Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power grid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Regulacja napięcia w sieci nN z rozproszonymi źródłami energii
PL
Podłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności i niesymetrii napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło podczas oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną.
XX
Connecting distributed energy sources to low-voltage power grids causes problems of voltage variability and asymmetry, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source when giving energy to the grid. The solution to this problem is the use of an electronic power regulator consisting of two inverters, one of which is used to add, with the help of an add transformer, voltage of regulated small amplitude. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The paper presents the use of a regulator to stabilize LV network voltage with distributed generation.
EN
The aim of the presented work was to examine the reliability assessment model on the example of a selected power grid object. The analyzed object was tested based on assumptions about technological breaks that were caused by overvoltage, among others. The study was conducted to check the reliability of integral elements of the power grid object and to assess the change in reliability level as a function of the frequency of inspections. The test results are to determine the optimal frequency of inspections of individual power grid objects in order to increase its reliability. In addition, the possibility of correlating optimal inspection periods resulting from the findings of this paper with periodic inspections of power network facilities was assessed.
PL
Dotychczasowy rozwój elektroenergetyki wielkoskalowej korespondował ze wzrostem wartości napięć, przy których przesyłana była energia elektryczna na duże odległości. Podnoszenie napięcia przy przesyle miało służyć zmniejszeniu strat energii wywołanych ciepłem Joule'a. Taki paradygmat w przypadku nowoczesnej elektroenergetyki wymaga nowego określenia wynikającego nie tylko z wymagań stawianych sieciom przesyłowym i dystrybucyjnym, jak również z rosnącego udziału OZE w systemie elektroenergetycznym czy też sieci typu smart grid, ale przede wszystkim z tego, że zasadniczy problem strat energii elektrycznej na ciepło Joule’a może być obecnie w wybranych przypadkach rozwiązany. Odpowiedź na wymagania elektroenergetyki XXI w. może stanowić technologia nadprzewodników wysokotemperaturowych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną wybrane fakty z historii ich odkrycia, jak również zaprezentowany zostanie aktualny stan technologii ich wytwarzania, a przede wszystkim wskazana zostanie możliwość ich zastosowania w elektroenergetyce.
EN
The up-to-date development of the power system has corresponded with the increase of the voltage value at which the electrical energy has been transferred in the system. Such increase of the transmission voltage has been justified in order to reduce the energy loss due to the Joule heating. The described assumptions have been valid until now yet currently they may need to be re-estimated. This need for a large scale power industry to redefine the up-to-date power transmission paradigm is a consequence of new requirements towards the system. Namely, the increasing number of the renewable energy sources, Smart Grids presence and the intensively developing technology of high temperature superconductors (HTS). In this article the state of the art technology of high temperature superconductors and their applicability in the power system will be presented. The existing HTS installations will be discussed.
4
Content available Operation safety of the national distribution grid
EN
The paper looks at the issues of operation safety of the national power grid and the characteristics of the national power grid in the areas of transmission and distribution. The issues of operation safety of the national transmission and distribution grid were discussed as well as threats to operation safety and security of the electricity supply related to these grids. Failures in the transmission and distribution grid in 2017, caused by extreme weather conditions such as: a violent storm at the night of 11/12.08.2017, hurricane Ksawery on 5–8.10.2017, and hurricane Grzegorz on 29–30.10.2017, the effects of which affected tens of thousands of electricity consumers and led to significant interruptions in the supply of electricity were presented. At present, the national power (transmission and distribution) grid does not pose a threat to the operation safety and security of the electricity supply, and is adapted to the current typical conditions of electricity demand and the performance of tasks during a normal state of affairs, but locally may pose threats, especially in extreme weather conditions. A potentially high threat to the operation safety of the national power grid is closely linked to: age, technical condition and the degree of depletion of the transmission and distribution grids, and their high failure rate due to weather anomalies. Therefore, it is necessary to develop and modernize the 400 and 220 kV transmission grids, cross-border interconnections, and the 110 kV distribution grid (especially in the area of large urban agglomerations), and the MV distribution grid (especially in rural areas). The challenges faced by the transmission and distribution grid operators within the scope of investment and operating activities, with a view to avoiding or at least reducing the scale of grid failures in the case of future sudden high-intensity atmospheric phenomena, are presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej i charakterystykę krajowej sieci elektroenergetycznej w obszarze przesyłu i dystrybucji. Omówiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tymi sieciami. Przedstawiono awarie sieciowe w systemie przesyłowym i dystrybucyjnym w 2017 r., spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak: gwałtowna burza w nocy 11/12.08.2017, orkan Ksawery w dniach 5–8.10.2017 i orkan Grzegorz w dniach 29–30.10.2017, których skutki dotknęły dziesiątki tysięcy odbiorców energii elektrycznej i doprowadziły do znacznych przerw w dostawie energii elektrycznej. Krajowa sieć elektroenergetyczna (przesyłowa i dystrybucyjna) nie stwarza obecnie zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i jest przystosowana do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach normalnych, ale lokalnie może stanowić takie zagrożenie szczególnie w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Potencjalnie duże zagrożenie bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej ma ścisły związek z: wiekiem, stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich dużą awaryjnością na skutek anomalii pogodowych. Dlatego konieczna jest rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej 400 i 220 kV, transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz sieci dystrybucyjnej 110 kV (szczególnie w obszarze dużych aglomeracji miejskich) i sieci dystrybucyjnej SN (szczególnie na obszarach wiejskich). Przedstawiono wyzwania, jakie stoją przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
PL
We wrześniu 2016 r. Ministerstwo Energii przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczego Polski. Plan zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach jeździć będzie milion samochodów elektrycznych. Warto spojrzeć jak dzisiaj wygląda sytuacja tworząca się na rynku. Jakie wyzwania stają przed operatorami sieci energetycznych? Jak firmy technologiczne typu Microsoft mogą wspomóc rozwój elektromobilności w Polsce?
6
Content available remote Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekładnikami napięciowymi
PL
Zjawisko ferrorezonansu w sieci elektroenergetycznej jest znane i opisane od wielu lat. Trudno jednak jest jednoznacznie określić to zjawisko ze względu na jego znaczną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów sieci. W sieci elektrycznej z tym samym zestawem elementów może wynikać więcej niż jeden stan ustalony ferrorezonansu. Ferrorezonans może wystąpić w sieciach z izolowanym punktem neutralnym z udziałem indukcyjnych przekładników napięciowych i powodować ich uszkodzenia. Artykuł przedstawia zjawisko ferrorezonansu, warunki jego powstawania oraz podstawowe metody jego zapobiegania czy tłumienia.
EN
The phenomenon of ferroresonance in the power grid has been known and described for many years. However, it is difficult to clearly determine this phenomenon due to its considerable sensitivity to even small changes in the network parameters. An electrical network with the same set of elements may result in more than one steady state of ferroresonance. Ferroresonance may occur in networks with isolated neutral point involving inductive voltage transformers and cause the transformers damage. The article presents the phenomenon of ferroresonance, conditions of its arising and fundamentals of its prevention or suppression.
PL
W artykule przedstawiono analizę pomiarów pomontażowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN. Przedstawiono je na przykładach urządzeń przesyłowo-rozdzielczych występujących w różnych zakładach przemysłowo-wytwórczych w Polsce.
EN
The paper presents the analysis of post-assembly measurements of devices and energy network for MV power grids. They are presented on the examples of transmission and distribution devices present in various industrial and manufacturing plants in Poland.
EN
The article presents the premises of the application for locating energy storage devices in the HV power grid. The substation number to which it is to be connected and the value of its power are defined as the storage location. The connected energy storage devices are designed to increase the total capacity of the connected renewable energy sources without compromising any technical constraints of the power grid. The location problem is defined as the process of optimisation with nonlinear constraints implemented in the MATLAB environment, using the application for calculating power distribution. In order to compare the locations with each other, a fixed sum of absolute values of the storage devices’ capacity was assumed. Evolutionary algorithms were used to implement the optimisation process. Due to the non-linearity of constraints, a new function of creating the initial population and eight genetic operators were designed. Most of the tests were carried out in two versions, with and without energy storage devices connected, after which the increase in the possibility of introducing additional generation in both variants was compared. Then, many tests were carried out to determine the parameters and select the algorithm version. Based on the results, an application for optimising the location of storage devices was created.
PL
W artykule przedstawiono założenia aplikacji do lokalizacji zasobników energii w sieci elektroenergetycznej WN. Jako lokalizację magazynu zdefiniowano numer węzła, do którego ma być przyłączony, oraz wartość jego mocy. Przyłączone magazyny energii mają za zadanie zwiększenie mocy sumarycznej przyłączonych odnawialnych źródeł energii, przy nienaruszaniu żadnego z ograniczeń technicznych sieci elektroenergetycznej. Problem lokalizacji zdefiniowano jako proces optymalizacji z ograniczeniami nielinio- wymi zrealizowany w środowisku MATLAB, wykorzystującym aplikację do obliczeń rozpływów mocy. Chcąc porównać ze sobą lokalizacje, założono stałą sumę wartości bezwzględnych mocy magazynów. Do realizacji optymalizacji wykorzystano algorytmy ewolucyjne. Ze względu na nieliniowość ograniczeń zaprojektowano nową funkcję tworzenia populacji początkowej oraz osiem operatorów genetycznych. Większość badań wykonywano w dwóch wersjach z przyłączonymi magazynami energii i bez nich, po czym porównywano wzrost możliwości wprowadzenia dodatkowej generacji w obu wariantach. Następnie wykonywano wiele testów i badań w celu ustalenia parametrów i wyboru wersji algorytmu. Na podstawie wyników stworzono aplikację do optymali- zacji lokalizacji zasobników.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę optymalnej lokalizacji zasobników energii w sieci elektroenergetycznej. W każdej chwili stan sieci elektroenergetycznej jest inny. Wybór lokalizacji powinien uwzględniać wszystkie analizowane stany sieci. Proces poszukiwania lokalizacji jest optymalizacją z ograniczeniami funkcyjnymi. Przedmiotem poszukiwań są jednocześnie lokalizacja i moce zainstalowane dodatkowych generacji wiatrowych oraz lokalizacja i moce zainstalowane elektrochemicznych magazynów energii. W tym celu zastosowano algorytmy ewolucyjne. Przeprowadzono badania na podstawie modelu przykładowej sieci elektroenergetycznej ze zmiennymi węzłami odbiorczymi, generacją klasyczną i odnawialną. Na podstawie tych badań utworzono aplikację do optymalnej lokalizacji magazynów energii dla wielu stanów sieci elektroenergetycznej.
EN
The paper presents a new methodology of optimal location energy storage in the power grid. At any time the state of the power grid is different. The choice of location should take into account all the analyzed states of the electrical grid. The process of siting is the optimization of the functional limitations. Functional limitations are technical limits (overload grid elements and voltage node limits). We can’t present this limitation in analytical form e.g. mathematical formula. A violation of these restrictions is only possible after completing the calculation power flow. For this reason, the evolutionary algorithms selected to optimize the this problem. Possibilities for connecting additional wind generation are dependent both on its location and the location of energy storage. The subject of the research are both location and installed capacity of additional wind generation and location and installed capacity electrochemical energy storage. Studies were carried out on the basis of the model sample the grid with variable receiver nodes, classical and renewable generation. Based on these studies established the optimal location for the application of energy storage for multiple states of the electricity grid.
PL
Stale rosnący udział energii odnawialnej wprowadzany do sieci zmienia specyfikę całego sektora energetycznego. Jednakże tym, co nie uległo zmianie, jest fakt, że urządzenia energetyczne nie mogą pracować niezawodnie bez komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami sieciowymi. Konwertery mediów, zaprojektowane przez Phoenix Contact tak, aby były odporne na działanie niekorzystnych wpływów środowiska energetycznego, umożliwiają wolną od zakłóceń wymianę danych.
PL
W artykule przedstawiono możliwość identyfikacji zdarzeń awaryjnych występujących w systemie elektroenergetycznym oraz propagacji zaburzeń na podstawie rejestracji synchronicznych w wybranym obszarze sieci. Badania wykorzystują rejestracje wykonane w sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. Prezentowane wyniki obejmują wybrane elementy badań w ramach prac podstawowych dotyczących obszarowej oceny jakości energii w rozproszonych sieciach dystrybucyjnych z udziałem energetyki odnawialnej. Obszar badań obejmuje elektrownie wodne o mocach rzędu 1 MW oraz linie WN 110 kV, SN 10/20 kV i odbiorcę nN 0.4 kV. Potwierdzono możliwość skutecznej identyfikacji zdarzeń awaryjnych na podstawie uzyskanych rejestracji w systemie monitorowania działającego od stycznia 2012 r. Analiza umożliwia czasową lokalizację awarii w systemie el-en oraz określanie propagacji zaburzeń. Opracowana procedura monitorowania zaburzeń może stanowić uzupełnienie algorytmów związanych z systemami sieci inteligentnych (smart grid).
EN
The article describes the possibility of identification and distribution of events registered in the power stations of the system belonging to Tauron Distribution SA and Tauron Ekoenergia sp. z o.o. The presented results contain selected elements of basic research on the evaluation of the energy quality monitoring system in the scattered distribution networks. The area of this research includes two hydroelectric plants, each delivering power of the order of 1 MW through 110 kV high voltage and 10/20 kV medium voltage power lines, respectively, as well as a 0.4 kV low voltage end user. The system in question has been monitored since January 2012. From the data obtained, it has been determined that it is possible to quickly identify synchronous events. This makes the temporal analysis of both failure location and disturbance propagation possible. The procedure developed for monitoring the propagation of disturbance may complement the algorithms implemented in smart grids.
PL
W artykule przybliżono założenia technologii Smart Grid w sieci elektroenergetycznej. Wyjaśniono, czym charakteryzuje się inteligentna sieć, jakie są jej główne aspekty oraz korzyści. Przedstawiono koncepcję współpracy sieci energetycznej z pojazdami elektrycznymi przyszłości.
EN
The article presents the assumptions of Smart Grid technology in the power grid. It explained here, which is characterized by the intelligent network, what are the main aspects and benefits. Cooperation electricity network with electric vehicles has been presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości sprzętowe i programowe dwóch wybranych testerów elementów i urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Jako element network-code w zakresie testowania i oceny poprawności działania automatyki zabezpieczeniowej przyjęto do analizy zapisy standardu serii PRC opracowanego przez NERC.
EN
The paper presents hardware and software functions of two selected test systems designed for testing power system protection devices . The NERC PRC-Standard has been taken into consideration as the basis of the testing scheme and the possible network-code core.
EN
This article describes the method used to graph theory in security analysis. For the pursposes of this study, an environment is referred to here as a network of power lines and devices and a power grid is considered as a system of vertices which combine to make a network. Exploration of Fiedler´s theory will be applied herein to select the most important power lines for the entire network. Components related to these lines are logicly ordered and considered by the author´s modified analysis. This method has been improved and optimalized for risks related with illegal acts. Each power grid component has been connected with a variety of possible attacks and this device was gradually evaluated by five coefficients which takes values from 1 to 10. the level of risk was also assessed on the coefficient basis. In the last phase the most risky electricity network devices have been selected. Security measures have been proposed on the selected devices.
PL
W artykule opisano wykorzystanie teori grafów w analizie zabezpieczeń. Opracowano model sieciowy z wykorzystaniem teorii Fiedlera. Każdy z elementów sieci połaczono z różnymi formami ataku i opisano odpowiednimi współczynnikami. Na tej podstawie wybrano najbardziej ryzykowny wariant.
PL
W artykule na przykładzie symulowanej rozległej sieci elektroenergetycznej zaproponowano i zweryfikowano metody umożliwiające wyznaczenie transmitancji widmowych dostarczających informacji o relacjach pomiędzy pobudzeniem i odpowiedzią obserwowanymi w różnych, odległych węzłach sieci. Problem dotyczy przetwarzania i relacjonowania sygnałów rejestrowanych niezależnie (różne częstotliwości próbkowania, różne charakterystyki amplitudowo-fazowe torów kondycjonowania), co generuje konieczność ich resamplingu oraz wprowadzenia mechanizmów synchronizacji czasowej.
EN
On the example of the simulated, large area power grid, the methods for the transfer function determination between distanced excitation/observation points have been proposed and verified. The discussed problem deals with processing of independently registered input and outpt signals (different sampling periods, different solutions of conditioning circuits) for which signal resampling and accurate time reference markers are required.
16
Content available remote Detecting power systems failure based on fuzzy rule in power grid
EN
Load balancing is an important feature that keeps the power system safe from overloading. Load details can be obtained from Circuit Breaker's Relay Meter and it is connected to computer. Power balancing and failure detection will be done using Fuzzy Rule, which is helpful for the operator to recover the power fault quickly. Because of this power sharing between the substations, in turn between feeders, the load balancing of the power system is maintained. This is applied in the real time system using tree topology to get the result more quickly than the existing Petri Net Model.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania logiki rozmytej do analizy obciążę i nierównowagi mocy systemu energetycznego. Analizowany jest rozdział mocy między podstacjami oraz sposoby równoważenia rozdziału mocy żeby zapobiec przeciążeniom.
EN
This paper presents a computationally efficient method for modelling an impact of the converter drive on the power grid. The formalized variable structure method (FVSM) allows for comprehensive studies of the effect on the power grid and examining the relation between this effect and the number of drive and feeding line parameters. In order to obtain a comprehensive model along with the model of the power grid, the parameters that are applied originate from a drive of a coal-fired power station. These parameters have been determined based on assessment and estimation. The estimation process was conducted with the aid of a model that allows for the commutation of power electronic elements. The authors confirmed that the model was correct by comparing empirical and theoretical voltage and current waveforms. Harmonic content of the voltage and current in the power grid which feeds the drive are considered to be the measure of the converter drive impact on the power grid. The standard method for the reduction of a harmonic content in the voltage and current involves the application of line reactors and distribution or converter transformers. As an example, the authors determine the impact of the drive on the power grid with respect to the adopted parameters of the line reactor. This example presents FVSM abilities with regard to simulation of complex systems that contain power grid components and converter drives.
PL
Rozwiązywanie zadań optymalizacji rozpływów mocy opiera się na badaniu przebiegu krzywych strat sieciowych w funkcji parametrów pracy systemu. Rozwiązywanie określonej grupy zadań z zakresu stabilności systemu opiera się na badaniu krzywych (charakterystyk) przesyłu mocy czynnej i biernej w funkcji tych samych parametrów pracy systemu. Moce węzłów i straty sieciowe to te same kategorie fizyczne; łącznie tworzą bilans mocy systemu. W artykule staramy się wykazać, że metody i narzędzia do badania przebiegu krzywych strat i charakterystyk przesyłu mocy mogą być zbliżone.
EN
Resolving problems of optimal power flow is based on researching of course of curve grid losses in function of system operation parameters. Solving the specific group of problems in the range of system stability is based on researching curves (characteristics) of active and reactive power flow in function of the same system operation parameters. Active and reactive power nodes and grid losses are the same physical categories; they create together the power balance of the system. In the article, we make an attempt to prove that methods and tools tor researching the courses of curve losses and characteristics of power flow can be similar.
EN
The inverter circuit is supposed to operate for grid with low internal impedance (for fixed grid). The goal of the presented circuit is to provide the given current of the main harmonic to the grid. The grid can contain higher harmonics of the voltage, which due to the low impedance of the grid lines spreads to the voltage of the inverter output. Therefore we need to calculate the first (main) harmonic of this voltage and find such inverter controlling, that the main harmonic of the current flowing to the grid from the considered circuit would be in the given angle position to it and at the given value. The second important goal of the circuit is, as far as possible, to eliminate the voltage higher harmonics at the circuit output getting there from the grid. Obviously eliminating the ripples from voltage higher harmonics of the receiver is limited by the capabilities of the examined inverter circuit.
EN
This study takes into account engines working in Stirling cycles in cogeneration systems. Stirling engines have been selected because of their characteristics of exploitation. The possibility of their use in cogeneration systems is more favourable in comparison with other combustion engines because they can avoid usage of industrial and transport fuels. The Stirling engines enable the use of biomass, agricultural and other waste energy sources in micro tri- and cogeneration plants dedicated for the use in agriculture and forestry. Considering such applications, three types of usage structures of Stirling engines are proposed. All three structures are dedicated to install in small residential or farm buildings. These three types of structure are named: “type master”, “type slave” and “type customer”. In accordance with the proposed structures, different types of engine constructions are discussed, too. At the same time, the authors described the dependences between Stirling engines and electric power energy systems. The arguments of grid power systems and dispersed energy resource in text were reviewed. After that overview, some legal problems are discussed. Finally, the conception of independent dispersed micro agropower system and some technical equipment were described. Technical realization of the proposed conception requires: proper type, installation and usage of Stirling engines and proper expectations of achieved results.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.