniec 2015 roku ponad 2 miliardy użytkowników na całym świecie uzyskało dostęp do kont mediów społecznościowych i mogąc nawiązywać z nimi interakcje w telefonach komórkowych, generując w ten sposób bogactwo danych, które będą pozyskiwane przez marketerów z całego świata. Jednak ten bezprecedensowy dostęp do danych konsumenckich (w połączeniu z wieloma połączeniami użytkowników) wywołał szereg obaw dotyczących prywatności, które znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Niniejszy artykuł prezentuje badania prowadzone przez ponad rok, ma na celu interdyscyplinarny rozwój modelu klastrowego opartego zarówno na zmiennych dotyczących użytkowania, jak i postrzegania, w połączeniu z różnymi elementami predykcji psychograficznej, takimi jak stosunek użytkowników do mediów społecznościowych, motywacja utylitarna i hedoniczna użytkowników, przekonania normatywne, postrzegana samo-skuteczność, różne zmienne stylu życia, a także ogólne zaufanie i postrzeganie ryzyka związanego z prywatnością. Proponowany model został opracowany przy użyciu analizy dyskryminacyjnej i pozwolił autorom wyłonić cztery różne grupy użytkowników pod względem obaw dotyczących prywatności w mediach społecznościowych. W artykule omówiono także wpływ wyciągniętych przez autorów wniosków z badania na zarządzanie oraz zaproponowano innowacyjne sposoby radzenia sobie z problemami etycznymi związanymi z ciągle rosnącym brakiem prywatności w Internecie.
PL
Początek XXI wieku to upowszechnianie serwisów Web 2.0, wprowadzenie Internetu społecznościowego, w którym główną rolę pełnią jego użytkownicy, a możliwość tworzenia i publikowania własnych multimedialnych treści staje się dostępna praktycznie dla każdego. Sytuacja taka wpływa na sposób komunikacji w sieci, a co za tym idzie także na relacje pomiędzy klientem a organizacją. W efekcie klienci uzyskali nowy kanał komunikacji zarówno z przedsiębiorstwami, jak i pomiędzy sobą. Współczesne organizacje coraz częściej wykorzystują narzędzia Web 2.0, by budować wizerunek innowacyjnych, nowoczesnych, transparentnych i społecznie odpowiedzialnych firm. W pracy poruszono zagadnienie wykorzystania narzędzi Web 2.0 na polskim i brytyjskim rynku energii do komunikacji z klientem końcowym.
EN
The beginning of the twenty-first century is the dissemination of Web 2.0, the introduction of the social ICT, in which the main role is played by its users and the ability to create and publish their own multimedia content. This situation affects the way of communication in the network, and thus also the relationship between the customer and the organization. As a result, customers have received a new channel of communication with both companies, as well as with each other. Modern organizations are increasingly using Web 2.0 tools to build the image of innovative, modern, transparent and socially responsible companies. This paper addresses the question of the use of Web 2.0 tools in the Polish and British energy market for communication with the end customer.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1181--1189, CD2
PL
Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Mają one wiele użytecznych właściwości, które stoją za ich atrakcyjnością dla konsumentów i firm. Działania marketingowe zostały przeniesione na inny poziom, dzięki tworzeniu nowych relacji między firmą, marką a konsumentami. Doprowadzono do sytuacji, w której konsument zajmuje się działaniami marketingowymi zarezerwowanymi wcześniej dla firmy. Konsument stał się współtwórcą produktu i jego orędownikiem. Stał się nadawcą komunikatów i jednocześnie odbiorcą. Przyszłość marketingu w internecie to umiejętne wykorzystanie mediów społecznościowych.
EN
Social media play an increasingly important role in marketing activities undertaken by firms. They have many useful properties that stand behind their attractiveness to consumers and businesses. Marketing has evolved to the next level, by creating a new relationship between the company, the brand and the consumers. Led to a situation in which the consumer is engaged in marketing activities previously reserved for the company. The consumer has become a co-creator of the product and its spokesman. He became both the sender and recipient of the message. Skillful use of social media is the future of marketing on the internet.
EN
Enterprises are facing connplex global challenges varying very guickly and extensively This reguires early and intensive contact with potential customers in order to meet their needs better than competitors. lnnovation may not oniy refer to new products and services, but rather to all improvennents realized in an enterprise to meet expectations from customers and enterprises adeguately. Conseguently, all marketing Instruments and customer services, structures, technologies and processes applied in manufacturing, assembly and procurement, as well as suitable corporate culture may be adapted innovatively. A change of paradigm to 'Open lnnovation concepts is advisable, allowing integration of customers at an early stage in order to find new ideas, develop concepts and elaborate details for new products and services. Supply chains comprise, apart from traditional distribution, the production and procurement chain, the preceding Research and Development Chain, the consecutive Service Chain and the Recycling/Disposal Chain. Therefore, co-operative concepts are helpful at all these stages. The better a close integration of customers, the better the solutions to meet the customers expectations exactly and timely are possible.
PL
Wobec złożonych globalnych wyzwań przedsiębiorstwa muszą szybko wprowadzać niezbędne zmiany Wymaga to nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami, aby lepiej niż konkurencja spełnić ich oczekiwania. Innowacje powinny dotyczyć nie tylko nowych produktów i usług, ale także funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. We wszystkich instrumentach marketingu i obsługi klienta, a także strukturach, technologiach i procesach stosowanych w produkcji, montażu, obsłudze zamówień, jak również w całej kulturze korporacyjnej mogą być wprowadzane innowacyjne działania. Koncepcja „Open lnnovation" umożliwia integrację z klientami na wczesnym etapie współpracy w celu znalezienia nowych idei, rozwoju koncepcji oraz opracowania szczegółów dla nowych produktów i usług. Łańcuch dostaw obejmuje, oprócz tradycyjnej dystrybucji, również produkcję i zamówienia, działania B&R, usługi oraz recykling. Ścisła współpraca z klientami jest pomocna i umożliwia spełnienie ich oczekiwań w największym stopniu.
EN
The Authors present the path for theoretical framework towards leadership adopted due to emerging technologies in organization’s environment. Web 2.0 challenge the way organizations are managed in the era of social revolution. If companies are to stay efficient and competitive, leaders must adopt behaviors, new ICT tools and develop new strategies/solutions to appeal to Z/Millennium Generation and incoming Web 3.0 challenges.
PL
Autorzy przedstawiają teoretyczny zarys wobec przywództwa przyjęte ze względu na nowe technologie implementowane w środowisko organizacji. Narzędzia Web 2.0 kwestionują i ujawniają nowe postrzeganie procesów społecznych oraz stawiając nowe wyzwania dla zarządzania w dobie rewolucji społecznej. Jeśli firmy chcą być bardziej efektywne zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, liderzy muszą przyjąć nowe zachowania, narzędzia informatyczne i być zdolni do opracowania nowych strategii / rozwiązań w interakcji społecznej szczególnie odwołując się do pokolenia Z / Millennium Generation i wyzwania nadchodzącej ery Web 3.0.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu, jaki forma nowych technicznych mediów wywiera na współczesne wzorce konsumpcji. Wedug M. McLuhana „środek przekazu sam jest przekazem, gdyż to właśnie środek kształtuje i kontroluje skalę, a także formę stosunków międzyludzkich i ludzkich działań. Media, kształtują obraz rzeczywistości, która jest poprzez nie zapośredniczona. Gdy znaczna część interakcji zachodząca pomiędzy producentami a konsumentami również zostaje zapośredniczona technicznie, nie pozostaje to bez wpływu na ich kształt i charakter. Artykuł stanowi próbę syntezy teoretycznych ujęć wywodzących się z takich dziedzin wiedzy jak marketing, medioznawstwo, filozofia mediów. Za punkt wyjścia obrana zostaje lista głównych cech nowych mediów zaprezentowana przez D. McQuaila w „Teorii komunikowania masowego”. Poszukiwane są kluczowe cechy współczesnych konsumentów, stanowiące pochodną poszczególnych cech mediów.
EN
The purpose of this paper is to examine the influence, that the form of new technical media has on contemporary consumption patterns. According to M. McLuhan “the medium is the message” because it is the medium that shapes and controls the scale and form of human association and action”. Media shape our view of reality, that is mediated by them. Therefore when most interactions between producers and consumers become technically mediated as well, it influences their form and nature. The paper proposes a synthesis of theoretical approaches hailing from different knowledge domains like marketing, media studies, philosophy of media. McQail’s list of key characteristics of new media from “Mass Communication Theory” serves as a starting point for finding key characteristics of contemporary consumers.
EN
Meeting the educational needs of students currently requires moving toward collaborative electronic and mobile learning systems that parallel the vision of Web 2.0. However, factors such as data freedom, brokerage, interconnectivity and the Internet of Things add to a vision for Web 3.0 that will require consideration in the development of future campus-based, distance and vocational study. So, education can, in future, be expected to require deeper technological connections between students and learning environments, based on significant use of sensors, mobile devices, cloud computing and rich-media visualization. Therefore, we discuss challenges associated with such a futuristic campus context, including how learning materials and environments may be enriched by it. As an additional novel element the potential for much of that enrichment to be realized through development by students, within the curriculum, is also considered. We will conclude that much of the technology required to embrace the vision of Web 3.0 in education already exists, but that further research in key areas is required for the concept to achieve its full potential.
EN
The evolution of the World Wide Web, wireless technologies and mobile devices has a significant impact on education. More and more often different educational forecasts indicate rapid process of changes including the rise of e-learning and multimedia in learning and teaching. Nowadays, an integral part of students’ everyday life is the use of mobile devices and applications. Taking under consideration young people’s flexibility in a world of new technology, it seems that they are able to integrate the acquisition of knowledge as their natural activity in the area of digital communication. The article shall be an attempt to diagnose the present state of use of the latest technological tools by students in the broad sense of learning. Research results that answer the question of what tools of present day Internet, especially Web 2.0 technology students use shall be presented. Authors of the paper interest shall also be students’ activity in the area of mobile education techniques, including the circumstancesand ways of using the potential of these measures in the process of self-education.
10
Content available remote Sposoby efektywnego zarządzania danymi w drugiej generacji WWW
EN
This article presents an outline of a strategy of an effective management of data in cyberspace in the era of Web 2.0. The basic rules for the utilization of hard-to-get and unique data are presented and the architecture of participation, one of the leading catchphrases of Web 2.0 is discussed. This concept allows for the integration of cyberspace data. The practical applications introduced by Amazon.com and Flickr.com helped illustrate the pattern of "Data as the Next Intel Inside", another leading idea of the second incarnation of the WWW. Last but not least, the five identified strategies allowed to refer to the issue of data ownership in contemporary cyberspace.
PL
Urządzenia wykorzystywane do budowy zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych są dzisiaj powszechnie wyposażane w inteligentne sterowanie. Umożliwia ono nie tylko wydajną wymianę informacji z innymi komponentami instalacji lecz również pozwala implementować bardzo skuteczne, programowo- sprzętowe narzędzia diagnostyczne. Operatorzy i technolodzy zyskują możliwość monitorowania stanu tych urządzeń, jak też przebiegu procesu. Zastosowanie kontrolerów komunikacyjnych i przyłączenie urządzeń do sieci globalnej umożliwia realizację tego monitoringu w trybie zdalnym. Jego efektywność podnosi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ICT. W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązanie realizujące zdalny monitoring zrobotyzowanej instalacji spawalniczej i wykorzystujące serwisy WEB 2.0.
EN
Equipment used for the construction of robotic manufacturing cells are now commonly equipped with intelligent control. It not only enables efficient exchange of information with other components of the system but also allows to implement a very efficient hardware and software diagnostic tools. Operators and technologists gain the ability to monitor the status of these devices, as well as the process. The use of communication controllers and connecting devices to the global network enables the realization of this monitoring in remote mode. Its effectiveness can be increased by the use of modern ICT solutions. The article presents a practical example of implementation of remote monitoring of the welding system with the use of WEB 2.0 services.
PL
Serwisy internetowe umożliwiające wysyłanie i udostępnianie opublikowanych filmów innym użytkownikom Internetu, stały się jedną z istotniejszych platform działań promocyjnych z obszaru WEB 2.0. Firmy, instytucje i osoby prywatne otrzymały medium o możliwościach i zasięgu bliskim telewizyjnemu. Rozwój serwisów internetowych na czele z YouTube, otworzył ogromne możliwości dla wideo marketingu czyli działań opierających komunikację marketingową o przekaz wideo. Zaangażowanie sektora turystycznego w tę formę działalności marketingowej zaowocowało powstaniem rozbudowanej i stosunkowo poprawnie wykorzystywanej mozaiki różnorodnych materiałów wideo. Dostęp do nich możliwy jest dla internautów w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
EN
Video sharing websites give their users such functions as upload, share and publish videos. They have become one of the most important platform of promotional activity in web 2.0 area. Companies, institutions and individuals get democratic medium with great opportunities. It is through websites like YouTube, Vimeo and DailyMotion, anyone who has camera and Internet access may gain in popularity. Development of video sharing websites, has opened great opportunities for video marketing - communications activities based on the video. It is used by organizations which are responsible for tourism products.
EN
In a modern globalised world, military and peace keeping forces often face situations which require very subtle and well planned operations taking into account cultural and social aspects of a given region and its population as well as dynamic psychological awareness related to recent events which can have impact on the attitude of the civilians. The goal of the EUSAS project is to develop a prototype of a system enabling mission planning support and training capabilities for soldiers and police forces dealing with asymmetric threat situations, such as crowd control in urban territory. In this paper, we discuss the data-farming infrastructure developed for this project, allowing generation of large amount of data from agent based simulations for further analysis allowing soldier training and evaluation of possible outcomes of different rules of engagement.
14
Content available Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego
PL
W artykule omówiono nową funkcję map w internetowych serwisach geoinformacyjnych. Zgodnie z teorią komunikacji mapy definiuje się jako przekaz informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu, ale mogą być one także graficznym interfejsem użytkownika programu. Mapa staje się często swoistym kartograficznym interfejsem komunikacyjnym, dla którego kluczową rolę odgrywa informacja przestrzenna. Rozszerzenie funkcjonalności graficznego interfejsu strony internetowej umożliwia zaawansowaną integrację i zarządzanie geodanymi oraz użytkowanie i utrzymanie usług geoprzestrzennych, nie tylko geowizualizację w internecie.
EN
A new function of maps on geoinformation websites is presented in this paper. Following the theory of communication, a map is defined as the transfer of information between the creator and the recipient, but it may be also a graphical user interface. The map often becomes just the cartographic interface, for which the spatial location is the basic information. Development of website user interface functionality allows to introduce advanced methods of geodata integration, management and webservices use and maintenance, not only cartographic geovisualization in Internet.
15
Content available remote Przykłady zastosowań serwisów społecznościowych
EN
Not everyone likes the era of blogs and social networking sites, mainly associated with Facebook, Myspace, or Nasza Klasa portals, but new applications are increasingly being used not only as a tool for communication and entertainment, but also in more formal areas of life. In this paper there are presented examples of Web 2.0 applications in science, e-government and searching tools.
16
Content available remote Analiza funkcjonalności wybranych portali społecznościowych
PL
W artykule podjęto problem analizy funkcjonalności wybranych portali Web 2.0. W tym celu zidentyfikowano samo pojęcie Web 2.0 oraz dokonano próby wskazania roli portali społecznościowych. Przeprowadzona szczegółowa analiza porównawcza najistotniejszych portali społecznościowych posłużyła budowie autorskiej taksonomii wskazanych rozwiązań. Warto zaznaczyć, że prezentowana taksonomia ma szerokie spektrum zastosowań praktycznych. Przy jej użyciu można jednoznacznie zidentyfikować rozwiązania spełniające zadane przez użytkownika ograniczenia/kryteria.
EN
The article presents the problem of functionality analysis of selected Web 2.0 portals. Thus the term of Web 2.0 and the role of Web 2.0 portals were described in details. The specified comparative analysis of the most popular Web 2.0 portals was a base of an author’s taxonomy structure of given solutions.
PL
Rozwiązania firmy Google pozwalają na szybsze i prostsze wizualizowanie danych, jednak odbywa się to kosztem jakości opracowania, czego większość odbiorców nie jest świadoma. Użytkownik wykorzystujący usługi WMS oraz standardy SLD, SE i FE pomimo większego nakładu pracy może otrzymać poprawnie stworzone opracowanie tematyczne. W dużej mierze zależne jest to od wiedzy z dziedziny kartografii jaką posiada, ale także od znajomości specyfikacji. Stosowanie standardów OGC pozwala na zachowanie interoperacyjności, a prezentacje są tworzone w ramach budowy infrastruktury danych przestrzennych oraz infrastruktury informacji przestrzennej. Z tego względu ze standardów na ogół korzystają jednostki administracji publicznej.
EN
One of the main characteristics of Web 2. 0 is wide popularization of web services constituting the basic element of a service-oriented architecture (SOA). In the area of geoinformation, web services rise in importance with the entry into force the INSPIRE directive establishing spatial information infrastructure in Europe. Currently available web services perform simple operations of searching, viewing and downloading data. Data processing and chaining services are at an early stages of development. Presentation of data on the web with the use of cartographic methods requires data processing and advanced configuration of network services. The authors described possible use of OGC standards - SLD, FE and SE for the publication of spatial information. Solutions provided by Google, allowing visualization of data and creation of thematic maps were also discussed.
18
Content available remote Digital Earth - i co dalej?
PL
31 stycznia 1998 roku Albert Gore, ówczesny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, wygłosił w California Science Center w Los Angeles przemówienie zatytułowane The Digital Earth: Understanding our planet in the 2pt Century. W przemówieniu tym naszkicował koncepcję wirtualnego globu (Digital Earth), definiując ją jako A multi-resolution, threedimensional representation oj the planet, into which we can embed vast quantities of georeferenced data (wielorozdzielcza, trójwymiarowa reprezentacja planety, w której można umieścić duże ilości danych geograficznych; Gore, 1998). Głównym motywem tego przemówienia było podkreślenie znaczenia pozyskiwanych danych geograficznych dla edukacji i rozwoju nauki, a także wskazanie, jak niski był w tym czasie poziom ich wykorzystania. Stąd daleko idąca propozycja zmiany nastawienia do rozpowszechniania danych geograficznych, której metaforą stał się właśnie termin Digital Earth.
EN
The Digital Earth Initiative, presented in 1998 by the Vice President of the United States of America, Albert Gore, has developed in 10 years in a manner that went beyond the original ambitious goals. The rapid advance of the Internet technology, the emergence of virtual globes in the first half of the decade, the unprecedented scale of contemporary environmental data acquisition with remote sensing, and finally the development of mobile technology has completely changed the context of the Digital Earth s concept. For several years it has also been clear that the technological advances shape in a similar w~ spatial data infrastructures being built in an increasing number of countries. Near future may thus demonstrate the convergence of virtual globes and spatial information infrastructures into one global geospatial system. The aim of this paper is to look to the future and the idea of Digital Earth technology in light of these developments, primarily in terms of the natural and social sciences. In our view, this involves reflections on the progress of virtual globes and infrastructures for spatial information that change the relationship between human beings - as cognizant subjects - and space, the object of their cognition. Reflection on these issues at this stage is therefore very relevant. We hope this paper contributes to the assessment of what the future brings, as well as assists future development in desired directions.
PL
Zaledwie 5 lat temu tylko 3% użytkowników Internetu w Polsce miało łącze o prędkości powyżej 2 Mbit/s, penetracja Internetu wynosiła 28%, a 40% ankietowanych przez GUS deklarowało brak potrzeby dostępu do Internetu. Obecnie rynek oferuje usługi z prędkością powyżej 40 Mbit/s w różnych technikach, a penetracja Internetu przekroczyła 50%. Na podstawie doświadczeń i trendów w krajach, gdzie rewolucja internetowa nastąpiła wcześniej, postawiono pytanie czy techniki szybkiego dostępu zmienią w znaczący sposób korzystanie z Internetu w Polsce, a w szczególności, czy zmieni się sposób, w jaki użytkuje się treści multimedialne.
EN
Only 5 years ago just 3% of Polish Internet users had access speeds exceeding 2 Mbps, Internet penetration was 28% of households and 40% of people surveyed by the Central Statistical Office (GUS) declared no need for Internet access. Today, service providers advertize offers with access speeds exceeding 40 Mbps using various technologies and Internet penetration crossed the 50% mark. Based on experiences and trends in countries that have undergone the Internet revolution earlier we attempt to assess if very high broadband will drivie in Poland a sea change in how the Internet is used and how we consume media content. We will also demistify differences between access technologies by com-paring present and future types of fixed and mobile access.
PL
Pod wpływem dynamicznego rozwoju sieci, serwisów i aplikacji społecznych Web 2.0 intensyfikują się strumienie informacji i powiększają zasoby tworzone społecznie. Zmieniają się modele pozyskiwania, dostarczania i absorpcji wiedzy, jak również potrzeby i oczekiwania użytkowników. W ślad za tymi zjawiskami nadążają technologie informacyjne semantycznego Web 3.0, których zadaniem jest skuteczne i efektywne pokonanie głodu wiedzy. Artykuł przedstawia technologie Web 2.0 i ich wpływ na zmianę modeli pozyskiwania i dostarczania wiedzy realizowanych technologiami Web 3.0, omawia też cechy nowoczesnych systemów informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0 i prezentuje ich przykłady.
EN
The dynamic development of the Web 2.0-of social networks and of social applications has impact on the growth of the social resources and of the streams of information. Models of knowledge acquisition and delivery as well as users' needs and expectations are changing under the influence of Web 2.0. Along with these phenomena are developed and implemented information technologies of semantic Web 3-0, whose task is to effectively overcome the hunger for knowledge and information. The article presents the Web 2.0 technologies and their impact on change in models of knowledge acquisition and delivery implemented with using of Web 3.0 technologies, also have been discussed the characteristics of modem informalion systems in the era of Web 2.0 and Web 3.0, and presented examples.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.