Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality of welded joints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jakość złączy spawanych konstrukcji jest jednym z elementów determinujących ich przydatność do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Połączenie wykonane niezgodnie z wymaganiami może być przyczyną poważnej awarii a nawet katastrofy. Na podstawie norm PN-EN ISO 5817:2014-05 oraz PN-EN ISO 23278:2015-05 można określić poziom jakości produkcji połączeń spawanych. Nie należy mylić go z poziomem określania przydatności eksploatacyjnej danego wyrobu, chociaż norma PN-EN ISO 23278:2015-05 może być stosowana na potrzeby kontroli podczas eksploatacji. Przydatność eksploatacyjna konstrukcji spawanych zależy bowiem, od wielu czynników. Za przydatność do dalszej eksploatacji odpowiada najsłabsze ogniwo w analizowanej konstrukcji (może to być połączenie spawane ale także stopień degradacji materiału konstrukcyjnego itd.). W przytoczonych normach podano poziomy jakości na podstawie niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawania wiązką) dla wszystkich rodzajów stali. Poziomy jakości obejmują spoiny czołowe i spoiny pachwinowe. Podano trzy stopnie jakości umożliwiające stosowanie dla szerokiego zakresu produkcji spawalniczej. Oznaczono je symbolami B, C i D. W przypadku wirników wentylatorów pneumatycznych, służących do transportu cząstek stałych, wymagany jest najwyższy poziom jakości. Poziom ten oznaczono symbolem B. Stanowi on jedno z kryteriów dopuszczenia złącza do zastosowań w warunkach eksploatacji spawanego urządzenia. Poziom B jakości można uznać za wystarczający, pod warunkiem, że badana konstrukcja nie jest przeznaczona do zastosowań w ekstremalnych warunkach pracy lub warunkach podwyższonego ryzyka. W takich przypadkach kryteria odbioru mogą być zaostrzone. Poziom B dopuszcza niewielkie niezgodności w postaci pęcherzy, wklęsłego lica itp. W normach określono warunki (cechy geometryczne i ilościowe) wad materiałowych, które mogą znaleźć się w spoinach oraz ich wartości graniczne, które determinują klasę jakości produkcji danej spoiny. W zależności od warunków odbioru, stanowią one jedno z kryteriów oceny spoiny do danych zastosowań. W artykule oceniono jakość produkcyjną wszystkich złączy spawanych wirnika wentylatora pneumatycznego, pracującego w kopalni. Wykonane badania kontrolne miały na celu stwierdzenie poprawności wykonania złączy oraz określenie, które z połączeń nie spełnia kryteriów odbioru. Połączenia, które nie zostały zaklasyfikowane do poziomu jakości B zostały wymienione.
EN
The quality of welded joints of the structure is one of the elements determining their suitability for further safe operation. A combination conecting inconsistently with the requirements may cause a serious failure or even a catastrophe. On the basis of PN-EN ISO 5817: 2014-05 and PN-EN ISO 23278: 2015-05 standards, the quality level of welded joints production can be determined. It should not be confused with the level of determining the operational suitability of a given product, although the PN-EN ISO 23278: 2015-05 standard may be used for the purposes of control during operation. The usefulness of the welded structures depends on many factors. The weakest link in the analyzed structure (the welded joint but also the degree of degradation of the construction material, etc.) is responsible for the suitability for further use. The quality standards given in the quoted standards are based on weld incompatibilities in welded joints (except for beam welding) for all types of steel. Quality levels include butt welds and fillet welds. Three grades of quality are given to enable the use in a wide range of welding production. They have been marked with the symbols B, C and D. In the case of rotors of pneumatic fans, used for the transport of solid particles, the highest level of quality is required. This level is marked with the symbol B. It is one of the criteria for allowing the connector to be used in the operating conditions of the welded device. The quality level B may be considered sufficient, provided that the tested construction is not intended for use in extreme operating conditions or in high-risk conditions. In such cases, the acceptance criteria may be tightened. Level B allows for slight discrepancies in the form of blisters, concave faces, etc. The standards define the conditions (geometrical and quantitative features) of material defects that may be in the joints and their limit values, which determine the quality class of the given weld. Depending on the reception conditions, they are one of the criteria for assessing the weld for specific applications. The article assessed the production quality of all welded joints of a pneumatic fan rotor operating in a mine. The control tests carried out were aimed at confirming the correctness of the execution of joints and determining which connection did not meet the acceptance criteria. Connections that were not classified to the quality level B have been listed.
EN
In this article examinations of hybrid welding technology (laser beam + MAG) of T-joints from thermomechanically worked high strength steel S700MC 10 mm thick were presented. Joints welded from one side and both sides were made. Carried examinations enabled to classify joints in quality level B according to ISO 12932 (Welding. Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and n ickel alloys. Quality levels for imperfections). In case of one sided welding with partial penetration with beam power of 8.5 kW 8 mm of penetration was achieved without noticeable distortion of web. Double sided joints were characterized with correct geometry. Joint metal is bainitic-ferritic in structure and its hardness rises about 40 HV1 in comparison to base metal hardness (280 HV1). In HAZ a slight softening of material in comparison to base metal is present.
3
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
4
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.