Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Changes in the logistics system of the Polish Navy
EN
The aim of the article is to show the changes taking place in the structures of logistical support of the Polish Navy, focusing on the changes in the way of supplying ships of the Polish Navy. In recent years, the Polish Navy has undergone many changes in the subject matter, starting from the liquida-tion of the Logistics of the Polish Navy and the Polish Navy Command, including the Management of Logistics Planning. The changes contributed to the centralization of Logistics, creating the Inspec-torate for Armed Forces Support of the Republic of Poland, which focused on the main burden of tasks related to, among others, repairs, modernization and supply of ships. On the other hand, it extends the time of issuing opinions on, for example, the protocols for assessing the technical condition of military equipment (ME), which are the basis for the replacement, repair or further exploitation of the ME.
PL
W artykule pokazano zmiany zachodzące w strukturach zabezpieczenia logistycznego Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, koncentrując się głównie na zmianach w sposobie zaopatrywania okrętów Marynarki Wojennej RP. W ostatnich latach nastąpiła tu duża reorganizacja. Rozwiązano Dowództwo MW RP, likwidując Logistykę MW RP oraz Zarząd Planowania Logistycznego, a stworzono Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, który skupił na sobie ciężar zadań związanych między innymi z remontami, modernizacją i zaopatrywaniem okrętów. Spowodowało to wydłużenie czasu opiniowania protokołów oceny stanu technicznego sprzętu woskowego (SpW), które są podstawą do wymiany, remontu lub dalszej eksploatacji SpW.
PL
System zabezpieczenia logistycznego w Państwowej Straży Pożarnej powinien być stale modernizowany i usprawniany. Porównanie problemów, jakie dotykały jednostki PSP na przestrzeni lat podczas długotrwałych akcji ratowniczych, pokazuje, że rozwój i unowocześnianie jednostek ochrony przeciwpożarowej, które idzie w parze z ogólnym rozwojem technologicznym. zmniejsza ilość problemów oraz wyraźnie wskazuje, że obecnie główne problemy, jakie mogą powstać w trakcie działań ratowniczych, związane są ze współpracą poszczególnych służb. Pewnym mankamentem jest również brak jednolitych procedur dla wszystkich służb biorących udział w długotrwałych działaniach ratowniczych, w tym jednostek PSP. Spontaniczny, nieodpłatny udział przedsiębiorstw oraz okolicznych mieszkańców w świadczeniu różnorodnej pomocy logistycznej jednostkom PSP i innym podmiotom ratowniczym należy traktować, jako pomoc dodatkową, a nie, jako rozwiązanie systemowe.
PL
W trakcie organizacji zabezpieczenia logistycznego podmioty ratownicze zmagają się z dużą ilością osób poszkodowanych, presją czasu, a także często z ekstremalnymi warunkami. Wymusza to potrzebę użycia wszelkich dostępnych w tym czasie sił i środków. Niezwykle ważnym elementem zabezpieczenia logistycznego jest utrzymanie zasobów będących w dyspozycji działania, racjonalnie gospodarowanych. Wiele metod działania w takich sytuacjach zaczerpnięto z rozwiązań stosowanych w systemach militarnych. Rozwiązania te przedstawiają się w integracji działań, występujących w ciągu całego łańcucha logistycznego, w którym prze-mieszczają są środki zaopatrzeniowe oraz usługi na rzecz zabezpieczenia logistycznego. Każde takie działania mają na celu dążenia do stworzenia optymalnych warunków, w których dostarczenie towarów i świadczenie usług w odpowiednich ilościach, wystarczającej jakości, w jak najkrótszym czasie zminimalizuje skutki powstałego zagrożenia.
EN
During the organization of logistic security, rescue entities struggle with a large number of people injured, time pressure, and often with extreme conditions. This forces the need to use all available forces and means available at that time. An extremely important element of logistic security is the maintenance of resources at the disposal of rationally managed activities. Many methods of action in such situations were taken from solutions used in military systems. These solutions are presented in the integration of activities occurring throughout the entire logistics chain, in which they move supply and services for logistics security. Each of these activities is aimed at striving to create optimal conditions in which the supply of goods and the provision of services in appropriate quantities, of sufficient quality, in the shortest possible time will minimize the effects of the threat.
PL
Pojęcie bezpieczeństwo jest definiowane przez różnych ludzi nauki. Definicje te jako, że dotyczą tej samej materii różnią się szczegółami wynikającymi z punktu widzenia poszczególnych autorów. Wspólnym mianownikiem jest dostrzeganie obszarów wspólnych i stwierdzenia, że bezpieczeństwo to stan w którym podmiot do którego się odnosi nie znajduje się w stanie zagrożenia, a także jest w stanie realizować stawiane jemu zadania czy też osiągać założone cele. Celem artykułu jest wykazanie, że określenie bezpieczeństwo logistyczne w odniesieniu do Sił Zbrojnych RP nie jest nadużyciem i jego stosowanie jako określenie stanu zaspokojenia potrzeb logistycznych i zdolności do realizacji zadań jest w pełni uzasadnione. W artykule przedstawiono jako podmiot Siły Zbrojne RP, które generują potrzeby logistyczne i ich zaspokojenie zapewnia warunki wykonania zadań co w konsekwencji zapewnia im bezpieczeństwo logistyczne.
EN
The concept of security is defined by different scholars. These definitions as they relate to the same matter differ in the details of the resulting from the point of view of the individual authors. The common denominator is the perception of common areas and determine that security is a State in which the entity to which it refers is not under threat, and is also able to carry out for him a task or achieve goals. The aim of the article is to demonstrate that the term security logistics for the armed forces of the RP is not abusive and its use as the State meet the needs of the logistics and the ability to carry out tasks is fully justified. This article presents as an entity armed forces RP, that generate the logistical needs and their satisfaction provides the conditions for the implementation of tasks which in turn provides them with security.
PL
Podejmując próbę zdefiniowania i oceny stanu bezpieczeństwa w obszarze dostarczania środków zaopatrzenia i świadczenia specjalistycznych usług materiałowych zostały zaprezentowane ogólne treści dotyczące funkcjonowania służb materiałowych. Na tej podstawie i przy współudziale respondentów zdefiniowano możliwe zagrożenia w funkcjonowaniu służb materiałowych. Uzyskane wyniki oraz treści zawarte w opracowanych ankietach pozwoliły wskazać główne kierunki działania, których realizacja stwarza przesłanki do zapewnienia bezpieczeństwa materiałowego jednostkom i instytucjom wojskowym w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
EN
In an attempt to define and assess the State of security in the area of supply means supply and the provision of specialized services in materials have been presented to the General content on the functioning of the services workmanship. On this basis, and with the complicity of the respondents defined the possible risks in the operation of the services of the material. The results obtained and the content included in surveys have helped identify the main lines of action, which creates the conditions to ensure the safety of the material and military institutions in times of peace, crisis and war .
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza bezpieczeństwa oraz identyfikacji możliwości transportowych Sił Zbrojnych RP w procesie przemieszczania komponentów wydzielonych do realizacji zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, a także jakości wykonywania usług transportowych przez podmioty zewnętrzne. W wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że statki powietrzne znajdujące się na wyposażeniu SZ RP nie są w stanie w pełni zabezpieczyć potrzeb przemieszczających się poza granice kraju wojsk, lecz poprzez udział w międzynarodowych programach transportowych można zwiększyć możliwości transportowe przemieszczających się wojsk przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości wykonywanych usług. Bezpieczeństwo przerzutu polskich kontyngentów wojskowych na duże odległości może być zachowane, pod warunkiem zachowania odpowiednich procedur oraz reżimów czasowych.
EN
The purpose of this article is to analyze the safety and identification of transport capabilities of the Polish Armed Forces in the process of moving components separated to carry out tasks under the Polish Military Contingents, as well as the quality of transport services performed by external entities. As a result of the considerations, it was found that aircraft equipped with the Polish Armed Forces are not able to fully protect the needs of troops moving across borders, but through participation in international transport programs, the transport capabilities of moving troops can be increased while maintaining good quality of carried out services. The security of the transfer of Polish military contingents over long distances can be maintained, provided that appropriate procedures and time regimes are maintained.
7
Content available remote Organizacja logistyki w procesie zarządzania kryzysowego
PL
W świadomości społecznej wyznacznikiem bezpieczeństwa państwa jest szeroko pojęta stabilizacja. Coraz częściej jednak pojawiają się sytuacje, w których bezpieczeństwo obywateli i ich mienie jest w stanie zagrożenia. Opracowanie i ciągła aktualizacja planów zarządzania kryzysowego może ograniczyć skutki wystąpienia takiej sytuacji. System zabezpieczenia logistycznego jest kluczowym elementem planów reagowania kryzysowego, ma istotne znaczenie w procesie realizacji dostaw dóbr materialnych do osób poszkodowanych, magazynowania zapasów czy obiegu informacji. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia logistyki w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Scharakteryzowano w nim pojęcie zarządzania kryzysowego oraz określono istotę logistyki. Zaprezentowano wykorzystanie zarządzania logistycznego we wszystkich fazach kryzysu i przedstawiono istotę łańcucha dostaw jako elementu niezbędnego podczas prowadzenia akcji ratunkowych.
EN
According to social awareness, broadly understood stabilization is the determinant of national security. However, there are more and more situations in which the security of citizens and their property is in danger. The development and continuous update of crisis management plans may limit the effects of such a situation. The logistic support system is the main element of crisis response plans and, as such, has an important role in the process of delivering material goods to injured people, storing stocks or circulation of information. The purpose of this article is to illustrate the importance of logistics in the event of a threat for national security and citizens. It describes the concept of crisis management and identifies the essence of logistics. The use of logistic management in all phases of the crisis as well as the essence of the supply chain were presented as essential elements during the rescue operations.
8
Content available remote Zabezpieczenie logistyczne działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego
PL
Zagrożenia chemiczne i ekologiczne towarzyszyły ludzkości od dawien dawna. Dlatego też starano się znaleźć odpowiednią receptę na przeciwstawieniu się tego typu niebezpieczeństwu. W dobie transformacji kraju i świata niestety, ale już nie wystarczają podstawowe czynności i sprzęt ratowniczy. Akcje tego typu są wielowymiarowe i wielowątkowe. W związku z powyższym coraz większego znaczenia nabiera logistyka i zabezpieczenie logistyczne tego typu działań. W artykule zostały poruszone kwestie dotyczące zabezpieczenia działań ratowniczych na przykładzie ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
EN
Chemical and ecological hazards have accompanied humanity for a long time. Therefore, we tried to find the right recipe for opposing this type of danger. In the era of transformation of the country and the world, unfortunately, basic activities and rescue equipment are not enough. Actions of this type are multidimensional and multithreaded. Therefore, the growing importance of logistics and security logistics such activities. The article deals with issues related to the protection of rescue operations based on the example of chemical and ecological rescue.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z rolą i znaczeniem potencjału logistycznego w zabezpieczeniu logistycznym walczących wojsk. Potencjał logistyczny rozumiany jest, jako funkcja możliwości logistycznych, w skład, którego wchodzi potencjał: zaopatrzeniowy, techniczny, medyczny, transportowy i infrastruktury terenowej. Doświadczenia zdobyte podczas ćwiczeń wykazują pewne różnice w realizacji procedur związanych z wykorzystaniem infrastruktury logistycznej, dlatego też istotną kwestią jest sposób pozyskiwania zewnętrznych zasobów logistycznych wspomagających realizację zadań logistycznych na rzecz sił zbrojnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
EN
The aim of this article is to present the problematics of the logistic potential and its role in the logistic support of battling forces. The logistic potential is defined as a function of logistic capabilities. It consists of constituent potentials as follows: supply, technical, medical, transport and of local infrastructure. The lessons learned from the exercises show some differences between procedures of the logistic infrastructure use. Thus the methods of external logistic resources acquisition are crucial for the execution of logistic tasks of armed forces support in the time of peace, crisis and war.
10
Content available remote Kontenerowa piekarnia polowa
PL
Artykuł opisuje pozyskanie pieczywa w warunkach polowych na bazie kontenerów. Opisano poszczególne operacje jakie są realizowane przy jego produkcji uwzględniając wymagania technologiczne jakie powinny zostać spełnione. Zaproponowano urządzenia jakie są niezbędne do produkcji pieczywa i ich rozmieszczenie w kontenerze.
EN
The article describes obtaining bread in field conditions for a the container base. The individual operations that are carried out during its production are described and taking into account the requirements that must be met. The proposed equipment necessary for the production and his arrangement of in the container.
PL
Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez Wojskowy Oddział Gospodarczy na rzecz jednostek wojskowych przydzielonych jemu na zaopatrzenie zależy między innymi od informacji. Informacja ta posiada różne atrybuty, których rozumienie, interpretacja i przestrzeganie może mieć decydujący wpływ na jakość realizowanych zadań logistycznych. Konieczne zatem jest podjęcie próby poznania poglądów obu zainteresowanych stron, to jest WOG i jednostki wojskowej. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe w których uczestniczyli przedstawiciele zabezpieczanych jednostek i zabezpieczających Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Uzyskane wyniki wskazują na podobieństwa i różnice, a ostatecznym wnioskiem jest podjęcie działań aby doprowadzić do minimalizacji występujących rozbieżności co w konsekwencji może pozwolić skutecznie i efektywnie zaspokoić potrzeby logistyczne jednostek wojskowych.
EN
Implementation of logistics security tasks carried out by the Economic branch of the Military for the military units assigned to him to supply depends on information. This information has different attributes that understanding, interpretation and compliance can have a decisive influence on the quality of the carried out logistics tasks. It is therefore necessary to try to know the views of both parties concerned, it is the LAW and military unit. To this end, surveys were conducted in which representatives of securable entities and Military Security Branches. The results obtained indicate the similarities and differences, and the final proposal is to take action to minimize the occurring differences which in turn could allow effectively and efficiently meet the needs of the logistic units the military.
PL
Udział jednostek Wojska Polskiego w misjach poza granicami kraju stanowi doskonałe źródło informacji pozwalającej sprawdzić jak określone rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Oczywistym jest, że kluczowe w tym są warunki w jakich zadania mandatowe są realizowane. Poprawnym podejściem jest zbieranie doświadczeń w miejscu i czasie kiedy to spotyka się najbardziej niekorzystne lub trudne warunki. Wówczas weryfikacja oddaje rzeczywisty obraz stanu posiadania zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego. Warunki takie można było spotkać w czasie misji w Afganistanie gdzie liczebność kontyngentu była znaczna, a warunki terenowe, klimatyczne oraz oddziaływanie przeciwnika, zdecydowanie stanowiły wyzwanie dla funkcjonowania systemu logistycznego. Wnioski i doświadczenia zbierane i później wykorzystywane dotyczyły systemu logistycznego jako całości, ale również dostrzega się specyfikę doświadczeń adresowanych do konkretnych podsystemów. Ich gromadzenie, opracowywanie i późniejsze wykorzystanie może być korzystne z punktu widzenia zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
The share of Polish Army units in missions outside the country is an excellent source of information to see how specific solutions work in practice. It is obvious that the key to this are the conditions under which the military tasks are carried out. The correct approach is to collect experience in a place and at a time when it meets the most unfavorable or difficult conditions. The revision reflects the actual picture of State ownership for implementation of logistics security tasks. Such conditions can meet during a mission in Afghanistan where the multiplicity of the quota was considerable, and the terrain, climate and the impact of the enemy, definitely posed a challenge for the functioning of the logistics system. Applications and experience collected and used later focused on logistics system as a whole, but also recognizes the specificity of experience aimed at specific subsystems. Their collection, development and subsequent use may be beneficial from the point of view of the combat capacity of the armed forces of the Republic of Poland.
PL
W artykule została przedstawiona autorska propozycja (z elementami koncepcji) tego, jak powinien być zorganizowany system kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk w tylnej strefie działań, a także propozycje rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, które mogą ewentualnie umożliwić optymalizację tego systemu w przyszłości.
EN
The author suggests how a system for managing combat service support in the rear area of operations should be organised, and also how organisational-functional solutions can improve this system in the future.
PL
Artykuł dotyczy zmian, jakie wystąpiły w procesach planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk, wynikających z trwającej już od dłuższego czasu reorganizacji w SZ RP oraz nowych uwarunkowań związanych z nowelizacją strategii NATO. Prezentuje założenia reorganizacji procesu dowodzenia wojskami w obszarze planowania ich użycia, a ściślej możliwości organów planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk uczestniczących w procesach decyzyjnych na szczeblach taktycznych, a także ocenę wprowadzanych zmian i ich adekwatność w stosunku do potrzeb zapewnienia wojskom terminowych i odpowiednich jakościowo dostaw środków bojowych i materiałowych.
EN
Presented article is about the changes that have occurred in the logistic planning processes of the Polish Armed Forces, and changing circumstances arising out of the new NATO strategy. Presents the founding of reorganization process command troops in the area of planning to use them, and more specifically, the possibility of combat services planning bodies participating in the decision-making processes at tactical level. Review the changes and their relevance in relation to the needs to ensure troops forward in appropriate quantity and quality of the supply of munitions and material.
15
Content available Logistyka w Wojskach Obrony Terytorialnej
PL
Powstanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymaga innego spojrzenia na realizację zadań przez poszczególne pododdziały, oddziały i związki taktyczne. Okazuje się bowiem, że to Wojska Obrony Terytorialnej mogą przyjmować na siebie główny ciężar walki, przynajmniej w początkowej fazie wojny czy też konfliktu zbrojnego. Wychodząc z takiego założenia, należy podjąć szereg działań, w tym w obszarze logistyki, które pozwolą zaspokoić potrzeby logistyczne pododdziałów i oddziałów walczących na pierwszej linii. Wydaje się również uzasadnione, aby tworząc nową jakość w Siłach Zbrojnych RP, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej, zapewnić im nowoczesny i przyszłościowy potencjał logistyczny. Powinien on być adekwatny do wyposażenia bojowego, to jest cechujący się porównywalną nowoczesnością z wyposażeniem bojowym, a jednocześnie zdolny do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego.
EN
The emergence of a new kind of Polish armed forces enforces a different look for tasks by the subunits, branches and associations. It turns out that the territorial defence forces can take on yourself the main burden of the fight, at least in the initial phase of the war or armed conflict. Assuming that we should take a series of measures including in the area of logistics, which will meet the needs of the logistics detachments and units during on the first line. It also seems reasonable to create a new quality in the armed forces of POLAND which are Territorial defence forces, provide them with a modern and future-proof potential logistics. It should, in principle, must be adequate to the combat equipment is characterized by a comparable modern combat equipment, and simultaneously capable of achieving the objectives of the security.
16
Content available remote Wykorzystanie platformy LOGFAS w SZ RP
PL
Nowoczesna logistyka wojskowa, podobnie jak i cywilna wymaga stosowania różnego rodzaju systemów informatycznych, które wspierają jej funkcjonowanie oraz ułatwiają podejmowanie decyzji. Przykładem takiego narzędzia informatycznego jest platforma LOGFAS, stanowiąca szereg narzędzi informatycznych, wspomagających zarządzanie zabezpieczeniem logistycznym w wielonarodowych strukturach sojuszniczych. W artykule przedstawiono to, czym jest LOGFAS, jego wybrane możliwości, a także aktualny stopień wykorzystania przez SZ RP.
EN
Modern logistics in military, similarly like civil for her functioning requires applying computer systems of different kind which they are supporting and are facilitating the decision making. A LOGFAS platform is an example of such a computer tool. It is including the number of computer tools, assisting managing the combat service support in allied structures. In the article was described, what is LOGFAS, his possibilities, as well as the current level of using in the PAF.
17
Content available remote Planowanie zabezpieczenia materiałowego wojsk w walce
PL
Prezentowany artykuł dotyczy zmian, jakie wystąpiły w procesach planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk. Prezentuje organizacje, rolę i zadania logistycznych organów kierowania zabezpieczeniem materiałowym wojsk w obszarze planowania ich użycia, a ściślej, możliwości organów planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk uczestniczących w procesach decyzyjnych na szczeblach taktycznych. Ocenę wprowadzanych zmian i ich adekwatność w stosunku do potrzeb zapewnienia wojskom terminowych w odpowiedniej ilości i jakości dostaw środków bojowych i materiałowych.
EN
Presented article is about the changes that have occurred in the logistic planning processes service support of troops. Presents the organizations, role and tasks of the logistics bodies drive the material service of troops in the area of planning to use them, and more specifically, the possibility of material security planning bodies of troops participating in the decision-making processes at tactical level. Review the changes and their relevance in relation to the needs to ensure troops forward in appropriate quantity and quality of the supply of munitions and material.
18
Content available remote Interpretacja pojęć zarzadzanie i kierowanie
PL
W nomenklaturze wojskowej powszechnie jest stosowane określenie kierowanie zabezpieczeniem logistycznym oraz organy kierowania czy też podsystem kierowania. Biorąc pod uwagę podmiot i przedmiot kierowania, okazuje się, że to nie do końca może być poprawne. Wielu autorów uważa, że w przypadku dysponowania potencjałem nie powinno się tych czynności odnosić do kierowania lecz traktować jako zarzadzanie z pełną konsekwencją tego słowa. Oznacza, że należy dostrzegać cztery składowe, takie jak: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Autor skłonny zaakceptować taki punkt widzenia wskazał w dalszej części potrzebę przestrzegania zasad w procesie zarzadzania logistyką. Najbardziej właściwymi zdaniem Autora, są zasady Henri Fayola, oczywiście interpretowane na miarę XXI wieku. W końcowej części artykuł zawiera sugestie dotyczące podjęcia szerokiej dyskusji i przyjęcia ostatecznego jednego sposobu definiowania czynności realizowanych przez przełożonych w ramach realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk.
EN
In military nomenclature is commonly applied the term logistics security targeting and targeting authorities or subsystem. Considering the subject and object targeting, it turns out that this is not the end of the may be correct. Many authors believe that if you have the potential should not be these steps refer to drive but regarded as management with the full consequence of the word. Means that you should detect four components, such as: planning, organizing, motivating, and controlling. An author willing to accept such a point of view stated in the further part of the need to adhere to the principles in the process of managing logistics. The most relevant task the author, are the rules of Henri Fayola, of course, interpreted for the 21st century. In the final part of the article contains suggestions on how to take a wide discussion and adoption of the final one how to define the actions carried out by his superiors in the framework of the implementation of the tasks of the logistics security troops.
19
Content available remote Informatyczne wsparcie procesu odtwarzania technicznego samolotu
PL
Artykuł opisuje użycie systemu informatycznego do wsparcia odtwarzania technicznego statku powietrznego na lotnisku. Dodatkowo poruszono zagadnienia związane z elementami jakie występują w całym cyklu przygotowawczym samolotu do lotu. Opisano jak przebiegają poszczególne procesy logistyczne w procesie gotowości technicznej. Zaprezentowano możliwości użycia systemów informatycznych do wykonania obsługi technicznej na lotnisku.
EN
Article describe use of software in logistics support in the technical preparation of the aircraft at the airport. In addition discussed issues related to the elements that occur in the entire cycle of a preparatory of the airplane. Describes how to are implemented different logistics processes in a support process technical readi-ness. Presents possibilities of the use of IT systems to make support at the airport.
20
Content available remote Zarządzania ryzykiem zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej
PL
W artykule poruszono problem zarządzania ryzykiem zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej. We wstępie wyjaśniono na czym polega zabezpieczenie logistyczne sytuacji kryzysowej oraz jaki jest jego cel. W rozdziale kolejnym opisano miejsce i rolę zabezpieczenia logistycznego w zarządzaniu kryzysowym, zwracając szczególną uwagę na zadania zabezpieczenia logistycznego realizowane w każdej z faz zarządzania kryzysowego. W dalszej części opracowania opisano procedurę zarządzania ryzykiem podczas realizacji procesu zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych.
EN
The article addresses the issue of risk management at the logistical support. In the introduction explains what the logistical support in crisis situation, and what is its purpose. The next section describes the place and role of logistical support in crisis management, paying particular attention to the logistical tasks carried out in each of the phases of crisis management. The remainder of the chapter describes the procedure for risk management during the implementation process, logistical support in crisis situations.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.