Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  minikanały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przejmowanie ciepła w momencie przepływu czynnika chłodniczego przez minikanał jest złożonym procesem, który warunkuje efektywność energetyczną dwufazowej przemiany skraplania. Istotnie, małe średnice kanałów determinują duże wartości współczynników przejmowania ciepła. Niewątpliwie, współczynnik przejmowania ciepła jest również zależny od gęstości strumienia ciepła, czyli parametru określającego intensywność odprowadzenia ciepła do środowiska zewnętrznego [2, 4, 8]. W związku z tym, w artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych transportu ciepła podczas dwufazowego przepływu substanThe heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.cji HFE 7000 w minikanałach. Zilustrowano oddziaływanie średniego stopnia suchości pary substancji oraz gęstości strumienia masy na efektywność energetyczną transportu ciepła. W warunkach uśrednionych pokazano również charakterystykę współczynnika przejmowania ciepła w funkcji średnicy wewnętrznej pojedynczego minikanału.
EN
The heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz spadku ciśnienia podczas skraplania mieszanin zeotropowych R407C i R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31 ÷ 3,30 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła α i oporów przepływu (Δp/L) w całym zakresie zmiany stopnia suchości (x = 1 ÷ 0). Na podstawie uzyskanych wyników badań zilustrowano wpływ zmiany stopnia suchości pary czynnika x, gęstości strumienia masy G oraz średnicy wewnętrznej kanału d na wartość badanych parametrów. Wskazano na wyraźny wpływ właściwości czynnika chłodniczego na charakterystyki cieplno- przepływowe skraplania w minikanałach rurowych. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń według zależności innych autorów. Zastosowany przedział rozbieżności wynosił ±50%. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano własną korelację do obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu badanych czynników, uzyskując zgodność z wynikami badań w zakresie ±25%.
EN
The paper presents the results of experimental investigations of heat transfer and pressure drop during the condensation of the zeotropic mixture R407C and R410A in pipe minichannels of an internal diameter d = 0,31 ÷ 3,30 mm. The local and average values of heat transfer coefficient α and pressure drop (Δp/L) in the whole range of the change in vapour quality (x = 1 ÷ 0) were calculated. On the basis of the obtained test results there was illustrated the influence of the vapour quality x, the mass flux density G and the inner diameter of channel d changes on the studied parameters. It was shown that there was a marked influence of the properties of the refrigerant on the thermal characteristics of the condensation in pipe minichannels. These results were compared with the calculation results based on the correlations of other authors. The discrepancy range was ± 50%. On the basis of given test results, own correlation was prepared to calculate the heat transfer coefficient and pressure drop of tested refrigerants which brought compatible test results in a range of ± 25%.
EN
The image analysis consists in extracting from the information which is available to the observer of the part that is important from the perspective of the investigated process. This process usually accompanies a considerable reduction in the amount of information from the image. In the field of two-phase flows, computer image analysis can be used to determine flow and geometric parameters of flow patterns. This article presents the possibilities of using this method to determine the void fraction, vapor quality, bubble velocity and the geometric dimensions of flow patterns. The use of computer image analysis methods is illustrated by the example of HFE 7100 refrigerant methoxynonafluorobutane condensation in a glass tubular minichannel. The high speed video camera was used for the study, and the films and individual frames received during the study were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania pracy wymiennika ciepła z minikanałami. Wyniki obliczeń numerycznych, a mianowicie: strumienie ciepła oraz temperatury wylotowe, porównano z wynikami benchmarkowego eksperymentu z wykorzystaniem płytowego wymiennika z minikanałami (MPHE). W artykule omówiono wyniki analiz Thermal-FSI dla różnych strumieni masy wody. MPHE składa się z płyt zawierających ponacinane minikanały o przekroju prostokątnym (szerokość – 1 mm, głębokość – 700 μm) i 40 mm długości oraz kolektorów (dolotowe i wylotowe). Przedstawione analizy należy uznać za użyteczne w aspekcie projektowania wymienników ciepła.
EN
Presented are issues concerning selected problems of the advanced thermal-FSI (“Fluid Solid Interaction”) approach to numerical modeling of a heat exchanger with minichannels. Compared are results of numerical calculations relating to heat flux and outlet temperatures with the benchmark experiment data obtained with the use of the Minichannel Plate Heat Exchanger (MPHE). Analysed was the heat transfer between separated mediums for different mass flow rates. The MPHE exchanger contained two gasketed brazed plates with channels of a rectangular cross-section (width – 1 mm, depth – 700 μm, 40 mm length) and inlet and outlet manifolds. The numerical simulation was performed via thermal-FSI procedure with water as the working fluid. Presented analysis should be considered as satisfied and promising in the process of designing new heat exchangers.
PL
Analiza obrazu polega na wyodrębnieniu z informacji docierających do obserwatora tej ich części, która jest dla niego istotna ze względu na badany proces lub użytkownika. Procesowi temu zazwyczaj towarzyszy znaczna redukcja ilości informacji składających się na obraz [10]. W zagadnieniach przepływów dwufazowych analiza komputerowa obrazu może być wykorzystana do określenia parametrów przepływowych oraz wielkości geometrycznych struktur przepływu. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania tej metody do wyznaczania takich wielkości, jak: stopień zapełnienia, stopień suchości x, prędkość pęcherzyka w lub określania wymiarów geometrycznych poszczególnych struktur przepływu. Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu przedstawiono na przykładzie skraplania czynnika chłodniczego HFE 7100 w szklanym minikanale rurowym. Do badań wykorzystano kamerę poklatkową typu i-speed, a analizie poddano filmy i poszczególne klatki otrzymane podczas badań.
EN
The image analysis consists in extracting from the information which are reached to the observer, the part that is for him important from the perspective of the investigated process. This process usually accompanies a considerable reduction in the amount of information from the image [10]. In the field of two-phase flows, computer image analysis can be used to determine flow and geometric parameters of flow patterns. This article presents the possibilities of using this method to determine the void fraction, the vapor quality x, the bubble velocity w and the geometric dimensions of the flow patterns. The use of computer image analysis methods is illustrated by the example of HFE 7100 refrigerant condensation in a glass tubular minichannal. The i-speed camera was used for the study, and the films and individual frames received during the study were analyzed.
EN
In this paper selected numerical modelling problems for an advanced thermal-FSI ("Fluid Solid Interaction") mini-channel heat exchanger model are presented. Special attention is given to the heat transfer between the separated mediums for different mass flows. Similar modelling problems have also been discussed in the literature dedicated to numerical and theoretical modelling problems for typical heat exchangers [1, 2, 3]. Basic tests, including a comparison with experimental data, have been conducted using a Mini-channel Plate Heat Exchanger (MPHE). The MPHE was made out of two gasketed brazed plates with 40 mm long rectangular cross section channels (width - 1 mm, depth - 700 μm). The thermal-FSI analysis was applied for the heat exchanger model with one hot and one cold water flow passage through the mini-channels. Satisfactory agreement between the modelling results and the experimental data [4] was obtained.
EN
In the present paper, an attempt was made to model the periodic hydrodynamic instabilities of the condensation process of a refrigerant in pipe minichannels. For this purpose, a homogenous thermodynamic model with an equilibrium condition on both sides was used, which was based on the equations of the balance of the mass, momentum and energy. These equations were used for numerical modeling of flow disturbances with a phase change. This model takes into account the complexity of multiphase flows. The accuracy of the model calculations was verified by means of the experimental results obtained. A satisfactory compliance was found for this comparison, which confirms the usefulness of the computational model proposed for the determination of the influence of periodically generated hydrodynamic disturbances on the condensation process of R134a and R404A refrigerants in pipe minichannels.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz spadku ciśnienia podczas skraplania mieszanin zeotropowych R407C i R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31 ÷ 3,30 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła a i oporów przepływu (Δp/L) w całym zakresie zmiany stopnia suchości (x = 1÷ 0). Na podstawie uzyskanych wyników badań zilustrowano wpływ zmiany stopnia suchości pary czynnika x, gęstości strumienia masy G oraz średnicy wewnętrznej kanału d na wartość badanych parametrów. Wskazano na wyraźny wpływ właściwości czynnika chłodniczego na charakterystyki cieplno-przepływowe skraplania w minikanałach rurowych. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń według zależności innych autorów. Zastosowany przedział rozbieżności wynosił ±50%. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano własną korelację do obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu badanych czynników uzyskując zgodność z wynikami badań w zakresie ±25%.
EN
In the work results of experimental studies on heat transfer and pressure drop during condensation of R407C and R410A zeotropic refrigerants in pipes minichannels with internal diameter or d = 0.31 ÷ 3.30 mm were presented. Local and average values of heat transfer coefficient a and flow resistance (Δp/L) were calculated for the whole range of vapor quality change (x = 1 ÷ 0). Based on the obtained results, the influence of vapor quality changes x, the mass flux density G and the internal diameter of channel d on the values of the investigated parameters are illustrated. The effect of the refrigerant properties on the heat and flow characteristics during condensation was clearly indicated. The study results were compared with the results of calculations according to the correlations of other authors. The used range of accuracy was about ± 50%. On the basis of the obtained results, has been developed own correlation to calculate the heat transfer coefficient and the flow resistance of the tested refrigerants which describe phenomena with the accuracy of ± 25%.
PL
Prędkość propagacji niestabilności temperaturowych jest związana bezpośrednio z przemieszczaniem się tzw. frontu skraplania. Zjawisko to zdefiniowano, jako przemieszczanie się obszaru o pomijalnej małej grubości oddzielającego skraplającą się w mieszaninie dwufazowej parę, od strefy ciekłej dochłodzonych skroplin. Cechą charakterystyczną obszaru rozdziału faz jest gwałtowny spadek temperatury oraz ciśnienia mieszaniny dwufazowej. W przypadku przemiany fazowej skraplania realizowanej w warunkach ustalonych front skraplania przemieszcza się w kierunku przeciwnym do napływającej do kanału pary. W wyniku oddziaływań hydrodynamicznych lub hydrostatycznych kierunek przemieszczania się frontu skraplania jest zależny od tego czy mamy do czynienia z procesem rozwoju czy też zaniku przemiany fazowej skraplania. W publikacji przedstawiono propozycję modelowania prędkości propagacji frontu skraplania w minikanałach rurowych dla czynnika chłodniczego R404A w warunkach oddziaływań niestabilności hydrodynamicznych. Badane średnice minikanałów mieściły się w zakresie dw = 0.64 ÷3.30 mm.
EN
The propagation velocity of temperature instabilities is directly connected with the displacement of the so-called condensation front. This phenomenon was defined as a displacement of on area with a negligently small thickness that separates condensing vapour in a two-phase mixture from the liquid zone of the subcooled condensate. In the case of a phase change of condensation realized in established conditions, the condensation front displaces in the opposite direction to the vapour incoming to the channel. As a result of hydrodynamic or hydrostatic interactions, the displacement direction of the condensation front depends of whether we deal with the process of the development or decay of the condensation phase change. The present study contains a proposal concerning modeling of the propagation velocity of the condensation front in pipe minichannels for the R404A refrigerant in the conditions of the interactions of hydrodynamic instabilities. The diameters examined of minichannels were d = 0.64÷3.30 mm.
PL
Na podstawie aktualnego przeglądu literaturowego przedstawiono wyniki analizy metod obliczania oporów przepływu w mini- i mikrokanałach. Zwrócono uwagę na problem właściwego doboru korelacji obliczeniowych, ponieważ metody odpowiednie dla konwencjonalnych kanałów nie mogą być wprost zastosowane w przypadku mini- i mikrokanałów. Wskazano procedury obliczania oporów przepływu.
EN
Analysis results of methods used for the calculation of frictional pressure drop in mini- and microchannels based on the current state-of-the-art are presented in the paper. A selection of appropriate calculation correlations appears in case of mini- or microchannels. This difficulty stems from the fact that calculation methods developed for conventional channels cannot be directly applied to channels with a smaller internal diameter. The procedures for the calculation of frictional pressure drop are indicated.
PL
W procy podjęto próbą modelowania propagacji fali ciśnieniowej wywołanej niestabilnością hydrodynamiczną o charakterze periodycznym podczas procesu skraplania czynników chłodniczych R404A / R734a w minikanałach rurowych. W tym celu zastosowano jednorodny, dwupłytowy model oparty na równaniach bilansu: masy, padu. Model ten ujmuje złożoność przepływów wielofazowych. Wymianą ciepła pomiędzy fazami w procesie skraplania obliczono wykorzystując jednowymiarową postać równania Fouriera. Uwzględniono również zależność określającą międzyfazowe napięcia powierzchniowe przepływu w minikanałach.
EN
In the present paper, an attempt was undertaken to model the propagation of a pressure wave triggered off with hydrodynamic instabilities of a periodic nature in the condensation process of the R404A and R134a refrigerants in pipe mini-channels. A homogenous transient two-fluid model was used based on balance equations. The model presents the complexity of multi-phase flows, The heat exchange between the phases in the condensation process was calculated using the one-dimensional form of Fourier's equation. The dependence which defines the interfacial the drag forces for the flow in mini-channels was also taken into consideration. The results of the numerical calculations were verified with experimental investigations and satisfactory compliance was obtained.
EN
The current paper presents the experimental validation of the generalized model of the two-phase thermosyphon loop. The generalized model is based on mass, momentum, and energy balances in the evaporators, rising tube, condensers and the falling tube. The theoretical analysis and the experimental data have been obtained for a new designed variant. The variant refers to a thermosyphon loop with both minichannels and conventional tubes. The thermosyphon loop consists of an evaporator on the lower vertical section and a condenser on the upper vertical section. The one-dimensional homogeneous and separated two-phase flow models were used in calculations. The latest minichannel heat transfer correlations available in literature were applied. A numerical analysis of the volumetric flow rate in the steady-state has been done. The experiment was conducted on a specially designed test apparatus. Ultrapure water was used as a working fluid. The results show that the theoretical predictions are in good agreement with the measured volumetric flow rate at steady-state.
EN
Analysis of the state of-the-art in research of refrigerant condensation in miniature heat exchangers, so-called multiports, was made. Results of refrigerant R407C condensation in a mini condenser made in the form of two bundles of tubular minichannels from stainless steel with an inside diameter 0.64 mm and length 100 mm have been presented. Two exchangers consisted of four minichannels and 8 minichannels have been investigated. The values of average heat transfer coefficient and frictional pressure drops throughout the condensation process were designated. The impact of the vapor quality of refrigerant and the mass flux density on the intensity of heat transfer and flow resistance were illustrated. A comparative analysis of test results for various refrigerants in both mini heat exchangers were made.
14
Content available remote Opory przepływu mieszaniny dwufazowej gaz-ciecz w minikanałach
PL
Opory przepływu mieszaniny dwufazowej odgrywają kluczową rolę już na etapie projektowania urządzeń, czy instalacji. Warunkują one bowiem właściwą i bezpieczną eksploatację wielu aplikacji. W obecnych czasach zgodnie z trendem miniaturyzacji, projektanci często zmuszeni są do wykorzystywania coraz mniejszych elementów składowych. Kilkumilimetrowe przewody, zwane minikanałami, znalazły szerokie zastosowanie w miniwymiennikach ciepła oraz minireaktorach. W literaturze przedmiotu znajduje się wiele metod obliczeniowych oporów przepływu dwufazowego opracowanych zarówno dla kanałów konwencjonalnych jak i minikanałów. W pracy niniejszej postanowiono przeanalizować jedenaście z nich oraz na podstawie własnych badań wyznaczyć ich dokładności obliczeniowe. Jako najdokładniejszą metodę z analizowanych wyznaczono poprawkę Mishimy-Hibikiego, zaś jako najbardziej uniwersalną model homogeniczny oraz klasyczną metodę Lockharta-Martinellego.
EN
Predicting two-phase pressure drops along the mini tube plays an important role already at the design stage. It defines the proper and safe operating conditions of many devices. Nowadays, the tendency of miniaturization of devices can be observed in nearly all branches of industry. Consequently, there is a need to use smaller and smaller components in the devices. Mini channels are used to construct mini heat exchangers and mini reactors. There are many two‑phase flow pressure drops correlation models prepared for conventional and mini channels reported in literature. In this paper, it was decided to examine eleven of them and based on own research check their calculations accuracy. It was found that the Mishima‑Hibiki model derived from literature offers the possibility of most accurate mathematical modeling. Furthermore, it was also found homogeneous and Lockhart-Martinelli models as the most universal ones.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu średnich i lokalnych podczas skraplania czynników chłodniczych z grupy HFC - R 7 34o, R4044 RU07C i R410A -w minikanałach o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej d = 0,37 - 3,30 mm. Określono wpływ zmiany gęstości strumienia masy G, stopnia suchości x, temperatury nasycenia Ts oraz średnicy wewnętrznej d minikanału na przebieg charakterystyk przepływowych. Wyniki badań porównano z obliczeniami wg korelacji innych autorów. Stwierdzono duży zakres rozbieżności. Opracowano nową, eksperymentalną zależność obliczenia lokalnych wartość oporu przepływu badanych mieszanin chłodniczych, uzyskując zadawalającą zgodność obliczeń w wynikami badań w przedziale ±25%.
EN
In article the results of HFC - R134a, R404Ą R407C and W47CW refrigerants condensation experimental studies of average and local pressure drops in pipe minichannels with an internal diameter d = 0.31 - 3.30 mm is presented. The effect of mass flux density G change, the vapor quality x, the saturation temperature Ts and the inner diameter d of minichannel changes on the course of flow characteristics are described. The experimental results are compared with calculations results by the correlation of other authors. It was found a large range of discrepancies. A new experimental correlation for calculating local values of the flow resistance of the tested mixtures refrigerants give satisfactory results of the comparison in the range of ± 25%.
PL
Przeprowadzono badania eksperymentalne skraplania czynnika chłodniczego HFE7100 w minikanale rurowym o średnicy wewnętrznej d = 2 mm. Podczas badań wykonano wizualizację występujących podczas procesu skraplania struktur przepływu. Dokonano pomiaru parametrów geometrycznych i przepływowych w celu identyfikacji struktur przepływu dwufazowego skraplania w minikanale. Przeprowadzono identyfikację zakresu występowania poszczególnych struktur przepływu podczas skraplania niskociśnieniowego czynnika chłodniczego HFE7100. Badania wykonano w całym zakresie procesu skraplania (x = 0 – 1).
EN
Identification of flow patterns can be made by two methods. The first one is a calculation method consisting in calculating flow parameters and comparing their values with the ranges given by other authors or flow maps. This method has a number of limitations associated with a small amount of existing flow patterns maps, and many restrictions on their use. The second method visualizes the flow and identifies it from photos. This method is more accurate. This paper presents a methodology and results of experimental identification of the two-phase flow structure by measurement of flow and geometrical parameters. The test stand was designed and built. An optical measurement system was used for recording, processing and image analysis. Preliminary measurements were made for a two-phase flow mixture of HFE – 7100 refrigerant. The results of visualization and measurement of parameters are shown in the figures presented in the paper.
PL
Autorzy pracy przedstawili wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła podczas skraplania jednorodnego czynnika chłodniczego R134a oraz mieszanin zeotropowych R404A, R407C i R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31+3,30 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła a w całym zakresie zmiany stopnia suchości (x = 1+0). Na podstawie uzyskanych wyników badań zilustrowano wpływ zmiany stopnia suchości pary czynnika x, gęstości strumienia masy G oraz średnicy wewnętrznej kanału d na wartość współczynnika przejmowania ciepła. Wskazano na wyraźny wpływ właściwości czynnika chłodniczego na efektywność wymiany ciepła podczas skraplania w minikanałach rurowych. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń według zależności opracowanych przez innych autorów, przy czym rozbieżności przekraczały przedział ±50%. Na podstawie uzyskanych wyników badań sporządzono własną korelację do obliczenia współczynnika przejmowania ciepła badanych czynników uzyskując zgodność z wynikami badań w zakresie ±25%.
EN
The experimental investigation results of heat transfer during homogenous R134a and zeotropic mixtures R404A, R407C and R410A refirigerants condensation in pipe minichannels with internal diameter d = 0,31+3,30 mm were presented by authors. The average and local values of heat transfer coefficient a in whole range of vapor quality x were determined. Based on the investigation results, the influence of vapor quality x, mass flux density G and internal diameter d values changes on heat transfer coefficient was illustrated. The significant influence of refrigerant properties on heat transfer efficiency during condensation in pipe minichannels was indicated. The investigation results with calculation results from other authors correlations were compared, the differences exceed the range of ±50%. Based on the experimental results, authors new correlation to calculate the local heat transfer coefficient was made. This equation gives accuracy with experimental results about ±25%.
EN
In the paper presented is the analysis of the results of calculations using a model to predict flow boiling of refrigerants such as R134a, R600a and R290. The latter two fluids were not used in the development of the model semiempirical correction. For that reason the model was verified with present experimental data. The experimental research was conducted for a full range of quality variation and a relatively wide range of mass velocity. The aim of the present study was also to test the sensitivity of developed model to a selection of the model of two-phase flow multiplier and the nonadiabatic effects. For that purpose two models have been analysed namely the one due to Müller-Steinhagen and Heck, and Friedel. In addition, the work shows the importance of taking surface tension into account in the calculation of the flow structure.
19
Content available remote Badania oporów przepływu jedno- i dwufazowego w minikanałach
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu mieszaniny woda-powietrze w poziomych kwadratowych minikanałach o średnicy hydraulicznej od 2 do 6 mm. Wyniki badań porównano z metodą Lockharta-Martinelliego i Chisholma, uzyskując rozrzut punktów na poziomie 40%, który jest zbliżony do wartości otrzymanych dla kanałów konwencjonalnych.
EN
Results of experimental investigations of two-phase air - water mixture flow in horizontal quadratic minichannels with the hydraulic diameter from 2 to 6 mm are presented in the paper. The measured values were compared with calculated ones using the Lockhart-Martineiii and Chisholm methods. Accuracy of calculations with the standard deviation about 40% is close that obtained in conventional channels.
20
Content available remote Badanie minikanałowego skraplacza w propanowej instalacji chłodniczej
PL
W pracy zamieszczono opis stanowiska badawczego oraz metodyki badań cieplnych minikanałowego skraplacza chłodzonego powietrzem. Zaprezentowano wyniki badań współczynnika wnikania ciepła po stronie skraplającego się czynnika i powietrza chłodzącego z zastosowaniem pośredniej metody Wilsona. Badania przeprowadzono dla propanu jako czynnika roboczego.
EN
In this paper, the test stand and methodology of investigation of minichannel air-cooled condenser are presented. The experimental heat transfer coefficients on the both side of condensing refrigerant and cooling air calculated by the use of Wilson plot method are presented too. The investigation has been carried out for propane as a working fluid.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.