Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura komunikacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule opisano kwestie związane z mrozoodpornością i wodoszczelnością betonu. Przedstawiono Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz wymagania, jakie powinien spełniać trwały beton drogowy.
EN
The article describes the issues related to the frost resistance and water resistance of concrete. The General Technical Specifications as well as requirements that should be met by durable road concrete are presented.
PL
Konstrukcje przepustów były budowane od czasu, gdy zaczęły powstawać pierwsze drogi i linie kolejowe. Budowane były w różnym okresie i z różnych materiałów, dlatego też mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością konstrukcyjną tych obiektów.
3
Content available remote Szczelne przesłony z grodzic stalowych
PL
W infrastrukturze komunikacyjnej grodzice stalowe są w szerokim zakresie wykorzystywane w ramach budowy i przebudowy wielu obiektów – od przyczółków obiektów mostowych, przez stabilizację nasypów drogowych i kolejowych po budowę parkingów podziemnych. Obserwuje się również wzrost ich zastosowania w działaniach mających na celu ochronę środowiska, np. przy budowie składowisk odpadów czy innych obiektach, gdzie wymagane jest skuteczne wygrodzenie zanieczyszczonych gruntów. W wielu z tych zastosowań oprócz funkcji oporowych pełnią one funkcje szczelnych przesłon. Fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w zwyczajowym nazewnictwie, gdzie jako pochodną ich funkcji określa się konstrukcje z grodzic stalowych mianem ścianki szczelnej. Szeroka gama dostępnych profili o modułach od 400 do 800 mm (1600 mm dla elementów sparowanych), niezwykle korzystny wskaźnik ciężaru na metr kwadratowy oraz trwałość i jakość wykonania sprawiają, że w wielu przypadkach stanowią niedoścignione rozwiązanie pod względem kosztów wykonania i długoletniej eksploatacji, będąc kluczowym elementem ścieżki zrównoważonego rozwoju.
PL
Technologia BIM coraz częściej pojawia się w procesach budowlanych i projektowych w naszym kraju. Czy jest to tylko chwilowy zachwyt nad nowością, czy może stanie się ona obowiązującym standardem? Jakich nowych kompetencji będzie przez nią wymagać rynek od inżynierów i projektantów? Jakie są perspektywy rozwoju technologii BIM w naszym kraju? Oto, co powiedzieli eksperci z branży na temat technologii BIM.
PL
Na temat wykorzystania technologii BIM w infrastrukturze komunikacyjnej, stopnia zaawansowania wdrożenia BIM w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także na temat aktualnych działań Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii w rozmowie z Marleną Machurą mówi Piotr Dudek, wiceprezes STP.
EN
Background: Current supply chains, which in fact constitute full ecosystems of product trade, change in an invariably dynamic way, requiring permanent supervision and control of the goods flowing through them. One of the aspects enabling constant development of the entire logistics infrastructure is the use of the solutions of the Physical Internet, both in terms of modular transport units and real-time planning and information exchange, as well as properly designed communication infrastructure. The aim of the article is to present a concept of solutions for the application of the principles of the Physical Internet in logistics processes of various specificity. Methods: The results of research carried out in the years 2012-2018 within the framework of research and development projects and literature studies reveal that the extent to which the basic principles of the Physical Internet are applied is unsatisfactory. Based on these results, factors directly influencing the possibility of applying the Physical Internet in a comprehensive manner, taking into consideration the specificity of various types of supply chains and networks, were selected and collated. Results: The results of the Authors' research on the possibility of applying the principles of the Physical Internet include suggestions of solutions, which are the result of design work, aimed not only at popularising the concept of the Physical Internet, but above all at optimisation activities in logistics processes of various specificity and reach. Individual design solutions served as the methodology for verifying the comprehensiveness of the application of the principles of the Physical Internet in economic practice. Conclusions: In spite of numerous and up-to-date literature references, the analysis of the application of the principles of the Physical Internet still has not been clearly defined. This hinders its application in the economic practice of enterprises. The article focuses on presenting dedicated solutions for individual pillars of the Physical Internet. Further research should be oriented at attempts to integrate the solutions for all the pillars of the Physical Internet.
PL
Wstęp: Obecne łańcuchy dostaw, a właściwie możemy mówić o pełnych ekosystemach obrotu produktami zmieniają się w sposób niezmiernie dynamiczny, wymagający stałego nadzoru i kontroli towarów w nich przepływających. Jednym z aspektów umożliwiających stały rozwój całej infrastruktury logistycznej jest wykorzystanie rozwiązań z zakresu Fizycznego Internetu, zarówno w ujęciu modularnych jednostek transportowych, planowania i wymiany informacji w czasie rzeczywistym, czy też prawidłowo zaprojektowanej infrastruktury komunikacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań zastosowania założeń Fizycznego Internetu w procesach logistycznych o różnej specyfice. Metody: Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2018 w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania podstawowych założeń Fizycznego Internetu. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia czynników wpływających bezpośrednio na możliwość zastosowania Fizycznego Internetu w sposób kompleksowy, uwzględniający specyfikę różnych rodzajów łańcuchów i sieci dostaw. Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań nad możliwością zastosowania założeń Fizycznego Internetu są propozycję rozwiązań, będące wynikami prac projektowych, które mają na celu nie tylko rozpowszechnienie koncepcji Fizycznego Internetu, ale przede wszystkim działania optymalizacyjne w procesach logistycznych o różnej specyfice i zasięgu. Poszczególne rozwiązania projektowe posłużyły jako metodologia weryfikacji kompleksowości zastosowania założeń Fizycznego Internetu w praktyce gospodarczej. Wnioski: Analiza zastosowania założeń Fizycznego Internetu pomimo licznych i aktualnych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych filarów Fizycznego Internetu. Kierunkiem dalszych badań powinna być próba integracji rozwiązań dla wszystkich filarów Fizycznego Internetu.
PL
Ze względu na budowę i przebudowę infrastruktury komunikacyjnej w Polsce (drogi kołowe i kolejowe) zrealizowano, i w dalszym ciągu buduje się, wiele obiektów inżynierskich w technologii gruntowo-powłokowej. Brak wcześniejszej tradycji, niekonwencjonalne przeznaczenie tych obiektów oraz brak odpowiednich zaleceń projektowania, budowy i utrzymania sprawia, że obiekty te budowane są według projektów indywidualnych. Jak uczy nas praktyka ostatnich lat, zdaniem autora referatu, rozwiązania projektowe i sposób budowy, który wymaga specjalistycznego podejścia, powoduje nierzadko problemy utrzymaniowe tych konstrukcji w trakcie eksploatacji. Wynika to m.in. z pomijania istotnych czynników wynikających z warunków eksploatacji tych obiektów, m.in. zjawiska zmęczenia, zarówno konstrukcyjnej powłoki stalowej z blach falistych, jak również ośrodka gruntowego.
EN
Due to construction and reconstruction of the communication infrastructure in Poland (roads and railways), many engineering facilities have been built and are still built in the ground and membrane technology. Lack of previous tradition, unconventional purpose of these facilities and lack of appropriate recommendations regarding the design, construction and maintenance means that these facilities are built according to individual projects. As the practice of recent years teaches us, according to the author of the article, design solutions and constructions methods which require a specialized approach, often cause maintenance problems with these constructions during their exploitation. This results, among other things, from omission of significant factors resulting from operating conditions of these facilities, including the fatigue phenomena, both of the constructional steel coating made of corrugated sheets as well as of the ground centre.
PL
Przy obserwowanym obecnie intensywnym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju i związanej z nim konieczności budowy dużej liczby obiektów inżynierskich coraz większą uwagę zwraca się na optymalizację technologii ich wykonania. Dotyczy to zarówno budowy obiektów w ciągu dróg kołowych, jak i linii kolejowych. W tym celu nieodzowne staje się wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych, mających na celu przyspieszenie robót budowlanych, przez w tym przypadku stosowanie technologii bez wykopowych No-Dig. W artykule zwrócono uwagę na konieczność opracowania ujednoliconych wytycznych projektowania i budowy obiektów inżynierskich w infrastrukturze komunikacyjnej realizowanych w technologii No-Dig, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby zagadnienia dotyczące tych obiektów.
EN
With the currently observed intensive development of transport infrastructure in our country and the related need to build a large number of engineering structures, more and more attention is paid to optimizing these structures. This applies to the construction of roads as well as railways structures. For this purpose, it becomes necessary to use the latest technology to speed up the construction, in this case by the use of trenchless No-Dig technologies. The article highlighted the need to develop harmonized design and construction guidelines for engineering structures in the No-Dig technologies, which clearly organize issues related with these objects.
PL
W artykule omówiono zagadnienie nowoczesnych i tanich rozwiązań w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wzrostu wymagań co do jakości nawierzchni drogowych przy niedoborze środków na realizację inwestycji na drogach samorządowych.
11
Content available Trzy kontrakty Budimeksu na budowę S7
PL
Budowa drogi ekspresowej S7 jest jednym z elementów tworzenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski. Ten szlak komunikacyjny jest szczególnie istotny dla rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, niemniej realizacja S7 pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach – regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Budimex SA jako wykonawca istotnych odcinków trasy znacząco się do tego przyczyni.
EN
The construction of the Expressway S7 is one of the elements of building the modern Polish transportation system. This transport route is vital for the economic development of the Warmia-Mazury region, however the construction of the S7 will allow achieving measurable benefits at all levels – regional, national, and international. Budimex SA as the contractor on significant segments of the route will largely contribute to this.
PL
Droga ekspresowa S7 stanowi jeden z ważniejszych elementów polskiej infrastruktury drogowej oraz sieci tras europejskich (E77). Jako 720-kilometrowy ciąg komunikacyjny Gdańsk – Warszawa – Rabka łączy aglomeracje gdańską, warszawską i krakowską. Wybudowanie dalszego ciągu drogi ekspresowej S7 do Elbląga będzie kontynuacją południowej obwodnicy Gdańska i połączeniem już zrealizowanych odcinków dróg ekspresowych S7 i S22.
EN
The S7 expressway is one of the most important elements of the Polish road infrastructure and system of European routes (E77). As a 720-km route from Gdańsk through Warsaw to Rabka, it connects the Gdańsk, Warsaw and Kraków metropolitan areas. The construction of the further part of the S7 expressway to Elbląg will be a continuation of the southern ring of Gdańsk, and it will connect the already completed sections of S7 and S22 expressways.
PL
Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej uwzględnia zagadnienia związane z ekologią. Z tego powodu nieodzowna staje się realizacja wielu przejść dla zwierząt pod lub nad budowanymi drogami kołowymi i liniami kolejowymi. Dotyczy to również prac przy modernizacji dróg komunikacyjnych. Z uwagi na złożoność tych obiektów pod względem technicznych rozwiązań funkcjonalnych, jak też interdyscyplinarność tego zagadnienia konieczne jest, zdaniem autorów, wydanie odpowiednich Zaleceń do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi obiektami.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates.
14
Content available Kto zbuduje tunel pod Lubniem?
PL
Prace nad rozpoczęciem realizacji budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Lubień – Rabka-Zdrój trwają w najlepsze. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wybrała wykonawców odcinków Skomielna Biała – Chabówka i Lubień – Naprawa. Oferty na budowę odcinka tunelowego S7 Kraków – Rabka-Zdrój, pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą, złożyło sześć firm.
EN
The preparatory work for the construction of Expressway S7 Kraków - Lubień - Rabka-Zdrój is well advanced. The General Directorate of National Roads and Motorways has chosen contractors for the sections Skomielna Biała - Chabówka and Lubień - Naprawa. Six companies submitted their proposals for the construction of the tunnel section of S7 Kraków - Rabka-Zdrój between Naprawa and Skomielna Biała.
15
PL
Nowa droga ekspresowa S5 połączy Dolny Śląsk z północną częścią Polski, a autostradę A4 z autostradą A2. Ułatwi także transport dalekobieżny (zarówno osobowy, jak i towarowy) i odciąży sieć dróg lokalnych.
16
Content available Autostrada A1 od Strykowa do Tuszyna ukończona
PL
Odcinek autostrady A1 od Strykowa do Tuszyna (w tym odcinek od węzła Łódź Północ do węzła Łódź Południe) stanowi kontynuację strategicznej trasy, która przez Katowice, Łódź i Gdańsk połączy południe Polski (i Europy) z polskim wybrzeżem. 40-kilometrowy odcinek został przekazany do ruchu 1 lipca 2016 r. – przed terminem wynikającym z umowy.
EN
The section of the A1 motorway from Stryków to Tuszyn (including the section from the Łódź Północ interchange to the Łódź Południe interchange) is a continuation of the strategic route passing through Katowice, Łódź and Gdańsk to connect the south of Poland (and Europe) with the Polish coast. The 40-km section was put into operation on 01 July 2016.
17
Content available A4 przejezdna na całym przebiegu
PL
20 lipca 2016 r. oddano do użytku odcinek autostrady A4 Rzeszów – Jarosław, pomiędzy węzłem Rzeszów Wschód (A4/S19) i Jarosław Zachód (A4/DK94). Ten ponad 41-kilometrowy fragment stanowił ostatnie brakujące ogniwo autostrady łączącej wschód z zachodem Polski. Tym samym najdłuższa w kraju, bo licząca 672 km, autostrada jest już przejezdna na całym przebiegu.
EN
The Rzeszów-Jarosław section of the A4 motorway between the Rzeszów Wschód (A4/S19) interchange and Jarosław Zachód interchange (A4/DK94) was put into operation on 20 July 2016. That 41-km-plus fragment was the last missing link of the motorway connecting the eastern and western part of Poland.
18
Content available remote Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule dokonano przeglądu aktualnego zakresu wykorzystania pali prefabrykowanych w polskim budownictwie komunikacyjnym. Omówiono współczesne zastosowania pali drewnianych, stalowych i żelbetowych w szeroko rozumianych obiektach mostowych. Najszerszy zakres stosowania mają obecnie żelbetowe pale prefabrykowane pogrążane metodą wbijania przy użyciu młotów hydraulicznych. Są one wykorzystywane w obiektach komunikacyjnych niezależnie od ich skali: od ekranów akustycznych, słupów sieci trakcyjnej masztów po największe obiekty mostowe przez Wisłę i Odrę zbudowane w ostatnich latach w Polsce. Zwiększeniu zakresu stosowania pali prefabrykowanych towarzyszy intensywny rozwój metod badań pali związany bezpośrednio z implementacją Eurokodów, w tym Eurokodu 7.
EN
The paper presents an overview of the current applications of the precast pile technology in Poland’s transport infrastructure. The contemporary methods of applications of timber, steel and reinforced concrete piles in bridge structures are discussed. It appears that currently the widest scope of applications have precast reinforced concrete piles driven with pile drivers with hydraulic hammers. They are driven for smaller engineering structures, such as acoustic screens and masts of traction power network as well as the largest bridges over the Vistula and Oder erected in Poland over the recent years. The growth in the precast pile technology applications is accompanied by extensive development of efficient design methods and pile capacity monitoring, directly related to the implementation of Eurocodes, in particular Eurocode 7.
19
Content available remote Integracja transportu miejskiego i kolejowego w aglomeracjach
PL
Nowe inwestycje w aglomeracjach, zaplanowane do realizacji przez PKP PLK sprawią, że uda się powiązać kolej z dworcami i infrastrukturą komunikacyjną miasta, a dzięki krótkim czasom przejazdu – stworzyć realną alternatywę dla samochodu. Wśród najważniejszych projektów znajdują się m.in.: modernizacja linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w centrum Łodzi czy rozbudowa do czterech torów trasy średnicowej w Krakowie. Pierwsze prace mogą ruszyć już w przyszłym roku.
PL
W latach 2007-2013 nastąpił znaczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta Kielce. Zostały wówczas zainicjowane działania mające na celu poprawę jakości i sprawności transportu miejskiego. Działania te stanowiły nadrzędny cel wdrażanego projektu „Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. Program ten realizowany w ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wydatnie przyczynił się do poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej stolicy województwa świętokrzyskiego. Eskalacja usług w lokalnym transporcie zbiorowym to również efektywniejsza obsługa intensywnie urbanizujących się obszarów miasta i rejonów przyległych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istotnych dokonań poszczególnych etapów programu.
EN
In the years of 2007-2013 we could observe notable development of communication infrastructure in Kielce. There were new initiatives started in order to improve the quality and efficiency of the city transport. Those were also the main purposes of the project “Development of the System of Public Transport in the Kielce Metropolitan Area”. Project where implementing in the frame of the third Priority Axis “Province Centers of Growth” within the Eastern Europe Development Operation Program 2007-2013 and had a great impact in improving the functioning of public transport in the main city of the Świetokrzyskie region. This article presents important achievements of each stages of the project implementation.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.