Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teaching
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Many educational institutions do not have sufficient resources to acquire expensive devices to make the dialoged and practical classes more attractive, both for students and for teachers. In view of these concerns, it is proposed a procedure that integrates PBL (Problem based Learning) and HIL (Hardware in The Loop) methods to test different dynamic systems, verify stability of the implemented control equations, or even validate useful algorithms in many areas, from basic disciplines of Exact Sciences to Technical and Engineering courses. The conception approach is presented here to justify the best possible cost-effectiveness benefits to simulate real-time systems, with financial and time reductions. The project consists of developing three prototypes (heat exchanger, electronic converter and “Beam and Ball” experiment) by means of a mathematical modeling using the Matlab / Simulink software, to embedded this model in a HIL hardware in order to simulate / diagnose the performance of such systems. These examples can be used in both practical and theoretical classes, in order to encourage students to deal with real problems in search of their solutions.
PL
Wiele instytucji edukacyjnych nie ma wystarczających srodków na zakup drogich urządzeń które uczynią prowadzone z dialogiem i zajęcia praktyczne bardziej atrakcyjnymi zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W związku z powyzszym proponuje się procedurę integrującą metody PBL (Problem based Learning) i HIL (Hardware in The Loop) w celu testowania róznych układów dynamicznych, weryfikacji stabilności zaimplementowanych równan sterowania, a nawet walidacji użytecznych algorytmów w wielu obszarach, od z podstawowych dyscyplin nauk ścisłych po kursy techniczne i inżynierskie. Przedstawione jest tutaj podejście koncepcyjne w celu uzasadnienia możliwie najlepszych korzyści w zakresie efektywnosci kosztowej symulacji systemów w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowym i czasowym. Projekt polega na opracowaniu trzech prototypów (wymiennik ciepła, przetwornik elektroniczny i eksperyment „Belka i kula”) za pomocą modelowania matematycznego z wykorzystaniem oprogramowania Matlab / Simulink, w celu osadzenia tego modelu w sprzęcie HIL w celu symulacji / zdiagnozowania działania takiego systemy. Przykłady te mozna wykorzystać zarówno na zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych, aby zachęcic uczniów do rozwiązywania rzeczywistych problemów w poszukiwaniu ich rozwiązania.
PL
W artykule przedstawiono sylwetki pierwszych powojennych profesorów Wydziału Elektrycznego PG, którzy budowali zespoły naukowe, laboratoria, struktury organizacyjne do badań i nauczania konstrukcji maszyn elektrycznych, napędów elektrycznych, techniki cyfrowej i energoelektroniki. W wyniku ich owocnej działalności, niebywałego postępu technologicznego oraz przemian organizacyjnych funkcjonowania uczelni powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.
EN
In this paper are described selected biographies of the first professors founding after the second world war the Electrical Engineering Faculty at the Gdansk University of Technology. Special concern is given to the development of laboratories, organization structures and research teams in the domain of electrical machines, electrical drives and power electronics. In result of their fruitful activity, enormous technological growth, and organization progress – the Department of Power Electronics and Electrical Machines of the Electrical and Control Engineering Faculty was created.
3
Content available Synergic use of drawings and models in teaching
EN
The drawing and the model are fundamental means of presenting a work of architecture. At present, drawings are made both by hand and digitally. Models and mock-ups are made in a similar manner. The balance between the material and virtual dimensions impacts the training of future architects. The objective of this paper is to present the results of the synergic use of traditional techniques - drawing and model-making - in teaching against a background of their evolution. The analyses and conclusions presented in the paper, formulated on the basis of the author’s teaching assignments, enabled the observation of effects of synergy, measured against educational outcomes.
PL
Rysunek i model to podstawowe sposoby prezentacji dzieła architektonicznego. Współcześnie, rysunek tworzony jest odręcznie i cyfrowo. Podobnie modele-makiety. Równowaga pomiędzy wymiarem materialnym, a wirtualnym ma wpływ na kształcenie przyszłych architektów. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów synergicznego wykorzystania tradycyjnych technik w dydaktyce: rysunku i modelu na tle ich ewolucji. Przedstawione w tekście analizy i wnioski z zadań dydaktycznych, umożliwiły wyszczególnienie efektów synergii, mierzonych względem efektów dydaktycznych.
PL
W roku 2020 Instytut Elektroenergetyki obchodzi Jubileusz 50-lecia. Instytut powstał na skutek zmiany organizacyjnej Politechniki Warszawskiej w 1970 roku, przez połączenie katedr Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Sieci i Układów Elektroenergetycznych, Elektrotermii i Techniki Świetlnej. Przypadający w roku 2020 jubileusz stanowi okazję do zaznaczenia działań i osiągnięć Instytutu w obszarze zarówno badań naukowych, jak i kształcenia. Ten artykuł prezentuje historią oraz dzień dzisiejszy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej ukazują bogactwo tradycji oraz dorobek społeczności Instytutu.
EN
In 2020, the Electrical Power Engineering Institute celebrate its 50th anniversary. The Institute was established as a result of organizational reform of Warsaw University of Technology in 1970, by merger of the Departments of Power Plants and Electrical Power Economy, Electric Power Networks and Systems, Electrical Thermal Engineering and Light Technology. The jubilee in 2020 is an opportunity to highlight the activities and achievements of Institute both in scientific research and teaching. This paper presents the history and the present day of the Electrical Power Engineering Institute of Warsaw University of Technology showing the richness of tradition and achievements of the Institute's community.
5
Content available remote The 3D printing in industrial design
EN
Industrial design is an interdisciplinary activity leading to the development of new products that can be successfully launched on the market. Generally, the term industrial design is understood as the design process leading to the determination of various features of the industrial form. For many years, design was practiced using standard techniques such as sketch, presentation drawing, technical drawing, and mockups. However, the development of additive manufacturing techniques meant that an indispensable element in the industrial design is 3D printing, which allows to quickly create a prototype, a model of the designed detail. In this paper, on the example of engineering studies in the field of industrial design, the use of 3D printing in the process of design will be shown.
PL
Wzornictwo przemysłowe to interdyscyplinarna działalność prowadząca do opracowania nowych produktów, które z powodzeniem można wprowadzić na rynek. Na ogół pod pojęciem wzornictwa przemysłowego rozumie się proces projektowania prowadzący do określenia różnych cech formy przemysłowej. Przez wiele lat projektowanie wzornicze uprawiane było z wykorzystaniem standardowych technik typu szkic, rysunek prezentacyjny, rysunek techniczny i makieta. Jednakże rozwój addytywnych technik wytwarzania sprawił, że nieodzownym elementem w projektowaniu stał się druk 3D, który pozwala szybko stworzyć prototyp, makietę, projektowany detal. W niniejszej pracy, na przykładzie inżynierskich studiów z zakresu wzornictwa przemysłowego, pokazano wykorzystanie druku 3D w procesie projektowania wzorniczego.
EN
Immersive technologies, like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Mixed Reality (MR) have undergone technical evolutions over the last few decades. Their rapid development and dynamic changes enable their effective applications in medicine, in fields like imaging, preprocedural planning, treatment, operations planning, medical students training, and active support during therapeutic and rehabilitation procedures. Within this paper, a comprehensive analysis of VR/ AR/MR application in the medical industry and education is presented. We overview and discuss our previous experience with AR/MR and 3D visual environment and MR-based imaging systems in cardiology and interventional cardiology. Our research shows that using immersive technologies users can not only visualize the heart and its structure but also obtain quantitative feedback on their location. The MR-based imaging system proposed offers better visualization to interventionists and potentially helps users understand complex operational cases. The results obtained suggest that technology using VR/AR/MR can be successfully used in the teaching process of future doctors, both in aspects related to anatomy and clinical classes. Moreover, the system proposed provides a unique opportunity to break the boundaries, interact in the learning process, and exchange experiences inside the medical community.
7
Content available Gra brył domu jednorodzinnego
PL
Świat architektury zmienia się, jest to dość oczywiste. Piękno tak potrzebne kiedyś jako warunek sine qua non istnienia działa sztuki umarło. Funkcja budująca przez ostatnie dekady kształt architektury jest dziś raczej błahym pretekstem. Kompozycja niezbędna w tworzeniu sztuki została zabita przez sztukę awangardową. Sztuka dekompozycji wdarła się natarczywie w świat architektury. Dom jednorodzinny, do którego się przyzwyczailiśmy także zmianie swój kształt. Duch ekspresjonizmu wdziera się do architektury mieszkaniowej. Nauka projektowania musi podążyć nową, nie do końca znaną drogą.
EN
The world of architecture is changing, it is quite obvious. Once so necessary as a sine qua non condition for the existence of a work of art, beauty has died. Function, which has been building the shape of architecture for decades, is a rather trivial pretext today. The composition necessary to create art has been killed by avant-garde art. The art of decomposition has pushed its way into the world of architecture. The single-family house we have become accustomed to is also changing its shape. The spirit of expressionism invades residential architecture. Design science has to follow a new, not entirely known path.
PL
W artykule przybliżono sylwetkę prof. dr hab. inż. Arkadiusza Puchały – pioniera rozwoju teorii i metod badań problemów dynamiki maszyn i układów elektromechanicznych w Polsce. Opisano jego działalność naukową i dydaktyczną na politechnikach w Gliwicach i Częstochowie oraz na AGH w Krakowie. Wspominając profesora nie zapomniano o jego wkładzie w rozwój przemysłu. Przedstawiono również życie rodzinne, zainteresowania oraz etos pracy przedwcześnie zmarłego, wybitnego mieszkańca Katowic Piotrowic.
EN
This paper presents a teaching case of a Blended Learning (BL) approach that was applied to a course on Method Engineering (ME) intended for graduate Business Informatics (BIS) students. The main reason for transforming a Master course on ME from traditional to blended is to take advantage of combining frontal instruction with e-learning based instruction and at the same time reducing lecturers' workload in times of increasing student numbers in BIS and Computer Science (CS) areas. The BL approach consists of three parts, as it consists of the introduction of computer-supported peer assessment, interactive e-lectures, and digital examination. The approach has been reflected upon by course lecturers themselves and it was evaluated through two separate student surveys, from which a variety of positive outcomes can be deduced. Increased generation of feedback, an increase in student motivation, and improved understanding of the course content are three of these outcomes that stand out. On top of student related advantages, especially the BL parts concerning peer assessment and digital examination reduce teaching load. These findings are informative for both education researchers and instructors who are interested in embedding BL in BIS or CS education.
EN
Nowadays, the architectural installation is used in the study of architectural issues. The content of the article comprises a case study modeling and simulation of the E3 architectural installation. And also, the use of architectural installation as a didactic tool in experiencing real space.
PL
Współcześnie, instalacja architektoniczna wykorzystywana jest w badaniach zagadnień architektonicznych. Treść artykułu zawiera studium przypadku modelowania i symulacji instalacji architektonicznej E3. A także wykorzystania instalacji architektonicznej jako narzędzia dydaktycznego w doświadczaniu przestrzeni rzeczywistej.
PL
W artykule scharakteryzowano pojęcie komunikacji dydaktycznej oraz zweryfikowano przebieg procesu nauczania wybranych dyscyplin rekreacji wodnej, tj.: pływania (na poziomie techniki standardowej), manewrowania żaglówką w obrębie manewrów prostych oraz podstaw nurkowania. Jednocześnie dokonano przeglądu badań zarówno w obrębie eksperymentów prowadzonych w zakresie metod nauczania tych dyscyplin pod kątem skuteczności nauczania, jak i bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz sposobów porozumiewania się w wodzie, na wodzie i pod wodą. Komunikacja dydaktyczna pomiędzy nauczycielem a uczniem w odmiennym środowisku ze względu na jego specyfikę jest utrudniona. Dodatkowo nauczanie umiejętności na wodzie, w wodzie czy pod wodą wymaga zachowania i przestrzegania restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Brak gotowości ucznia do działania w odmiennym środowisku wodnym u podłoża, którego leżą lęk lub strach, może zakłócać lub nawet uniemożliwiać komunikację dydaktyczną. W konsekwencji spada skuteczność nauczania. Celem pracy jest wskazanie nowatorskich form przekazu informacji dydaktycznej, które umożliwią trwałą zmianę zachowania ucznia szczególnie podczas działania w sytuacji trudnej – na wodzie, w wodzie i pod wodą. Istnieją przesłanki by sądzić, że natychmiastowa werbalna informacja oraz uwypuklenie w niej funkcji metajęzykowej podniesie jakość i efektywność procesu nauczania czynności ruchowych w odmiennym środowisku wodnym.
EN
This paper describes the concept of didactic communication and verifies the course of teaching selected disciplines of water based recreation, i.e. swimming (at the standard technique level), handling a sailing boat whilst undertaking simple manoeuvres, and the basics of diving. At the same time, research in the area of experiments conducted in the field of teaching methods of these disciplines was reviewed in terms of teaching effectiveness, as well as the health and safety of the participants, and ways of communicating while in, on and under the water. Communication between an instructor and a student in any environment which is different from the norm, is difficult owing to its specificity. Additionally, teaching skills on, in or under water requires strict observance of safety rules. Lack of student's readiness to act in a different water environment, be that based on anxiety or fear, may interfere with or, even prevent didactic communication. Consequently, the effectiveness of teaching decreases. The aim of this work is to search for innovative forms of information transfer that will enable a permanent change in the student's behaviour, especially when acting in a difficult environment – on the water, in the water and under the water. There are premises to believe that immediate verbal instruction and emphasising the metalinguistic function in it should improve the quality and effectiveness of the process of teaching activities in various water based environments.
PL
Opisano nauczanie technologii przemysłowych realizowane na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pokazano zastosowanie technik przyrostowych do wytwarzania prototypów różnych produktów, w tym modeli odlewniczych i rdzennic do przygotowywania form piaskowych.
EN
The teaching of industrial technologies at the Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland was described. The using of additive manufacturing for the prototyping of various products, including foundry models and core boxes for the preparation of sand molds, was shown.
PL
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych , to pełna nazwa dość specyficznego zawodu, który należy do grupy zawodów regulowanych, tzn. takich na którego wykonywanie potrzebne są zezwolenia lub spełnienie określonych wymogów prawnych. Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada za sprawy związane z przewozem towarów niebezpiecznych, a co za tym idzie powinna wykazywać się również ogólną wiedzą z zakresu transportu i logistyki.
EN
Advisor for safety in the transport of dangerous goods it is full name of a rather specific profession, which belongs to a group of regulated professions, i.e. those for which authorization or fulfillment of specified legal requirements are needed. The person working in this position is responsible for matters related to transport of dangerous goods and consequently should also show general knowledge in the field of transport and logistics.
EN
This paper addresses the problem of using functional programming (FP) languages for research and educational purposes. In order to identify the problems associated with the use of FP languages such as Erlang, an experiment consisting of two surveys was performed. The first survey was anonymous and aimed at establishing whether the participants prefer object-oriented or functional coding. The second one was a survey made after the students finished an Erlang course. The results of these two surveys demonstrate that functional programming is underrated with no apparent reasons. Possible steps to address this problem are suggested.
PL
W niniejszej pracy jako podstawę przyjęto ramy kompetencji BIM opracowane w Wielkiej Brytanii. Opracowanie brytyjskie stanowi pewien wzorzec do przygotowania programów, szkoleń na różnych poziomach kompetencji. Nie może być jednak zastosowany w Polsce ponieważ w naszym kraju brakuje stosownych standardów i procedur.
EN
In this work, the BIM competence framework developed in Great Britain was adopted as the basis. The British study is a pattern for preparing programs and training at various levels of competence. However, it cannot be applied in Poland because there are no relevant standards and procedures in our country.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis działalności Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów, w którego działaniach wykorzystywane są nowoczesne narzędzia pracy zdalnej. Dzięki takiemu podejściu, możliwe staje się wyeliminowanie niedogodnień, z którymi borykano się stosując standardowe, starsze podejście do realizacji zadań projektowych w jednostkach badawczo-rozwojowych. Podane przykłady ilustrują, w jaki sposób powszechny obecnie dostęp do sieci internetowej służy poprawie sposobu prowadzenia projektu, rozliczania go, a także integracji pomiędzy poszczególnymi członkami grup zadaniowych, które występują w ramach projektu. Ponadto, ukazano możliwości prowadzenia edukacji za pośrednictwem serwisów internetowych, gdzie wiedzę przekazuje się w sposób rzetelny, ale jednocześnie łatwy do przyswojenia.
EN
Present article describes activities and projects conducted by Vehicles Designers Scientific Circle in a manner of use remote work tools. First sections concern of already finished projects – designing two vehicles – one driven by electric motor and the other powered by compressed air. Both cars were built in May 2016 and participated in international competitions, correspondingly Shell Eco-marathon Le Mans and Aventics Pneumobile. Next paragraph shows difficulties that occur when students try to do tasks like an employee – first and most important issue is the lack of time to attend to a meeting with your team for designing purposes. There are several more problems, which can be solved by using modern remote applications, such as Google Drive, Facebook or YouTube. Use of Google Drive reduces time needed for managing all files of the project, from 3d geometry files, to spreadsheets for lifetime of the project and finance overview. When using Facebook, communication is almost instant, so project team members can actually react just in time for changes or any delays in implementation of the ideas of the project. On YouTube, there are posted videos, which explain basic processes of manufacturing. Thanks to free access and wide range, posted videos can achieve many people around the country, and even world, and give them a chance to learn how manufacturing looks like.
PL
W artykule została omówiona rola technologii informacyjnych w życiu człowieka, miejscu, które one zajmują obecnie w procesie kształcenia, jaki maja wpływ na współczesne środowisko edukacyjne oraz została rozpatrzona kwestia możliwości wsparcia procesu kształcenia przy pomocy komputerów.
EN
Article is devoted to introduction of information technologies in human life, to the place which they take at the moment in educational process and what influence of information technologies on the modern educational environment, and also the question of a possibility of computers in respect of assistance to training is brought up.
19
Content available A comprehensive aproach to teaching mobile robotics
EN
Mobile robotics can be an interesting subject for many students in a variety of engineering science fields. It builds a bridge between the pure theoretical digital world and the real, open environment. Several research results show that learning mobile robotics gives not only the ability to control certain types of robots but also develop many science-related atributes, technical and social skills. On the other hand, programming mobile robots is hard, and without a good guide, students are likely to lose their inspiration. For this purpose, we decided to develop a set of four exercises showing mobile robotics in the accessible and comprehensive way. The tasks were prepared for two types of wheeled robots: first equipped with a webcam, and second with sonar range finders. Both robots run using the ROS framework, as we find it the most popular robotics tool. The exercises are also designed considering the limited budget of educational institutions. Finally, guides for the tasks described in this paper have been shared on-line with the robotics community.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.