Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cast steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The results of tests and examinations of the microstructure and mechanical properties of cast steel used for large-size slag ladles are presented. Castings of this type (especially large-size ladles with a capacity of up to 16 m3) operate under very demanding conditions resulting from the repeated cycles of filling and emptying the ladle with liquid slag at a temperature exceeding even 1600°C. The changes in operating temperature cause faster degradation and wear of slag ladle castings, mainly due to thermal fatigue.The tests carried out on samples taken from different parts/areas of the ladle (flange, bottom and half-height) showed significant differences in the microstructure of the flange and bottom part as compared to the microstructure obtained at half-height of the ladle wall. The flange and bottom were characterized by a ferritic-pearlitic microstructure, while the microstructure at the ladle half-height consisted of a ferritic matrix, cementite and graphite precipitates. Changes in microstructure affected the mechanical properties. Based on the test results it was found that both the flange and the bottom of the ladle had higher mechanical properties, i.e. UTS, YS, hardness, and impact energy than the centre of the ladle wall. Fractography showed the mixed character of fractures with the predominance of brittle fracture. Microporosity and clusters of non-metallic inclusions were also found in the fractures of samples characterized by low properties.
EN
The morphology of G20Mn5 specimens made of non-modified and rare earth metals (REM) modified cast steel was investigated. Molten metal was treated with a cerium-rich mischmetal contain 49.8% Ce, 21.8% La, 17.1% Nd, 5.5% Pr and 5.35% other rare earth metals making up the balance. The melting, quenching (920°C/water) and tempering (720°C/air) were performed under industrial conditions. Analysis included G20Mn5 cast steel fracture specimens subjected to Charpy V-notch impact testing at 20°C, -30°C and -40°C. The purpose of the analysis was to determine the influence of REM on the microstructure and mechanical properties of G20Mn5 cast steel and the REM effect on the morphology, impact strength and character of the fracture surfaces. In addition, a description of the mechanism by which fracture occurred in the two materials was proposed. The author demonstrated the beneficial effects of adding REM to molten steel, manifested by a 20 - 40% increase in impact toughness, depending on test temperature, as compared to the non-modified cast steel. Important findings included more than 100% increase in impact strength in comparison with the required impact toughness of 27J at -40C for heat treated steels (EN 10213).
EN
This article is a description of the progress of research and development in the area of massive large-scale castings - slag ladles implemented in cooperation with the Faculty of Foundry Engineering of UST in Krakow. Slag ladles are the one of the major castings that has been developed by the Krakodlew (massive castings foundry) for many years. Quality requirements are constantly increasing in relation to the slag ladles. Slag ladles are an integral tool in the logistics of enterprises in the metallurgical industry in the process of well-organized slag management and other by-products and input materials. The need to increase the volume of slag ladles is still growing. Metallurgical production is expected to be achieved in Poland by 2022 at the level of 9.4 million Mg/year for the baseline scenario - 2016 - 9 million Mg/year. This article describes the research work carried out to date in the field of technology for the production of massive slag ladles of ductile cast iron and cast steel.
4
Content available remote The possibility of extending the life of cast steel hulls of the steam turbine
EN
The paper presents the analyze the lifetime of the HP steam turbine hull for the EC Gdynia TG1 combined heat and power plant as part of the renovation. The impact of exploitation on changes in mechanical properties of the steam turbine hulls was determined. At the preliminary material tests were carried out, qualifying the hull of the steam turbine to undertake the revitalization process. Then, after non-destructive testing, trepanation samples were taken from the cold zone and the hot hull, which were subjected to mechanical properties tests. The next stage of work was the revitalization process including hardening and tempering. The mechanical properties and metallographic were carried out testing. In the next stage of work, non-destructive testing was performed to detect cracks and a decision was made to repair these areas by welding. The last stage of the work includes an analysis of the vitality of the steam turbine hull after revitalization.
PL
W pracy przedstawiono analizę żywotności kadłuba turbiny parowej WP w elektrociepłowni EC Gdynia TG1 w ramach remontu. Określono wpływ eksploatacji na zmiany własności mechaniczne metalu kadłubów turbiny parowej. Przeprowadzono wstępne testy materiałowe, kwalifikujące kadłub turbiny parowej do podjęcia procesu rewitalizacji. Następnie po badaniach nieniszczących pobrano próbki trepanacyjne ze strefy zimnej i gorącej kadłuba, które poddano badaniom mechanicznym. Kolejnym etapem pracy był proces rewitalizacji, w tym hartowanie i odpuszczanie. Następnie przeprowadzono badania metalograficzne i wytrzymałościowe, a w dalszej kolejności badania nieniszczące w celu wykrycia pęknięć i podjęto decyzję o naprawie tych obszarów przez spawanie. Ostatni etap prac obejmuje analizę żywotności kadłuba turbiny parowej po rewitalizacji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad optymalizacją procesu wytopu staliwa na odlewy armaturowe w piecu indukcyjnym o wyłożeniu kwaśnym. Do realizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji używano materiały zawierające pierwiastki o wysokiej aktywności, jak: Al, Ca, Ti, Zr, Ce, V i Nb. Parametry tych zabiegów zostały ustalone na podstawie wyników prowadzonych pomiarów i oznaczeń zawartości tlenu, azotu i wodoru na różnych etapach prowadzonego procesu. Jakość staliwa oceniano w oparciu o wyniki badań metalograficznych, wytrzymałości i udarności w niskich temperaturach. Stwierdzono, że pomiary zawartości wodoru i aktywności tlenu w ciekłym stopie umożliwiają identyfikację zagrożeń procesu metalurgicznego, opracowanie optymalnych parametrów zabiegów odtleniania i modyfikacji, stabilizację właściwości mechanicznych i uniknięcia powstania wad wewnętrznych typu gazowego w odlewach.
EN
The paper presents the results of works concerning the optimisation of the process of steel melting for castings of industrial fittings in an induction furnace with an acid lining. Materials containing high activity elements such as Al, Ca, Ti, Zr, Ce, V and Nb were used for deoxidation and modification. The parameters of these procedures were determined on the basis of the results of measurements and determinations of oxygen, nitrogen and hydrogen content at various stages of the process. The quality of cast steel was evaluated on the basis of metallographic, tensile and low temperature impact strength test results. It was found that the measurements of hydrogen content and oxygen activity in the liquid alloy allow for the identification of hazards of the metallurgical process, the development of optimal parameters of deoxidation and modification procedures, the stabilisation of mechanical properties and the avoidance of internal gas type defects in castings.
PL
W artykule przedstawiono proces rewitalizacji kadłuba turbiny parowej, po długotrwałej eksploatacji w wysokiej temperaturze. Celem badań było przeprowadzenie analizy żywotności kadłuba turbiny parowej WP dla elektrociepłowni EC Gdynia TG1 w ramach przeprowadzonego remontu. Na początku przeprowadzono wstępne badania materiałowe, kwalifikujące kadłub turbiny parowej do podjęcia procesu rewitalizacji. Następnie po badaniach nieniszczących pobrano próbki trepanacyjne ze strefy zimnej oraz gorącej kadłuba, które zostały poddane badaniom własności mechanicznych. Kolejnym etapem pracy był proces rewitalizacji obejmujący hartowanie i odpuszczanie. Następnie ponownie wykonano ocenę własności mechanicznych i badania metalograficzne. W kolejnym etapie pracy ponownie wykonano badania nieniszczące w celu wykrycia pęknięć oraz podjęto decyzję o naprawach tych obszarów przez spawanie. Ostatni etap pracy zawiera analizę żywotności kadłuba turbiny parowej po rewitalizacji.
EN
The paper presents the revitalization process of the steam turbine hull after long-term operation at high temperatures. The aim of the study was to analyze the viability of the steam turbine casing HP for the combined heat and power station EC Gdynia TG1, as part of the renovation. The first stage of the work was to conduct preliminary material tests that would qualify the steam turbine hull to undertake the revitalization process. In the second stage of work, after the non-destructive tests, trepanning samples were taken from the cold and the hot hull zones, which were subjected to strength testing. In the third stage of work, after the analysis of the test results, the revitalization process is described, which includes the hardening and tempering process. In the next stage of work, non-destructive testing was again performed to detect cracks and a decision was made to repair these areas by welding. Prior to the tests, trepanation samples were again taken for strength tests and microstructure investigation. The last stage of the work is to include the analysis of the lifetime of the steam turbine hull after revitalization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań makro- i mikroskopowych oraz pomiary twardości doczołowych złączy spawanych ze staliwa G17CrM05-5. Ponadto została przeprowadzona analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych. Złącza spawane wykonano metodą TIG.
EN
The article presents the results of tests of butt welded joints, ie. hardness distribution, macro and microstructure. Analysis of surface morphology of impact fractures of G17CrM05-5 welded joints was carried out. The welding process was carried out on two types of melts, ie. without modification and with addition of rare earth metals (REM) to liquid metal. Welded joints were made using the TIG method.
8
Content available remote Properties of welded joints made of cast steel GX8ONil2-l
PL
Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych ze staliwa GX8CrNi12-1. Jest to staliwo o mikromikrostrukturze martenzytycznej do stosowania w temperaturze pokojowej i podwyższonej na urządzenia ciśnieniowe. Złącza były wykonane w pozycji naściennej (PC) oraz w pozycji pionowej z dołu do góry (PF). Zastosowanie takich pozycji jest podyktowane warunkami przemysłowymi i koniecznością spawania odlewów staliwnych w wymienionych pozycjach. Spawanie w ww. pozycjach daje w pełni pewność, że próbki zostały pobrane z miejsc o najmniejszej i największej ilości wprowadzonego energii liniowej łuku. W artykule opisano proces spawania ręcznego elektrodą otuloną (111) i obróbkę cieplną po spawaniu. Złącza próbne poddano badaniom niszczącym: badanie na rozciąganie poprzeczne, udarności, twardości, makroskopowe i mikroskopowe. W otrzymanych wynikach badań zauważalne są różnice we właściwościach złączy wykonywanych w różnych pozycjach, co związane jest z ilością ciepła wprowadzonego do złącza podczas procesu spawania.
EN
The article presents test results concerning welded joints made of cast steel GX8CrNil2-l. The above-named cast steel has a martensitic microstructure and can be used in pressure equipment operated at ambient and high temperature. The test joints were made in the horizontal position and in the vertical up position. The foregoing was dictated by the fact that the above-named positions arę used in industrial conditions, e.g. when welding steel castings. The welding process performed in the above-named positions ensured that specimens were sampled from areas exposed to the lowest and highest are linear energy. The article describes the process of manual metal arc welding (111) and the post-weld heat treatment. The test joints were subjected to destructive tests including transverse tensile tests, impact strength tests, hardness measurements as well as macro and microscopic tests. The test results revealed differences in properties of joints made in different positions, resulting from various heat inputs to joints during welding.
EN
The present paper describe the issue of tool materials wear in a high temperature conditions. The investigations were performed at the cast steel tool material at the tribological contact to the structural steel. The investigations aim was to determine the role of microstructure in a tribological properties between the structural steel and tool material. The results of such investigation could be referenced to the industry conditions and could answer about the problems of tool materials wear. The observations of the wear mechanisms were referred to the microstructure of the mill rolls. The laboratory tests ware aimed at evaluating the thermal treatment modification effect on the cast steels properties. A significant role of the morphology of ledeburitic cementite and secondary cementite on the tribological properties was exhibited. The investigations assumed the presence of an austenitic matrix with primary and secondary cementite. Influence of varying morphology carbides was described. in the cast steel microstructure. The investigation results make possible to point to a direction of carbide morphology change with the purpose of obtaining the assumed properties of hot operation tools.
EN
This article is a result of research carried out in foundry casting steel castings for the railway industry. The smelting process (smelting) in induction furnaces, in terms of the compatibility of the actual chemical elements in the metal with the composition laid down in the technological instructions, was included in the study program. In practice, the actual content of elements is determined by the static spectral analysis method and recorded in the documentation created by the traditional record. Entries are evaluated only in terms of compliance with technological instructions, which does not translate into improvement in the quality of the melt as a function of the duration of the production process. The introduction of time analysis in the melting range allows to take into account the variability of a number of factors affecting the actual (final) content of the elements and thus the quality of the cast. An example of time analysis presented in the article is the ability to use I / MR control cards for individual (single) observations composed of smelting processes and CUSUM cards that enable the detection of factor variability based on cumulative sums. Cards of this type can be helpful in achieving the quality of alloys in real time of the melting process.
PL
Napawanie jest szeroko stosowaną metodą naprawiania powierzchni. Pozwala między innymi na uzupełnienie miejsc, w których uprzednio wystąpiły wżery korozyjne. Techniki napawania wykorzystywane są również do przywracania pierwotnego kształtu zużytych części. W pracy wykonano badania napoin wykonanych elektrodami otulonymi na czołowych powierzchniach cylindrycznych próbek ze staliwa LH14. Proces wykonywano dwoma rodzajami elektrod: Castolin 6601 (przeznaczoną do napawania staliwa) oraz Castolin Xuper NuceloTec 2222 (do łączenia elementów o dużych gabarytach wykonanych ze stali nierdzewnej, staliwa, bądź żeliwa). Niektóre powierzchnie przed wykonaniem procesu celowo zanieczyszczono, bądź napawano nieprawidłową techniką. Miało to na celu wywołanie niezgodności spawalniczych. Próbki poddano następnie badaniom wizualnym oraz penetracyjnym. Po badaniu penetracyjnym wykonano planowanie czoła na głębokość 1 mm. Wynikało to z faktu, iż po naprawach regeneracyjnych następuje najczęściej usunięcie nadmiaru napawanego materiału. Następnie wykonano drugie badanie penetracyjne, które miało na celu wskazanie obecności ewentualnych niezgodności. Wykazano, iż próbki napawane elektrodą przeznaczoną do tego procesu miały o 35% mniej niezgodności, niż wykonane elektrodą do spawania. Potwierdzono również, iż zanieczyszczenie powierzchni znacząco wpływa na powstanie niezgodności. Cześć z nich miała charakter powierzchowny i nie występowała po typowym dla tej metody naprawczej, usuwaniu nadmiaru materiału.
EN
Pad welding is one of the most common method to repair the surfaces. It helps to recover areas where corrosive wear occurred. It is also used as a method to restore the original shape of worn parts. In this work pad welding on the face on cylindrical specimens of LH14 cast steel made by coated electrodes were carried. For process two types of electrodes were used - Castolin 6601 for pad welding of cast steel and Castolin Xuper NuceloTec 2222 for welding large components made of stainless steel, cast steel or cast iron. Some surfaces were contaminated before the process and others were welded by wrong technique to occur imperfections in specimens. Than samples were subjected to visual and penetrant testing. After the penetrant testing, the forehead was 1 mm deep planned. This was due to the fact that after regeneration processes excess material is often removed. The second penetrant testing was then performed to demonstrate the presence of possible defects. It was found that the samples pad welded with the electrodes for pad welding have 35% less imperfections than the samples made by electrodes for welding. It has also been shown that surface contamination significantly affects to increase number of imperfections. Some of them were superficial and did not appear after the typical repair method, removing excess material.
12
Content available remote Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG
PL
W pracy przedstawiono efekty spawania złączy próbnych wykonanych metodą TIG ze staliwa G17CrMo5-5 przeznaczonego do pracy w podwyższonych temperaturach. Wykonano złącza próbne na dwóch seriach wytopów tj. niemodyfikowanego oraz z dodatkiem metali ziem rzadkich (MZR). Modyfikację staliwa prowadzono przy użyciu mieszanki cerowej w postaci mischmetalu. Autorzy opisują technologię spawania złączy próbnych metodą TIG. W celu określenia jakości wykonanych połączeń przeprowadzono obserwacje makroskopowe złączy na przekroju poprzecznym. Dokonano pomiarów rozkładu twardości oraz obserwacje mikroskopowe wybranych obszarów złączy. Autorzy wykazali różnice we własnościach pomiędzy staliwem niemodyfikowanym a modyfikowanym.
EN
The paper shows the effect of the welding test welded joints made of TIG welding process of G17CrMo5-5 cast steel designed to operate at elevated temperatures. The test welded joints were made on two sets of melt that are unmodified and with rare earth metals (MZR). Modification of cast steel was performed using mischmetal cerium mixture. The authors describe the technology of welding process with the TIG method. To determine the quality of the connections carried out macroscopic observation of joints in cross-section. Hardness distribution measurements and microscopic observations of selected joint areas were performed. The authors showed differences in properties between unmodified and modified cast steel.
EN
In this paper, we presented the technology of layered castings based on the founding method of layer coating directly in the cast process known as the method of mold cavity preparation by monolithic or granular material of insert. Prepared castings consist of two fundamental parts: the base part and working part (layer). The base part of a layered casting is usually typical foundry material (i.e., pearlitic grey cast iron with flake graphite or ferritic-pearlitic carbon cast steel), whereas the dependence of an insert type (i.e., monolithic or granular) working part (layer) is suitably plated with ferrit‑ ic and austenitic alloy steels or a layer from a Cr-base alloy. The ratio of thickness between the base and working part is between 8:1 and 10:1. The quality of the layered castings was evaluated on the basis of ultrasonic non-destructive test‑ ing, structure, and selected usable property research. According to work out technology, the prepared layered castings can work in conditions that require high heat resistance and/or corrosion resistance from the working surface layer of an element in a medium of industrial water, for example. Moreover, in the case of applying an insert based on Cr-base alloy powder on the working surface layer, it is possible to obtain high hardness and abrasive wear resistance.
EN
The purpose of this study was to determine experimentally the wear properties of 5 groups of iron-based alloys used in the mining and transport machines exposed to the action of a hard abrasive material. The groups of materials to be examined included austempered ductile irons (ADI), steels and cast steel designed for quenching and tempering and for surface hardening, hard-wearing hardened steels and structural steels. The wear tests were carried out on a disc-on-disc test rig. The test samples were examined under conditions of sliding mating, while the leading destructive process was microcutting of the surface with loose corundum grain. The loss of mass of the examined samples was measured as a parameter characterizing the wear. Base on it, other wear coefficients were determined, for example the volume loss, the intensity of wear and the wear rate. The volume loss values determined were presented as a function of the strength and the initial hardness. Based on the results obtained, it was found that the hardened steel and ADI had comparable wear properties, while the ADI surface was strengthened probably as a result of the transition of austenite into martensite and the impact of the deformation of the graphite contained in ADI on the abrasive wear of the surface.
EN
The paper attempts to analyze distortions of cast iron and cast steel rings, after heat treatment cycles. The factors influencing distortion are: chemical composition of material, sample geometry, manufacturing process, hardenability, temperature and heat treatment method. Standard distortion tests are performed on C-ring samples. We selected a ring-model, which approximate the actual part, so that findings apply to gear rings. Because distortion depends on so many variables, this study followed strictly defined procedures. The research was started by specifying the appropriate geometry of the samples. Then, the heat treatment was conducted and samples were measured again. The obtained results allow to determine the value of the resulting distortion and their admissibility. The research will be used to evaluate the possibility of using the material to produce parts of equipment operated under extreme load conditions.
EN
This paper discusses changes in the microstructure and abrasive wear resistance of G17CrMo5-5 cast steel modified with rare earth metals (REM). The changes were assessed using scanning microscopy. The wear response was determined in the Miller test to ASTM G75. Abrasion tests were supplemented with the surface profile measurements of non-modified and modified cast steel using a Talysurf CCI optical profilometer. It was demonstrated that the modification substantially affected the microstructure of the alloy, leading to grain size reduction and changed morphology of non-metallic inclusions. The observed changes in the microstructure resulted in a three times higher impact strength (from 33 to 99 kJ/cm2) and more than two times higher resistance to cracking (from 116 to 250 MPa). The following surface parameters were computed: Sa: Arithmetic mean deviation of the surface, Sq: Root-mean-square deviation of the surface, Sp: Maximum height of the peak, Sv: Maximum depth of the valley, Sz: Ten Point Average, Ssk: Asymmetry of the surface, Sku: Kurtosis of the surface. The findings also indicated that the addition of rare earth metals had a positive effect on the abrasion behaviour of G17CrMo5-5 cast steel.
EN
In order to increase security of the country in the field of new materials and technologies and research methods were developed, patented and implemented: austenitic steel X02CrNiMoMnN21-16-5-4 with electrodes for welding of steel and high-strength bainitic steel 10GHMBA-E620T. The author developed a theoretical and technological basis for the design of marine constructional-ballistic shields, which has implemented a pilot scale and technical support. In addition, he developed an original method for testing ballistic shields and unified position to the research, which studied and co-patented.
PL
Dla wzrostu bezpieczeństwa kraju w zakresie nowych materiałów i technologii oraz metod badawczych opracowano, opatentowano i wdrożono: stal austenityczną X02CrNiMoMnN21-16-5-4 wraz z elektrodami do spawania tej stali oraz wysokowytrzymałą stal bainityczną gat. 10GHMBA-E620T. Autor opracował teoretyczne i technologiczne podstawy projektowania okrętowych osłon konstrukcyjno-balistycznych, które wdrożył w skali półtechnicznej i technicznej. Ponadto opracował oryginalną metodę badania odporności balistycznej osłon oraz zunifikowane stanowisko do badań, które przebadał i współopatentował.
EN
Among the materials used for the mill rolls, one of the main groups are materials with eutectoid primary carbides in their microstructure. The volume fraction and morphology of these carbides influent in a significant way on the tribological properties of tool materials. In the paper, the role of the primary carbides morphology on the fatigue wear of mill rolls after exploitation was presented. The role of the primary carbides morphology in the sliding wear of tool materials was also investigated. The evaluation of the sliding wear mechanism and its degree was performed by the investigation of the mill rolls surface roughness after exploitation. Whereas, the role of ledeburite cementite morphology in wear mechanism changes ware investigated by the laboratory tests. Tests were performed with the use of different loads, time, and temperature during the trials. The microcutting of counter sample material by the primary carbides from the tested samples was observed.
PL
Wśród materiałów stosowanych na walce hutnicze są takie, które w swojej mikrostrukturze zawierają również węgliki powstające w wyniku przemiany eutektycznej. Ponieważ powstają one z cieczy, nazywane są węglikami pierwszorzędowymi. Ilość oraz kształt tych węglików może istotnie wpływać na własności tribologiczne takich narzędzi. W pracy przedstawiono rolę morfologii węglików pierwotnych w zużyciu zmęczeniowym na przykładach walców hutniczych po eksploatacji. Przedstawiono również rolę węglików pierwotnych w zużyciu ściernym. Ocenę zużycia ściernego wykonano na podstawie wpływu czasu eksploatacji na chropowatość powierzchni walców pracujących w walcowni zimnej płaskowników. Natomiast rolę morfologii cementytu ledeburytycznego w zużyciu ściernym badano w warunkach testów laboratoryjnych przy stosowaniu zmiennych obciążeń pary trącej oraz temperatury pracy. Wykazano mechanizm mikroskrawania przez odsłonięte węgliki pierwszorzędowe (jako „mikroostrza”) materiału przeciwpróbki.
19
Content available remote Odlewnicze stopy żelaza o wysokiej wytrzymałości
PL
Mówiąc o wysokiej wytrzymałości materiałów, można ją zdefiniować jako taką, która zapewnia wytwarzanym elementom zastosowanie w nowoczesnych konstrukcjach, tj. lekkich i wytrzymałych. Odlewy niejednokrotnie stanowią znaczną część takich konstrukcji (nawet do 40% w pojazdach mechanicznych), a poprawa ich właściwości wytrzymałościowych w stosunku do masy lub innych cech materiałowych jest naturalną drogą rozwoju współczesnych technologii. Odkrywane są nowe materiały, ale przede wszystkim uszlachetniane są te podstawowe, takie jak żeliwo czy staliwo. Odlewnicze stopy żelaza są dużą grupą materiałów konstrukcyjnych, dlatego warto poznać kierunki rozwoju ich najznamienitszych reprezentantów. W artykule przedstawione zostały nowoczesne gatunki stopów żelaza z przykładami ciekawych zastosowań.
EN
High strength of materials can be defined as a strength that ensures their application in modern, i.e. lightweight and durable, constructions. Casts often represent a large part of such structures (up to 40% in motor vehicles), and the improvement of their strength properties in relation to weight or other material characteristics is a natural developmental process of modern technologies. New materials are being developed, but above all those basic ones, such as cast iron or cast steel, are being changed. Cast iron alloys are a large group of construction materials, therefore it is worth to know the developmental directions of their most eminent representatives. The article presents the modern types of cast iron alloys, as well as the examples of their interesting applications.
20
Content available remote Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa L20HNM
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych dwóch wytopów staliwa L20HNM o różnym składzie chemicznym i poddanych różnym procesom obróbki cieplnej. Dodatkowo przeprowadzono badania fraktograficzne przełomów udarnościowych i po próbie statycznego rozciągania. Badania wykazały znaczną różnicę we właściwościach mechanicznych w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej. Pozwoli to na optymalizację wytwarzania staliw klasy L20 oraz prawidłowy dobór technologii i parametrów spawania odlewów.
EN
The paper presents diversity of mechanical properties of L20HNM cast steel contingent on applied heat treatment. Research also includes surface analysis of fractured tensile strength and impact test specimens. Results of investigation of influence of chemical composition paired with proper heat treatment. This will optimize the preparation of L20 type cast steels and the correct choice of technology and welding parameters castings.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.