Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light-emitting diode
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Oddziaływanie wahań napięcia na impulsowe zasilacze diod LED
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących oddziaływania wahań napięcia zasilającego na stan wybranych impulsowych zasilaczy diod LED z wyjściami napięciowymi i prądowymi. Badania zrealizowano na skonstruowanym stanowisku laboratoryjnym wytwarzającym napięcie zasilające o zadawanej zmienności. Do generacji wahań napięcia zastosowano prostokątną modulację amplitudy o zadawanej głębokości i częstotliwości modulacji. Wpływ wahań napięcia na stan badanych zasilaczy określono dwiema metodami: na podstawie analizy przebiegów czasowych prądu wyjściowego (zasilającego diody LED) oraz wykorzystując subiektywną ocenę postrzegania migotania światła przez obserwatora.
EN
The paper presents result of experimental research the interaction of input voltage fluctuation on the state of selected LED switching power supply with constant-voltage and constant-current outputs. Research was realized on the designed measuring system for voltage fluctuation reconstructed by amplitude modulation on rectangular signal for selected frequency modulation. The influence of voltage fluctuation on the state of tested power suppliers was determined with two methods: on the basis of output current waveforms (supplying LEDs) and using the subjective assessment observer by flicker vision.
PL
W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat możliwości zastosowania oświetlenia typu LED w fototerapii. Terapia światłem małej mocy, określana angielskim skrótem LLLT (Low-Level Light Therapy), niekiedy nazywana również fototerapią, jest skuteczną strategią terapeutyczną stosowaną w gojeniu ran oraz w celu redukcji dolegliwości bólowych, zapalenia i obrzęku tkanek. Leczenie to polega na wykorzystywaniu światła o niskiej częstotliwości, które pobudza aktywność biologiczną komórek i nie dostarcza takich dawek energii, które mogłyby uszkodzić termicznie tkanki. Dzięki temu zabiegi z zastosowaniem tej technologii są całkowicie bezbolesne i bezpieczne, a efekty biologiczne związane z działaniem promieniowania emitowanego przez diody LED są w głównej mierze uzależnione od emitowanej długości fali i dawki.
EN
Low level light therapy (LLLT), which is sometimes included under a wider definition of phototherapy, is an effective therapeutic strategy to reduce pain, inflammation, swelling and improve wound healing. Nowadays, light-emitting diodes (LEDs) with the broad range of wavelengths, are widely available for phototherapy. This treatment is based on low frequency light which stimulates the biological activity of cells, and does not provide high doses of energy that could damage tissue thermally. This kind of treatment is entirely painless and safe. The biological effects promoted by LEDs are dependent on irradiation parameters, mainly wavelength and dose.
PL
W artykule opisano wyniki badań, na podstawie których wyznaczono i oceniono podstawowe parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne wybranych, ogólnodostępnych źródeł światła, które były zamiennikami tradycyjnej żarówki o mocy 60 W. Zbadano jedną żarówkę halogenową, trzy świetlówki kompaktowe oraz jedenaście źródeł LED. Generalnie stwierdzono, że w większości przypadków, zwłaszcza źródeł markowych producentów, parametry zmierzone i obliczone w niewielkim stopniu różnią się do deklarowanych przez producentów. Najkorzystniejszym zamiennikiem żarówek tradycyjnych są źródła LED, zarówno ze względu na swoje parametry użytkowe, jak i cenę, porównywalną z ceną świetlówek kompaktowych, a w niektórych przypadkach nawet niższą.
EN
This article presents test results. which were used in defining and evaluating basic photometric, colorimetric and electric parameters of selected, widely available light sources equivalent to a traditional incandescent 60-Watt light bulb. One halogen light bulb, three compact fluorescent lamps and eleven LED light sources were tested. In most cases (in brand name products, in particular) the measured and calculated parameters differ from values declared by manufacturers only to a small degree LED sources prove to be the most beneficial substitute for traditional light bulbs, considering both their operational parameters and their price, which is comparable with the price of compact fluorescent lamps or, in some instances, even lower light sources for households, photometric.
PL
Instalacje oświetlenia pośredniego, w których obserwator nie widzi bezpośrednio źródeł światła, wydają się być idealnym miejscem, w którym można stosować diody elektroluminescencyjne (LED). Rozwiązania takie są już często stosowane, choć bardziej ze względu na aspekty estetyczne, niż walory użytkowe. Zastosowanie diod w tych instalacjach rozwiązuje wszystkie problemy jakie występują w przypadku świetlówek. Podczas wykonywania symulacji komputerowych, z wykorzystaniem najpopularniejszych komercyjnych programów oświetleniowych – Dialux i Relux, instalacji LED, w których obserwator nie będzie widział źródła światła, należy pamiętać, że otrzymane wizualizacje w ogóle nie oddają problemu olśnienia. Zauważono też znaczne rozbieżności parametrów oświetleniowych w wynikach obliczeniowych otrzymywanych z wykorzystaniem tych programów. W artykule omówiono także kilka rodzajów błędów, które często są popełniane przy projektowaniu instalacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem źródeł LED.
EN
Indirect lighting installations, in which the observer cannot see direct light sources, seem to be the perfect place where LEDs can be used. Such solutions are already commonly used, but mostly because of the aesthetic aspects than their usability. Usage of of LEDs in these systems solves all the problems that exist in the case of fluorescent lamps. When performing computer simulations, using the most popular commercial lighting programs – Dialux and Relux, LED installation, in which the observer cannot see the light source, you have to remember that received visualizations do not touch the glare problem. Significant differences have been noted in the results of the lighting parameters that have been calculated by these programs. This article presents also several types of errors, which are often committed during designing of the indirect lighting using LED sources.
PL
W ramach pracy przeanalizowano wybrane właściwości niebieskich diod elektrolumi-nescencyjnych w celu doboru odpowiednich parametrów umożliwiających wykorzystanie badanych diod do kalibracji detektora promieniowania Czerenkowa. W szczególności eksperymentalnie przebadano 10 modeli diod LED mierząc czas narastania, szerokość impulsu, impedancję zastępczą oraz moc optyczną. Pomiary elektrycznych właściwości diod zostały wykonane przy użyciu analizatora impedancji oraz kąta przesunięcia fazowego. Na podstawie uzyskanych rezultatów możliwe było wyznaczenie rezystancji oraz pojemności diod przy różnych wartościach napięcia. Charakterystyki czasowe wyznaczono przy użyciu oscyloskopu LeCroyWaverunner 62Xi, generatora funkcyjnego DDS oraz fotopowielacza. Pomiary wykonano dla różnych wartości napięcia oraz przy wykorzystaniu kilku filtrów ograniczających natężenie światła docierającego do fotopowielacza. W każdym rozpatrywanym przypadku badane były 2 różne diody tego samego typu, co pozwoliło na określenie różnic między poszczególnymi egzemplarzami. W ramach badań właściwości optycznych wyznaczono moc optyczną diod. Następnie wykorzystując uzyskane rezultaty obliczono liczbę fotonów przypadających na pojedynczy impuls. Do pomiarów wykorzystano miernik Newport 1835-C wyposażony w detektor 818-UV/CM. Wykonane badania miały na celu wyselekcjonowanie diod LED o odpowiednich parametrach czasowych, elektrycznych i optycznych, które najlepiej sprawdzą się podczas kalibracji detektora promieniowania Czerenkowa. W kolejnym kroku planowane są badania polegające m.in. na testowaniu właściwości układów diod w różnych połączeniach.
EN
In the paper some selected properties of the blue light-emitting diodes planned to be used to calibration of Cherenkov radiation’s detector have been analysed. In particular ten LEDs models have been experimentally examined by measuring the rise time, pulse width, complex impedance and optical power. Measurements of LEDs electric properties have been made by using impedance and phase analyser. On the basis of obtained results the resistance and capacitance of each LED for different voltage values have been calculated. Timing characteristics were determined by using LeCroyWaverunner 62Xi oscilloscope, DDS function generator and photomultiplier. Measurements have been performed for different values of voltage and a few neutral density filters to restrict the intensity of light reaching the photomultiplier have been used. In each case two different diodes of the same type have been tested to define differences between copies. Research of optical properties consisted of measuring optical power of LEDs. Then, using the obtained results, number of photons per pulse has been calculated. To measurement a Newport 1835-C optical power measurer fitted with a 818-UV/CM detector has been used. Research has been performed to select the diode with relevant parameters, which best suits during calibration of Cherenkov radiation’s detector. In the next step testing properties of LEDs in various connections is planned.
PL
Nowo stawiane budynki charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło, niż budynki starsze, zwykle jednak mają większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak wskaźniki energochłonności budynku np. zero-energetycznego (ang. Zero-energy building) lub pasywnego, czy przyjazności dla środowiska np. zielonego budynku (ang. Green building) nie przekładają się na jakość środowiska wewnętrznego w takim budynku. Zasadniczo celem stawiania budynków jest ich przeznaczenie: prawie każdy budynek jest przestrzenią, w której będą przebywać lub mieszkać konkretni ludzie. Dopiero potem można mówić o ograniczeniu jego wpływu na środowisko naturalne. Budynek jest dla ludzi, a nie dla środowiska naturalnego. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem, w takich budynkach, powinno być stworzenie tam optymalnych warunków dla ludzi np. zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego. Egzystencja człowieka zawsze będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne i chodzi o to, aby ograniczyć część takiego, negatywnego wpływu. Stawianie, jako celu, ograniczenia takiego oddziaływania może bowiem prowadzić do ograniczenia wolności obywatelskich, zdrowia i podstawowych praw człowieka. Artykuł wskazuje możliwe i już występujące zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających w takich w energooszczędnych budynkach.
EN
New buildings may have low energy consumption for heating, but on the other hand have higher electricity consumption than older ones. However, rates of energy consumption of the building e.g. in a zero-energy building, passive building, or environmental friendliness e.g. in a green building does not necessarily translate into the indoor environmental quality in such a building. The general aim of putting up buildings is their destiny: nearly every building is a space in which reside or live real people. Only then we can talk about reducing its impact on the environment. The building is for the people, not the environment. Therefore, a very important factor in such buildings, there should be the creation of optimal conditions for people, eg. ensuring the best of quality of the internal environment. The article describes the possible risks to the health of people staying in energy-efficient buildings.
PL
Utwardzano kompozyty stomatologiczne na bazie żywic epoksydowych, uretano-akrylanowych oraz akrylanowych zawierających oligomer 2,2-bis[4(2-hydroksy-3-metakryloglicerylo)fenolowy], dimetakrylan uretanowy, wielofunkcyjny akrylan, fotoinicjator kamforochinon oraz koinicjator 4-dimetylo-aminobenzoesan etylu, stosując światło widzialne emitowane przez polimeryzacyjną lampę LED. Jako napełniacz zastosowano hydroksyapatyt. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie badanych fotoreaktywnych kompozytów stomatologicznych, porównując je z wytrzymałością utwardzanych światłem widzialnym wybranych komercyjnych kompozytów stomatologicznych.
EN
Oligomeric 2,2-bis[4(2-hydroxy-3-methacrylglyceril)phenol] Bis-GMA, an urethane dimethacrylate, a multifunctional acrylat, camphoroquinone photoinitiator and Et 4-dimetyl-aminobenzoate co-initiator were compounded and cured by using visible light from a light-emitting diode. Hydroxyapatite was used as a filler. The photoreactive dental composites were studied for compression strength by a std. method. The composites were as good as com. ones.
PL
W artykule zaprezentowano praktyczną realizację sześciostanowiskowego systemu doświetlania roślin, zbudowanego w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED. System został zaprojektowany i wykonany dla potrzeb projektu badawczego nr 2011/01/B/NZ9/00058 finansowanego przez NCN (2011-2014) i realizowanego na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prezentowany system składa się z 24 lamp LED oświetlających sześć stanowisk. Każde ze stanowisk, którego parametry mogą być niezależnie sterowane i programowane, zostało wyposażone w cztery lampy LED o jednakowych charakterystykach spektralnych. W artykule przedstawiono strukturę systemu, możliwości jego programowania, charakterystyki spektralne lamp oraz zaprezentowano przykładową mapę rozkładu natężenia oświetlenia jednego ze stanowisk, a także przedyskutowano możliwości jej modyfikacji. Przeprowadzono również wstępną ocenę przydatności poszczególnych stanowisk w aspekcie badań wpływu światła generowanego przez diody LED na plonowanie oraz właściwości fizjologiczne i prozdrowotne roszponki warzywnej.
EN
This article presents the practical implementation of the six research stations system for plant supplemental lighting, based on the latest SSL LED technology. The system has been designed and made for the purposes of the research project no 2011/01/B/NZ9/00058, funded by the National Science Centre (2011-2014) and conducted at the Department of Horticulture, Agricultural University of Krakow. The presented system consists of 24 LED lamps illuminating six research units. Each of the units, whose technical parameters can be independently controlled and programmed, is equipped with four LED lamps of the same spectral characteristics. The article presents the structure of the system, the possibility of its programming, spectral lamps characteristics and a sample map of illuminance distribution. Preliminary evaluation of the usefulness of the presented SSL LED system for improvement of the lamb's lettuce yielding and its physiological or pro-healthy properties was also discussed.
PL
Diody elektroluminescencyjne są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej powstała idea sprawdzenia, jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie zostały wytypowane trzy odcinki ulic, na których zainstalowano testowe instalacje, wykorzystujące diody elektroluminescencyjne. Pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanych ulic. W artykule zawarto wyniki ostatnio przeprowadzonych badań.
EN
LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between ZDM in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. Three street sections in Warsaw were chosen with LED testing installations. The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper.
PL
Ukorzenione sadzonki roślin rabatowych: fuksji 'Beacon' oraz irezyny 'Shiny Rose' uprawiano zimą w szklarni stosując doświetlanie lampami sodowymi (400 W) i LED (zestaw oświetleniowy DAPLON-plus/2011 skonstruowany w Instytucie Elektrotechniki, emitujący światło w zakresach: niebieskim, czerwonym i bliskiej podczerwieni). Doświetlanie stosowano w godzinach 6-18, wyłączając je, gdy natężenie naturalnego promieniowania docierającego do roślin było wyższe niż 200 W m-2. Rośliny kontrolne uprawiano bez doświetlania. Dla obydwu doświetlanych kombinacji natężenie napromieniowania mierzone na poziomie łanu liści wynosiło 150-190 ?mol m-2 s-1. Wybrane parametry wzrostu roślin (wysokość, rozkrzewienie, świeżą i suchą masę) oceniono po 6 tygodniach wzrostu. Uzyskane wyniki wskazują, że obydwa gatunki doświetlane lampami LED były bardziej zwarte, wytworzyły mniej pędów bocznych oraz miały mniejszą powierzchnię liści. Świeża i sucha masa nadziemnej części irezyny i fuksji była najwyższa w przypadku doświetlania światłem sodowym. Najniższe wartości analizowanych parametrów wykazano w przypadku roślin kontrolnych, niedoświetlanych.
EN
Rooted cuttings of fuchsia 'Beacon' and iresine 'Shiny Rose' were cultivated in greenhouse during winter months (November, December). Supplemental lighting was applied from 6 do 18 using High Pressure Sodium Lamps (HPS, 400 W) or LED lamps (DAPLON-plus/2011, model elaborated in Electrotechnical Institute, Warsaw). Lamps were switched off when natural irradiation was higher than 200 W m-2. Control plants were grown in natural light conditions - without supplemantal lighting. For both treatements with supplemental lighting light intensity on plant canopy was 150-190 ?mol m-2 s-1. The growth parameters (plant height, branching, fresk and dry weight) were evaluated after 6 weeks of cultivation In greenhouse. Obtained results showed that both bedding plants iresine and fuchsia grown with LED lamps were more compact, with shorter side shoots and with lower leaf area. Fresh and dry weight of iresine and fuchia were the highest in conditions with HPS lamps. According to expectations the control plants, grown without supplemental lighting, had significantly shorter stems with less side shoots, the lowest fresh and dry weights and the lowest leaf area. Plants grown with supplemental ligting using HPS and LED lamps,had higer chlorophyll content in leaves (expressed as CCM and SPAD values), comparing to control plants.
EN
Photonic bandgap of photonic crystals (PCs) and the effect of grating diffraction can be used to improve the extraction efficiency of the light from a light-emitting diode (LED). The transmission of light at certain wavelength through periodic sub-wavelength hole arrays in metal films is extraordinary, because the surface plasmon acts effectively. In this letter, PCs with the square lattice of cylinder unit cells are placed in GaN layer of GaN-based blue LED, and the silver film is plated on PCs. The finite-difference time-domain (FDTD) method is used to investigate the optical transmission; the results show that the extraction efficiency of the PC-assisted LED (PC-LED) is enhanced when the silver film is plated on the PCs under certain conditions. Finally, we use the surface plasmon dispersion relation to analyze the mechanism of antireflection.
12
Content available remote Analysis of uniform illumination system with imperfect Lambertian LEDs
EN
This paper offers a novel algorithm to better design LEDs arrays for illumination systems. First, the illuminance distribution of LED arrays is studied through theoretical analysis. Second, we present the algorithm criterion and steps. And finally, we use computer to simulate and verify this method. The results show that the illumination uniformity is significantly affected by the spacing of each light in the LED array. The analysis method presented here in this thesis can be usefully applied in LED in the illumination engineering.
PL
W artykule przedstawiono samouzgodniony model azotkowej diody elektroluminescencyjnej uwzględniający efekty piezoelektryczne. Model składa się z analitycznej części tensorowej oraz części numerycznej rozwiązującej powiązane równania Schrödingera i Poissona. Następnie zastosowano ten model w celu znalezienia takich zmian konstrukcyjnych diody z obszarami czynnymi z wielokrotnymi studniami kwantowymi In(AI)GaN/GaN, które powinny doprowadzić do zniwelowania wpływu naprężeń mechanicznych na jej działanie. Cel ten został zrealizowany z pełnym sukcesem.
EN
The self-consistent model of the nitride light-emitting diode is presented including piezoelectric effects. It is composed of the analytical tensor part and numerical solving of coupled Schrödinger and Poisson equations. The model was used to propose some structure modifications of the diode with the In(AI)GaN/GaN multiple quantum well active-region, which are expected to reduce an impact of mechanical stresses within the diode volume on its performance, which has been successfully accomplished.
14
Content available remote Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD
PL
Niniejsza praca dotyczy pomiarow temperaturowych wykonanych przy u.yciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 oC dla ro.nych warto.ci parametrow pomiarowych, ze szczegolnym uwzgl.dnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem bada. by.o okre.lenie wp.ywu temperatury na zale.no.ci zachodz.ce mi.dzy sygna.em pochodz.cym z badanego obiektu a odpowiedzi. kamery CCD na ten sygna.. Jako obiekt badany wykorzystano diod. elektroluminescencyjn. LED emituj.c. .wiat.o bia.e. W pracy zaprezentowano przyk.adowy uk.ad pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikaj.ce z serii pomiarow zrealizowanych przy ro.nych warto.ciach parametrow pomiarowych kamery CCD.
EN
This work concerns the temperature measurements made with the use of a CCD camera. Measurements were carried out in a climatic chamber at the temperature range extending from -5 to 45 °C for different values of measurement parameters. In particular, the camera exposure time was taken into consideration. A purpose of this study was to determine the influence of temperature on the relationships occurring between the signal coming from the tested object and the response of the CCD camera to this signal. The LED emitting white light was used as the object to be tested. In the paper an example of the measurement system has been presented. Some selected results obtained during the series of measurements carried out at different values of measuring parameters of the CCD camera and related conclusions are described.
EN
The quality of light emitted by LEDs depends on many factors. The most significant are ambient temperature and driving current. In lighting application the most important is to have light with constant value of luminous flux and color. In this paper some data taken from measurement of commercially available LEDs will be presented. Based on those data is possible to make an analysis which can be helpful with getting constant output of LED luminous flux.
PL
Jakość światła emitowanego przez LED-y zależy od wielu czynników. Największy wpływ mają temperatura oraz natężenie prądu pracy. W zastosowaniach oświetleniowych jednym z najważniejszych parametrów jest utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz barwy emitowanego światła. W artykule przedstawione zostały dane pomiarowe komercyjnie dostępnych diod elektroluminescencyjnych. Na podstawie tych danych przeanalizowana została możliwość uzyskiwania z LED światła o stałych strumieniu i barwie w zmieniającej się temperaturze otoczenia.
EN
A thermal resistance characterization of semiconductor quantum-well heterolasers in the AlGaInAs-AlGaAs system (λst ≈ 0.8 μm), GaSb-based laser diodes (λst ≈ 2 μm), and power GaN light-emitting diodes (visible spectral region) was performed. The characterization consists in investigations of transient electrical processes in the diode sources under heating by direct current. The time dependence of the heating temperature of the active region of a source ΔT(t), calculated from direct bias change, is analyzed using a thermal RTCT equivalent circuit (the Foster and Cauer models), where RT is the thermal resistance and CT is the heat capacity of the source elements and external heat sink. By the developed method, thermal resistances of internal elements of the heterolasers and light-emitting diodes are determined. The dominant contribution of a die attach layer to the internal thermal resistance of both heterolaser sources and light-emitting diodes is observed. Based on the performed thermal characterization, the dependence of the optical power efficiency on current for the laser diodes is determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania emitowanego przez diodę elektroluminescencyjną LED, przy użyciu kamery CCD, a w szczególności określenia wpływu temperatury na zależność między sygnałem optycznym diody a odpowiedzią kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w inkubatorze laboratoryjnym ILW 115-T TOP w zakresie temperatur -5...45°C. Parametry pomiaru oraz nastawy kamery CCD zadawano w programie sterującym, zrealizowanym w środowisku graficznym LabVIEW. Zaprezentowano przykładowy układ pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki z serii pomiarów przeprowadzonych dla różnych wartości czasu ekspozycji i zrealizowanych dla różnych wartości czasu trwania impulsu świetlnego diody.
EN
Measurements of radiation emitted by LED diode, realized with the use of a CCD camera are presented in the paper. In particular, the influence of temperature on the relationship between output diode signal and the CCD camera response was determined. Measurements have been realized by the use of a laboratory chamber ILW 115-T TOP at temperature range -5...45°C. Both, measured values and setting parameters of the CCD camera were controlled using own driving program of LabVIEW graphical environment. A measurement set up and some selected results from the series of measurements carried out for different values of the camera exposure time and the duration of the optical signal emitted by the diode have been presented.
18
Content available remote Application of LEDs in road lighting
EN
There are more and more LED luminaires for road lighting at the market. Some of them are road luminaires only by their name. Creation new construction of LED luminaires well fulfilling their aims needs proper knowledge and skills owning as well as accuracy and foresight greater than used in designing equipment with traditional light sources. Implementation of standardisation claims in lighting designing realised by LEDs luminaires doesnt guarantee that realised lighting will be correct.
PL
Na rynku pojawia się coraz więcej diodowych opraw oświetlenia drogowego. Niektóre z nich oprawami drogowymi są tylko z nazwy. Tworzenie konstrukcji nowych LEDowych opraw oświetleniowych dobrze spełniających swoje zadania wymaga posiadania stosownej wiedzy i umiejętności oraz wykazanie się starannością i przezornością większą niż przy projektowaniu opraw z konwencjonalnymi źródłami światła. Spełnienie wymagań normatywnych w obliczeniach projektowych oświetlenia realizowanego na oprawach diodowych nie gwarantuje, że zrealizowane oświetlenie będzie prawidłowe.
19
Content available remote On the application of modern light sources - with emphasis on home lighting
EN
To be able to save lighting energy new light sources have to be introduced. This should not be done without considering the needs these sources have to serve for. In this paper we concentrate on the question of home lighting, and analyze why the compact fluorescent lamps did not find more widespread application in home lighting. We show that modern T5 fluorescent lamps have their application area in home lighting, and discuss what is needed to be able to introduce light emitting diodes in home lighting.
PL
Oszczędności energii na potrzeby oświetlenia wynikają ze stosowania nowoczesnych źródeł światła. Nie byłoby to możliwe bez rozpatrzenia potrzeb jakim powinny one odpowiadać. W artykule odniesiono się do oświetlenia mieszkań i analizowano brak szerszego stosowania świetlówek kompaktowych w oświetleniu mieszkań. Pokazujemy, że świetlówki liniowe T5 znajdują zastosowanie w oświetleniu mieszkań i rozważamy możliwości zastosowania diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu mieszkań.
EN
In addition to emitting light, high power light emitting diodes also generate a significant quantity of heat. Heat released in the p-n junction of the semiconductor material markedly increases its temperature and thus indirectly affects the photometric and electric characteristics of LEDs. This paper presents a test stand designed for measuring such characteristics for a wide range of changes of junction temperatures. Junction temperature adjustment can proceed independently of the thermal power released in the LED.
PL
Wytwarzaniu światła w diodach towarzyszy wydzielanie dużej ilości ciepła. Wydzielające się w złączu p-n materiału półprzewodnikowego ciepło zwiększa znacząco jego temperaturę i wpływa pośrednio na zmianę charakterystyk fotometrycznych i elektrycznych diody. W pracy przedstawiono stanowisko badawcze pozwalające mierzyć te charakterystyki dla szerokiego zakresu zmian temperatury złącza. Regulacja temperatury złącza może przy tym przebiegać niezależnie od wydzielanej w diodzie mocy cieplnej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.