Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inert gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents a thermodynamic analysis of the removal of an inert gas from the tank using the vapor of liquefied petroleum gas cargo (called cargo tank gassing-up operation). For this purpose a thermodynamic model was created which considers two extreme cases of this process. The first is ‘piston pushing’ of inert gas using liquefied petroleum gas vapour. The second case is the complete mixing of both gases and removal the mixture from the tank to the atmosphere until desired concentration or amount of liquefied petroleum gas cargo in the tank is reached. On the example of nitrogen as inert gas and ethylene as a cargo, by thermodynamic analysis an attempt was made to determine the technical parameters of the process, i.e., pressure in the tank, temperature, time at which the operation would be carried out in an optimal way, minimizing the loss of cargo used for gassingup. Calculations made it possible to determine the amount of ethylene used to complete the operation and its loss incurred as a result of total mixing of both gases.
EN
The relatively new integral transform called the Sumudu transform method can be used to solve partial differential equations with variable coefficients and as well as intricate problems in engineering and applied mathematics without resorting to a new frequency domain. Unlike the other integral transforms, the Sumudu transform has scale and unit-preserving properties. However, the method is still not widely known or used for solving differential equations especially in the area of applied mathematics and engineering. As a means of demonstrating the potency of the method, the paper applied the Sumudu transform to present analytical solutions of a one-dimensional problem of heat transfer between an inert gas and an ultralow thermal conductivity porous medium. The developed analytical solutions are used to investigate the heat propagation in the porous medium. Depending on the initial temperature, it is established from the study that there are snapshots of the heat wave propagating and a sharp heat front propagation through the medium during its heating or cooling. This sharp front is difficult to detect and quantify by numerical methods. Hence, exact analytical solutions are presented in this study. As it is demonstrated in this study, it is hoped that the Sumudu transform method will be applied to other various complex engineering problems.
PL
Hybrydowe systemy gaśnicze stanowią połączenie zdolności gaśniczych gazów obojętnych oraz mgły wodnej. Obecnie to najnowsza technologia, która znajduje zastosowanie w stałych urządzeniach gaśniczych. W ramach artykułu przedstawiono wstępne wyniki badań systemu dwufazowego, które zostały zrealizowane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w ramach pracy badawczej pt. „Analiza skuteczności gaśniczej strumieni rozpylonych wytwarzanych przez wybrane dysze mgłowe, prądownice typu Turbo i lance gaśnicze podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym”. Podczas badań dokonano wstępnej oceny skuteczności gaśniczej czterogłowicowego systemu gaśniczego zainstalowanego w komorze badawczej należącej do Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP. Głównym celem artykułu było przeanalizowanie wpływu niektórych parametrów, takich jak ciśnienie zasilania, natężenie przepływu wody i moment rozpoczęcia gaszenia na skuteczność gaśniczą strumieni rozproszonych wytwarzanych przez wybraną dysze hybrydową, podczas pożarów wewnętrznych grupy A. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą z jednej strony służyć projektantom stałych systemów gaśniczych oraz mogą stanowić źródło walidacji modeli procesów gaszenia opracowanych w SGSP i innych ośrodkach naukowych na świecie.
EN
Hybrid fire-extinguishing systems combine the inert gas extinguishing capacity and water mist. Today, the latest technol. is used in fixed fire extinguishers. A preliminary assessment of fire performance of a 4-head fire extinguishing system installed in a test chamber was done. The effects of supply pressure, water flow, start time of fire extinguishing on the diffusion flux produced by the selected hybrid nozzles during were detd.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktywnych metod tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych. Opisane w nim zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Podstawowym celem tych urządzeń jest ograniczanie potencjalnych skutków występowania zdarzeń, które mogą wywołać eksplozję. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
EN
Paper presents the overview of the active methods of detonation suppression processes in reactive gaseous mixtures. In this paper the influence of the inert gas zone, dry powder and water mist on explosion processes was investigated. It was based on the literature review. Despite the significant improvements in the management and service of installations which process the materials of an explosive nature, there is still a need to create the innovative methods and measures to ensure the proper level of explosion safety. The primary purpose of such devices is to minimize the incidence of events that could potentially cause an explosion. The elements, that may contribute to reduce the effect of explosion are among others, the mitigation of explosions damages and flammable substance leaks as well as operating procedures and safety management in industrial applications.
EN
The pressure of wet water vapor inside a condenser has a great impact on the efficiency of thermal cycle. The value of this pressure depends on the mass share of inert gases (air). The knowledge of the spots where the air accumulates allows its effective extraction from the condenser, thus improving the conditions of condensation. The condensation of water vapor with the share of inert gas in a model tube bank of a condenser has been analyzed in this paper. The models include a static pressure loss of the water vapor/air mixture and the resultant changes in the water vapor parameters. The mass share of air in water vapor was calculated using the Dalton’s law. The model includes changes of flow and thermodynamic parameters based on the partial pressure of water vapor utilizing programmed water vapor tables. In the description of the conditions of condensation the Nusselts theory was applied. The model allows for a deterioration of the heat flow conditions resulting from the presence of air. The paper contains calculations of the water vapor flow with the initial mass share of air in the range 0.2 to 1%. The results of calculations clearly show a great impact of the share of air on the flow conditions and the deterioration of the conditions of condensation. The data obtained through the model for a given air/water vapor mixture velocity upstream of the tube bank allow for identification of the spots where the air accumulates.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu ochładzania spalin wylotowych pochodzących ze spalania węgla brunatnego poniżej wodnego punktu rosy. Obliczenia kondensacyjnego wymiennika ciepła wykonano z wykorzystaniem matematycznego modelu bilansowego. Przeprowadzono badania eksperymentalne kondensacyjnego wymiennika ciepła na stanowisku laboratoryjnym. Otrzymano dobrą zgodność wyników obliczeń bilansowych i wyników badań eksperymentalnych. Stwierdzono, że wykorzystanie procesu kondensacji pary wodnej ze spalin znacząco wpływa na wzrost strumienia ciepła odpadowego odzyskanego ze spalin. Odzyskanie tak dużego strumienia ciepła umożliwia wykorzystanie go w dalszym etapie w obiegu cieplnym elektrowni m.in. do podgrzewu powietrza wlotowego, wody zasilającej, czy obiegu ciepłowniczego.
EN
This paper presents the results of the flue gas cooling process from the combustion of brown coal below the water dew point. Calculations were performed using the mathematical balance model of the condensing heat exchanger. The experimental studies of the condensing heat exchanger were performed. A good agreement of calculation results from the balance model and experimental results were obtained. It has been found that using the process of condensation flue gas significantly increase recovered heat flux from the flue gas. The recovery of such a large heat flux make possible to use it in the thermal cycle of power plant e.g. for heating the intake air, water supply, thermal network.
7
Content available Wtryskiwanie mikroporujące poliamidu 6.6
PL
Celem niniejszej pracy była modyfikacja struktury niewzmocnionego oraz wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu 6.6 z litej na komórkową, poprzez mikroporowanie fizyczne z użyciem azotu w stanie nadkrytycznym metodą MuCell®. Zbadano wpływ parametrów procesu wtryskiwania mikroporującego na właściwości fizyczne otrzymanych wyprasek. Dodatkowo, za pomocą czujników ciśnienia i temperatury umieszczonych w gnieździe formy wtryskowej, zarejestrowano zmiany ciśnienia w gnieździe formy wtryskowej, podczas realizacji poszczególnych faz cyklu wtryskiwania. Uzyskane wyniki odniesiono do właściwości wyprasek wykonanych z tych samych materiałów, w warunkach standardowego wtryskiwania.
EN
The aim of this research was to modify the solid structure of the non-reinforced and glass fiber reinforced polyamide 6.6 into the porous structure. It was obtained by physical microcellular foaming process with supercritical nitrogen in MuCell® technology. The effect of microcellular foam injection molding process parameters on the physical properties of the moulded pieces was investigated. Additionally, pressure changes inside the mould cavity were registered during each stage of the injection moulding process. Data registration was enabled by pressure and temperature sensors placed inside the mould cavity. The results were compared to the properties of moulded pieces made of the same material and obtained in the standard injection moulding process.
EN
This paper presents studies carried out in a pilot-scale plant for recovery of waste heat from a flue gas which has been built in a lignite-fired power plant. The purpose of the studies was to check the operation of the heat recovery system in a pilot scale, while the purpose of the plant was recovery of waste heat from the flue gas in the form of hot water with a temperature of approx. 90 °C. The main part of the test rig was a condensing heat exchanger designed and built on the basis of laboratory tests conducted by the authors of this paper. Tests conducted on the pilot-scale plant concerned the thermal and flow parameters of the condensing heat exchanger as well as the impact of the volumetric flow rate of the flue gas and the cooling water on the heat flux recovered. Results show that the system with a condensing heat exchanger for recovery of low-temperature waste heat from the flue gas enables the recovery of much higher heat flux as compared with conventional systems without a condensing heat exchanger.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), wytwarzanych w atmosferze gazu obojętnego. Przygotowywane próbki miały następującą budowę: podłoże szklane/ITO/PEDOT:PSS/ADS233YE/aluminium. Dla części próbek zastosowano hermetyzację katody aluminiowej przy użyciu żywicy utwardzanej promieniowaniem UV. Uzyskane wyniki pokazały, że gęstość prądu dla diod wykonanych w atmosferze argonu była średnio o połowę mniejsza w porównaniu do diod wytworzonych w warunkach otoczenia. Poza tym analiza działania przygotowanych diod OLED wykazała, że zastosowanie hermetyzacji katody w próbkach wykonanych w atmosferze gazu obojętnego doprowadziło do zmniejszenia procentowego stosunku powierzchni świecenia diod w odniesieniu do powierzchni ich warstwy katody.
EN
In this paper, electrical properties of organic light-emitting diodes (OLED) fabricated in inert gas atmosphere were reported. The prepared samples had a following structure: glass substrate/ ITO/PEDOT: PSS/ADS233YE/aluminum. For a part of the samples aluminum cathode was encapsulated with using an UV cured resin. Achieved results showed that a current density for the diodes fabricated in argon atmosphere was average half lower compared to the diodes prepared in ambient conditions. Further, the analysis of the OLED performance exhibited that the use of cathode encapsulation for the samples produced in inert gas atmosphere led to decrease in a percentage ratio of a diode lighting area in comparison to the area of their cathode.
EN
This paper presents modelling of the process of condensation of steam contained in flue gases in systems for waste heat recovery from flue gases. A one-dimensional, non-stationary mathematical model of a heat exchanger was described, and then numerical calculations for flue gases from the combustion of hard coal and brown coal were performed. The results were presented in the form of characteristics with temperature distributions along the axis of the condensing heat exchanger and the degree of cooling of flue gases.
PL
Aktualnie ważnym problemem jest zwiększanie sprawności bloków energetycznych elektrowni węglowych poprzez odzyskiwanie ciepła odpadowego ze spalin wylotowych. Proces ten można zrealizować poprzez zainstalowanie w kanale spalin wymiennika ciepła. Dodatkowo metodą zwiększenia strumienia odzyskanego ciepła odpadowego jest doprowadzenie do kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach i wykorzystanie ciepła utajonego przemiany fazowej. Układy tego typu nie były dotychczas stosowane w Polsce, stąd wymagają przeprowadzenia badań laboratoryjnych. W artykule szczegółowo opisano konstrukcję stanowiska laboratoryjnego do badania odzysku ciepła ze spalin wylotowych. Przedstawiono także przykładowe wyniki badań uzyskane na stanowisku badawczym.
EN
Currently, an important problem is increasing the efficiency of a coal-fired power plant by recovering waste heat from the flue gas. It can be done by installation of heat exchanger in the gas duct. In addition, the method to enhance the recovered heat flux is using the condensation heat exchanger and the latent heat of phase transition. Systems of this type have not been previously used in Poland, hence the need to carry out laboratory tests. The article describes in detail the structure of the test stand for examining recovered heat from flue gas. An example of the test results obtained on the test stand were provided.
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji warunków zastosowania specjalnych podkładek ceramicznych do spawania aparatury z blach ze stopu niklu C-22 w osłonie gazu obojętnego. Podkreślono zalety ich użycia, tj. uzyskanie nieutlenionego przetopu, zapewnienie stałej wysokości grani, łatwość stosowania i możliwość wielokrotnego użytku.
EN
The results of optimization of special ceramic backings application for welding the Ni C-22 alloy sheets in inert gas has been presented. The advantages of their using i.e. obtaining the unoxidized butt joins with constant height, simplicity of application and possibility of reusing were stressed.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad podkładkami ceramicznymi umożliwiającymi doprowadzenie gazu obojętnego do powierzchni elementów spawanych. Dzięki segmentowej, wahliwej konstrukcji podkładek jest możliwe spawanie elementów płaskich i łukowych. Badania prowadzono na podkładkach wykonanych z dwóch rodzajów tworzyw kordierytowo–mullitowych. Omówiono wyniki badań technologicznych spawania blach austenitycznych kwasoodpornych i żaroodpornych na specjalnym stanowisku oraz spawania w warunkach przemysłowych blach kwasoodpornych o grubości 1,2 i 5 mm. We wszystkich przypadkach uzyskano właściwie uformowaną grań spoiny na poziomie jakości B.
EN
The results of investigations on ceramic backings system making possible supply of inert gas to the welded surfaces and due to their swinging construction application for both the flat and arch surfaces has been presented. The two types of cordierite–mullite materials were used for backings. The tests of welding of austenitic acid resistant and heat resistant steel sheets with thickness of 1.2 and 5 mm carried on special device and in industrial conditions were described. The properly formed butt joins of class B were obtained in all cases.
14
Content available remote Ocena efektywności wymiany ciepła w skraplaczu wężownicowym
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu wielkości strumienia, składu i temperatury mieszaniny gazowej na efektywność cieplną skraplacza wężownicowego. Analizę przeprowadzono dla obszaru laminarnego przepływu gazu, w zakresie temperatur -30 do -10°C. Stwierdzono, że efektywność skraplacza wzrasta wraz ze wzrostem prędkości przepływu gazu oraz spadkiem temperatury. Sprawność ta jest większa, gdy mieszanina gazowa zawiera pary 2-propanolu i gdy w wężownicy zachodzi ich kondensacja.
EN
The aim of this work was to investigate an influence of temperature, air flow rate and gas mixture composition on the effectiveness of coil heat exchanger. The studies were performed with air flow rate varying from 3 to 20 dm3/min (laminar flow range). Operating temperatures ranged from -30 to -10°C. The effectiveness increased with increasing air flow rate and decreasing operating temperature. This effectiveness was higher when gas mixture contained 2-propanol vapours condensing in the coil.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych rozdziału mieszaniny 2-propanol–woda w zintegrowanym procesie odparowania i kondensacji przy spływie warstewki ciekłej w obecności inertów w fazie ciekłej i gazowej. Stwierdzono duży wpływ temperatury odparowania, rodzaju gazu inertnego oraz zawartości inertu w fazie ciekłej na wielkość strumieni masowych dyfundujących składników oraz selektywność rozdziału badanej mieszaniny. Opracowano model matematyczny procesu uwzględniający opory dyfuzyjne w fazie ciekłej i gazowej.
EN
Binary Me₂CHOH/H₂O mixt. was evapd. at 40–70°C in fulling film on vertical tube surface in presence of liq. and gaseous interts ((HOCH₂)₂ and air, Ar or He, resp.) and condensed on cooled tube surface to sep. the components of the mixt. The sepn. efficiency increased with increasing contents of (HOCH₂)₂ and Me₂CHOH in the liq. phase and increasing temp. of the phase. The math. model of the process was developed.
PL
Autor wprowadza czytelnika w tematykę komór rękawicowych. W tekście prezentowane są główne elementy konstrukcyjne komór, a także najpopularniejsze zastosowania urządzeń w praktyce. Artykuł należy traktować jako wprowadzenie do tematyki, przydatne dla osób rozważających potrzebę wykorzystania tego typu urządzeń w procesie badawczym lub produkcyjnym.
EN
Author introduces the reader to the subject of glove chambers. Text presents the main structural elements of the chambers with their use as well as the most commonly used devices in practice. Article should be treated as an introduction to the subject, useful for those who are considering the need to use this type of equipment in the test or production.
17
Content available remote Separacja par 1-propanolu ze strumienia gazu obojętnego w procesie ETSA
PL
Przedstawiono analizę wpływu wielkości strumienia gazu obojętnego na przebieg i efektywność wykraplania par 1-propanolu w skraplaczu wężow-nicowym. Stwierdzono, że w wężownicy skraplacza występują trzy strefy wymiany ciepła. Analizę przeprowadzono dla strumieni azotu 80-220 dm3/h i temperatury -32 to -10°C. Stwierdzono, że efektywność wymiany ciepła wzrasta wraz z obniżeniem strumienia azotu i temperatury kondensacji.
EN
Experimental and theoretical investigations dealing with condensation of 1-propanol - nitrogen mixture inside the 4 mm ID coil condenser tube are presented in the paper. The studies were performed with nitrogen flow rate varying from 80 to 220 dm3/h. The operating temperature ranged from -32 to -10°C. The energy efficiency of VOC condensation increased with the decreasing of non-condensable gas flow rate and operating temperature.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody komputerowej symulacji procesu przewietrzania do analizy przepływu powietrza i gazów w rejonie eksploatacji ściany i przyległych zrobów. W wyrobiskach i zrobach rozważa się złożone zagadnienie kształtowania się atmosfery gazowej przy zmiennych warunkach przewietrzania i istniejącego zagrożenia pożarowego z możliwością doprowadzenia do zrobów ściany dodatkowego strumienia dwutlenku węgla, jako środka inertyzującego. Przedstawiono cztery przykłady symulacji podawania do zrobów dwutlenku węgla, obrazujące odmienne rozkłady stężeń gazów atmosfery zrobów, zależne od miejsca podania gazu. Rozważono również wpływ doszczelnienia zrobów na poziom rozkładu stężenia gazów, który wykonano od strony kanału ściany, środkami chemicznymi. Możliwości programu symulacji komputerowej VentZroby, na podstawie którego wykonano obliczenia, pozwalają na rozważenie użycia gazów inertnych podawanych do zrobów w zależności od: lokalizacji wylotu rury doprowadzającej gaz, szczelności pola pożarowego, lokalizacji ogniska pożaru i przestrzennego położenia eksploatowanej ściany. Stwierdzono, że taki element profilaktyki przeciwpożarowej jak chemiczne środki uszczelniające, ma istotne znaczenie dla efektywności profilaktyki przeciwpożarowej
EN
In this paper the known methods are presented for computer simulation of gases and air flow across longwalls and the adjacent goafs. A complex question of atmosphere behavior across longwall galleries and goafs under varying ventilation conditions and with presence of endogenous fire hazard is considered. The possibility of additional inflow of carbon dioxide as the means of fire prevention is also considered. Four examples of carbon dioxide injection are presented, illustration different goafs atmosphere content depending on the location of the point of inert gas injection. Also, the impact of goafs insulation by chemical means along the longwall side of the gob is taken into consideration. The software package used for the simulations, called VentZroby, enables to assess the atmosphere behavior depending on location of inert gas pipe outlet, tightness of the goafs, location of the fire hazard center, and the geometry of a longwall. The importance of the chemical means of insulation for the effectiveness of fire prevention is assessed and confirmed.
20
Content available remote Modelowanie fizyczne mieszania stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej typu T
PL
Artykuł poświecony jest zagadnieniu mieszania stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej typu To pojemności nominalnej 6,5 t. Model kadzi pośredniej do badań symulacyjnych został zaprojektowany i wykonany na podstawie dokumentacji technicznej przemysłowego urządzenia COS. Wprowadzenie do kadzi pośredniej przedmuchiwania gazami obojętnymi może znacznie polepszyć parametry eksploatacji i jakość uzyskiwanego produktu. Kadź pośrednia urządzenia. COS pełni wówczas rolę aktywnego reaktora stalowniczego. Regulację temperatury, dodawanie mikrododatków stopowych, modyfikację, wtrąceń niemetalicznych, oraz homogenizację chemiczną i temperaturową, najskuteczniej można wykonać w kadzi pośredniej tuż przed wprowadzeniem stali do krystalizatora.
EN
This article is dedicated to the issue of mixing steel with inert gases in T-type tundish with nominal capacity of 6.5 t. The model of tundish for simulation investigations was designed and made according to the industrial continuous casting machine's technical documentation. The introduction of inert gas stirring into the tundish may substantially improve the operating parameters and quality of the product to be obtained. The tundish of the continuous casting machine functions as an active steel reactor then. The temperature control, adding of alloy micro-additions, modification of non-metallic inclusions as well as chemical and temperature homogenization may be carried out in the tundish most effectively just before steel is introduced into the crystallizer.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.