Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spray drift
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie sedymentacyjne cieczy użytkowej. W testach polowych użyto opryskiwacz zawieszany, wyposażony w belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechner LU 120-03. Zabiegi opryskiwania prowadzono na odcinku testowym o długości 60 m i szerokości roboczej opryskiwacza. Dla każdej kombinacji wysokości belki polowej (0,35; 0,5; 0,75 m) i ciśnienia roboczego (0,15; 0,3; 0,5 MPa) wykonano 5 przejazdów odcinka testowego, nanosząc brylant sulfoflawiny ze stałą prędkością roboczą 6,0 km·h-1. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ wysokości belki, ciśnienia cieczy i prędkości wiatru na ilość znoszonej cieczy. Niskie prowadzenie belki 0,35 m i zredukowane ciśnienie do 0,15 MPa zmniejszyło znoszenie o 50% w stosunku do standardowej techniki opryskiwania (wysokość belki 0,5 m ciśnienie 0,3 MPa) już w odległości 3 m od odcinka testowego. Nadmierna wysokość belki 0,75 m i podwyższone ciśnienie do 0,3 MPa przy prędkości wiatru 2,4 m.s-1 zwiększa znoszenie cieczy o ponad 75%. Największy przyrost znoszenia odnotowano dla ciśnienia 0,5 MPa i wysokości belki 0,75 m.
EN
The objective of the presented research was to determine the effect of a spray boom height and utility liquid pressure on downwind spray drift deposited on the ground. In the field experiment a field crop sprayer was used with 12 m spray boom and LU 120-03 flat-fan nozzles. During the tests the spray was applied on the 60 m long area and as wide as the sprayer. For each combination of the spray boom height (0.35; 0.5; 0.75 m) and operational pressure (0.15; 0.3; 0.5 MPa) 5 applications (replications) were carried out with BSF fluorescent dye, at driving velocity 6.0 km·h-1. The results confirmed a significant influence of the spray boom height, liquid pressure and wind speed on spray drift. The treatments with low spray boom at 0.35 m and at low pressure 0.15 MPa resulted in drift reduction by 50% to 3 m downwind of the sprayed crop, compared to the reference application parameters: spray boom height 0.5 m and liquid pressure 0.3 MPa. The excessive height of the toolbar 0.75 m and medium pressure 0.3 MPa, applied at wind speed 2.4 m.s-1 increased spray drift by 75%. The highest drift was observed for the spray boom height 0.75 m and liquid pressure 0.5 MPa.
PL
W ostatnich latach obserwuje się w Polsce znaczne straty w plonach jabłoni spowodowane wiosennymi przygruntowymi przymrozkami. W związku z tym sadownicy zmienili dotychczasowy sposób formowania drzew i prowadzą je aż na wysokość 4,0-5,0 m. Dzięki temu następuje przemieszczenie się części strefy owocującej wyżej ponad poziom gruntu. Dla tak formowanych drzew opracowano w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalistyczny opryskiwacz dwuwentylatorowy. W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych naniesienia i strat cieczy użytkowej dla dwuwentylatorowego i konwencjonalnego radialnego systemu emisji powietrza podczas opryskiwania tak formowanych drzew jabłoniowych. Zabiegi wykonano przy prędkości 6,0 km*godz-1 z zastosowaniem standardowych rozpylaczy wirowych TR80 (Lechler) i płaskostrumieniowych eżektorowych ID90 (Lechler). Drzewa opryskiwano wodnym roztworem znacznika fluorescencyjnego. Uzyskane wyniki nie wykazały istotnych różnic w średnim naniesieniu pomiędzy dwuwentylatorowym i tradycyjnym systemem emisji powietrza dla tych samych rodzajów rozpylaczy. Istotnie wyższe naniesienie (o 12%) stwierdzono natomiast w górnej części korony drzewa dla opryskiwacza dwuwentylatorowego i rozpylaczy wirowych, gdzie obserwuje się zazwyczaj niewystarczającą ilość środków ochrony roślin. Znacząco wyższe straty cieczy użytkowej stwierdzono dla opryskiwacza konwencjonalnego (68-78%) niż dla dwuwentylatorowego (39-52%). Straty cieczy w fazie pełnego ulistnienia były wyraźnie niższe (o 10-22%) dla opryskiwacza dwuwentylatorowego.
EN
In the last few years the significant losses of apple crop, due to spring frost, were observed in Poland. Therefore, the growers trim their trees up to 4.0-4.5 m high in order to move the part of the fruiting zone higher above the ground level. For this reason the special dual-fan air discharge system was developed in the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The paper describes the comparative study of a dual-fan orchard sprayer and a conventional axial fan sprayer with a radial air-jet discharge system in terms of spray deposition and loss in high trimmed apple trees. Two sprayers were compared: a dual-fan sprayer and a conventional axial fan sprayer with the radial airjet system. The treatments were carried out at the speed of 6,0 km*godz-1 with the use of a conventional hollow cone TR80 (Lechler) and flat fan air-inclusion nozzles ID90 (Lechler). The trees were sprayed with 0.05% water solution of a fluorescent tracer. There were not any significant differences in average spray deposit between the dual-fan and a conventional air-jet system for the same type of nozzles. However, significantly higher amount of tracer (12%) was deposited by a dual-fan sprayer and hollow cone nozzles on the higher tree zones, where usually insufficient amount of PPP is observed. Considerably higher spray loss was observed for conventional (68-78%), than for a dual-fan sprayer (39-52%). The spray loss at full leaf stage were lower by 10-22%.
PL
Dyrektywa Unii Europejskiej o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (2009/128/WE) nakazuje użycie najbardziej efektywnych technik opryskiwania i środków ograniczających ryzyko skażenia przez znoszoną ciecz użytkową. Obejmują one strefy ochronne o odpowiedniej szerokości utworzone w celu ochrony organizmów wodnych, wód powierzchniowych oraz podziemnych, będących źródłem wody pitnej. W pracy uzasadniono potrzebę wprowadzenia systemu stref ochronnych podczas ochrony upraw polowych i sadowniczych. Przedstawiono główne czynniki decydujące o szerokości tych stref, obowiązujące w wybranych krajach UE. Na tym tle zaproponowano procedurę krajową, która ze względu na dużą liczbę niewielkich i słabych ekonomicznie gospodarstw powinna być jak najprostsza i uwzględniać tylko dawkę pestycydu oraz rodzaj użytej techniki ograniczającej znoszenie.
EN
The EU Directive on sustainable use of pesticides (2009/128/WE) requires the application of most efficient spraying technique and mitigation measures to minimize the risk of environmental contamination due to spray drift. These shall include appropriately sized buffer zones for the protection of non-target aquatic organisms and safe-guard zones for surface and ground waters being a source of drinking water. Presented paper justifies the needs for implementing the scheme of buffer zones during chemical protection of the field and fruit crops. Principal factors deciding on the width of buffer zones, as well as the legal regulations on this issue existing in selected EU countries, were discussed. Against such a background the national procedure was proposed. It ought to be simple and applicable in practice due to a number of small and economically weak farms. Therefore, in the Polish procedure only the pesticide dose and Spray Drift Reducing Technique (SDRT) should be taken into account.
PL
Skażenia punktowe i znoszenie cieczy są głównymi źródłami zanieczyszczenia środowiska środkami ochrony roślin. Skażenia punktowe mogą być skutecznie zredukowane przez właściwe postępowanie z pozostałością cieczy użytkowej oraz przez napełnianie i przechowywanie opryskiwaczy na stanowiskach biobed. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych można ograniczyć dzięki mniejszemu znoszeniu i właściwie wyznaczonym strefom ochronnym. Polskie regulacje prawne nie zezwalają na stosowanie stref ochronnych o zredukowanej szerokości, pomimo że znoszenie nie jest jednakowe dla wszystkich technik opryskiwania i warunków wykonania zabiegów. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania węższych stref ochronnych dla Technik Ograniczających Znoszenie (TOZ). Przedstawiono wielkość redukcji znoszenia dla większości stosowanych w Polsce technik opryskiwania upraw polowych i sadowniczych. Mogą być one podstawą do ustanowienia oficjalnej procedury stosowania stref ochronnych o zredukowanej szerokości w zależności od warunków polowych i stosowanej techniki opryskiwania.
EN
The point sources and spray drift are most dangerous for soil and water pollution by pesticides. The point sources can be efficiently reduced by the proper disposing of the spray liquid residues and by filling the sprayers on biobeds. The contamination of surface water can be significantly decreased by the use of drift reducing equipment and by the properly adjusted buffer zones. Polish regulations do not allow to reduce buffer zones for spraying techniques and field situations reducing spray drift. The results of research on spray drift showed that the narrower buffer zones can be used for the Drift Reducing Equipment. The drift reduction values were presented for most of the field and fruit crop application techniques used in Poland. They can be used as a base for future official procedure of buffer zones adjustment by the farmers, depending on field situation and spraying technique.
5
Content available remote Wpływ techniki opryskiwania sadów na ilość znoszonej cieczy roboczej
PL
Celem pracy była ilościowa ocena znoszonej cieczy roboczej poza obszar sadu podczas wykonywania zabiegów ochronnych w sadach przy użyciu konwencjonalnej i tunelowej techniki opryskiwania oraz rozpylaczy tradycyjnych wirowych i inżektorowych. Ocenę przeprowadzono metodą fluorescencyjną przy użyciu znacznika fluorescencyjnego (BSF - Briliant Sulfo Flavine) w okresie kwitnienia i w fazie pełnego ulistnienia dla dwóch zakresów prędkości wiatru. Przeprowadzone badania wykazały 3,4÷5,0-krotną redukcję znoszenia dla techniki tunelowej w odniesieniu do techniki konwencjonalnej. Typ rozpylacza nie miał wpływu na znoszenie dla techniki tunelowej. Stwierdzono istotnie mniejsze znoszenie dla rozpylaczy inżektorowych i techniki konwencjonalnej podczas umiarkowanego wiatru oraz tendencję redukcji znoszenia wraz ze wzrostem wielkości rozpylaczy.
EN
The objective of the study was to determine the spray drift outside the orchard during the chemical protection with the use of conventional and tunnel techniques with standard hollow cone and flat fan air-inclusion nozzles. Spray drift of fluorescent dye (Briliant Sulfo Flavine) was measured in blossom and at a full leaf stage at two wind velocities. Spray drift for tunnel sprayer was 3.4÷5.0 times lower than that for the conventional technique. There was no influence of nozzle type on spray drift for tunnel spraying technique. Significantly lower spray drift was found at a lower wind velocity for conventional spraying technique and air-inclusion nozzles. The tendency of decreasing the spray drift with increased nozzle size was observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.