Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 246

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  legal regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The article presents the legal framework of periodic control systems of individual heating devices in the Federal Republic of Germany, the Czech Republic and Switzerland. The scope of periodic inspections carried out in considered countries, the persons responsible for performing them, the method of data acquisition and administrative bodies responsible for supervising the fulfillment of the obligation, as well as the sanctions for law violations related to small heat sources operation in the residential sector were discussed.
PL
Przedmiotem artykułu jest izolacyjność cieplna podłóg w budynkach z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor przedstawia przepisy prawne w zakresie jakości cieplnej elementów obudowy budynków, a następnie omawia izolacyjność cieplną podłóg na gruncie oraz izolacyjność cieplną podłóg na stropach.
EN
The subject of the article is thermal insulation of floors in buildings, taking into account the requirements entered into force in January 1, 2021. The author presents the legal regulations regarding the thermal quality of building envelope elements, and then discusses the thermal insulation of floors on the ground and thermal insulation of floors on ceilings.
EN
A systematic increase in the demand for mineral raw materials combined with the difficulty of obtaining them from primary sources, made it necessary to use secondary ones including mineral waste. The effectiveness of the management of mineral waste stored in landfills and from current production depends on many factors. The most important ones include the legal regulations of this activity and the technical and organizational determinants of deposit exploitation, processing, and refining of minerals. The paper analyzes the current waste (including mining waste) management regulations. The technological discrepancies in these regulations, as well as missing or inaccurate classifications, were demonstrated. The interchangeable use of notions: mining/mine and extractive/extraction is a primary source of problems. It also has to be noted that accompanying and joint minerals are not defined in appropriate legislation. Attention was also paid to the omission of important issues in these regulations, e.g. product structure, construction of anthropogenic deposits, etc. It was emphasized and demonstrated with examples that the comprehensive and rational exploitation of mineral deposits, combined with processing and refining of mineral raw materials is an effective way of using mineral waste. The obtained results allowed for formulating proposals regarding legal provisions regulating waste management and the recommendation of technical and organizational solutions for the activities of mining, processing, and refining of mineral raw materials.
PL
Systematyczny wzrost zapotrzebowania na surowce mineralne spowodował, wobec trudności z ich pozyskaniem ze źródeł naturalnych, konieczność wykorzystania odpadów mineralnych. Efektywność zagospodarowania odpadów mineralnych nagromadzonych w przeszłości na składowiskach oraz pochodzących z bieżącej produkcji zależy od wielu czynników. Szczególny wpływ wywierają uregulowania prawne tej działalności oraz czynniki techniczno-organizacyjne eksploatacji złóż, przeróbki i przetwórstwa kopalin. W artykule przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi. Wykazano występujące w tych przepisach rozbieżności technologiczne, brak lub nieadekwatność klasyfikacji. Podstawowym źródłem problemów jest wymienne używanie pojęć: górniczy/górnictwo i wydobywcze/wydobycie. Brakuje również w odpowiednich ustawach odpowiedników pojęć: kopaliny towarzyszące oraz równoległe. Zwrócono też uwagę na pominięcie w tych przepisach istotnych zagadnień, np. struktury produktów, budowy złóż antropogenicznych itp. Podkreślono i wykazano na przykładach, że skutecznym sposobem wykorzystania odpadów mineralnych jest kompleksowa i racjonalna eksploatacja złóż kopalin, w powiązaniu z procesami przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych. W podsumowaniu sformułowano propozycje i postulaty dotyczące przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami, a także upowszechnienie rozwiązań techniczno-organizacyjnych procesów wydobycia, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych.
PL
Mikrozanieczyszczenia organiczne to szeroka grupa związków chemicznych stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żywych. Zalicza się do niej między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), różnego rodzaju farmaceutyki i trihalometany (THM). Wiele z nich charakteryzuje wysoka toksyczność oraz odporność na biodegradację. Aktualnie substancje te stanowią problem w większości państw Wspólnoty Europejskiej, ze względu na powszechne występowanie w wodach przeznaczonych do spożycia oraz ściekach, w tym ściekach oczyszczonych. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, iż stosowane obecnie metody uzdatniania wody i ścieków nie gwarantują ich całkowitego usunięcia. Świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie środowiska związkami organicznymi o niskich stężeniach, skutkuje podjęciem działań mających na celu poprawę pogarszającej się jakości wód. W związku z tym powstały akty prawne, zarówno europejskie jak i krajowe, które regulują stan jakościowo-ilościowy wód i ścieków. Przepisy te ustalają rodzaj i dopuszczalne stężenia mikrozanieczyszczeń w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ściekach oczyszczonych. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące dopuszczalne stężenia mikrozanieczyszczeń organicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia, to Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 330 z 5.12.1998, s. 32) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). W przypadku ścieków oczyszczonych, są to Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135, 30.5.1991, s. 40) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
EN
Organic micropollutants are a wide group of chemical compounds that can be a serious threat to health and lives of living organisms. The group contains compound like polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), polychlorinated biphenyls (PCB), farmaceuticals and trihalomethanes (THM). Many of them are toxic and nonbiodegradable. These substances are a problem in many of the european countries because of their presence in drinking water and treated wastewater. The reason behind that may be the fact that conventional methods of water and wastewater treatment does not guarantee their complete removal. Awareness of the danger that comes with contamination of natural environment with the low concentrations of organic compounds, results in taking actions in order to improve the water quality. Therefore national and european regulations were created to help establish the right water and wastewater quality. They contain the type and acceptable concentration of each compound in drinking water and treated wastewater. The current regulation concerning concentrations of organic micropollutants in drinking water are Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32) and Regulation of the Minister of Health of 7 December 2017 on the quality of water intended for human consumption (Dz.U. 2017 poz. 2294). In case of wastewater it is Council Directive of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment (91/271/EEC) (Dz.U. L 135, 30.5.1991, p.40) and Regulation of the Minister of Marine Economy and Inland Navigation of 12 July 2019 on substances particularly harmful to the aquatic environment and conditions to be met when introducing sewage into waters or into the ground, as well as when discharging rainwater or snowmelt into waters or into water equipment (Dz.U. 2019 poz. 1311).
PL
Jakie są rezultaty postępowania w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku stosowania odpadów do rekultywacji wyrobisk? W artykule analizuję pierwsze rozstrzygnięcia organów odwoławczych.
PL
Wyroby alkoholowe w różnych formach są obecne w naszym życiu przy wielu okazjach. Gdy celebrujemy sukcesy, przeżywamy porażki czy spotykamy się z rodziną bądź przyjaciółmi. Spożycie alkoholu jest przywilejem osób pełnoletnich, a jego nadużycie, w zależności od okoliczności spożycia lub stopnia nadużycia, może wiązać się z bardziej lub mniej poważnymi konsekwencjami. Szczególnie negatywne skutki wiążą się ze spożyciem alkoholu w czasie pracy.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [12]. Przewidują one większe wsparcie dla prac związanych ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej, zwiększają wysokość premii termomodernizacyjnej w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz likwidują zależność poziomu wsparcia od kwoty kredytu i oszczędności energii. Wysokim wsparciem objęto realizację remontów komunalnych budynków mieszkalnych należących do gmin, w postaci 50 lub 60% premii remontowej, a także zwiększono dostępność premii kompensacyjnej.
EN
The article discusses the most important changes introduced by the amendment Act on supporting thermo-modernization and renovations. The introduced changes provide support for works related to strengthening the external walls in buildings made in large-panel technology, increase the amount of thermo-modernization bonus in the case of using renewable energy sources and eliminate dependence of the support level on the loan amount and energy savings. The implementation of municipal repairs of residential buildings belonging to municipalities is highly supported. The availability of a compensation bonus is increased.
8
PL
Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebini (Małopolska) przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
EN
Fires in landfills on the postindustrial areas at Zgierz and at Trzebinia, Poland, were presented. The legal status of waste storage and reasons of the fires were performed. The effects of release of large amts. of harmful substances produced by the incineration of municipal and hazardous waste to the atmosphere, soil and water were also studied.
PL
Omówiono najważniejsze właściwości substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz aktualny stan prawny dający możliwość ich identyfikacji. Przedstawiono również założenia nowej wytycznej w realizacji strategii wobec tych substancji.
EN
A review, with 34 refs., of endocrine disrupting substances and methods for their effective identification in the environment.
10
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
11
Content available remote Nowe składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce
PL
Przedstawiono konieczność budowy dwóch składowisk odpadów promieniotwórczych (powierzchniowego dla odpadów nisko- i średnio- aktywnych oraz głębokiego dla odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego). Przedstawiono podstawy prawne i założenia techniczne składowisk oraz prawdopodobne lokalizacje.
EN
A review, with 8 refs., of nuclear energy legal acts and the prospects for construction of a nuclear power plant in Poland, with particular emphasis on the location and techn. assumptions of radioactive waste repositories.
PL
Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ochronie środowiska. Omówiono rodzaje platform pomiarowych do oznaczania czynników wpływających na jakość powietrza.
EN
A review with 46 ref., of legal aspects regarding classification and the possibility of using unmanned aerial vehicles for environmental research. Types of measuring platforms used to study factors affecting air quality were shown.
PL
11 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), który ma na celu dostosowanie się do zielonej przyszłości i wzmocnienie konkurencyjności Unii Europejskiej. Priorytetem tego planu jest ochrona środowiska i nowe prawa konsumenckie, tak aby zrównoważone produkty stały się normą we wszystkich krajach członkowskich. Działania komisji UE zmierzają w kierunku gospodarki efektywnie przekształcającej odpady w pełnowartościowe surowce wtórne. Działania, które planuje podjąć UE są bardzo ważne, ze względu na zagrożenia wynikające z nadmiernej produkcji odpadów, w tym opakowaniowych. Powodują one dewastacje środowiska naturalnego i wpływają negatywnie na organizmy żywe, w tym zdrowie i życie człowieka. Ciągły wzrost konsumpcji pociąga za sobą rosnącą produkcję, co z kolei skutkuje coraz większą masą wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Każdy ich rodzaj wymaga odrębnego, specyficznego sposobu przetwarzania. Dlatego też odzysk surowców opakowaniowych oraz procesy efektywnego przekształcania w pełnowartościowy substrat to ważny temat. Dotyczy on zarówno opakowań wytworzonych z papieru i tektury, jak i tworzyw sztucznych, szkła, metali. W artykule zaprezentowano funkcjonowanie systemu recyklingu papieru w Polsce, w porównaniu z pozostałymi surowcami opakowaniowymi. Przestawiono procesy przetwarzania różnych frakcji surowców oraz problemy, jakie występują podczas przetwarzania opakowań. Ukazano, jakie problemy powodują różnego rodzaju dodatki stosowane w produkcji opakowań z papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych podczas procesu odzysku surowca. Często są one niezbędne podczas przetwarzania, w celu uzyskania odpowiedniego materiału, np. plastyfikatory, stabilizatory, substancje nadające funkcje barierowe. Równie często są to jedynie elementy poprawiające estetykę, a tym samym wpływające na marketing produktu, tj. nadruki, dodatkowe kolorowe etykiety. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie planów UE w zakresie poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, w tym możliwości ustanowienia zharmonizowanego na poziomie unijnym modelu selektywnego zbierania odpadów i ich oznakowania, aby ograniczyć do minimum wywóz odpadów z UE oraz rozwiązać problem nielegalnego przemieszczania odpadów.
EN
The European Commission, in 11th March 2020 received a new plan of action for the circular economy, which should adapt the economy for a green future and strengthen the competitiveness of the European Union. The priority of this plan is environmental protection and new consumer law, so that sustainable products will become the standard in all member states of the European Union. The activities of the EU commission lead up to economy, which effectively transform waste into valuable recycled material. The activities which are planned to be taken by the EU are extremely important because of the risks of excessive production of packaging waste. They cause devastation of the natural environment and have a negative impact on living organisms, including human health and life. The continuous increase of consumption cause higher production, which results in greater masses of packaging waste. Each type of packaging waste requires a different and specific processing. Therefore, the recovery of packaging materials and the processes of effective transformation into a valuable product is an important topic. It applies to packaging made of paper and cardboard but also to plastics, glass and metals. Therefore, in this document it is presented how the paper recycling system is currently operating in Poland in comparison to other packaging materials. The processing of various fractions of materials and the problems that occur during the process are presented. The research presents how various types of applied additives for paper, glass, metal and plastic packaging cause problems during the recovery process. They are often necessary during processing of materials in order to obtain a suitable product, e.g. plasticizers, stabilizers or substances that provide barrier functions. But equally often those are only elements improving the aesthetics and thus affect product marketing, i.e. prints, additional colorful labels. The goal of this research is to present EU plans to improve the functioning of the packaging waste management system, including the possibility of establishing a harmonized at the Union level selective waste collection model and waste labeling so as to minimize EU waste exports and solve the problem of illegal waste relocating.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych ochrony powietrza obowiązujących w Polce oraz krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem uciążliwości odorowej. Pozwala zauważyć, jak trudno jest ten problem jednoznacznie określić w prawie. Praca obejmuje akty prawne, ustalenia (konsultacje społeczne), akty wykonawcze w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej dotyczące ochrony powietrza ze szczególnym uwzględnieniem uciążliwości odorowej. W pracy powołano się na dyrektywy Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego, decyzje Rady Europejskiej, w których zostały określone prawa w zakresie jakości powietrza i zarządzania jakością powietrza, a także akty prawne, ustalenia, wytyczne, decyzje odpowiednich organów zajmujących się tematyką ochrony powietrza w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Porównując przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, krajach Unii i w Polsce można wywnioskować, iż Unia Europejska nie wyznacza konkretnych, jednolitych przepisów dotyczących uciążliwości odorowej, czyli ustawy czy rozporządzenia, które dotyczyłoby typowo tego problemu. Powstały dyrektywy dotyczące emisji do powietrza. Unia Europejska pozwoliła, aby na szczeblu lokalnym (czyli każde Państwo UE według przez siebie przeprowadzonych badań, analiz) kraje dostosowały przepisy samodzielnie.
EN
The purpose of the article is to present the legal aspects of air protection in force in Poland and European Union countries with particular emphasis on odor nuisance. It lets you see how difficult it is to clearly define this problem in law. The work includes legal acts, arrangements (public consultations), executive acts in Poland and European Union countries regarding air protection, with particular emphasis on odor nuisance. The work refers to European Union directives, European Parliament directives, European Council decisions which set out the rights in the field of air quality and air quality management, as well as legal acts, findings, guidelines, and decisions of relevant bodies dealing with air protection in selected European Union countries and in Poland. Comparing the provisions in force in the European Union, EU countries and in Poland, it can be concluded that the European Union does not set specific, uniform provisions regarding odor nuisance, i.e. a law or regulation that would typically address this problem. Directives on air emissions have been created. The European Union has allowed countries to adapt the rules themselves at local level (i.e. each EU country according to their own research, analyzes).
PL
W artykule przedstawiono zarys problematyki elektroenergetycznych inwestycji sieciowych oraz ogólną charakterystykę tego procesu w obszarze formalnoprawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Przedstawiono analizę przyczyn niedostosowania istniejących rozwiązań prawnych do specyfiki inwestycji liniowych. Ponadto omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska. Wskazano na konieczność stosowania rozwiązań, które maksymalnie ograniczają ingerencję inwestycji w środowisko przyrodnicze.
EN
Presented is a draft of the electric power grid investments issue as well as the general characteristics of this process in the formal and legal area. Discussed is the domestic legislation concerning preparation and realization of network investments. Presented is an analysis of causes of the existing legal solutions maladjustment to the specific character of investments in power lines. Moreover, described are domestic legal regulations concerning environmental protection. Indicated is the necessity to apply solutions which reduce the investments' environmental impact to a maximum.
16
Content available remote Proces inwestycyjny w Warszawie na przykładzie wybranych inwestycji drogowych
PL
Proces inwestycyjny realizowany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie przedstawiono na przykładzie dwóch inwestycji drogowych w Warszawie: przebudowie ulicy Głębockiej oraz ulicy Wybrzeże Helskie. Wymienione zostały wszystkie decyzje administracyjne jakie uzyskał inwestor w trakcie realizacji całego procesu inwestycyjnego. Na przykładzie ulicy Głębockiej opisano problemy jakie inwestor napotkał w trakcie budowy z realizacją zapisów decyzji administracyjnych pozyskanych w fazie przygotowania inwestycji.
EN
Investment process carried out by the Municipal Road Investments Management Board in Warsaw has been presented on the example of two road projects in Warsaw: the reconstruction of Głębocka Street and Wybrzeże Helskie Street. All administrative decisions obtained by the investor during the whole investment process are listed. On the example of Głębocka Street, the problems encountered by the investor during the construction process with the implementation of the provisions of administrative decisions obtained during the investment preparation phase were described.
PL
Omawiane w artykule akty prawne i normatywne dotyczą zakresu odpowiedzialności za instalacje dźwigowe w Polsce w odniesieniu do prawa europejskiego. Omówione zostały najważniejsze ustawy, rozporządzenia oraz normy związane z projektowaniem, budową tych instalacji i eksploatacją wind w obiektach budowlanych. Opisano również dotychczasowe podejście do implementacji takich instalacji w pionowych wyrobiskach górniczych w aspekcie prawa górniczego i geologicznego. Wskazano jeden z kierunków, w jakim należy podążać w pracy naukowo-badawczej, aby doprowadzić do zmniejszenia energochłonności urządzeń dźwigowych oraz poddano pod dyskusję potrzebę zmian aktów prawnych dotyczących zabudowy tych urządzeń w szybach górniczych.
PL
Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne wytyczne prawne obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek wspólnoty państw, w tym także na rynek krajowy.
PL
29 października 2018 roku został przyjęty System Zarządzania Rozwojem Polski. Projektowane są w jego wykonaniu nowe regulacje (akty) planistyczne. System, jak i założenia regulacji, zawierają istotne luki i zagrożenia dla działalności geologczno-górniczej, wykorzystywania zasobów mineralnych kraju i surowców wtórnych (złoża antropogeniczne).
PL
Sytuacja przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wydobywania kopalin, jest niezwykle trudna. Realizacja dużego projektu górniczego, licząc od złożenia pierwszego wniosku w sprawie, na rozpoczęciu wydobycia w skali przemysłowej kończąc, może zająć kilkanaście lat, spośród których większość zajmują procedury uzyskiwania wymaganych decyzji i innych rozstrzygnięć. W międzyczasie zmianom może ulec stan prawny. Niektóre spory wszczęte w ubiegłym stuleciu nie zakończyły się do dzisiaj. Podważa to zaufanie do państwa i koliduje z zasadą pewności inwestowania.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.