Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęgło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article describes the design of a system used for the improvement of the adhesion of locomotive wheels to rails; the principle of which is based on the electromagnetic feeding of the contact area with the bulk material that has magnetic properties and high hardness (iron scale Fe3O4 and magnetite FeO×Fe2O3). The experimental results of laboratory and bench tests confirming the effectiveness of the proposed system compared with the existing devices using quartz sand to improve the adhesion of wheels to rails are presented. It is concluded that the use of an electromagnetic system for improving the particle supply to the wheel/rail interface is promising.
EN
Numerical analysis and experimental validation of conjunction gear via hot forging-upsetting finishing-radial extrusion
EN
The following article is devoted to research on particular operational characteristics of prototypes of rotating magnetorheological clutches and brakes. The experiments were conducted on a specialized test stand, including a high power servo-motor, torque meters, and thermal sensors. In addition to the generally determined relationship of the clutch or brake torque transmitted over time and depending on the electric current, it has been shown that the particular operational characteristics of these devices are necessary for the full operational picture of the performance of the device. These are, among others, the torque versus rotational speed, temperature, and operational time dependencies.
PL
Praca poświęcona jest badaniom prototypów sprzęgieł i hamulców magnetoreologicznych pracujących w ruchu obrotowym. Zostały one przeprowadzone na specjalistycznym stanowisku badawczym. Obok powszechnie wyznaczanych zależności przenoszonego momentu obrotowego sprzęgła lub hamulca w funkcji czasu i w zależności od wartości natężenia prądu płynącego w solenoidach tych urządzeń i sterującego natężeniem pola magnetycznego wytwarzanego wokół cieczy magnetoreologicznej wykazano, że do pełnego obrazu eksploatacyjnych warunków pracy niezbędne jest wyznaczenie dodatkowych charakterystyk tych urządzeń. Są nimi między innymi wyznaczane w pracy charakterystyki ilustrujące zależności momentu obrotowego w funkcji obrotów, temperatury i inne.
PL
W artykule omówiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w typowym układzie napędowym maszyny roboczej. Przeprowadzone analizy otrzymanych przebiegów momentu obrotowego w funkcji czasu, w zależności od momentu hamowania, pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu podczas fazy rozruchu. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu badań doświadczalnych na obiekcie rzeczywistym oraz symulacji komputerowych, prowadzonych na wirtualnym modelu bryłowym sprzęgła.
EN
The article discusses results of experimental and simulation studies of torsionally flexible metal coupling, which was applied in the typical drive system of machine. Analyses of the torque as a function of time, depending on the break torque, allowed assessment of the influence of a torsionally flexible metal coupling on the dynamic load of drive during start-up. The article presents and discusses selected results obtained from experimental studies performed on real object as well as obtained from computer simulations performed at the solid model of coupling.
EN
The non–symmetric, general laminate exhibits different types of coupling between the extension, shearing, bending and twisting. For practical reasons, the in–plane coupled laminate is a particularly interesting. In this case, the coupling between shearing and extension takes place. Details calculations were performed for a short columns of square cross-section made of in–plane coupled and fully uncoupled laminate under uniform compression. Finite element method (FEM) and analytical–numerical method (ANM) were performed. In FEM analyses, the eigenbuckling problem has been solved using the Lanczos method, whereas the nonlinear buckling analysis were performed using the Newton– Raphson method and the Ritz method. In ANM analyses, the Koiter’s asymptotic theory is applied. The relationship between forces/moments and deformations/curvature were described using classical lamination theory (CLT). The coupling between in–plane shearing and extension has a significant influence on the behavior of thin–walled structures under compression.
EN
In this paper, the field equations of the generalized coupled thermoplasticity theory are derived using the postulates of classical thermodynamics of irreversible processses. Using the Legendre transformations two new thermodynamics potentials P and S depending upon internal thermodynamic forces Π are introduced. The most general form for all the thermodynamics potentials are assumed instead of the usually used additive form. Due to this assumption, it is possible to describe all the effects of thermomechanical couples and also the elastic-plastic coupling effects observed in such materials as rocks, soils, concretes and in some metalic materials. In this paper not only the usual postulate of existence of a dissipation qupotential (the Gyarmati postulate) is used to derive the velocity equation. The plastic flow constitutive equations have the character of non-associated flow laws even when the Gyarmati postulate is assumed. In general formulation, the plastic strain rate tensor is normal to the surface of the generalized function of plastic flow defined in the the space of internal thermodynamic forces Π but is not normal to the yield surface. However, in general formulation and after the use the Gyarmati postulate, the direction of the sum of the plastic strain rate tensor and the coupled elastic strain rate tensor is normal to the yield surface.
7
Content available remote Modal analysis of thermoelastic behavior of friction clutches and brakes
EN
Thermoelastic contact problem in sliding systems such as friction clutches and brakes is discussed in the paper. Frictional heat induces thermal deformations of clutch components. Deformations modify contact pressure distribution at sliding interfaces, which in turn defines distribution of frictional heat. This fully coupled thermoelastic contact problem is known to exhibit instability if the sliding speed is sufficiently high. Practical manifestation of instability is development of hot spots at contact interfaces. In the paper a modal approach to this problem is presented. The formulation leads to an eigenvalue problem with eigenmodes representing patterns of temperature distribution and real parts of eigenvalues indicating stability/instability of the mode.
PL
W artykule prezentowane jest zagadnienie kontaktu termosprężystego w układach z tarciem ślizgowym takich jak sprzęgła i hamulce cierne. Ciepło wydzielane wskutek tarcia powoduje deformacje termiczne elementów sprzęgła. Deformacje te modyfikują rozkład nacisków kontaktowych na powierchniach ciernych, które z kolei określają rozkład ciepła generowanego tarciem. To w pełni sprzężone zagadnienie kontaktu termosprężystego cechuje się niestatecznością przy dostatecznie dużych prędkościach poślizgu. Praktycznym skutkiem niestateczności są gorące plamy tworzące się na powierzchniach kontaktu. W artykule zaprezentowana jest analiza modalna tego problemu. Sformułowanie to prowadzi do zaganienia własnego, w którym postacie własne reprezentują rozkłady temperatur a części rzeczywiste wartości własnych wskazują czy postać jest stateczna.
PL
Sprzęgła stanowią jeden z istotnych elementów układów przeniesienia napędu. W najprostszych rozwiązaniach spełniają tylko funkcję łączenia elementów układów napędowych. Aktualnie niektóre rozwiązania sprzęgieł są nie mniej złożone niż łączone przez nie elementy systemu przeniesienia momentu i źródeł tegoż momentu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów, jakie przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, gdzie wymuszenie momentowe dla sterowalnego, wielotarczowego sprzęgła z cieczą MR stanowi silnik hydrauliczny o regulowanej wartości momentu i prędkości obrotowej. Badania porównawcze przeprowadzono z wymuszeniem momentowym zrealizowanym przez silnik elektryczny zasilany z sieci oraz zasilany z falownika u/f.
EN
Clutches constitute one of essential elements of the transfer transmission system. In the simplest solutions, clutches meet only the function of joining drive system components. The currently, some solutions clutches are no less complex than their combined torque transfer system components and sources of that torque. The article presents the results of measurements that were carried out on the test bench, where forcing torque for controllable, multi-plate clutch with MR fluid is a hydraulic motor with adjustable torque and speed. Comparative researches were carried out with forcing torque realized by an electric motor powered from the mains power and powered by the inverter u/f.
9
Content available remote Projektowanie sprzęgła kompensacyjnego
PL
Przedstawiono propozycje nowej konstrukcji sprzęgła sprężystego do połączenia dwóch wałów. Wykorzystano analityczną metodę wykonywania obliczeń, która umożliwia ustalenie zależności wielkości siły ściskającej nakrętkę od momentu obrotowego napędu. Zaproponowano szereg typowymiarów sprzęgieł, których parametry geometryczne określono według wartości nacisków zewnętrznych.
EN
Presented are proposals of the new flexible couplings for end to end connection of shafts. Analytical method presented in the paper makes it possible to find the relationship between the force exerted on the nut and the driving torque. Suggested in the paper are series of the coupling type sizes, geometric parameters of which are indicated by external pressures rates.
PL
W pracy zaprezentowano materiał niezbędny do przeprowadzenia jednego z ćwiczeń laboratorium modelowania i badania maszyn, będącego jednym z elementów nauczania przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Do wykonania ćwiczenia wykorzystuje się stanowisko laboratoryjne powstałe w związku z wykonywanym projektem badawczym. Studenci zapoznają się z cieczami sterowanymi polem magnetycznym, poznają budowę i zasadę pracy tłumików, sprzęgieł i hamulców magnetoreologicznych oraz właściwości wyróżniające te urządzenia. Korzystając ze stanowiska badawczego, samodzielnie wykonują odpowiednie pomiary wartości przenoszonego momentu sił, przy różnych wartościach natężenia pola magnetycznego. W końcowym sprawozdaniu, oprócz prezentacji otrzymanych rezultatów, studenci przeprowadzają ich indywidualną analizę.
EN
In this paper the laboratory stand, designed to be used as a part of the Laboratory of Machine Design and Research which is part of the subject Fundamentals of Machine Design, is presented. Originally the laboratory stand was designed as an element of one of the research projects, and the adopted for didactic purposes. The students have the chance to get familiar with unique type of fluids controlled by the magnetic field and their application in the special purpose devices. The laboratory stand allows to conduct individual measurements of the torque, for different coil currents which generate the magnetic field. In the final report students provide the results with the individual analysis of the system parameters.
PL
Elastyczność nowoczesnych sprzęgieł stosowanych do napędu pomp.
EN
The work deals with thermal-hydraulic analyses of a pressurized water reactor containment response to accidents caused by a rupture of primary circuit. The in-house system computer code HEPCAL-AD and CFD ANSYS Fluent have been coupled for these simulations. The aim of this work is verification of possible ways of the codes coupling. The assessment of each method has been done by comparing the computational results with experimental data obtained from testing rigs of the AP-600 reactor containment cooling system. Additional simulations of a loss-of-coolant accident (LOCA) have been carried out as well, and compared with outcomes of the AP-600 reactor simulator.
13
Content available remote Synchronization of coupled chaotic systems using active control
EN
In this paper, we introduce synchronization of two coupled identical Nuclear Spin Generating systems using active control. We also introduce synchronization scheme for a coupled chaotic Lorenz and Rossler system with a fairly general coupling and using active control. Numerical simulation results are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed synchronization scheme.
14
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania samochodowej skrzyni biegów w motocyklu. Na podstawie opracowanego wirtualnego modelu mechanizmu zmiany biegów, z zastosowaniem technik CAD/CAE, przeprowadzono jego symulację ruchu.
EN
This article presents the concept of using a car's gearbox on the motorcycle. Based on the developed virtual model of the gear mechanism, using CAD/CAE, motion simulation was made.
EN
This work presents numerical and experimental investigations of contact phenomena and wear processes occurring on the contact surface of linings of a mechanical friction clutch. These problems have already been studied earlier, but only simplified mathematical models have been used and applied. Our work takes into account elasticity and abrasive wear properties of material of friction linings rubbing themselves. A general non-linear differential model of wear and a wear model in the integral form are considered. Besides, we present results describing thermal phenomena (heat generation and its propagation) occurring in the considered system. Many interesting results are obtained, illustrated and discussed. Finally, numerical results are also compared with the experimental data.
PL
W pracy przedstawione zostały badania numeryczne i eksperymentalne zjawisk kontaktowych i procesów zużywania występujących na powierzchni styku okładzin mechanicznego sprzęgła ciernego. Rozważane zagadnienia badane były wcześniej, jednakże do ich opisu stosowane i wykorzystywane były wówczas uproszczone modele matematyczne. Przedstawiona praca uwzględnia sprężystość i właściwości ścierne materiałów trących się okładzin sprzęgła. Do symulacji procesów zużywania wykorzystany został zarówno nieliniowy różniczkowy model zużycia jak i model zużycia w postaci całkowej. Ponadto w pracy przedstawione zostały wyniki opisujące zjawiska cieplne (wytwarzanie i rozchodzenie się ciepła) w rozważanym układzie ciernym. Otrzymano wiele interesujących wyników, które zostały przedyskutowane i zilustrowane na wielu wykresach. Wyniki numeryczne porównane zostały z wynikami eksperymentalnymi.
EN
Within the complex dynamic systems such as power drive every part becomes a potential vibration driver with negative impact on the environment, maintenance and useful life of the mechanical systems. In addition, the purpose of this paper is to show the application of a new type of the flexible shaft coupling – pneumatic flexible shaft coupling – with the main aim to examine the impact of the given coupling on the magnitude of the torsional vibration and, practically, its consequent vibration in the mechanical drive system.
PL
W skomplikowanych systemach dynamicznych takich jak napęd zasilający każda część jest potencjalnym nośnikiem wibracji mającym negatywny wpływ na środowisko, utrzymanie i żywotność danego systemu mechanicznego. Celem niniejszej pracy jest pokazanie zastosowania nowego typu elastycznego sprzęgła na poziomie drgań skrętnych oraz pokazanie w praktyce wibracji bedących konsekwencją drgań w mechanicznym systemie napędowym.
EN
Conceptual stand for investigation of transient process during turning on main clutch of a car was presented in the paper. Elaborated idea had inertial character, and clutch performed function of a brake, stopped the mass with specified velocity. Additional problem resolved during investigations was torsion damper, which functioning was analyzed on performed test stand. Virtual model of the test stand was created to verify assumed model of the process.
18
Content available remote Conception of the electronic controlled magnetorheological clutch
EN
This paper's goal is to show conception of the electronic controlled clutch witch magnetorheological fluid (MR Fluid). The proposal of coupling construction, structure of control system is presented and results of calculations of the magnetic field distribution and clutching torque value as well calculation of the clutch shaft are shown. In the paper properties of magnetic fluids and fundamentaIs of magnetorheological devices operation are described.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję elektronicznie sterowanego sprzęgła z cieczą magnetoreologiczną. Zaprezentowano propozycję konstrukcji sprzęgła, strukturę jego systemu sterowania oraz rezultaty obliczeń rozkładu pola magnetycznego, momentu sprzęgła oraz obliczenia kontrukcyjne wału sprzęgła. Opisano również podstawowe właściwości cieczy magnetycznych i przykłady zastosowania w urządzeniach elektromechanicznych.
19
Content available remote Vibrations of a mechanical system with friction clutch
EN
This work presents results of the numerical investigations devoted to clutch system dynamics. The general non-linear wear model has been presented and used during simulations. The influence of the considered wear model on the contact pressure distribution of the clutch discs has been investigated. Dynamics of the system is monitored via standard trajectories of motion in the system’s phase space and behaviour of the system around resonance angular velocity is studied. Presented results show interesting phenomena of the investigated system and a key role of the influence of the wear process on its dynamics.
PL
Praca przedstawia wyniki badań numerycznych poświęconych dynamice układu mechanicznego ze sprzęgłem ciernym. Podczas symulacji przedstawiono i wykorzystano nieliniowy model zużycia. Zbadano wpływ rozważanego modelu zużycia na rozkład nacisków na tarczach sprzęgłowych. Dynamikę układu monitorowano przy użyciu trajektorii ruchu w przestrzeni fazowej oraz zachowania układu wokół rezonansowej częstości kątowej. Przedstawione wyniki pokazują interesujące i zbliżone do rzeczywistych zachowania się rozważanego układu oraz wpływ procesu zużycia na jego dynamikę.
EN
Modeling and numerical investigations of contact phenomena occurring on the contact surface of flat shields of a friction clutch are discussed in this work. Contact problems taking into account wear processes in many friction connections have already been studied earlier, however, simplified mathematical models have been used and applied. Unlike many previous works, we take into account elasticity and wear properties of the material of shields being in friction contact. Moreover, a hereditary integral wear model with an exponential memory function is considered. Equations modeling contact pressure on the contact surface of shields are derived and they yield contact pressure and wear of the shields. Numerical analysis is carried out with the qualitative and quantitative theories of integral equations. Many interesting results are obtained, illustrated and discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.