Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  panel building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an outline of the concept of Ambient Assisted Living that facilitates the daily functioning of elderly people living in panel buildings erected in the years 1970–1985. It describes the main assumptions of the concept and existing programs to support its implementation. The paper also contains characteristics and percentage share of the most popular building panel systems used in the construction process of residential buildings in Poland. Additionally, selected facilities for the elderly people in flats as well as the possibility of remodelling them for the installation of proposed bathroom environment, are presented.
PL
W artykule przedstawiono zarys koncepcji „życia wspieranego przez otoczenie” ułatwiającej codzienne funkcjonowanie osobom starszym w obiektach wzniesionych w technologii budownictwa wielkopłytowego zrealizowanego w latach 1970–1985. Opisane zostały główne założenia koncepcji, dotychczasowe oraz programy wspierające jej wdrożenie. Artkuł zawiera także charakterystykę i procentowy udział w budownictwie najbardziej popularnych systemów wielkopłytowych, w jakich wznoszone były budynki mieszkalne w Polsce. Dodatkowo przedstawione zostały wybrane udogodnienia dla osób starszych w mieszkaniach, polegające na zastosowaniu innowacyjnego kompleksowego panelu łazienkowego i możliwości przebudowy mieszkania w tym celu.
2
Content available remote Thermal comfort of the individual flats of multi-family panel building
EN
The paper presents the results of the annual computational simulations conducted for the W70 panel building. The calculations were carried out in the Design Builder program which allows preparing the simulation of the building envelope as well as the separate parts of the building interior. It is very rare to considerate the requirements connected to the overheating effect in the panel buildings. This issue is closely related to the thermal comfort in the building, especially during the summer months. Based on the conducted simulations, authors indicated the influence of building orientation, individual flat location and thermal insulation on the thermal comfort in the different flats of prefabricated panel building.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych dla budynku wielkopłytowego wzniesionego w systemie W70. Symulacje wykonano w programie Design Builder, który pozwala symulować obudowę budynku, a także poszczególne części wnętrza budynku. Problematyka przegrzania pomieszczeń jest bardzo rzadko analizowana w przypadku budynków wielkopłytowych. Problem ten jest ściśle związany z komfortem cieplnym budynku, szczególnie w miesiącach letnich. W oparciu o przeprowadzone symulacje autorzy określili wpływ termomodernizacji oraz orientacji poszczególnych mieszkań w budynku wielkopłytowym na komfort cieplny.
3
Content available remote Measurements of the thermal comfort in the W70 panel building
EN
It is estimated that about 4 million flats in Poland are made of prefabricated elements in different systems. Moreover, at present more than 10 million Poles live in system buildings. Despite the commonness of those buildings the analyses of the microclimate of the interior space are very rare. The paper presents the results of the thermal comfort measurements conducted in different flats of multi-family panel building made in W70 system. It appears there is a problem with the overheating effect during the summer months in all parts of the building.
PL
Szacuje się, że w Polsce około 4 milionów mieszkań wykonanych jest w technologi wielkiej płyty w różnych systemach. Co więcej, obecnie ponad 10 milionów Polaków mieszka w budynkach systemowych. Pomimo powszechności tychże budynków analizy mikroklimatu wnętrz jest bardzo rzadkie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów komfortu cieplnego przeprowadzonych w różnych mieszkaniach wielorodzinnego budynku wzniesionego w systemie W70. Okazuje się, że we wszystkich analizowanych mieszkaniach występuje problem przegrzania w miesiącach letnich.
PL
Na przykładzie zrealizowanego w latach 90 osiedla w lubelskiej dzielnicy Felin w niniejszym artykule przedstawiona została problematyka architektoniczna i budowlana osiedli wykonanych w technologii wielkopłytowej. Przedstawione zostały przykłady rewitalizacji podobnych obiektów gdzie przy zastosowaniu stosunkowo prostych rozwiązań można osiągnąć efekt wizualny przypominający współczesne realizacje. Ma to na celu wskazanie możliwości jakimi dysponuje obecna technika oraz jakie korzyści mogą płynąć z realizacji kreatywnych pomysłów architektów, tak estetycznych jak i funkcjonalnych. Celem jest zwrócenie uwagi na rozwiązania, które miałyby szansę zostać wykorzystane na terenie osiedla Felin w Lublinie tym samym poprawiając standard mieszkań. Na przykładzie zabudowań Spółdzielni Mieszkaniowej Felin autorzy pragną również wyszczególnić przeprowadzone dotychczas działania oraz zestawić je z podobnymi realizowanymi na innych obszarach. Poprzez wyszczególnienie najbardziej uciążliwych usterek i braków chcą oni ukazać realia mieszkalnictwa na osiedlu wybudowanym w tej właśnie technologii. Artykuł wskazuje na potrzebę dalszych działań modernizacyjnych zarówno w zakresie termomodernizacji, wymiany izolacji, stolarki okiennej oraz przekształceń terenów zielonych.
EN
This article presents construction-related problems faced in 1990s by a housing estate in Felin District. By presenting various architects whose professional activities focused to some extent on revitalizing panel buildings, the authors of this paper would like to prove that by applying low-budget solutions it is possible to produce such effects that would meet modern society's expectations and demands. The authors focus both on architectural aspects and modern building technologies that can improve the abovementioned problems. Moreover, they pay particular attention to solutions that could be applied in the case of the estate in Felin. By providing examples of premises located in this district, the authors of this article focus not only on modernization opportunities for panel buildings but also on their current condition and problems occurring in such premises. By emphasizing the most serious defect and the lack of social, technical, and aesthetic nature of the structures in question, this paper presents the reality of living in panel buildings. Hence, the authors provide examples of modernization projects that have already been carried out and that are planned to be launched both in Poland and abroad. This aims at presenting both the potential of modern technology and benefits that may accrue from implementing ideas put forward by creative architects.
PL
Przedstawiono proces prostowania 11-kondygnacyjnego budynku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia przekazywania obciążenia z podnośników na ściany budynku. Zaprezentowano dwa sposoby przekazywania obciążenia: tradycyjny polegający na wykorzystaniu docisku, oraz nowatorski, z wykorzystaniem sił tarcia. Nowatorski sposób został przebadany w warunkach laboratoryjnych. W artykule przywołano wybrane wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające poprawność przyjętego sposobu postępowania.
EN
This paper presents a process of rectification of an 11-storey vertically deflected residential building. Particular emphasis is placed on the problem of transferring load from the jack on the building’s walls. Two methods of load transfer are presented. The first one – rather traditional – by concentrated resistance and the second – more innovative – with the use of friction. The second manner was tested in laboratory conditions. The test results confirm the correctness of the applied procedure.
6
Content available Wielka płyta na styku żelaznej kurtyny
PL
W niniejszym artykule podjęta została problematyka powstania i rozwoju budownictwa wielkopłytowego w odniesieniu do argumentów ideologicznych. Ten splot uwarunkowań sprawił, że przetrwało ono blisko cztery dziesięciolecia. W niektórych krajach wielka płyta stała się wręcz ikoną nowoczesnego mieszkalnictwa. Wszystko to pozwala nam dziś spojrzeć na nią nie tylko w świetle niedoskonałego pod względem architektonicznym tworzywa.
EN
This article brings up problems of raising and development of panel housing in reference to ideological arguments. Such coincidence caused, that it has been lasting for 40 years. In some countries panel housing has become an icon of modern housing. Today we can look at these problems not only in the light of architecturally imperfect fabric.
PL
Przedstawiono teoretyczne modele identyfikacji przyczyn powstawania uszkodzeń w złączach ścian ZWO w budynkach wielkopłytowych. Z analizy tych modeli wynika, że jest możliwa identyfikacja przyczyny powstawania uszkodzeń wyłącznie na podstawie ich morfologii, a w konsekwencji - wykonanie właściwych napraw bez konieczności wykonywania badań odkrywkowych.
EN
The paper presents theoretical models for the identification of the causes of damage to the joints in the prefabricated walls ZWO of panel buildings. An analysis of those models proves that it is possible to identify the causes of damage exclusively by visual assessment of their morphology, to undertake the suitable repair work without the necessity of carrying out in situ examination in the buildings.
8
Content available remote Basic reconstruction aspects of flat roofs on panel buildings
EN
This paper deals with basic aspects relating to reconstructions of flat roofs covering panel buildings in the Czech Republic. Panel buildings were built all over Europe mainly in the second part of the twentieth century. Most of these buildings occur in central and eastern Europe and their bad state requires reconstruction. Especially their energy consumption characteristics are insufficient and therefore most of these buildings have been recently thermally insulated and reconstructed. This paper describes typical flat roof fabrics, development of building thermal protection requirements and possibilities of reconstruction.
PL
W artykule poruszono podstawowe aspekty rekonstrukcji płaskich stropodachów zastosowanych w budynkach płytowych w Republice Czeskiej. Budynki płytowe wznoszono w całej Europie, głównie w drugiej połowie XX w. Większość tych budynków znajduje się w Centralnej i Wschodniej Europie, są one często w złym stanie i wymagają rekonstrukcji. Szczególnie niezadowalająca jest ich charakterystyka cieplna i z tego powodu większość z nich została ostatnio ocieplona i zrekonstruowana. W artykule opisano typową strukturę stropodachów, rozwój wymagań cieplnych i możliwości rekonstrukcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.