Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hot-dip galvanizing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Podstawowym zadaniem powłok cynkowych jest ochrona przed korozją podłoża stalowego lub żeliwnego, natomiast zagadnienia estetyki i cech dekoracyjnych są drugorzędne. Powłoki cynkowe wytworzone w warunkach przemysłowych mogą charakteryzować się wieloma potencjalnymi defektami wyglądu, które jednak nie mają decydującego wpływu na ochronę podłoża przed korozją. Wady powłok cynkowych wynikają z reguły z niewłaściwego przygotowania powierzchni wyrobów stalowych do cynkowania ogniowego. Wywiera to jednak pewien wpływ na ich odporność korozyjną. Celem pracy było określenie wpływu usuwania defektów powłok cynkowych na odporność korozyjną powłoki cynkowej. Badania przeprowadzono na ocynkowanych zanurzeniowo (ogniowo) próbkach stali gat. S235 z defektami powłoki cynkowej, tj. z miejscami nieocynkowanymi w wyniku użycia antyspawu, pisaka olejowego lub śladów po naklejkach. Do naprawy powłoki cynkowej użyto farby zaprawkowej na bazie cynku oraz powszechnie stosowanego w zakładach cynkowniczych korektora „cynku w sprayu”. Wykonano analizę metalograficzną celem oceny mikrostruktury powłoki cynkowej. Grubość powłoki mierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 1463. Odporność korozyjną powłok cynkowych po naprawie oceniono na podstawie wyników testu NSS wg PN-EN ISO 9227. Praca ma charakter aplikacyjny. Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują, że użycie korektora, tzw. „cynku w sprayu” nie zapewnia dobrej odporności korozyjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
EN
The primary purpose of the galvanized coating is to protect the iron or steelwork against corrosion, while considerations related to aesthetics or decorative features should be secondary. Zinc coatings manufactured in industrial conditions may have many potential appearance defects, which, do not have a decisive impact on the protection of the substrate against corrosion. The post-galvanizing defects are usually the result of improper surface preparation of steel products before HDG (hot dip galvanizing). However, this has some influence on their corrosion resistance. The aim of the work was was to determine the effect of removing zinc coatings defects on their corrosion resistance. The tests were carried out on hot-dip galvanized samples of S235 steel with zinc coating defects, i.e. with non-galvanized places as a result of using an anti-weld, an oil marker or traces of stickers. Zinc paint and a corrector commonly used in Galvanizing Plants: „zinc spray” were used to repair the zinc coating. Metallographic analysis was performed to assess the microstructure of the zinc coatings. The coating thickness was measured in acc. with PN-EN ISO 1463. Corrosion resistance of the zinc coatings after repair was assessed on the basis of NSS test results acc. to PN-EN ISO 9227. This work is practical. The presented test results clearly indicate that the use of the „zinc spray” corrector does not provide good corrosion resistance in accordance with PN-EN ISO 1461.
2
Content available remote Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych z zastosowaniem stali WEGAL
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie badań przemysłowego jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych wykonanych z trzech gatunków stali: 08X, 55, St3S. Porównano grubości powłok utworzonych w kąpieli cynkowniczej ze stopu WEGAL i z zastosowaniem czystego cynku. Zaprezentowane wyniki dowodzą korzystnego oddziaływania stopu cynku WEGAL na redukcję grubości powłok na stalach reaktywnych.
EN
The results obtained during two years of a research work on the industrial-scale batch hot-dip galvanizing of steel samples made from three steel grades: 08X, 55 and St3S, have been summarized. Comparison between thicknesses of the coatings obtained using galvanizing baths from the WEGAL alloy and from pure zinc has been made. The results indicate that the WEGAL zinc alloy efficiently contributes to the reduction of the thickness of coatings on reactive steels and improves their quality.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej na jakość i odporność korozyjną elementów osprzętu sieciowego cynkowanego ogniowo. Obiektem badań były łączniki główkowo – uchowe wykonane ze stali gat. 41Cr4. Po procesie cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wibrościerną w urządzeniu typu R 320 z użyciem kształtek ceremicznych typu R 8/10 oraz płynu technologicznego typu COMPoUND FC. Zastosowanie wykańczania wibracyjnego było konieczne z uwagi na poprawę walorów estetycznych wyrobów cynkowanych z odwirowaniem. Badania porównawcze przeprowadzono dla próbek bez obróbki oraz z obróbką wibrościerną. Wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507 oraz badania metalograficzne celem oceny struktury i pomiaru grubości powłoki cynkowej. Ocenę odporności korozyjnej przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 9227. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowej obróbki po cynkowaniu poprawia cechy estetyczne wyrobów oraz znacząco nie wpływa na obniżenie odporności korozyjnej powłok cynkowych. Po 500 h w komorze solnej na próbce po dodatkowej obróbce obszary z korozją czerwoną są nieznacznie większe niż na próbce bez obróbki.
EN
This paper presents the influence of the vibro-abrasive machining on the corrosion resistance of the zinc coatings. Research was focused on ball-eye links, made of steel grade 41Cr4. The vibro-abrasive machining was carried out in an R 320 device using porcelain polishing fittings type R 8/10 and technological liquid type COMPOUND FC after hot dip galvanizing. The use of vibratory finishing was necessary due to the improvement of the aesthetic qualities of centrifuged products. Comparative tests were conducted for samples without and with vibro-abrasive machining. The microhardness measurement was carried out using Vicker’s method according to standard EN ISO 6507 and metallographic tests to assess the structure and measurement of the zinc coating thickness. The assessment of corrosion resistance was carried out in accordance with EN ISO 9227. It was found that the use of additional treatment after galvanizing improves aesthetic features of products and does not significantly reduce its corrosion resistance. After 500 hours in a salt chamber on the sample after vibro-abrasive machining, the areas with red corrosion are slightly higher than on the sample without vibro-abrasive machining.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wytwarzania w warunkach laboratoryjnych opracowanych w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów Instytutu Metali Nieżelaznych trzech stopów cynku do cynkowania metodą ciągłą. Zaprezentowano badania struktury i właściwości tych stopów, takich jak: gęstość, temperatura krzepnięcia, twardość, badania fraktograficzne. Opracowane stopy są bardzo dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań w tym zakresie. Badane stopy wykonano na bazie czystego cynku z dodatkami aluminium, manganu, magnezu i antymonu. Stopy krzepną w zakresie temperatury od 417 do 337⁰C, a ich twardość waha się w zakresie od 71 do 77 HB. Gęstość stopów mieści się w zakresie od 6,32 do 7,05 g/cm3. Strukturę i właściwości mechaniczne badanych stopów determinuje głównie udział procentowy aluminium. Wzrost zawartości tego dodatku w stopie z 0,5 do 5% mas. powoduje zwiększenie twardości oraz zmianę struktury na dendrytyczną z udziałem eutektyki faz ß-Al i α-Zn. Wszystkie badane stopy wykazują kruchy charakter przełomu, niezależnie od ilości zastosowanych dodatków stopowych (od 0,7 do 5,5% mas.). Dodatek do czystego cynku 5% aluminium oraz 0,5% magnezu powoduje obniżenie temperatury krzepnięcia materiału o ponad 30[stopni]C względem czystego cynku. Dodatkowo wpływa na zwiększenie ok. 3-krotnie zakresu temperatury pomiędzy likwidusem i solidusem w porównaniu do pozostałych badanych stopów.
EN
The developed alloys are a very good alternative to current solutions in this area. The tested alloys were made on the basis of pure zinc with additions of aluminum, manganese, magnesium and antimony. The alloys solidify in the temperature range from 417 to 337⁰C, and their hardness varies from 71 to 77 HB. The density of alloys ranges from 6.32 to 7.05 g/cm3. The structure and mechanical properties of the tested alloys are determined mainly by the percentage of aluminum. The increase of this additive in the alloy from 0.5 to 5% by mass causes an increase of hardness and a change in structure to dendritic with eutectic ß-Al and α-Zn phases. All tested alloys exhibit brittle fracture character, regardless of the alloying additions amount (from 0.7 to 5.5% wt.). The addition of 5% aluminum and 0.5% magnesium to pure zinc reduces the solidification point of the material by more than 30C in comparison to pure zinc. In addition, it increases more than three times the temperature range from liquidus to solidus in comparison to other alloys tested.
EN
The paper deals with the fabrication of the surface layer enriched with Zn on AlSi17 aluminium alloy to modify the microstructure and surface properties of the alloy. The continuous surface layer was fabricated on the AlSi17 substrate by the hot-dip galvanizing of AlSi17 for 15min in a Zn bath heated to 450°C. The thickness of the layer was about 100 μm. The layer was characterised by a multi-component microstructure containing the regions of a solid solution of Al in Zn and dendrites of a eutectoid composed of a solid solution of Al in Zn and a solid solution of Zn in Al. In the layer, fine particles of Si with a regular shape were distributed. The results indicated that these Si particles formed by the action of Zn on the eutectic Si precipitations in the AlSi17 substrate. In the microstructure, large primary Si crystals and multi-phase precipitations, originating from the substrate, were also observed. The surface layer had much higher microhardness than the AlSi17 substrate. The results showed that hot-dip galvanizing can be used to modify the microstructure and properties of the surface layer of AlSi17. The study indicates the possibility of conducting further research on the fabrication of joints between AlSi17 and other metallic materials using a Zn interlayer fabricated by hot-dip galvanizing.
6
Content available remote Doświadczalne przemysłowe cynkowanie wyrobów stalowych nowymi stopami cynku
PL
Główne zastosowanie cynku (ok. 50%) ma miejsce w przemyśle cynkowniczym i wynika m.in. z położenia cynku w szeregu napięciowym metali. Cynk jest bowiem korzystnie bardziej elektroujemny od żelaza. Powłoka cynkowa przedłuża żywotność wyrobów stalowych, oszczędzając tym samym znaczne ilości energii potrzebnej do ich wytworzenia. Chroni wyrób stalowy nawet wtedy, gdy zostanie lokalnie uszkodzona. Ulega wtedy postępującej destrukcji, ale chroni przed korozją powierzchnię stalową jeszcze przez pewien czas.
EN
In the paper, the results of experimental industrial trials of the production of innovative zinc alloys WEGAL-02Mn and WEGAL-CuTi, and experimental batch hot-dip galvanizing of products made of reactive steel by these alloys are presented. The freezing temperature of the new alloys was determined by thermal analysis in the solidification process. The microstructure, fracture microstructure and hardness of the alloys were examined. The positive impact of the designed chemical compositions of the alloys on the thickness and properties of the zinc coating was confirmed. In the process of preparing steel products for experimental galvanizing, a new GALTOP flux was used. In the new chemical composition of the flux the content of ammonium chloride was reduced considerably, even to its total removal. The industrial trials were carried out for different steel products included in the GAL company production schedule.
PL
W artykule przedstawiono mało znany w kraju sposób zabezpieczania przed korozją stalowego zbrojenia konstrukcji betonowych metodą cynkowania ogniowego. Na wstępnie omówiono mechanizm ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych prętów w środowisku cieczy porowej betonu przez powłokę cynkową. Następnie w zarysie opisano technologię cynkowania ogniowego w odniesieniu do prętów zbrojeniowych. Zwrócono uwagę na korzystny wpływ powłoki cynkowej na przyczepność zbrojenia do betonu. Opisano mechanizm degradacji powłoki spowodowany oddziaływaniem wysokoalkalicznej cieczy porowej, a także wnikaniem chlorków i dwutlenku węgla w porowatą strukturę betonu.
EN
The article presents the method of corrosion protection of steel reinforcement of concrete structures by hot dip galvanizing, which is not well-known in Poland. The mechanism of protection against corrosion of steel rebars surface in the concrete pore liquid environment by zinc coating is discussed in the preliminary part. Then the hot dip galvanizing technology for reinforcing bars is outlined. Attention was drawn to the positive influence of zinc coating on the adhesion of reinforcement to concrete. The mechanism of coating degradation caused by the action of high alkaline pore liquid, as well as penetration of chlorides and carbon dioxide into porous concrete structure was described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok otrzymanych innowacyjną metodą cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Ujawniono strukturę powłok oraz określono grubość poszczególnych warstw w powłoce. Odporność korozyjną powłok termodyfuzyjnych określono porównawczo w standardowych testach korozyjnych w obojętnej mgle solnej oraz w wilgotnej atmosferze zawierającej SO2. Jako powłokę odniesienia zastosowano tradycyjną powłokę cynkową otrzymaną metodą zanurzeniową. Badania w komorze solnej prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 9227. Badania w komorze Koesternicha prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 6988. Stwierdzono, że powłoki termodyfuzyjne odznaczają się bardzo dobrą odpornością korozyjną w badanych środowiskach, wyższą od zanurzeniowych powłok cynkowych. Wysoka odporność korozyjna powłok termodyfuzyjnych jest wynikiem kształtowania korzystnej struktury oraz podwyższoną grubością warstw faz Γ1 i δ1 wchodzących w skład powłoki.
EN
The article presents the results of research into corrosion resistance of coatings obtained by an innovative method of thermal diffusion zinc coating with recirculation of reactive atmosphere. The structure of coatings is demonstrated and the thickness of individual layers is defined. Corrosion resistance of thermal diffusion coatings was defined comparatively through standard corrosion tests in neutral salt spray and in wet atmosphere containing SO2. Conventional hot-dip zinc coating was used as reference coating. Salt chamber testing was conducted according to the standard PN-EN ISO 9227 while research in Koesternich chamber was performed in accordance with the standard PN-EN ISO 6988. It was determined that thermal diffusion coatings demonstrated very good corrosion resistance in the researched environments, better than the one obtained for hot-dip coatings. The high corrosion resistance of thermal diffusion coatings is the effect of forming an advantageous structure and increased thickness of Γ1 and δ1 phase layers within the coating.
9
Content available remote Powłoka cynkowa na zgrzewanych kształtownikach stalowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące ochrony antykorozyjnej wyrobów stalowych w postaci powłoki cynkowej nałożonej w procesie jednostkowego lub ciągłego cynkowania zanurzeniowego. Zwrócono uwagę, że ochrona przed korozją jest równoznaczna z ochroną środowiska naturalnego.
EN
In the paper, basic information on hot-dip galvanizing zinc coating (batch and continuous process) as an anticorrosive protection of steel products is presented. It highlights that anticorrosive protection is equal to environmental protection at the same time. The hot-dip galvanized welded rectangular structural tube demonstrating incorrect coating structure along the outside weld was examined. It was determined that the outside coating has elevations of different size caused by irregular, excessive growth of ]-phase only on the weld. Besides, in the weld area, steel renewed crystallization conditions result in larger grains growth than in the initial material. This crystallization is accompanied by renewed alloying agents microsegregation including silicon and phosphorus. The investigated zinc coating structure in this area is well-known and is characteristic for reactive steels exhibiting e.g. the Sandelin effect. In the paper, measures allowing to eliminate the coating defects with unchanged welded rectangular structural tubing manufacturing technology have been presented.
10
Content available remote Cynkowanie ogniowe wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Blachy stalowe dla motoryzacji stosowane są w większości jako blachy pokrywane powłokami cynkowymi. Wynika to z relatywnie małej odporności korozyjnej stali niestopowych oraz niskostopowych. Stosowane powłoki ogniowe lub galwaniczne zabezpieczone dodatkowo warstwą lakieru umożliwiają zazwyczaj eksploatację samochodu przez kilkanaście lat. Ekonomika procesu i duże zapotrzebowanie na blachy pokrywane wymagają zastosowania nowoczesnych linii cynkowania zintegrowanych z ciągłymi liniami wyżarzania blach stalowych. Potrzeba bezproblemowej zgrzewalności blach oraz ich pokrywania lakierem decyduje o rozwoju powłok typu galvannealing.
EN
In most cases automotive steel sheets are used as the sheets covered by zinc coatings. This is due to a relatively poor corrosion resistance of unalloyed and low-alloyed steels. The applied hot-dip galvanized or electro-galvanized coatings are additionally protected by a lacquer layer. It ensures over-ten-year operation of a car. The process economics and a high demand for coated sheets require the use of modern zinc coating lines integrated with continuous steel sheets annealing lines. The need for a trouble-free resistance spot welding of sheets and their lacquer covering affects the development of galvannealing-type coatings.
PL
Zaprezentowano wyniki jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% i udziałem miedzi oraz tytanu (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2CuTi). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 600 s. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę utworzonej powłoki na każdej badanej stali. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastycznośći estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki.
EN
The paper presents the results of batch hot dip galvanizing of low-silicon (08X) and reactive (S235JRG2) steel samples in the bath of WEGAL alloy without addition of tin, increased content of manganese and addition of copper and titanium (ZnAl0.1Ni0.1Mn0.2CuTi). The microstructure of the examined alloy was presented including the phases determination. The solidus of the new alloy was determined by thermal analysis in the solidification process. The hot dip galvanizing was carried out at temperature of 445°C with retention time of 600 s. The microstructure and thickness of coating on both steel grades were examined. The coating adhesion and plasticity were examined in bending test of coated samples on a steel mandrel (radius of 5 mm and angle of 180°). The outside bend edges were visually evaluated. The coatings showed good plasticity and aesthetic appearance. The achieved results confirmed that coating growth kinetics depends mainly on dominant part of bath chemical composition.
PL
Warstwę wierzchnią wzbogaconą w cynk na podłożu aluminium wytworzono poprzez zanurzanie próbek z Al w kąpieli Zn, nagrzanej do temperatury 450°C, w czasie 15 minut. W trakcie studzenia wytworzona warstwa uległa przemianie eutektycznej, tworząc – zgodnie z układem równowagi fazowej Al-Zn – mieszaninę faz α i β’, na tle której obserwowano dendrytyczne wydzielenia fazy β’. Przy dalszym chłodzeniu nastąpiła przemiana eutektoidalna, w wyniku której faza β’, obecna w eutektyce oraz dendrytach, uległa rozpadowi na drobnoziarnisty eutektoid składający się z faz α i β. Rozpad eutektoidalny nie wpłynął znacząco na morfologię warstwy, wyraźnie pozostawiając struktury uformowane w trakcie przemiany eutektycznej. Pomiędzy wytworzoną warstwą a aluminiowym podłożem stwierdzono występowanie cienkiej strefy przejściowej zbudowanej z eutektoidalnej mieszaniny faz α i β.
EN
The surface layer enriched with Zn on Al-based substrate was made by immersing Al specimens in a Zn bath, preheated to 450°C, for 15 min. During cooling, the resulting layer underwent an eutectic transformation, forming – according to the phase equilibrium diagram Al-Zn – a mixture of α and β’ phases, against which the dendrites of β’ phase were observed. At further cooling, an eutectoid transformation took place, whereby the β' phase present in the eutectic and in dendrites disintegrated into a fine-grained eutectoid consisting of α and β phases. The eutectoid disintegration did not significantly affect the morphology of the layer, clearly maintaining the structures formed during the eutectic transformation. Between the produced layer and the aluminum substrate, a thin transition zone formed of an eutectoid mixture of α and β phases was found.
EN
The completed research presented in the first part of the article has allowed linking the manufacturing technology of ductile iron castings with the process of hot dip galvanizing. On the basis of these data simulations were carried out to examine the behaviour of zinc diffusion coefficient D in the galvanized coating. The adopted model of zinc coating growth helped to explain the cases of excessive growth of the intermetallic phases in this type of coating. The paper analyzes covered the relationship between the roughness and phase composition of the top layer of product and the thickness and kinetics of zinc coating growth referred to individual sub-layers of the intermetallic phases.Roughness and phase composition in the surface layer of product were next related to the diffusion coefficient D examined in respective sublayers of the intermetallic phases.
EN
Studies have demonstrated that in the process of hot dip galvanizing the decisive influence on the mechanism of zinc coating formation and properties has the quality of the mechanically untreated (raw) surface layer of the galvanized product. The terms “casting surface layer” denote various parameters of the microstructure, including the type of metal matrix, the number of grains and the size of graphite nodules, possible presence of hard spots (the precipitates of eutectic cementite) and parameters of the surface condition. The completed research has allowed linking the manufacturing technology of ductile iron castings with the process of hot dip galvanizing.
EN
This article presents the research on corrosion resistance of Zn-Al-Mg coatings with varying aluminium and magnesium content. Aluminium and magnesium were added directly to the zinc bath at 10:1 rate. There was found more than sixfold increase in corrosion resistance of zinc coatings with aluminium content at the level of 4% of weight and magnesium content at the level of 0.4% of weight. In contrast to the amounts applied in the literature, such content of these alloy additives in the zinc bath limits to a significant extent the amount of intermetallic phases in zinc coatings obtained from such baths. This, in consequence, results in high resistance to corrosion with simultaneous retention of high plasticity of these coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku Pb do kąpieli cynkowej na odporność korozyjną powłok. Powłoki do badań wytworzono na stali niskokrzemowej w kąpieli Zn zawierajacej 0,4; 0,8 i 1,2% mas. Pb. Odporność korozyjną powłok otrzymanych w kąpielach z dodatkiem Pb porównywano z odpornością korozyjną powłoki otrzymanej w kąpieli czystego Zn. Ujawniono strukturę oraz określono grubość powłok. Odporność korozyjną powłok określono porównawczo w standardowych testach korozyjnych w obojętnej mgle solnej oraz w wilgotnej atmosferze zawierającej SO2. Badania w komorze solnej prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 9227. Badania w komorze Koesternicha prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 6988. Stwierdzono, że dodatek Pb do kąpieli cynkowej obniża odporność korozyjną powłok. Odporność korozyjna powłok zmniejsza się wraz ze zwiększaniem steżenia Pb w kąpieli cynkowej.
EN
In the paper the results of tests defining the influence of Pb addition in a zinc bath on the corrosion resistance of obtained coatings are presented. The coatings for the tests were produced on low silicon steel in zinc bath containing 0.4; 0.8; 1.2% wt. Pb Corrosion resistance of coatings obtained in alloy baths was compared with the corrosion resistance of a coating obtained in a bath of pure Zn. The structure of coatings has been developed, the coating thickness has been established. Corrosion resistance of the coatings was defined by comparative methods in a standard corrosion test in neutral salt spray and in moist atmosphere containing sulphur. The tests in salt spray were carried out in accordance with the PN-EN ISO 9227 standard. Corrosion tests in moist atmosphere containing SO2 were performed in accordance with the EN ISO 6988 standard. It has been established that Pb additions to a zinc bath can decrease corrosion resistance of obtained coatings. The corrosion resistance decreases with increasing Pb content in zinc bath.
PL
Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 10 min. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę nałożonej powłoki na każdą badaną stal. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastyczność i estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki.
EN
The results of hot-dip galvanizing of low-silicon steel (08X grade) and reactive steel (S235JRG2 grade) samples in zinc bath made of tin-free WEGAL alloy with manganese content increased to 0.2% (ZnAl0.1Ni0.1Mn0.2) have been presented. The researched WEGAL alloy microstructure and phase composition were shown. Its melting point was determined basing on thermal analysis of solidification. Galvanizing tests were performed at the temperature of 445°C, with retention time – 10 min. Analysis of tests results comprised assessment of coatings microstructure and thickness. The manual bending tests of galvanized samples on steel mandrel (angle 180°, radius 5 mm) were carried out with visual evaluation of samples outside edges. Obtained coatings were characterized by good plasticity and aesthetical appearance. The importance of zinc bath composition on coating growth kinetics has been demonstrated.
EN
The paper presents the results of investigations of the growth of protective coating on the surface of ductile iron casting during the hot-dip galvanizing treatment. Ductile iron of the EN-GJS-600-3 grade was melted and two moulds made by different technologies were poured to obtain castings with different surface roughness parameters. After the determination of surface roughness, the hot-dip galvanizing treatment was carried out. Based on the results of investigations, the effect of casting surface roughness on the kinetics of the zinc coating growth was evaluated. It was found that surface roughness exerts an important effect on the thickness of produced zinc coating.
19
Content available remote Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych z zastosowaniem stopu WEGAL
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie badań przemysłowego jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych wykonanych z trzech gatunków stali: 08X, 55, St3S. Porównano grubości powłok utworzonych w kąpieli cynkowniczej ze stopu WEGAL i z zastosowaniem czystego cynku. Zaprezentowane wyniki dowodzą korzystnego oddziaływania stopu cynku WEGAL na redukcję grubości powłok na stalach reaktywnych.
EN
The results obtained during two years of a research work on the industrial-scale batch hot-dip galvanizing of steel samples made from three steel grades: 08X, 55 and St3S, have been summarized. Comparison between thicknesses of the coatings obtained using galvanizing baths from the WEGAL alloy and from pure zinc has been made. The results indicate that the WEGAL zinc alloy efficiently contributes to the reduction of the thickness of coatings on reactive steels and improves their quality.
PL
W artykule określono strukturę i właściwości powłok cynkowych, takich jak: grubość, plastyczność w próbie zginania oraz ocenę wyglądu zewnętrznego. Badania dotyczyły jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych (08X) w kąpielach o zmiennej ilości manganu w zakresie od 0 do 1 %. Otrzymano równomierne, jasne, gładkie i błyszczące powłoki. Ich grubość rośnie wraz ze wzrostem ilości Mn w kąpieli cynkowej. Niewielkie zmiany grubości powłoki mają miejsce tylko przy wzroście ilości Mn do zawartości 0,2 %. Największy przyrost grubości powłoki występuje po 5 min cynkowania. W próbie zginania ocynkowanych próbek dominuje gładki wygląd powłok na krawędzi zginania. Pęknięcia powłoki po zgięciu występują przy zastosowaniu 1 % dodatku Mn, począwszy od 3. poprzez 5 i 10 min cynkowania. Badane powłoki mają korzystną, wielowarstwową budowę. Obecnie stosowany w przemyśle stop cynku WEGAL, zawierający 0,1 % Mn, można korzystnie wzbogacić do zawartości nominalnej 0,2 % Mn.
EN
In this work, structure and properties of zinc coatings, such as thickness, plasticity in the bend test and an external appearance, have been determined. The tests were made with hot-dip galvanizing of steel samples (08X) in the baths containing different amounts of manganese: from 0 to 1 %. The formed zinc coatings were even, light, smooth and bright. Their thicknesses increased with the increase of Mn concentration. Minor changes in thickness of the coatings were observed only at the increase of Mn content up to 0.2 %. The greatest increase in coating thickness took place after five minutes of galvanizing. After the bend test, bend edges of the samples were usually smooth. The cracks on the coatings on bend edges were observed in case of a bath with 1 % concentration of Mn, after 3, 5 and 10 minutes of galvanizing. The examined coatings were of a good quality multi-layered structure. The WEGAL zinc alloy containing 0.1 % Mn , which is currently applied by the industry, can be enriched by increasing Mn nominal content up to 0.2 %.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.