Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The analysis concerns the size of the ventilation air stream, which is variable in time, in a cowshed with natural ventilation. The research was carried out in two buildings designed for dairy cattle, one has ventilation ducts, the other an air vent. The research covered measurement of internal and external air temperature, which is variable in time, air flow temperatures and velocity in air vents and the wind velocity. Temperature and velocity of air flow in particular ducts differed between each other. In the winter season, average air temperature in ducts was lower than the air temperature in the zone where animals stayed. The ventilation air stream size resulting from the measured flow velocities in ventilation ducts was compared to the theoretical size.
PL
Analiza dotyczy wielkości zmiennego w czasie strumienia powietrza wentylacyjnego w oborach z wentylacją naturalną. Badania przeprowadzono w dwóch budynkach dla bydła mlecznego, jeden posiada kominowe kanały wywiewne drugi kalenicową szczelinę wentylacyjną. Badania obejmowały pomiary zmiennych w czasie temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, temperatur i prędkości przepływu powietrza w wywiewnych otworach wentylacyjnych oraz prędkość wiatru. Temperatura oraz prędkość przepływu powietrza w poszczególnych kanałach różniły się między sobą. W okresie zimowym średnia temperatura powietrza w kanałach była niższa niż temperatura powietrza w strefie przebywania zwierząt. Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego wynikająca z pomierzonych prędkości przepływu w kanałach wentylacyjnych porównano z wielkością teoretyczną.
PL
Ciepłownictwo czy jak obecnie się mówi ciepło sieciowe, to branża zaliczająca się do usług komunalnych i powszechnych. Cechą specyficzną tych branż jest konieczność zaspokajania potrzeb szerokiego kręgu odbiorców, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W tym przypadku potrzebą jest dostawa ciepła na potrzeby grzewcze oraz często do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub też ewentualnie na cele produkcji przemysłowej. Analiza potrzeb informatycznych przedsiębiorstw ciepłowniczych musi zatem wyjść od podstawowej cechy, czyli dostawy ciepła do dużej grupy odbiorców.
PL
Zapewnienie właściwych warunków mikroklimatycznych w budynku inwentarskim na etapie projektowania zależy od dokładności obliczeń bilansu ciepła, na które duży wpływ mają przyjęte dane wyjściowe. W budynkach samoogrzewalnych jedynym źródłem ciepła są same zwierzęta. Ilość emitowanego ciepła przez bydło mleczne zależy między innymi od stopnia zaawansowania ciąży. Wyznaczono średni czas zaawansowania ciąży w stadzie, równy 100 dni, który powinien być przyjmowany do obliczeń bilansu ciepła w budynkach dla bydła. Wyniki obliczeń zostały porównane ze średnim czasem zaawansowania ciąży w stadzie krów w obiekcie rzeczywistym.
EN
Ensuring proper microclimatic conditions in building for livestock at the design stage depends on the accuracy of heat balance computation, which is highly affected by assumed initial data. In self-heating buildings the animals are the sole source of heat. Among other things, the volume of heat emitted by milk cattle depends on pregnancy advancement. The research allowed to determine average pregnancy advancement time in a herd, that is 100 days, which should be taken to compute heat balance in buildings for cattle. Computation results were compared to average pregnancy advancement time for a herd of cows in a real object.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wpływu różnych rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych budynku na ryzyko wystąpienia stresu termicznego u krów mlecznych w okresie lata. Badania prowadzono latem w 2006 roku w dwóch różnych budynkach dla bydła oraz latem 2007 r. w czterech różnych budynkach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Dokonano oceny stopnia zagrożenia wystąpienia stresu termicznego u bydła w poszczególnych obiektach na podstawie analizy temperatury i wilgotności względnej powietrza w hali zwierząt. Stwierdzono, że zagrożenie wystąpienia stresu termicznego u bydła jest większe w budynkach typu halowego z wentylacją kalenicową niż w budynkach z poddaszem użytkowym i wentylacją kanałową.
EN
The authors make an effort to determine the impact of different functional and structural solutions employed in a building on the risk of thermal stress occurrence for milk cows in summertime. The tests were carried out in summer 2006 in two different buildings for cattle and in summer 2007 in four different buildings located within Lubelskie Voivodship. The researchers evaluated the degree of risk of thermal stress occurrence for cattle in individual facilities on the basis of the analysis of air temperature and relative humidity inside the animal room. It has been confirmed that the risk of thermal stress occurrence for cattle is higher in enclosed shed-type buildings with roof ridge ventilation than in buildings with functional attic and duct ventilation.
PL
Podstawową metodą wykorzystywaną w procesie projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich jest metoda klasyczna. W oparciu o tą metodę powstały metody zarówno analityczne jak i graficzne. Można je zaliczyć do jednej grupy metod, które wykorzystują model statyczny wymiany ciepła w budynku. Zakładają one stałą temperaturę powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, wymianę ciepła według warunków ustalonych i nie pozwalają na obliczanie parametrów mikroklimatu w zależności od zmiennych warunków klimatu zewnętrznego. Opracowano metodę projektowania mikroklimatu w oparciu o statyczno-dynamiczny model wymiany ciepła.
EN
The primary method used in the process of designing microclimate in buildings for livestock is the classic method. Both analytical and graphical methods were developed on the basis of this method. They may be classified in one group of methods, which make use of a static model for heat exchange in a building. They assume constant temperature of inside and outside air, heat exchange according to predetermined conditions, and they do not allow to compute microclimate parameters in relation to changeable conditions of outside climate. A method for microclimate designing based on static and dynamic heat exchange model was developed.
PL
W pracy przedstawiono analizę zjawiska wymiany ciepła w poszczególnych pomieszczeniach budynku inwentarskiego. Badania mikroklimatu w obiektach rzeczywistych wskazują, że obliczeniowe temperatury podawane przez PN-82/B-02403 różnią się od występujących w rzeczywistości szczególnie w zlewni mleka. Opracowano metodę symulacji procesów cieplnych zachodzących pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami budynku inwentarskiego. Temperatura powietrza w każdym pomieszczeniu przyjmowana do obliczeń jest wynikiem bilansu ciepła w tym pomieszczeniu. Umożliwia to analizę procesów cieplnych w budynku inwentarskim i symulację ich przebiegu w czasie. Temperatury powietrza obliczone w wyniku takiej symulacji porównano z temperaturami pomierzonymi w obiekcie rzeczywistym.
EN
The paper presents an analysis of the heat exchange effect in individual rooms of building for livestock. Microclimate tests in existing facilities indicate that computational temperature values specified in Polish Standard PN-82/B-02403 differ from actual ones, in particular in a milk plant. The researchers developed a method for simulation of thermal processes occurring between individual rooms in livestock building. Air temperature in each room taken for calculation purposes is obtained from thermal balance in that room. This allows to carry out an analysis of thermal processes in livestock building and to simulate their trajectory in time. Air temperature values computed on the grounds of this simulation were compared to the temperature values measured in an existing facility.
PL
W pracy podjęto próbę oceny różnych metod projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich. Kształtowanie cieplne budynków inwentarskich może opierać się o bilans ciepła jawnego lub ciepła całkowitego. Porównanie obu metod przeprowadzono na przykładzie wybranego budynku dla bydła mlecznego. W okresie zimowym wykonano pomiary temperatur i wilgotności powietrza na zewnątrz i w hali zwierząt oraz temperatur powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku. Obliczono temperaturę w hali zwierząt w oparciu o bilans ciepła całkowitego i ciepła jawnego. Wyniki obliczeń porównano z temperaturami powietrza w hali zwierząt pomierzonymi w obiekcie rzeczywistym. Obliczono średnie różnice temperatur oraz odchylenia standardowe.
EN
The paper attempts to evaluate various methods of designing microclimate in livestock buildings. Shaping the heat profile of livestock facilities can rely on the sensible or total heat balance. Comparison of both methods was carried out for the example of milk cattle building. During winter, temperatures and air humidity outside and inside the livestock hall, as well as air temperatures in all building rooms, were measured. The livestock hall temperature was calculated based on the total and sensible heat balances. The calculations output was compared with air temperatures in the livestock hall, measured in the real structure. Average temperature differences and standard deviations were calculated.
8
Content available remote Baza danych do projektowania obór i zastosowanych technologii
PL
W pracy przedstawiono metodę projektowania hali zwierząt i pomieszczeń pomocniczych. Stanowi ona kolejny element składowy systemu zarządzania i sterowania produkcją zwierzęcą w gospodarstwach prowadzących chów bydła. Została oprogramowana w języku Delphi i zweryfikowana na przykładzie konkretnego gospodarstwa. Opracowany program można wykorzystać do: oceny poniesionych nakładów robocizny, nakładów energii mechanicznej i elektrycznej oraz kosztów jednostkowych i materiałowych na zrealizowane procesy (ocena zaszłości), optymalnego doboru sprzętu rolniczego do mechanizacji prac w planowanych w gospodarstwie procesach produkcyjnych, kształtowania warunków otoczenia (badania symulacyjne).
EN
The paper presents a method of designing animal halls and auxiliary rooms. It constitutes another component in the system of management and control of animal production on farms dealing with stock-breeding. It was developed in the Delphi language and verified on the example of the particular farm. The program can be used for: estimating labor expenditures, mechanical and electrical energy outlays and unit and material costs spent on completed processes (event assessment), optimal selection of farm equipment for work mechanization in the production processes planned in the farmstead, forming ambient conditions (simulation tests).
PL
W pracy podjęto próbę określenia wpływu temperatur obliczeniowych na ogólny bilans ciepła w budynku inwentarskim. Badania mikroklimatu w obiektach rzeczywistych wskazują, że obliczeniowe temperatury podawane przez PN-82/B-02403 różnią się od występujących w rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie zlewni mleka. W wybranym budynku dla bydła przeprowadzono pomiary temperatur i wilgotności powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku w odstępach 15-min. W celu uwzględnienia bezwładności cieplnej budynku obliczono średnio-godzinne temperatury we wszystkich pomieszczeniach przylegających do hali zwierząt. Dla takich danych, w oparciu o metodę klasyczną, została wyznaczona temperatura w hali zwierząt, dla której bilansują się zyski i straty ciepła. W drugim wariancie, do obliczeń przyjęto temperatury w pomieszczeniach otaczających halę zwierząt wg normy. Tak obliczone temperatury w hali zwierząt porównano z temperaturą pomierzoną.
EN
The paper is an attempt to specify ihe influence of calculative temperatures on the general heat balance in a farm building. Microclimate research in actual facilities indicate that calculative temperatures specified by PN-82/B-02403 differ from the actual ones. This refers in particular to milk reception room. In a selected barn the temperature and humidity measurement was performed in all rooms of the building al intervals of 15 minutes. In order to take into account the building's heat inertia. hourly average temperatures were calculated in all rooms adjoining the room for animals. For such data, on the basis of the classical method, the temperature in the room for animals was determines, for which heat losses and profits balance. In the second variant, the calculalions assumet the temperatures in the rooms adjoining ihe rooms for animals according to the norm. Thus calculated temperalures in the room for animals were compared with the measured temperature.
10
Content available remote Dobór środków technicznych do uprawy gryki
PL
Określono najlepsze rozwiązania technologiczne z punktu widzenia różnych kryteriów optymalizacyjnych oraz przedstawiono ocenę racjonalności doboru środków technicznych i organizacji procesu technologicznego uprawy gryki w przykładowym gospodarstwie rolnym. Stwierdzono, że zabiegami o największych nakładach energii były: podorywka z bronowaniem - 27,4%, orka przedzimowa - 23,3%, zbiór nasion - 18% oraz uprawa przedsiewna - 8,3%. Największe nakłady robocizny związane były z: podstawową uprawą roli - 19.8%, uprawą przedsiewną - 16,8%, zbiorem nasion -12,1% i transportem nasion 9,4%. Zdecydowanie największe koszty związane były ze zbiorem nasion - 43,8%, podorywką z bronowaniem - 12,1%, orką przedzimową 10,2% i siewem nasion 7%.
EN
The paper presents the best technological solutions in terms of various optymizing criteria and shows evaluation of rationality of choice of technical agents and organization of technological process of cultivation of buckwheat in an example farmstead. It was stated that treatments with the greatest energy input were: skimming with harrowing - 27.4%, ploughing before winter - 23.3%, harvest of seeds -18%, and pre-sowing cultivation - 8.3%. The greatest input of labor was connected with: basic ploughland - 19.8%, pre-sowing cultivation -16.8%, harvest of seeds -12.1% and transport of seeds - 9.4%. The greatest costs were connected with the harvest of seeds - 43.8%, skimming with harrowing -12.1%, ploughing before winter -10.2% and sowing of seeds - 7%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.