Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogrodnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Cisy [Taxus] to cenione w ogrodnictwie, zimozielone rośliny iglaste. Na świecie występuje osiem gatunków cisa. Tylko jeden z nich, cis pospolity [Taxus baccata], rośnie naturalnie na terenie Europy, także w Polsce, pozostałe trzy gatunki pochodzą z Azji, a kolejne cztery z Ameryki Północnej.
PL
Trawy, o ile są odpowiednio dobrane, wymagają minimalnej pielęgnacji, a pozostają atrakcyjne przez większą część roku. Spośród tysięcy gatunków uprawia się tylko kilkaset. Wiele odmian wciąż natomiast oczekuje na „odkrycie” przez ogrodników i projektantów zieleni. Trawy opanowały każde siedlisko – od nadmorskich wydm poprzez prerie i stepy aż po góry i lasy. Niewątpliwie zdolności adaptacyjne są przyczyną ich rosnącej popularności. Czasami ten kosmopolityzm jest wadą, gdyż niektóre wymykają się spod kontroli i mogą wypierać lokalne gatunki. Na szczęście wiele z nich nigdy nie stanie się agresorami, ponieważ wymagają cieplejszego niż nasz klimatu.
3
Content available Zastosowanie robotów w gospodarstwach rolnych®
PL
Ogromny postęp naukowo-techniczny we współczesnym świecie ma przełożenie na gospodarkę. Pod jego wpływem zachodzą głębokie przeobrażenia w rolnictwie. Jeszcze do niedawna było ono zaniedbane pod względem technologicznym a współcześnie mówi się o wielkim postępie w tej dziedzinie gospodarki. Dokonuje się to za sprawą robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, które zmieniają charakter pracy gospodarstwa rolnego.
EN
The huge scientific and technical progress taking place in the modern world has a bearing on the economy. Under his influence, there are deep transformations in agriculture. Until recently, it was neglected in terms of technology and today there is talk of great progress in its activities. This is done by robots equipped with artificial intelligence that change the nature of the farm’s operation.
PL
Borelioza, zwana również chorobą z Lyme, często charakteryzuje się wieloletnim okresem utajenia. Zróżnicowane symptomy, wywoływane przez różne szczepy, mogą dodatkowo utrudniać jej identyfikację. Zbyt późna diagnoza oraz leczenie prowadzi niejednokrotnie do nieodwracalnych zmian kostno-stawowych lub neurologicznych Może wywoływać zmiany rozwojowe płodu, a nawet poronienia. Szeroka baza żywicieli kleszczy dodatkowo zwiększa ryzyko zachorowania w miejscach pracy różnych grup zawodowych. W artykule, opisano ryzyko zachorowania na boreliozę w odniesieniu do wybranych zawodów w Polsce, a w szczególności w stosunku do pracowników leśnych, którzy są grupa, najwyższego ryzyka. Dzięki skorelowaniu danych z wieloletnich raportów zachorowań możliwe jest przeanalizowanie efektów działania dotychczas stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz określenie szacunkowego prawdopodobieństwa wystąpienia boreliozy wśród innych grup zawodowych.
EN
Borreliosis, also known as the Lyme disease, can be often characterized with a long- term latency period. Varied symptoms caused by different strains may additionally make it difficult to identify. Delayed diagnosis and treatment can lead to irreversible osteoarticular or neurological changes. In the case of pregnant women the illness can cause developmental changes of the fetus or even lead to miscarriage. The wide base of tick hosts additionally increases the risk of contracting borreliosis by various occupational groups. This publication is aimed at presenting the risk of contracting the Lyme disease among selected professionals in Poland, especially in respect to forest workers, perceived as the highest risk group. By correlating data from many years of disease reports, it is possible to observe the effects of the hitherto use of personal protection measures and to determine the estimated likelihood of the Lyme disease spread among other professional groups.
PL
Miejskie tereny zieleni to wyzwanie dla lokalnych władz nie tylko wiosną czy latem, gdy trzeba je pielęgnować – nawozić, podlewać, przycinać i kosić. Także złota polska jesień, a więc wrzesień, październik i listopad, to dla samorządowych ogrodników czas wzmożonej aktywności – prostego grabienia liści, ale i wielu poważniejszych prac przygotowujących parki, skwery, klomby, zieleńce i zwykłe trawniki do nadchodzącej zimy.
PL
Artykuł prezentuje właściwości i zastosowanie lekkich kruszyw CERTYD, które są kruszywem sztucznym, popiołoporytowym, produkowanym według nowej technologii, wyróżniającej się innowacyjnym procesem spiekania popiołów powstałych w procesie spalania węgla kamiennego.
EN
CERTYD is a durable, lightweight and high-strength material. It is an environmentally sound and safe material used in building, road building and horticulture. It is produced as a result of the sintering process in a uniquely designed rotary furnace. The technology of CERTYD manufacturing is also environmentally sound. The worldwide innovative technical solutions that we implement are patent-protected. On account of its technical parameters, CERTYD can compete with natural products. It can be used much more extensively than natural aggregates, its advantage being weight – it is much lighter than traditional aggregates. The application examples of CERTYD include: lightweight structural concrete and pervious concrete, thermal insulation, light floors, floors on the ground. It is the only aggregate on the market that can be used to make lightweight concrete with high durability. It is also possible to make high-strength concretes (over 60 MPa). The bulk density, depending on the product fraction, oscillates between 600 and 750 kg/m3. The CERTYD characteristics and properties comply with light-weight aggregate standards according to PN-EN 13055:2016-07 Lightweight aggregate.
PL
Rośliny egzotyczne, a więc pochodzące z innych stref klimatycznych od wieków znajdowały się w kręgu zainteresowania właścicieli ogrodów. Część z nich ceniono za właściwości użytkowe, przede wszystkim lecznicze. Część stanowiła rodzaj ciekawostki botanicznej. Szereg gatunków udało się zaaklimatyzować w Europie do tego stopnia, że zaliczane są one w tej chwili do powszechnie znanych i szeroko rozprzestrzenionych roślin uprawnych (ziemniak, tytoń) lub nawet ekspansywnych chwastów (nawłoć kanadyjska). W wielu wypadkach introdukcja roślin egzotycznych wymagała dużego wysiłku, a zwłaszcza wiedzy przyrodniczej. Znaczące przyspieszenie tego procesu nastąpiło w wyniku postępu w naukach technicznych. Kamieniem milowym było wprowadzenie technologii produkcji szkła walcowanego oraz opanowanie wytrzymałych na warunki atmosferyczne konstrukcji żelaznych.
EN
The exotic plants were collected in European gardens from a lot of centuries. But the golden age for this profession was started since Dr. Nathaniel Bagshaw Ward has investigated a special way to intercontinental transport of seedlings. The second vary important event was possibilities to construct quite new orangeries – greenhouses. This technical progress made it possible to acclimatize a lot of exotic plants and a very big progress in botanical science, cultivate of plants, horticulture and finally in landscape architecture.
PL
Nie widać końca prac na polską wersją kodeksu postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych gatunków obcych (IGO). Przygotowany pod egidą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska projekt Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia” wzbudził szereg kontrowersji wśród podmiotów zaangażowanych w proces jego tworzenia.
PL
Postęp, który dokonał się w ogrodnictwie na przestrzeni ostatnich trzech dekad, zaowocował olbrzymią różnorodnością i bogactwem roślin ozdobnych. Niewielkie szkółki założone w latach osiemdziesiątych XX w. przekształciły się w fabryki roślin, a na mapie kraju pojawiły się setki gospodarstw zajmujących się uprawą i rozmnażaniem drzew, krzewów, krzewinek, pnączy oraz bylin.
PL
W niniejszym artykule przedstawiony jest projekt systemu umożliwiającego wykonywanie rozproszonych pomiarów parametrów środowiskowych przydatnych w aplikacjach ogrodniczych. System składa się z sieci czujnikowej wykonującej pomiary i przesyłającej wyniki bezprzewodowo do stacji bazowej, która przesyła je poprzez sieć komórkową do serwera odpowiedzialnego za ich przechowywanie. Zaproponowana w niniejszym artykule sieć oparta jest na własnym rozwiązaniu dopasowanym do specyfiki planowanej aplikacji, dzięki czemu charakteryzuje się dużą oszczędnością energii i możliwością pracy węzłów sieciowych przez ponad 4 lata przy zasilaniu z popularnych i niedrogich baterii.
EN
The following article presents system which enable dispersed measurement of environmental parameters useful in horticultural applications. Proposed system consist of sensor network making measurements and sending results wireless to the base station, which in turn sends them via mobile network to the server responsible for storing data. The presented network is based on a unique solution resulting from the specific nature of the planned application, so it is energy efficient system and the network nodes has ability to operate for at least 4 years while powered by the popular and inexpensive batteries.
EN
The last two decades have brought a significant modernization in methods of cultivation in greenhouses. Soilless cultures, isolated from soils, have become a common practice, similarly as fertigation (fertilization + irrigation) installations, although most of them are applied in the open system (with no recirculation), where excess nutrient solution is removed straight to soil. This situation was the reason why it was decided to conduct studies, extended over a period of many years, on the estimation of environmental pollution caused by discharged drainage waters containing mineral fertilizers in economically important cultures in Poland (anthurium, tomato, cucumber). On the basis of the chemical composition of drainage waters and amounts of nutrient solution spillway from culture beds data were estimated concerning pollution of the soil medium by the nutrient solution. The level of pollution was dependent on nutrient requirements of crops and the length of the vegetation period. The highest environmental pollution is caused by intensive tomato growing (in kgźmonthźha-1): N-NO3 (up to 245), K (up to 402), Ca (up to 145) and S-SO4 (up to 102). A lesser threat is posed by metal microelements: Fe (up to 2.69), Mn (up to 0.19), Zn (up to 0.52) and Cu (up to 0.09). Lower contamination of the natural environment is generated in cultures with lower nutrient requirements (anthurium) and in the case of culture on organic substrates. With an increase in ecological awareness of producers recirculation systems should be implemented in the production practice, in which drainage waters do not migrate directly to soil, but are repeatedly used to feed crops.
PL
Ostatnie dwie dekady przyniosły istotną modernizację metod upraw pod osłonami. Do powszechnego stosowania weszły uprawy bezglebowe (ang. soilless) odizolowane od gleby i instalacje fertygacji (nawożenie + nawadnianie) - większość prowadzona niestety w systemie otwartym (bez recyrkulacji), gdzie nadmiar pożywki usuwany jest wprost do gleby. Sytuacja ta była powodem do przeprowadzenia wieloletnich badań dotyczących oszacowania zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez zrzuty wód drenarskich zawierających nawozy mineralne w uprawach o istotnym znaczeniu gospodarczym w Polsce (anturium, pomidor, ogórek). Na podstawie znajomości składu chemicznego wód drenarskich oraz ilości wyciekającej z zagonów uprawnych pożywki określono szacunkowe dane dotyczące zanieczyszczenia przez nie środowiska glebowego. Było ono uzależnione od wymagań pokarmowych roślin oraz długości okresu wegetacji. Największe zanieczyszczenie środowiska powodowane jest przez intensywne uprawy pomidora (w kgźmiesiącźha-1): N-NO3 (do 245), K (do 402), Ca (do 145) S-SO4 (do 102). Mniejsze zagrożenie stanowią mikroelementy metaliczne: Fe (do 2,69), Mn (do 0,19), Zn (do 0,52), Cu (do 0,09). Mniejsze skażenie środowiska generowane jest w uprawach o mniejszych wymaganiach pokarmowych (anturium) oraz w przypadku upraw w podłożach organicznych. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej producentów, powinno wdrażać się do praktyki produkcyjnej układy recyrkulacyjne, w których wody drenarskie nie migrują wprost do gleby, a są ponownie wykorzystywane w żywieniu roślin.
EN
Various ceramic or plastic containers (pots) and ring foil tubes are used in the cultivation of cuttings in gardens and forests. In the new solution pots and foil rings are replaced with rings made of a needled non-woven produced from waste natural fibers, (flax, hemp) and additionally reinforced with a net made also from natural fibers. The new solution has a number of advantages. The non-woven band allows free flow of air to the plant root system. The non-woven structure allows also the growth of roots into the outer soil layers. The biodegradability of the bands allows the planting to be done without their removal. The non-woven structure also helps to retain lots of water needed for the plant growth. The main economic advantages: reduction of the time consumption in production of cuilings, plants and their cultivation: lack of plastic pot and foil band wastes and the need for their utilization: simple and easy way of transferring the plants into ground.
13
Content available remote Pionowe ogrody-idea, technologia i estetyka na nowy wiek
PL
W niniejszym artykule przedstawiono genezę, technologię i przykłady pionowych ogrodów. Są to skomplikowane instalacje konstrukcyjno-przyrodnicze. Polegają na kreowaniu przylegających do ścian budowli, pionowo usytuowanych bezglebowych trawników, także z udziałem większych roślin, na jakie pozwala zastosowana konstrukcja. Pionowe ogrody wywodzą się pod względem ideowym i estetycznym z dawniejszych założeń zieleni komponowanej. Jednak konstrukcje rozpowszechniające się współcześnie są przedsięwzięciami innowacyjnymi, rozwijającymi się technologicznie w intensywny sposób przez ostatnie dwudziestolecie. Pionowe trawniki są wykwitem współczesnej epoki w kulturze i architekturze post-funkcjonalistycznej. Wyraziście spełniają jej założenia, takie jak: wyrafinowane piękno, hedonizm, zaskoczenie, ale zarazem ekologia, powrót do przyrody i ostatecznie - zrównoważony rozwój, zwłaszcza w odniesieniu do miast.
EN
Herewith are given origins, technologies and samples of vertical gardens. These are complex installations of a technical and a biological character. In results they occur as attached to walls of buildings - vertical soil-less grass lawns, also with an addition of larger species of plants, according to the technological strength/possibilities. Ideas and aesthetics of vertical gardens are derived from older manifestations in the field of creative, spatial, three-dimensional gardening. However today's installations, spreading widely in global dimension, they are definitely innovative, intensively progressing quality during the last twenty years. Vertical gardens are product of the contemporary post-functional culture and architecture. They are significant according to its principles/paradigm as a refined beauty, a hedonism, a surprise, but simultaneously the ecology, return to the nature, and last but not least - the sustainable development, especially according to cities.
PL
W warszawskiej hali Centrum Expo XXI w dniach 26-29 sierpnia br. po raz osiemnasty odbyła się miedzynarodowa wystawa "Zieleń to życie". Pod hasłem "Symfonia kolorów" promowano rośliny, technologie i trendy związane z techniką ogrodniczą i architektura krajobrazu.
PL
Szeroko rozwinięta produkcja warzywnicza w podkrakowskiej gminie Igołomia - Wawrzeńczyce jest w stanie zabezpieczyć znaczne ilości surowca do produkcji biogazu. W gminie tej przeprowadzono szczegółową analizę ilościową biomasy powstającej przy uprawie, pielęgnacji i konfekcjonowaniu uprawianych warzyw. Analizą objęto istniejące i nowe kierunki produkcji. Dla wybranej gminy przeprowadzono objętościowy i energetyczny bilans energii możliwej do uzyskania przy zagospodarowaniu odpadów poprodukcyjnych zaliczanych do źródeł energii odnawialnej.
EN
Greens production broadly developed in the borough of Igołomia - Wawrzeńczyce near Krakow has the potential to provide considerable amounts of raw material for biogas production. A detailed quantitative analysis of biomass generated during cultivation, maintenance and packaging of grown vegetables has been completed in this borough. The scope of the analysis covered existing and new production trends. Volumetric and energy balance of energy available to acquire as a result of disposal of production waste ranked among renewable energy sources has been developed for the selected borough.
PL
W XIX w. mieszczaństwo mogło podkreślić swą prestiżową pozycje poprzez założenie własnego parku, nad którym czuwać miał ogrodnik miejski. Stanowisko to miały obejmowały jedynie osoby z odpowiednim wykształceniem i praktyką.
PL
Budowa ogrodu na żywo, aranżacje ogrodowe, ekspozycje wystawców z zakresu ogrodnictwa i terenów zieleni oraz seminarium "Miejska sztuka ogrodowa" - to tylko niektóre wydarzenia Targów Ogrodniczych Gardenia, które odbędą się 1-3 czerwca 2007 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
PL
Przejeżdżając ulicami naszych miast i wsi, możemy zauważyć różne sterczące kikuty, które niektórzy nazywają drzewami. Czy nie można tego powstrzymać?
EN
Entering mulching materials in trunk strips of fruiters is one of the most perspective technologies of a garden care. In the article classification of mulching materials is brought, and the basic physicomechanical properties of sawdust and peat are considered. Influence of chosen mulching substances (sawdust, peat) on the quality of their sowing were analyzed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.