Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electron beam welding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Electron beam welding of TMCP steel S700MC
EN
The article discusses tests aimed to determine the effect of electron beam welding on the properties of butt welded joints made in 10 mm thick TMCP steel S700MC. The welding process was performed in the flat position (PA) using an XW150:30/756 welding and surface processing machine (Cambridge Vacuum Engineering). The joints obtained in the tests were subjected to non-destructive tests including visual tests and magnetic particle tests. The joints were also subjected to destructive tests including static tensile tests, bend tests, toughness tests (performed at a temperature of -30°C), hardness tests as well as macro and microscopic metallographic tests. The destructive tests revealed that the joint represented quality level B in accordance with the PN EN ISO 13919-1 standard. The analysis of the destructive test results related to the electron beam butt welded joint (made in steel S700MC) revealed its high mechanical and plastic properties. The toughness tests revealed a decrease in toughness in the HAZ (27 J/cm2) in comparison with that of the base material (50 J/cm2). In addition, the hardness of the HAZ and of the weld increased up to approximately 330 HV; the hardness of the base material amounted to 280 HV.
PL
Określono wpływ spawania wiązką elektronową na własności doczołowych złączy spawanych stali walcowanej termomechanicznie S700MC o grubości 10 mm. Proces spawania przeprowadzono w pozycji podolnej na urządzeniu do spawania oraz modyfikowania powierzchni firmy Cambridge Vacuum Engineering, model XW150:30/756. Uzyskane złącza poddano badaniom nieniszczącym (badania wizualne, badania magnetyczno-proszkowe) oraz badaniom niszczącym: statycznej próbie rozciągania, próbie zginania, badaniom udarności w temperaturze -30°C, pomiarowi twardości oraz badaniom metalograficznym makro i mikroskopowym. Badania niszczące wykazały, że złącze spełnia wymagania poziomu jakości B zgodnie z normą PN EN ISO 13919-1. Analiza wyników badań niszczących doczołowego złącza spawanego wiązką elektronową wykazała wysokie własności wytrzymałościowe i plastyczne złączy doczołowych stali S700MC. Badania udarności wykazały, że w obszarze SWC dochodzi do spadku udarności w stosunku do udarności materiału rodzimego. Udarność SWC spada do 27 J/cm2, przy udarności materiału rodzimego 50 J/cm2. Dodatkowo zwiększa się również twardość SWC i spoiny do poziomu około 330 HV, przy twardości materiału rodzimego 280 HV.
EN
Electron beam welding, called electron welding consists in penetrating the elements being welded with heat obtained from the elements’ bombardment in vacuum with concentrated electron beam of high energy. Concentration of the electron beam of high kinetic energy in a very small space results in generating the heat of high concentration causing melting of material in high depth. During the metal melting the electron beam makes a narrow weld of little heat affected zone (HAZ). This paper presents the test results on selection of parameters of electron beam welding of 12 mm thickness sheets of AlMg3 aluminum alloy. The beam electron melting through was carried out in vacuum by means of the welding machine WS-15 KW/100 KV. Before melting, the sheets were degreased in tetrachloroethylene and oxides were removed with 15% solution Na2Co3. The influence of electron beam melting through of sheets on their mechanical properties was tested as well as resistance to stress corrosion cracking and resistance to corrosion in fast seawater flow (10 m/s). The slow strain rate stress corrosion tests in the air and artificial seawater were performed. It was found that electron beam melting through of the AlMg3 alloy does not decrease the mechanical properties in comparison to the native material. The crack during the static tension test had ductile character and proceeded in the native material. AlMg3 alloy melting with electron beam shows a very good stress corrosion resistance.
EN
In this study, the coefficients of friction for three series of welded nickel alloy joints, subjected to different heat treatments (lack of heat treatment, solution heat treatment, precipitation hardening), were determined. Heat treatment of the prepared samples was aimed at eliminating the structural and stress gradient, because the electron beam welding technique is dedicated for constructions with very high quality and strength requirements. Given the nature of the electron beam process, the authors are aware that the obtained weld’s structures are characterized by different properties from parent materials, and also from structures melted under equilibrium conditions. The scientific aim of the presented work is to determine the influence of heat treatment on the microstructure, mechanical properties, and performance of dissimilar joints of nickel alloys Inconel 625 and Inconel 718. In order to determine the coefficient of friction for samples, the scratch test method was used. As a result of the research, it was proved that subjecting the welds to the precipitation hardening has a significant effect on abrasion resistance.
PL
Wyznaczono współczynniki tarcia dla trzech serii próbek poddanych odmiennym procesom obróbki cieplnej (brak obróbki cieplnej, przesycanie, utwardzanie wydzieleniowe). Obróbka cieplna przygotowanych próbek miała na celu zlikwidowanie gradientu strukturalnego i naprężeniowego, ponieważ spawanie wiązką elektronów dedykowane jest dla urządzeń o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych i wytrzymałościowych. Biorąc pod uwagę charakter procesu spawania wiązką, autorzy mają świadomość, iż uzyskane struktury będą cechowały się zdecydowanie odmiennymi własnościami od materiału rodzimego, ale również i od struktur przetopionych w warunkach bliskich warunkom równowagowym. Celem naukowym pracy jest określenie wpływu obróbki cieplnej na mikrostrukturę, własności mechaniczne i użytkowe różnoimiennych połączeń stopów niklu Inconel 625 oraz Inconel 718. W celu wyznaczenia współczynników tarcia dla próbek zastosowano metodę zarysowania scratch test. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że poddanie spoin procesowi utwardzania wydzieleniowego ma znaczący wpływ na odporność na ścieranie.
EN
The study discussed in the article included the analysis of features characterising the formation of an electron beam-welded joint made of a titanium alloy (Ti–TiB). The study also involved the investigation of the effect of heat treatment on structural-phase transformations in the weld metal and in the heat affected zone. The heat treatment of the welded joints resulted in the decomposition of the metastable phase, the distribution of boron particles in the structure as well as the increase in the structural homogeneity, leading to the improvement of mechanical properties.
PL
Rozpatrzono charakterystyczne cechy formowania połączenia spawanego stopu tytanu (Ti – TiB) wykonanego wiązką elektronów. Zbadano wpływ późniejszej obróbki cieplnej na przemiany strukturalno-fazowe w metalu spoiny i strefie wpływu ciepła. Obróbka cieplna połączeń spawanych prowadzi do rozpadu fazy metastabilnej, rozmieszczenia cząsteczek boru w strukturze i zwiększa jednorodność strukturalną, co przyczynia się do polepszenia własności mechanicznych.
PL
W artykule przedstawiono badania mikrostruktury oraz właściwości i parametrów technicznych spoin wykonanych metodą spawania wiązką elektronową (EBW). Spawanie wiązką elektronową jest procesem łączenia odpowiednim zwłaszcza w przypadku tytanu i innych materiałów podatnych na utlenianie, ponieważ musi się odbywać w próżni. Kwalifikacji spoiny pod względem integralności połączenia dokonano na podstawie badania właściwości mechanicznych i oceny mikrostruktury. Mikrotwardość spoiny zmierzono urządzeniem Matsuzawa-Vickers MX 100 – zastosowano obciążenie 100 G (0,98 N). Do zbadania mikrostruktury i określenia wielkości poszczególnych stref przegubowych użyto mikroskopu Nikon Eclipse MA200.
EN
The paper presents microstructure investigations as well as properties and technical parameters of welds made using the electron beam welding method (EBW). Electron beam welding is a bonding process, especially suitable in the case of titanium and other oxidation-sensitive materials, because it must be carried out in a vacuum. Integrity of the joint was determined on the basis of mechanical properties and microstructure evaluation. The micro-hardness of the weld was measured with the Matsuzawa-Vickers MX 100 – a load of 100 G (0.98 N) was used. Nikon Eclipse MA200 microscope was used to examine the microstructure and determining the size of individual articulation zones.
EN
The article aims to present major advantages resulting from the use of tools for numerical analyses of modern welding processes, i.e. friction stir welding (FSW) and electron beam welding (EBW). The article presents basic issues related to the modelling of the FSW process, describes mechanisms to be taken into consideration in relation to numerical analyses of the above-named process and indicates problems which should be taken into account during the modelling of the EBW process. In addition, the article presents exemplary analyses of the FSW and EBW processes.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie i wyjaśnienie głównych korzyści i możliwości wynikających z wykorzystania narzędzi do analiz numerycznych procesów spawania w odniesieniu do nowoczesnych zagadnień łączenia materiałów, tj. zgrzewania tarciowgo z mieszaniem metalu zgrzeiny (FSW) oraz spawania wiązką elektronową (EBW). W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące podstaw mo¬delowania procesu FSW. Opisane zostały mechanizmy, które należy wziąć pod uwagę podejmując problem analiz numerycznych tego procesu, jak również zasygnalizowano problemy, jakie należy rozważyć przy modelowaniu procesu EBW. Przedstawiono również przykłady prowadzonych analiz procesów FSW oraz EBW.
EN
The paper shows the results of metallographic examination and mechanical properties of electron beam welded joints of quenched and tempered S960QL and Weldox 1300 steel grades. The aim of this study was to examine the feasibility of producing good quality electron beam welded joints without filler material. Metallographic examination revealed that the concentrated electron beam significantly affects the changes of microstructure in the weld and the adjacent heat affected zone (HAZ) in both steel grades. The microstructure of the welded joints is not homogeneous. The four zones, depending on the distance from the weld face, can be distinguished. Basically, the microstructure of the weld consists of a mixture of martensite and bainite. However, the microstructure of HAZ depends on the distance from the fusion line. It is composed of martensite near the fusion line and a mixture of bainite and ferrite in the vicinity of the base material. Significant differences in mechanical properties of the welded joints were observed. For a butt welded joint of the S960QL steel grade the strength is at the level of the strength of the base material (Rm = 1074 MPa). During the bending test the required angle of 180° was achieved. The impact strength at –40°C was 71,7 J/cm2 . In the case of the Weldox 1300 steel grade butt welded joints exhibit high mechanical properties (Rm = 1470 MPa), however, the plastic properties are on the lower level than for the base material.
8
Content available remote Technologia spawania wiązką elektronów
PL
Spawanie wiązką elektronów, pomimo szeroko stosowanych technologii łukowych oraz laserowych, nadal jest powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Główne zastosowanie tego wydajnego procesu spawania to: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, lotniczy i budowa maszyn. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń ze wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych w szerokim zakresie grubości od 0,025 mm do 300 mm w jednym przejściu. W artykule przybliżono charakterystykę metody i podano przykłady zastosowania wiązki elektronów w przemyśle. Przedstawiono przykład urządzenia uniwersalnego do spawania i modyfikowania powierzchni, w tym napawania.
EN
Electron beam welding, despite widespread arc and laser technology is still widely used in industry. The main application this high efficiency welding process is: automotive, electronics, electrical engineering, aerospace and mechanical engineering industry. The technology ensures high-quality welded joints from the all structural metals in a wide range of thickness from 0.025 mm to 300 mm in one run. The characteristics of methods, principles of design of welded joints, examples of the application of the electron beam in the industry were In the paper approximated in this paper. The example of universal equipment for welding and surface modification including cladding is also presented.
PL
W artykule przedstawiono system do spawania wiązką elektronów w ciśnieniu zredukowanym słupów elektrowni wiatrowych.
EN
This article represents system for electron beam welding machine for welding offshore wind turbines in local vacuum.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz pomiarów twardości złączy spawanych wiązką elektronów wykonanych ze stali do ulepszania cieplnego w gatunku 42CrMo4. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykonania złączy spawanych przy wykorzystaniu specjalnych technik spawania wiązką elektronów, tj. spawania z podgrzewaniem wstępnym, spawania wiązką oscylującą oraz spawania za pomocą techniki wieloprocesowej. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie specjalnych technik spawania wiązką elektronów umożliwia obniżenie twardości w obszarze SWC oraz w spoinie. Ponadto możliwe jest wyeliminowanie pęknięć w obszarze spoiny.
EN
In the paper the results of metallographic examination and hardness testing of electron beam welded joint for quenching and tempering 42CrMo4 steel grade are presented. The aim of the study was to examine the feasibility of correct welded joints using special electron beam welding techniques based on dynamic deflection of the electron beam, ie., welding with preheating, welding with beam oscillation and using the multiprocessing technique. The research showed that using special techniques of electron beam welding can reduce hardness in the area HAZ and in the weld. It is also possible to eliminate cracks in the weld area.
EN
Allvac 718Plus (718Plus) is a high strength, corrosion resistant commercial polycrystalline nickel-based superalloy developed by ATI ALLVAC over 10 years ago. 718Plus has been designed to fuse the most desired properties of Inconel 718 and Waspaloy, producing advantages of good mechanical properties, higher working temperature than Inconel 718, good fabricability and reasonable cost of production. 718Plus is strengthened by γʹ phase and other precipitates which are located mainly at grains boundaries. Compared to Inconel 718, 718Plus has increased concentration of Al, Ti and Co and decreased amount of Fe. Weldability of 718Plus is comparable to Inconel 718, thus there is a risk of intergranular microcracking in heat affected zone (HAZ). The test joint have been welded autogenously using electron beam at 120 kV accelerating voltage, 10 mA current and 78 cm/min welding speed. The microstructure of casted base material, heat affected zone (HAZ) and weld metal of electron beam welded 718Plus were investigated by means of light (LM) and scanning electron microscopy (SEM). SEM observations of welded joint microstructure were performed using secondary electrons (SEM–SE). SEM/EDS analysis were carried out. Both MC type carbides and Laves phase were observed in interdendritic regions of base material. The microstructure of heat affected zone was composed of γ matrix, γʹ phase and MC-type carbides, Laves phase and Laves/γ eutectic. In weld metal zone no γʹ precipitates were observed. The microhardness measurements have shown a decrease in weld metal and HAZ. It can be caused by an influence of the welding process thermal cycle.
PL
Allvac 718Plus (718Plus) to stosunkowo niedawno opracowany nadstop na bazie niklu. 718Plus. Jest pierwszym nadstopem niklu zaprojektowanym zarówno na obrotowe, jak i statyczne podzespoły silników odrzutowych. Temperatura pracy 718Plus jest o około 50°C wyższa niż stopu 718, co zapewnia stabilność właściwości mechanicznych do 704°C. Ponadto charakteryzuje się spawalnością podobną do nadstopu 718, a koszty wytwarzania są mniejsze niż w przypadku stopu Waspaloy. Te zalety są wynikiem modyfikacji składu chemicznego Inconela 718, polegające na zwiększeniu proporcji Al/Ti oraz dodatkami W i Co zamiast Fe. Spawanie wiązką elektronów (EBW) oraz spawanie łukowe elektrodą nietopliwą (GTAW) są procesami, które mogą być stosowane podczas napraw komponentów silników odrzutowych oraz turbin gazowych, które zostały wyprodukowane z nadstopów na bazie niklu. Celem pracy była ocena poprawności procesu spawania wiązką elektronów nadstopu 718Plus oraz charakterystyka mikrostruktury poszczególnych stref spawanego złącza.
PL
Przedstawiono specyfikę formowania połączenia wysokostopowego stopu tytanu (α + β) o wysokiej wytrzymałości przy spawaniu wiązką elektronów w próżni. Badania przeprowadzano na próbkach stopu kompozycji Ti-Al-Mo-V-Nb-Cr-Fe-Zr, otrzymanego metodą przetapiania elektronowego. Zbadano wpływ cyklu cieplnego spawania i obróbki cieplnej po spawaniu na strukturalno-fazowe przemiany w metalu spoiny i strefie wpływu ciepła połączeń spawanych. W metalu spoiny i SWC powstaje struktura z przewagą metastabilnej fazy β, co powoduje obniżenie wskaźników plastyczności i udarności. W celu polepszenia struktury i własności mechanicznych połączeń spawanych wykonanych wiązką elektronów konieczne jest przeprowadzenie obróbki cieplnej po spawaniu. Najlepsze charakterystyki mechaniczne badanych złączy spawanych uzyskano po przeprowadzeniu obróbki cieplnej w piecu (wyżarzanie przy T=900oC w ciągu 1 godziny i stygnięcie z piecem), która sprzyja otrzymaniu praktycznie jednorodnej struktury i rozpadowi metastabilnych faz w spoinie i SWC.
EN
The article presents the specific formation of a joint made of high-strength high-alloy titanium alloy (α + β) subjected to electron beam welding in vacuum. Tests involved the use of Ti-Al-Mo-V-Nb-Cr-Fe-Zr specimens obtained through electron melting. The research involved tests focused on the effect of a welding thermal cycle and post-weld heat treatment on structural-phase transformations in the weld metal and HAZ of welded joints. It was revealed that the weld metal and HAZ were composed of a structure dominated by the metastable phase β, which led to the reduction of plasticity and toughness indexes. The improvement of the structure and mechanical properties of electron beam welded joints required the performance of post-weld heat treatment. The best mechanical characteristics of welded joints were obtained after a heat treatment performed in a furnace (annealing at Т=900˚C for 1 hour and cooling along with the furnace) favouring the obtainment of an almost homogenous structure and the decomposition of metastable phases in the weld and HAZ.
EN
In the paper the results of metallographic examination and mechanical properties of electron beam welded joint of quenched and tempered steel grade S690QL are presented. Metallographic examination revealed that the concentrated electron beam significantly affect the changes of microstructure in the steel. Parent material as a delivered condition (quenched and tempered) had a bainitic-martensitic microstructure at hardness about 290 HV0.5. After welding, the microstructure of heat affected zone is composed mainly of martensite (in the vicinity of the fusion line) of hardness 420 HV0.5. It should be noted, however, that the microstructure of steel in the heat affected zone varies with the distance from the fusion line. The observed microstructural changes were in accordance with the CCT-S transformation diagram for the examined steel.
14
Content available remote Spawanie wiązką elektronów
PL
Spawanie wiązką elektronów pomimo długoletniej historii i szeroko rozpowszechnionych technologii łukowych oraz laserowych jest nadal powszechnie stosowane w przemyśle. Główne zastosowanie tego wydajnego procesu spawania to przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, lotniczy i budowa maszyn. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń ze wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych w szerokim zakresie grubości od 0,025 do 300 mm. W pracy przybliżono charakterystykę metody, zasady kształtowania złączy, przykłady zastosowania wiązki elektronów w przemyśle. Przedstawiono przykłady urządzeń uniwersalnych oraz specjalistycznych jakie są używane w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.
EN
Electron beam welding, despite long history and widespread arc and laser technology is still widely used in industry. The main application this high efficiency welding process is: automotive, electronics, electrical engineering, aerospace and mechanical engineering industry. The technology ensures high-quality welded joints from the all structural metals in a wide range of thickness from 0.025 to 300 mm. In the paper approximated the characteristics of methods, principles of design of welded joints, examples of the application of the electron beam in the industry. The examples of universal and specialized equipment which are used in laboratory and industrial applications are also presented.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
851--856, CD 1
PL
W artykule omówiono metodę spawanie elektronowego, zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (FSW) oraz połączenia adhezyjne i mechaniczne. Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i makrostruktury złączy spajanych nowymi metodami: spawanie wiązką elektronów, zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem materiału (FSW) oraz połączeń klejonych i mechanicznych (clinching). Badano stopy aluminium z magnezem serii 5xxx stosowanych w budownictwie okrętowym. Przedstawione wyniki prób właściwości mechanicznych potwierdzają celowość wdrożenia tych metod w przemyśle okrętowym. Bardzo dobre właściwości mechaniczne otrzymano dla złączy zgrzewanych tarciowo metodą FSW w porównaniu z właściwościami mechanicznymi złączy stopów aluminium spawanych tradycyjną metodą MIG.
EN
The article discusses the method of electron welding, friction stir welding (FSW) and the combination of adhesive and mechanical properties. The results of studies of the microstructure and mechanical properties of bonded joints with new methods: electron beam welding, friction welding with the commingling of material (FSW) and bonding and mechanical (clinching). Was investigated magnesium alloys 5xxx series used in shipbuilding. The mechanical properties of the test results confirm the desirability of implementing these methods in the shipbuilding industry. Very good mechanical properties of welded joints obtained for FSW friction in comparison with the mechanical properties of welded aluminum alloy joints conventional MIG.
EN
The paper analyses joining of titanium Grade 2 and Grade 5 sheets using electron beam welding, EBW, technology. The joined sheets undergo further processing to produce final aircraft component. EBW is a fusion welding process that utilizes electrons to produces heat and join materials. It is characterized by low heat input, small distortions, precise and repeatable welding parameters and vacuum operating conditions. Titanium is a unique material that offers high specific strength, heat resistance and corrosion resistance. In aerospace applications it is used for components of rotors, engines and airframes. Tailor Welding Blanks is a technology of joining sheets of different properties in order to obtain components that have mixed properties. Titanium Grade 2 has better formability while titanium Grade 5 has higher strength. The welded sheets are further formed in order to obtain final shape. The numerical simulation of the welding process investigates the impact of thermal load produced by a moving electron beam on the deformations occurring in the joined sheets. The model is based on finite element method and it takes into account elastic, plastic and thermal strains. The analyzed sheets have thickness of 0.8 mm, their small cross-section contributes to significant post-welding bending both in transverse and longitudinal directions. The paper analyzes the influence of mesh structure and welding gap on the degree of deformation. The obtained numerical results were compared with actual welding deformations. The research into modeling of titanium sheets welding was extended with analysis of joint behavior during tensile tests. Specimen was cut out from the joint and was subject to uniaxial tensile test. The strains occurring during tension were recorded using optical non contact measurement system that uses two cameras. The experimentally measured strains were compared with numerical results from a separate finite clement method model.
PL
W pracy badano zagadnienie spawania blach tytanowych Grade 2 i Grade 5 za pomocą wiązki elektronów. Zespawane blachy stanowią wsad do tłoczenia, w wyniku którego powstaje finalny komponent samolotu. W procesie spawania wiązka elektronów jest wykorzystywana do stopienia i łączenia materiałów. Spawanie wiązką elektronów charakteryzuje się małą ilością wprowadzanego ciepła, małymi deformacjami, dużą precyzją i powtarzalnością ustawienia parametrów oraz zastosowaniem komory próżniowej. Tytan jest materiałem o wysokim stosunku wytrzymałości do masy, dużej odporności na podwyższone temperatury i środowisko korozyjne. W lotnictwie tytan znajduje zastosowanie w produkcji wirników, silników oraz kadłubów. Tłoczenie wsadów spawanych z różnych materiałów pozwala na uzyskanie komponentów o mieszanych właściwościach składowych materiałów. Tytan Grade 2 zapewnia dobrą tłoczność, natomiast tytan Grade 5 oferuje wysoką wytrzymałość. Analiza numeryczna procesu spawania koncentrowała się na badaniu wpływu obciążenia termicznego wywołanego przez poruszającą się wiązkę elektronów na deformacje pojawiające się w łączonych blachach. Analizowane blachy miały grubość 0,8 mm. Ich mały przekrój umożliwiał powstawanie znacznych deformacji spawalniczych zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym. Jako miarę deformacji przyjęto kąt ugięcia poprzecznego oraz przemieszczenie końca linii spawania. Model numeryczny wykorzystywał Metodę Elementów Skończonych. W symulacji uwzględniono odkształcenia sprężyste, plastyczne oraz termiczne. Do symulacji oddziaływania wiązki elektronów wykorzystano połączone powierzchniowe i objętościowe źródło ciepła. W pracy przedstawiono wpływ struktury siaki elementów skończonych oraz modelu odstępu pomiędzy łączonymi blachami na stopień ugięcia poprzecznego i podłużnego. Uwzględniono siatki o jednorodnej i zmiennej liczbie elementów w kierunku grubości blach i w kierunku linii spawania. Porównano model, w którym blachy stanowiły pojedynczy blok materiału, z modelem, w którym do symulacji odstępu wykorzystano opcję narodzin elementu. Uzyskane wyniki zostały porównane z rzeczywistymi deformacjami zespawanych blach. Analiza procesu spawania została rozszerzona o model opisujący zachowanie próbki wyciętej z połączonych blach podczas statycznej próby rozciągania. Odkształcenia powstające w wyniku rozciągania zostały zmierzone za pomocą systemu optycznego wyposażonego w dwie kamery. Porównano odkształcenia obliczone numerycznie i zmierzone eksperymentalnie.
17
Content available remote EBW titanium sheets as material for drawn parts
EN
The growing demand for high strength, lightweight and corrosion-resistant drawn parts has created increasing interest in the use of titanium and its alloys. Additional benefits may result from the use of tailor-welded blanks, allowing for significant savings in material, and the possibility of applying higher strength sheets exactly where needed. When forming welded blanks, it is necessary to overcome many technological barriers which are not reflected in technical literature. Therefore, some prior experience in numerical simulations is needed before embarking on further studies of welded blanks formability. For this purpose, it is necessary to determine the mechanical parameters of the base materials, as well as the fusion and heat-affected zones. The paper is devoted to the analysis of an electron beam welded joint made of commercially pure titanium Grade 2 and titanium alloy Grade 5. Light microscopy was used for examination of the joint microstructure and determination of the size of the specific joint zones. The mechanical parameters of the base materials were specified in a tensile test, while the material properties of the fusion and heat-affected zones were estimated on the basis of the relationship between the material hardness and strength assuming that the yield stress is directly proportional to the material hardness. To do this, a scratch test and microhardness measurements (using small load) were carried out. The obtained results allow for improvement to the numerical model of sheet-metal forming welded blanks and consequently, it will allow for better agreement between the numerical and empirical results.
PL
W pracy przedstawiono termiczno-mechaniczną analizę procesu spawania wiązką elektronów. W procesie spawania połączono dwie cienkie blachy wykonane z różnych gatunków tytanu, Grade 2 i Grade 5. W wyniku spawania powstały znaczne deformacje blach. Model numeryczny został opracowany na podstawie Metody Elementów Skończonych, MES. Model oblicza wpływ obciążenia termicznego na pole naprężeń i przemieszczeń. Wyniki uzyskane za pomocą modelu numerycznego zostały porównane z wynikami badań eksperymentalnych. Obliczone pole naprężeń zweryfikowano poprzez porównanie obliczonych naprężeń własnych z naprężeniami zmierzonymi na powierzchni blach za pomocą metody dyfrakcji rentgenowskiej.
EN
This paper presents a thermo-mechanical analysis of an electron beam welding process. During the process two thin sheets made of dissimilar titanium grades, Grade 2 and Grade5, were joined together. The welding processes introduced significant distortions into the sheets. The numerical model is based on finite element method. The model calculates the impact of thermal load on stress and displacement fields. The results calculated by the model were compared with the experimental results. The calculated stress field was verified by comparing residual stresses at the external surface in a given cross-section with stress values obtained by x-ray diffraction measurements.
EN
Developments of the E.O. Paton Electric Welding Institute for power engineering have been presented, in particular, technologies for the welding of large-size turbine rotors, electron beam welding of thick billets of high-strength steels, technologies of submerged-arc welding and flash-butt welding with a pulsating flashing of pipes for main large-diameter gas pipelines, technology and equipment for manufacture of energy-saving heat-exchanging devices. Outlined are developments directed to increase the corrosion resistance of fuel elements and the safe service of NPP due to the application of high-temperature wear-resistant mechanized surfacing of pipeline stop valves with corrosion-resistant alloys. Practical recommendations for the repair of main pipelines without interruption of their operation are given. The investigations were carried out showing the possibility of the application of acoustic emission for monitoring welded structures operating at high temperatures. A method for the prevention of the catastrophic leakage of oil from damaged pipes of wells of oil-production platforms has been developed.
PL
Zaprezentowano szereg opracowań IES im. E. O. Patona dla energetyki, w tym technologie spawania wielkogabarytowych wirników turbin, spawania wiązką elektronów detali o dużej grubości ze stali wysokowytrzymałych, technologie spawania łukiem krytym oraz zgrzewania iskrowego z nadtopieniem pulsującym rur o dużej średnicy podczas budowy gazociągów dalekiego zasięgu, technologię oraz urządzenia do budowy energooszczędnych wymienników ciepła. Zwrócono uwagę na rozwiązania skierowane na zwiększenie odporności korozyjnej zestawów prętów paliwowych oraz bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowych dzięki zmechanizowanemu napawaniu odpornych na zużycie warstw o składzie stali żarowytrzymałej z zastosowaniem stopów odpornych na korozję na powierzchni roboczej armatury w układach rurociągowych. Przedstawiono zalecenia praktyczne w zakresie naprawy rurociągów dalekiego zasięgu bez konieczności wyłączenia ich z eksploatacji. Przeprowadzono badania, które wykazały możliwość zastosowania emisji akustycznej do monitorowania konstrukcji spawanych, pracujących w podwyższonych temperaturach. Opracowano sposób opanowania nagłego wycieku ropy z uszkodzonych szybów rurowych platform wiertniczych.
20
Content available remote Electron beam welding – equipment and accessories
EN
Electron beam welding has been known and used for a long time, yet the recent years have seen increasing advancements in equipment fully utilising this welding method potential. Electron beam welding machines can be both universal and highly specialised, which can translate to significant operating and, first of all, welding costs reduction. Modern electron beam welding devices are provided with control systems and safety features which maximise operator’s anti-radiation protection and enable carrying out technological processes in vacuum conditions.
PL
Spawanie wiązką elektronów jest procesem znanym i stosowanym od lat, jednak w ostatnim czasie nastąpił znaczny rozwój urządzeń umożliwiających wykorzystanie w pełni tej metody łączenia. Spawarki elektronowe mogą być zarówno uniwersalne, jak również wysoce wyspecjalizowane, umożliwiając tym samym znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych, a przede wszystkim kosztów spawania. Urządzenia te są wyposażone w układy kontroli i bezpieczeństwa, tak by maksymalnie chronić operatora przed promieniowaniem i prowadzeniem procesu technologicznego w próżni.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.