Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wstrząs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego wpływu obciążeń dynamicznych skał w rejonie wyrobiska korytarzowego, wywołanych wstrząsem górotworu. Ocenę zmian zachodzących w rejonie wyrobiska wykonano przy użyciu anizotropowego modelu ubiquitous joint. Przeprowadzona symulacja komputerowa obejmowała dwa zasadnicze etapy: symulację statyczną – obejmująca ocenę stanu zniszczenia struktury skalnej w rejonie wykonanego wyrobiska korytarzowego oraz symulację dynamiczną – obejmującą analizę dodatkowego obciążenia górotworu otaczającego wyrobisko i jego obudowę w wyniku wystąpienia wstrząsu. Jak wykazały przeprowadzone obliczenia numeryczne wzrost obciążeń wywołany wstrząsem górotworu spowodował istotne zwiększenie zasięgu stref zniszczeń w górotworze oraz deformacje konturu wyrobiska.
EN
The paper presents results of numerical modeling of the effects of dynamic loads in an area of a mine working resulted from a rockmass shock. The assessment of changes affecting the working area has been evaluated with use of an anisotropic ubiquitous joint model. Computer simulation covered two main stages: static simulation, which includes assessment of the destruction state of rock structure in the surroundings of the mine working, and dynamic simulation that includes additional loads of the rockmass, which surrounds the working and its support in the result of the shock. Conducted numerical calculations demonstrated that increased loads resulted from a rockmass shock results in significant increase of destructions in the rockmass and increased deformations of the working profile.
PL
Zagrożenie tąpaniami należy od wielu lat do najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych, występujących w polskim górnictwie. Wielkość tego zagrożenia uzależniona jest od warunków prowadzenia działalności górniczej - zarówno naturalnych, jak głębokość zalegania złoża czy występowanie zaburzeń geologicznych, a także górniczych - wynikających z dokonanej wcześniej eksploatacji, zastosowanej technologii lub koordynacji robót. W latach 2014-2015 zagrożenie tąpaniami występowało w 22 z 30 czynnych kopalń węgla kamiennego oraz we wszystkich trzech kopalniach rud miedzi, a wspomnieć należy również o aktywności sejsmicznej generowanej odkrywkową eksploatacją węgla brunatnego. O tym, że jest to nadal zagrożenie realne, świadczy występowanie w latach 2013 - 2015 tąpnięć, w wyniku których pracownicy zatrudnieni pod ziemią ulegli wypadkom, w tym śmiertelnym. W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące rejestrowanych w latach 1980-2015 wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych, zaistniałych tąpnięć oraz towarzyszących im wypadków, w korespondencji z uzyskanym wydobyciem. Omówiono wykorzystywane w podziemnych zakładach górniczych metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami, jak również stosowane środki profilaktyki aktywnej i pasywnej, obejmującej już fazę projektowania eksploatacji górniczej lub poprzez działania organizacyjne stosowane w fazie prowadzenia eksploatacji. Integralną część artykułu stanowi opis niektórych działań organów nadzoru górniczego w celu ograniczenia zagrożenia tąpaniami w zakładach górniczych. Przedstawiono wnioski zespołu doradczo-opiniodawczego powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do analizy niektórych zagadnień związanych ze wstrząsem o energii 4x109 J i tąpnięciem, zaistniałym w dniu 18 kwietnia 2015 r. w KHW S.A. KWK „Wujek" w Katowicach Ruch „Śląsk". We wnioskach artykułu przedstawiono podstawowe kierunki działań zmierzających do dalszej poprawy w zakresie rozpoznania i zwalczania zagrożenia tąpaniami w przyszłości.
EN
For many years rock burst hazard has been among the most dangerous natural hazards encountered in Polish mining industry. This hazard's size depends on the conditions in which mining operations take place - may they be natural, like the deposit's depth or existing geological fault, or mining-related - resulting from previous extraction, technology used or the coordination of works. In 2014 rock burst hazard occurred in 22 out of 30 active hard coal mines and in all three copper ore mines. The fact that this is still a real threat is evidenced by the rock bursts that occurred between 2013 and 2015 and resulted in accidents, including fatal ones among underground workers. This paper presents statistical data of high-energy seismic tremors, rock bursts and accidents accompanying them in relation to the level of extraction recorded between 1980 and 2015. It discusses the methods for assessing rock burst hazard used in underground mines as well as active and passive preventive measures applied either in the design phase of mining operations, or used as organizational actions in the extraction phase. An integral part of the paper is the description of some of the mining supervision authorities' actions that have been taken in order to reduce the risk of rock burst hazard in mines. Furthermore, it presents the conclusions of the advisory-consultative panel appointed by the President of the State Mining Authority to examine certain issues related to the high-energy tremor of 4x109 J magnitude and the rock burst which occurred on 18 April 2015 in KHW SA „Wujek" hard coal mine in Katowice. This paper concludes with the description of the basic lines of action to be taken for further improvement of the identification of and prevention from rock burst hazard in the future.
PL
W artykule zaprezentowana została aktualna postać punktowa charakterystyki „tąpaniowo-energetycznej”, wyznaczona na podstawie archiwalnych danych dotyczących wstrząsów i tąpnięć zarejestrowanych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) w latach 1999-2013. Punktowa charakterystyka „tąpaniowo-energetyczna” w całej pracy interpretowana jest jako warunkowe, średnie prawdopodobieństwo tąpnięcia P(T|E≥E1) , gdzie warunek stanowi wystąpienie wstrząsu o energii E większej od pewnej przyjętej wartości energii E1, natomiast średnie, ponieważ jest to wartość średnia zmiennej losowej i podkreśla to symbol kreski nad tą zmienną. W pracy zaprezentowano charakterystyki dla okresów pięcioletnich oraz dziesięcioletnich, których graficzna postać przedstawia zmienną w czasie zależność pomiędzy liczbą wstrząsów a liczbą tąpnięć.
EN
This paper presents the current version of point rockburst-energy characteristics, defined on the basis of the archival tremors and rockburst data registered in the Upper Silesian Coal Basin (GZW) during 1999-2013. In this paper, point rockburst-energy characteristics are interpreted as the conditional, average probability of rockburst, where the occurrence with energy tremor E, larger than the assumed value of energy, is the condition, average because it is an average value of a random variable and it is highlighted with a line symbol under this variable. The paper presents rockburst-energy characteristics for periods of five and ten years, which present a time-changed relationship between the number of tremors and the number of rockburst in graphical form.
PL
Prowadzona przez kopalnię „Ziemowit" eksploatacja pokładu 209 w bloku D generuje aktywność sejsmiczną, która okresowo jest wysoka (rejestrowane wstrząsy o energii rzędu 104J, 105 J), szczególnie podczas przechodzenia ścian w rejonach eksploatacji w pokładach nadległych, tj. 207, 206/1 i 205/4 odległych odpowiednio o około 110, 220 i 280 m od pokładu 209. Do analizy wybrano okres od 3 do 30 stycznia 2013 r. Określano możliwości stosowania metody tomografii pasywnej do identyfikacji stref potencjalnego zagrożenia sejsmicznego oraz śledzenia zmian pola prędkości wraz z przesuwającym się frontem wydobywczym w dwutygodniowych oknach czasowych z krokiem jednego tygodnia.
EN
Mining operations conducted by „Ziemowit" mine in seam 209 of block D generates seismic activity, which is periodically high (recorded shock with energy in the range of I04 J, 105 J), especially when the longwalls pass through areas in which mining operations are running in overlying seams, i.e. 207, 206/1 and 205/4 distant respectively by about 110, 220 and 280 m from seam 209. The period from 3 to 30 January 2013 was selected for the analysis. The applicability of the method of passive tomography to identify areas of potential seismic hazard was determined and the tracing of changes in the velocity field together with the advance of exploitation front within an two-week time windows with a one-week step.
EN
The paper presents the basic achievements of many years of scientific work of Professor Cholewicki on: load bearing capacity and deformability of the vertical joints in large panel buildings, the calculation methodology of shear walls, the impact of floor integrating character in the horizontal transfer interactions, the efficiency of the shear connections in composite precast concrete structures, design concepts skeletal precast RC structures in accidental situation (progressive collapse) and the principles of design and diagnosis of buildings subjected to paraseismic soil tremors in mining areas.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe osiągnięcia wieloletniej pracy naukowej Profesora Cholewickiego w zakresie: nośności i odkształcalności złączy pionowych w budynkach wielkopłytowych, metodyki obliczeniowej ścian usztywniających, wpływu integrującego charakteru tarczy stropowej w przenoszeniu oddziaływań poziomych, efektywności zespolenia w prefabrykowanych konstrukcjach typu beton-beton, koncepcji projektowania szkieletowych konstrukcji żelbetowych z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji wyjątkowej (katastrofy postępującej) oraz zasad projektowania i diagnozowania budynków poddanych oddziaływaniom wstrząsów parasejsmicznych na terenach górniczych.
PL
Kopalniane obserwacje sejsmologiczne prowadzi się w celu określania stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami, ale ze względu na liczbę i konfigurację sieci stanowisk sejsmologicznych ocena ta odnosiła się bardziej do rejonów eksploatacji, a nie do poszczególnych wyrobisk czy ścian eksploatacyjnych. Wykorzystując możliwości ścianowego (oddziałowego) systemu obserwacji sejsmologicznej dla rejonu ściany 6 w pokładzie 510, nie tylko poprawiono jakość rejestracji wstrząsów górotworu, ale także stało się możliwe wykorzystywanie do oceny stanu zagrożenia sejsmicznego ścianowej tomografii pasywnej, analizy zmian współczynnika b rozkładu Gutenberga-Richtera, parametru prędkości drgań PPV oraz parametrów źródła sejsmicznego.
EN
Mine seismological observations are carried out to determine the risk of shocks and rock bursts, but because of the number and configuration of the network of seismological stations the assessment referred more to the regions of mining operations, and not to the individual workings or active longwalls. Taking advantage of the longwall (sectional) seismological observation system for the area of longwall 6 in seam 510, not only the quality of registration of rockmass shocks was improved, but also it was made possible to use it for the assessment of the seismic hazard condition of longwall passive tomography, analysis of changes of b coefficient of Gutenberg-Richter distribution of vibration velocity parameter /PPV/ and parameters of a seismic source.
PL
Z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne współpracują służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednostki te udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kwalifikowana pierwsza pomoc to czynności podejmowane przez ratownika wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ratownik może wykonywać następujące czynności: prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego, tamować krwotoki zewnętrzne i opatrywać rany, unieruchamiać złamania i podejrzenia złamań kości oraz zwichnięć, stosować ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzić wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, stosować tlenoterapię bierną, ewakuować z miejsca zdarzenia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, udzielić wsparcia psychicznego osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzić wstępną segregację medyczną. W sytuacji, gdy na miejscu zdarzenia są jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownicy ze służb współpracujących z systemem wykonują działania ratownicze wynikające ze specyfiki służby oraz stanowią pomoc i wsparcie w wykonywaniu medycznych działań ratowniczych przez ratowników z jednostek systemu. Szanse przeżycia poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała zależą od czasu, w którym zostanie im udzielona pomoc. Usystematyzowanie oceny poszkodowanego "od głowy do stóp" i poprawna znajomość procedur ratowniczych gwarantuje, że udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników w istotny sposób wpływa na szanse przeżycia poszkodowanego. Bardzo ważnym aspektem w działaniach ratowniczych jest współpraca wszystkich ratowników oraz współpraca pomiędzy służbami ratowniczymi, ponieważ wiele czynności należy wykonywać równocześnie. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym ma na celu ustalenie kolejności działania ratowników w chwili przybycia na miejsce zdarzenia do momentu przekazania meldunku Kierującemu Działaniem Ratowniczym (KDR). Podział zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy między poszczególnych ratowników ma wpływ na sprawność wykonywania procedur ratowniczych, czyli czas, w jakim osobie poszkodowanej zostanie udzielona niezbędna pomoc. Udzielając pomocy poszkodowanemu, należy pamiętać o tym, że wszystkie działania ratownicze powinny być ukierunkowane na jak najszybsze udzielenie pomocy poszkodowanemu, a czynności ratujące życie mają pierwszeństwo przed czynnościami ratującymi zdrowie. Dobra znajomość procedur ratowniczych i ciągłe ćwiczenia mają wpływ na jakość i szybkość działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto ratownicy znający dobrze procedury ratownicze będą działać spokojnie i zdecydowanie. Taki sposób postępowania wpływa na dobre samopoczucie poszkodowanego i jest ważnym elementem wsparcia psychicznego.
EN
Emergency Medical Services (EMS) are supported by other services which were created by government to help people in dire need. These services provide treatment to those in need of urgent medical care. Acute medical care (or professional first aid) is a set of actions performed by paramedic to save those in danger. Paramedic is entitled to following: perform cardiopulmonary resuscitation (CPR) with or without equipment, with oxygen administration due to Automated External Defibrillator's (AED) indications, stop internal haemorrhages, treat wounds, manage fractures or dislocations, protect against hypothermia and overheating, provide preliminary anti shock treatment by placing the casualty in the proper position, provide thermal protection of casualties, use passive oxygen administration, evacuate people in need of urgent medical care, provide mental support for casualties, conduct preliminary medical selection. In a situation when both EMS and supportive services arrive on the spot the latter perform their assigned duties as well as they assist EMS rescuers' actions. The speed of rescue operation is crucial for the survival of casualties with severe injuries. Structured patients evaluation and thorough knowledge of rescue procedures can guarantee that acute medical care has crucial influence on casualty.s survival chances. The rescuers' cooperation as well as the emergency services cooperation is very important aspect in rescue operations because some actions are done simultaneously. The tactic sequence in medical rescue aims at establishing the order of actions performed by paramedics from the moment they arrive on the spot until they report back to Chief Rescue Coordinator. Assignment of acute medical care duties influences efficiency of rescue procedures, meaning the time in which casualty is given help. When dealing with first aid one has to bear in mind that all rescue actions must provide help as fast as possible and life saving procedures are prior to health saving procedures. Vast knowledge of rescue procedures and constant drills influence acute medical care actions. quality and speed. What is more paramedics who know rescue procedures very well, will act calmly and decisively. Such behaviour affects casualty.s well-being and is an important aspect of mental support.
PL
Przedstawiono modele dyskretne do wyznaczenia efektów wstrząsu schronu wykopowego. Zagadnienie wstrząsu potraktowano jako efekt dynamicznej interakcji budowli zagłębionej w ośrodku gruntowym, wywołany działaniem powietrznej fali uderzeniowej. Rozwiązanie problemu wymaga uwzględnienia efektów falowych w niejednorodnym ośrodku gruntowym, wywołujących ruch unoszenia obiektu i wyznaczenia drgań konstrukcji w warunkach współdziałania z przyległym ośrodkiem.
EN
A discrete model to determine the effects of discrete shock underground shelter was presented in the paper. The shock problem was treated as an effect of dynamic interaction of structures embedded in the ground medium caused by the action of air shock wave. Solving the problem requires the inclusion of wave effects in an inhomogeneous ground medium, causing movement of drift of the object and determine the vibration of the structure in terms of interaction with the adjacent ground medium.
9
Content available remote Drgania w budynkach - podstawowe parametry, metody oceny
PL
Zagrożenie tąpaniami i wstrząsami sejsmicznymi w kopalniach głębinowych są jednym z najtrudniejszych zagadnień do prognozowania zdarzenia i podejmowania działań profilaktycznych. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym z zagrożeniami tymi mamy do czynienia w większości czynnych kopalń. Rozeznanie stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami sejsmicznymi przed frontem eksploatacji ścian węglowych wiąże się ze stosowaniem technik pomiarowych, które dają informacje z odpowiednim wyprzedzeniem czasowo-przestrzennym. Jedną z metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami, dostęnych i zastosowanych w KWK 'Piast' jest opracowany przez firmę NSA Engineering system sejsmicznej tomografii komputerowej typu 'ROCK VISION 3DTM'
EN
The rock burst and seismic shock hazards in deep underground mines present are among the most difficult problems for making prognostication of an event and undertaking precautionary measures. We deal with those hazars in a majority of the operated mines in the Upper Silesian Coal Area. The recognition of the hazard condition of rock burst and seismic shocks ashead of the longwall mining extraction lines (ribs) is connected with the application of survey techniques which provide the required information in advance, in therms of time and distance. One of the methods of assessment of rock burst hazard condition, available and applied by 'PIAST' Coliery is the NSA Engineering System of Computer-aided seismic tomography of 'ROCK VISION 3DTM' type.
11
Content available remote Kryteria szkodliwości drgań parasejsmicznych
PL
Przedstawiono skale określające stopień niszczącego działania drgań na budynki oraz uwagi dotyczące metodyki pomiarów drgań sejsmicznych.
EN
In this paper shows procedure of paraseismic measurements for ground vibrations. Scale estimatingof destructiveness for ground vibrations to be discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.