Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport autobusowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This study is aimed at improving the methods of carriage of passengers by urban transport to improve its reliability and efficiency. It can be achieved by forming back-up bus routes within the existing regular route network for servicing mass passenger-flows. This study theoretically substantiates the impact of back-up bus routes inthe current regular route network on the reliability and efficiency of the transport process. Mathematical models of reservation of regular route network and the assessment of the reliability of passenger transport using different reservation schemes are suggested. Methodological recommendations on the formation of passenger traffic on back-up bus routes and cost reduction on its maintenance, by managing the route speed depending on the loading of the city road network, have been developed. Technical and economic evaluation was conducted to the developed methodological toolkit.
2
Content available remote Transport autobusowy na Malcie
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia organizacji transportu autobusowego na Malcie. Przedstawione zostały także informacje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej oraz komunikacji indywidualnej. Zamieszczono informacje statystyczne oraz techniczne odnoszące się do rozwiązań organizacyjnych i eksploatacyjnych. Przedstawiona została flota przewoźnika - Malta Public Transport oraz zamieszczone informacje dotyczące obsługiwanych tras. Artykuł został zilustrowany mapami oraz fotografiami. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika ze stanem komunikacji publicznej - autobusowej - na Malcie.
EN
The article discusses the issues of bus transport in Malta. There was also presented information on the development of road infrastructure and individual transport. Statistical and technical information relating to organizational and operational solutions has been provided. There are present the fleet of the carrier - Malta Public Transport and the information on the routes served. The article has been illustrated with maps and photographs. The aim of the article is to familiarize the readers with the state of public bus transport in Malta.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie flotą autobusów. Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku jest dla firm transportowych priorytetem. Nie jest jednak możliwe bez świadczenia wysokiej jakości usług, sprawnej komunikacji, redukcji kosztów i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie te obszary muszą być wspomagane przez system informatyczny. W artykule przedstawiono wymagania jakie musi spełnić taki system oraz zaproponowano jego koncepcję. Szczególny nacisk położono na aspekt bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
EN
Paper discusses a project of a system to support bus fleet management. Such a system is necessary to keep high position on market. A lack of complex solution available made us to design a new safe system from scratch. The paper analyses the transport firms needs and defines system functionality necessary to support efficiently a fleet of buses. The design is focused on IT system security and reliability.
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój pozamiejskiego transportu autobusowego w Polsce w latach 1989-2015. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczbie i strukturze przedsiębiorstw działających na rynku przewozów autobusowych, w wielkościach realizowanych przewozów, liczbie i długości linii komunikacyjnych, a także zmiany w ilostanie taboru i realizowanej pracy eksploatacyjnej. Obok statystycznego obrazu pozamiejskiego transportu autobusowego w artykule przedstawiono ewolucję przepisów regulujących funkcjonowanie pozamiejskiego transportu autobusowego i zachodzące przemiany w strukturze rynku pozamiejskich przewozów autobusowych w latach 1989- 2015.
EN
This article describes the development of extra-urban bus transport in Poland in 1989- 2015. The characteristics includes changes in the number and structure of enterprises operating on the bus transport market, in the volumes of transports carried out, the number and length of transport lines, as well as changes in the number of rolling stock and ongoing operational work. In addition to the statistical picture of the extra-urban bus transport, the article presents the evolution of the regulations governing the operation of extra-urban bus transport and the changes taking place in the structure of the extra-urban bus transport market in 1989-2015.
PL
Transport publiczny ma kluczowe znaczenie dla mobilności w mieście. Powinien być wydajny i ekologiczny. W artykule przedstawiono przegląd najefektywniejszych systemów miejskiego transportu publicznego na świecie. Prowadzona od wielu lat modernizacja systemu transportu miejskiego w Krakowie, polegająca między innymi na ciągłym unowocześnianiu floty autobusów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA oraz Mobilis group Sp. z o.o. Kraków, przyczynia się do ciągłej poprawy usług przewozowych oraz wzrostu ekologiczności taboru. Opisane w artykule wyniki badań nad emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza powodowaną przez flotę autobusów komunikacji miejskiej w latach 2010–2015 wskazują na ciągłą redukcję ilości emitowanych z autobusów zanieczyszczeń, co wpływa na poprawę złej jakości powietrza w Krakowie.
EN
Public transport is crucial for urban mobility. It should be efficient and eco-friendly. This article presents an overview of the most effective urban public transport systems in the world, including the Krakow’s public transport. Upgrading of the urban transport system in Krakow which has been carried for many years is based on the continuous modernization of the fleet of buses belonging to the Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA (Municipal Transport Company) and Mobilis group Sp. z o.o. Krakow, contributes with the continuous improvement of transport services and the growth of the environmental performance of the rolling stock. Described in this article the results of research on dust-gas emissions into the air caused by a fleet of public transport buses in the period 2010–2015, show continuous reduction in the quantity of emitted with buses of pollution, resulted with improvement of the air quality in Krakow which still is considered as poor.
PL
W artykule zaprezentowano system Bus Rapid Transit (BRT), innowacyjne rozwiązanie transportowe, wdrażane w nielicznych aglomeracjach miejskich. Scharakteryzowano przykłady rozwiązań BRT na świecie. Zidentyfikowano kluczowe wskaźniki w zakresie BRT. Wdrożenie BRT połączone jest z osiąganiem istotnych korzyści, do których należą: szybkość realizacji inwestycji na etapie projektowania i wykonawstwa, w porównaniu z innymi rodzajami transportu, stosunkowo niskie koszty inwestycji i koszty eksploatacji, a także możliwość połączenia z już istniejącą siecią drogową, co wykazano w publikacji.
EN
The article presents the Bus Rapid Transit System. It’s an innovative transport solution, implemented in many urban aglomerations. BRT solutions in the world have been characterized. Key BRT indicators have been identified.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller towns (Pyskowice) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zorganizowanego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np.: Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiającej dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Pyskowice) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji czasu wymiany potoków pasażerskich na przystankach autobusowych na terenie Bydgoszczy. Ponadto przeanalizowano czynniki, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na długość trwania wymiany podróżnych wysiadających z pojazdu oraz podróżnych wsiadających do pojazdu.
EN
The article presents observation results of time to replacement passengers at bus stations in Bydgoszcz. In addition the factors, which may have an impact on the length of the duration of replacement passengers getting off vehicle and getting on vehicle were analyzed.
PL
Rynek komunikacji publicznej w miastach Polski charakteryzuje się szeregiem daleko idących przeobrażeń, zwłaszcza związanych z problemami rozwoju komunikacji publicznej z jednej oraz dynamiczną ekspansją przewoźników prywatnych z drugiej strony. Bardzo dobrym przykładem tych zmian, ze względu na ich skalę i tempo, stanowi miasto Wałbrzych. Zmiany były efektem upadku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, a następnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W konsekwencji nowi, prywatni przewoźnicy stali się podstawowym ogniwem komunikacji publicznej w mieście, co niesie za sobą szereg pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania wałbrzyskiego, lokalnego systemu komunikacji autobusowej w aspekcie organizacyjnym i przestrzenno-ilościowym. W artykule zaprezentowano schemat funkcjonowania wałbrzyskiego modelu komunikacji publicznej oraz przeprowadzono analizę ilościową. Skupiono się on przede wszystkim na zbadaniu struktury przewoźników, kierunków i natężeń kursów przez nich wykonywanych oraz identyfikacji powiązań między tymi kierunkami a wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi. Pozwoli to na identyfikację charakterystycznych cech kształtującego się systemu komunikacji publicznej, oceny jego zalet i wad, a także umiejscowienie go w kontekście innych systemów. Należy przy tym podkreślić, iż jakkolwiek praca dotyczy miasta Wałbrzych, to opisane w niej zjawiska z różnym natężeniem występują w skali całego kraju.
EN
Market of public transport in Polish cities is characterized by many significant transformations, especially connected with development problems and dynamic expansion of private carriers. Because of the scale and rate of changes Wałbrzych is one of the best examples. The changes have generally been connected with the fall of urban transport operator. Consequently new, private carriers have become basic component of public transport in the city, which has caused many, positive and negative effects. The aim of the article is the analysis and evaluation of the activity of local bus transport system, especially with reference to the organization and spatial aspects. In the article authors presented the scheme of functioning of regional bus network and quantitative analysis (structure of carriers, destinations and links between spatial structure and local social-demographic factors. That allows to identify characteristic features of public transport system and to evaluate advantages and weaknesses facets. It must be admitted that although the article describes situation in Wałbrzych presented here phenomena are appeared in different scale in the whole country.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonowania sytemu dowozowego do portów lotniczych w Polsce na podstawie badań pierwotnych. Przeprowadzone zostały one metodą wywiadu osobistego w polskich portach lotniczych i obejmowały pytania dotyczące konkurencji na polskim rynku transportu lotniczego, w tym wykorzystania transportu kolejowego jako środka transportu dowozowego do portów lotniczych.
EN
Aviation in the XXI century is the fastest growing sector. Also in Poland there is a large growth in air traffic, particularly in the last few years, the effect of growth the air traffic system is the development of airport links. This indicates competition in the transport market, but also on air market. As a result of these factors, following competition between airports. One of the instruments of competition is an efficient system of airports links. The main aim of this article is to evaluate the functioning of this system on the Polish aviation market based on research.
PL
Przewozy międzyaglomeracyjne w Polsce realizowane są transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym oraz przy wykorzystaniu samochodów osobowych. Wybór jednego z tych środków zaspokajania potrzeb transportowych determinowany jest przede wszystkim dostępnością geograficzną oraz czasem i kosztem podróży. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące tych czynników w połączeniach Warszawy z głównymi aglomeracjami Polski.
EN
The article answers to a question how long time will take to ride and what its cost will be on chosen routes, if we decide to travel: by train, bus, passenger cars or plane. In the article a current communication situation in Poland regarding connections by means of public transport from Warsaw to major Polish cities was discussed. At present in rail services Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) and Inter Regio (IR) compete against each other. In bus transports : PKS, Polski Bus, Polbus, Polonus, Neobuscompete against each other. In rail services the competition was slightly strengthen in the middle of December of last year by implementing ninePrendolino trains which run between Warsaw and Cracow, Katowice, Tricity and Wrocław. Also air carriers – PLL the Flight and Ryanair compete with them.
PL
Celem artykułu jest analiza poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.
EN
This article aims to analyze the level of safety on Polish roads and the presentation and assessment of measures taken to improve safety, with special emphasis on public transport bus. Discusses the activities and initiatives undertaken at national and international level, contributing to the improvement of road safety.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from Katowice to one of the smaller town areas (Bobrowniki rural commune) located in the Silesian Agglomeration.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z Katowic do jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infrastruktury związanej z odprawą podróżnych, których liczba zauważalnie wzrasta w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na przykładzie siedmiu wybranych miast położonych w województwie dolnośląskim, przekształceń infrastruktury oraz jej stanu obecnego. Analiza ma charakter studium przypadków, które ukazują podobieństwa oraz różnice w tym obszarze, jakie wystąpiły i nadal mają miejsce w poszczególnych miejscowościach. Autor zwraca uwagę także na: wyposażenie głównych punktów obsługi podróżnych w elementy poprawiające ich funkcjonalność i komfort podróżnych, rozmieszczenie opisywanej infrastruktury w przestrzeni miejskiej oraz jej powiązania z innymi ważnymi, z punktu widzenia pasażerów, obiektami. Przeprowadzone badania potwierdzają tezę o silnych przekształceniach infrastruktury służącej odprawie autobusów w wybranych miastach dolnośląskich. Charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie tych procesów w poszczególnych miejscowościach. Są one uzależnione od różnych lokalnych czynników. W wielu miejscowościach obserwowana jest podobna tendencja do funkcjonowania na ich obszarze kilku punktów, w których następuje odprawa podróżnych w transporcie autobusowym. Zauważalna jest także degradacja i przekształcenia własnościowe dawnych dworców autobusowych, działających w innych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Powyższe zjawiska są w dużej mierze następstwem liberalizacji oraz deregulacji, jaka nastąpiła w transporcie autobusowym w Polsce po 1989 roku.
EN
The changes in bus transportation in Poland after 1989 have impacted most aspects associated with the functioning of this type of transportation in the socio-economic sphere of Poland. The changes have referred also to the infrastructure intended for check-in of passengers which number has been growing noticeably in recent and its current state, on the example of 7 selected cities of the Lower Silesian Voivodeship. The analysis is a case study presenting similarities and differences referring to this area that have occurred and still are typical in discussed cities. Author is focused also on: equipment of the main service points for travelers with elements improving their functionality and travelers’ comfort, location of this infrastructure within the city boundaries, as well as its connection with other objects important for passengers. Conducted studies confirm the thesis of strong changes of the infrastructure devoted for bus passengers’ check-in in selected cities of the Lower Silesian Voivodeship. A distinctive feature is diversification of these processes in different cities. The processes are dependent on local factors. The similarities include the tendency, occurring in many cities and towns, that in the given area there are several bus stops operating. Also degradation and transformation of old bus terminals functioning in different socio-economic conditions – is observable. The abovementioned phenomena are generally consequences of the liberalisation and deregulation which has occurred in the bus transportation in Poland after 1989.
PL
W ostatnich latach administracja publiczna realizuje coraz więcej usług elektronicznych. Służba Celna jest jednym z liderów wprowadzania e-usług. Jednym z rozwiązań jest system eBooking BUS, który udostępnia firmom przewozowym możliwość elektronicznego powiadamiania Służby Celnej o planowanym przekroczeniu granicy przez autobusy. W artykule przedstawiono informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów.
EN
In recent years, public administration implementing more and more electronic services. The Customs Service is one of the leaders in introducing e-services. One solution is to eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the Customs Service of the planned crossing of the border by bus. The article presents information on the improvements, the aim of which is to shorten the clearance time coaches.
PL
W artykule przedstawiono analizę wskaźnikową kosztów funkcjonowania jednego z przewoźników świadczącego usługi w zakresie regularnego, publicznego transportu autobusowego głównie na terenie powiatu poznańskiego, tj. Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Kombus Spółka z o.o. Pod uwagę wzięto 5-cio letni przedział czasowy, tj. lata 2008-2012. W analizie kosztów uwzględniono szereg składników, w tym: wynagrodzenia, koszty zużycia materiałów i energii, amortyzację, podatki i opłaty. Koszty odniesiono do wykonanej pracy przewozowej przez tabor przedsiębiorstwa. To z kolei pozwoliło na wyznaczenie wielkości składników kosztowych wpływających na cenę finalną wozokilometra autobusu. Autorzy wyznaczyli zarówno dla kosztu całkowitego wozokilometra, jak i poszczególnych jego składników funkcje trendu wraz ze współczynnikami determinacji. Na podstawie danych z analizowanego okresu oszacowano wielkości kosztów dla roku 2013 i 2014.
EN
This paper presents ratio analysis of the operating costs of Kombus Ltd.(KPA Kombus Spolka z o.o.), one of the transport companies providing services of a regular and public bus transport, spread on the area of Poznań County. The analysis covers a five-year period, i.e. 2008-2012. A number of ratios are considered in the cost analysis, including salaries, materials, energy costs, depreciation, taxes and fees. The costs are related to the transport volume carried out by the company’s fleet. It allows to define the values of costs factors influencing on the final cost of vehicle-kilometer for the total costs of vehicle-kilometer as well as for its components. The authors have defined the trend functions with determination coefficients. Based on the data obtained for the given period, the cost values for 2013 and 2014 have been estimated.
PL
W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy Czeladzią a dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. Przeprowadzone analizy dotyczyły relacji z dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strzemieszyce) do centrum Czeladzi. Analizowane połączenia autobusowe realizowane są z wykorzystaniem punktu przesiadkowego - przystanku zlokalizowanego w centrum Sosnowca. Obliczenia wykonano dla 8 linii autobusowych, które do realizacji analizowanych połączeń są sugerowane przez spółkę realizującą przewozy. Przeprowadzona analiza polegała na analizie rozkładów jazdy wybranych linii autobusowych, celem określenia korelacji ich rozkładów jazdy między sobą. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano czasy oczekiwania na przesiadkę pomiędzy poszczególnymi autobusami oraz liczbę możliwych połączeń, co umożliwiło ocenę spełnienia lub nie zasad zrównoważonego transportu przez poszczególne połączenia oferowane przez przewoźnika.
EN
This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of the Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) to the center of Czeladź were analyzed. Analyzed bus connections are realized with the use of the hub - stop located in the center of Sosnowiec. Calculations were performed for 8 bus lines which are suggested by the company carries out transportation for the analyzed connections. The analysis was based on the analysis of schedules of selected bus lines to determine their schedules correlation between them. The results of the study was waiting time for a transfer between buses and the number of possible connections, which enabled an evaluation of whether or not the principles of sustainable transport through individual connections offered by the carrier.
PL
W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej a Czeladzią. Analizie poddano relacje z centrum Czeladzi do dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strzemieszyce). Połączenia autobusowe realizowane są z wykorzystaniem przystanku zlokalizowanego w centrum Sosnowca, jako punktu przesiadkowego. Analizę wykonano w sumie dla 8 linii autobusowych. Przeprowadzona analiza dostępności transportowej polegała na analizie rozkładów jazdy wybranych linii autobusowych, celem określenia korelacji ich rozkładów jazdy między sobą. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano czasy oczekiwania na przesiadkę pomiędzy poszczególnymi autobusami, co umożliwiło ocenę spełnienia lub nie zasad zrównoważonego transportu przez poszczególne połączenia oferowane przez przewoźnika.
EN
This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the center of Czeladź to the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of the Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce) were analyzed. Bus connections are realized with the use of bus stop located in the center of Sosnowiec, as a point of interchange. The analysis was performed for a total of 8 bus lines. The analysis was based on the availability of transport timetables analysis of selected bus lines to determine their schedules correlation between them. The results of the study was waiting time for a transfer between buses, which enabled an evaluation of whether or not the principles of sustainable transport through individual connections offered by the carrier.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.