Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zgrzewanie wybuchowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper presents the results of strength tests (ram test) of two types of three-layer material made using the explosion welding technology. Clad materials used in the test differed in the overlay layer (A1050 and A3003). The results were analysed for factors affecting the obtained level of joint strength.
EN
Explosion welding of cooper C10200 to AW 5083 aluminium alloy was performed. The C10200 was proposed as a flyer plate. A parallel setup was used during explosive welding. Bimetals were characterized by regular wavy interface. The intermetallic compound (IMC) layer was observed at the interface of bimetals after 12 month, however, no annealing was performed. EDX analyses revealed that the interface layer consists of the intermetallic compound CuAl. Microhardness at the interface increased due to the presence of the IMC and work hardening as well.
PL
Przedstawiono wyniki zgrzewania wybuchowego miedzi C10200 ze stopem aluminiowym AW 5083. Płytka wykonana z miedzi C10200 była elementem napędzanym. Zgrzewanie wybuchowe prowadzono równolegle na dwóch stanowiskach. Otrzymane bimetale charakteryzowały się regularną falistą powierzchnią łączenia. Badania warstwy związku międzymetalicznego, w obszarze połączenia bimetalicznego, przeprowadzono po upływie 12 miesięcy, jednakże bez wyżarzania. Analiza EDX wykazała, że warstwa łącząca składa się z związku międzymetalicznego CuAl. Mikrotwardość w obszarze łączenie wzrasta zarówno w wyniku obecności związku międzymetalicznego, jak i przeprowadzonego zgrzewania.
EN
The paper describes methods for the explosive hardening of metals which were performed with a view to increasing the hardness of previously obtained composites, as well as treatment of their surface layers to increase the efficiency of further thermochemical treatment. Typical systems for explosive hardening of metals and the construction of current systems, are discussed. The resulting effects of explosive hardening are illustrated with before and after diagrams of microhardness distributions in cross-sections of the processed composites hardening. In a further processing stage, the tested composite samples were subjected to ion nitriding. As a result of this process, in addition to the typical increase in hardness of the individual layers, an intermediate phase with a distinctly higher hardness was observed in the junction zone. Preliminary analysis of the photographs and the results from a scanning electron microscope (SEM) with an energy dispersive spectroscopy (EDS) attachment suggests that the particularly beneficial properties of the composites are attributed to the presence of the intermetallic layer.
PL
W pracy opisano sposoby wybuchowego umacniania metali, które wykonywano w celu uzyskania wzrostu twardości otrzymanych wcześniej kompozytów, a także dla zdefektowania ich warstw wierzchnich, aby zwiększyć skuteczność dalszej obróbki cieplno-chemicznej. Omówiono typowe układy do wybuchowego umacniania metali oraz konstrukcję układu stosowanego w praktyce. Uzyskane efekty wybuchowego umacniania zilustrowano wykresami rozkładów mikrotwardości, w przekrojach poprzecznych obrabianych kompozytów, przed i po umacnianiu wybuchowym. W dalszym etapie obróbki badane próbki kompozytów poddano jarzeniowemu azotowaniu. W wyniku tego procesu, oprócz typowego wzrostu twardości poszczególnych warstw, zaobserwowano występowanie w strefie złącza fazy pośredniej o wyraźnie wyższej twardości. Wstępna analiza zdjęć i wyników ze scaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS pozwala przypuszczać, że jest to warstwa międzymetaliczna., której obecność nadaje kompozytom szczególnie korzystne właściwości.
PL
W pracy porównano własności statyczne oraz zmęczeniowe materiałów platerowanych przed oraz po obróbce cieplnej. We wszystkich przypadkach zastosowano jednakowy materiał podstawowy – stal niestopową P355NH, zaś materiałami nakładanymi były stale austenityczne: 254SMO, 316L, stopy niklu: C-276, Alloy 625 oraz super-duplex SAF2507. W ramach pracy przeprowadzono obróbkę cieplną w temperaturze 910°C, a następnie wykonano badania statyczne (próba zginania, ścinania, rozciągania), badanie udarności, rozkładu twardości w przekroju próbki oraz badania na cykliczne zginanie.
EN
This paper describe the comparison of static and fatigue properties of clad materials before and after heat treatment. In all cases was used the same base material - P355NH carbon steel and the clad materials was: 254SMO and 316L austenitic steels, C-276 and alloy 625 nickel alloys, as well as SAF2507 super-duplex. As part of the work, heat treatment was carried out at 910°C and then static tests (bend test, shear test, tensile test) impact test, hardness distribution tests in the specimen cross-section and cyclic bending were performed.
PL
W pracy opisano strukturę, właściwości mechaniczne oraz rozwój pęknięć zmęczeniowych w układach platerów cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo, poddanych długotrwałemu oddziaływaniu temperatury. Próbki w stanie po spojeniu wygrzewano w temperaturze 600°C w czasie 10 i 100 godzin, a następnie poddano obserwacjom mikroskopowym, określono twardość, wytrzymałość na rozciąganie oraz poddano wahadłowemu zginaniu. W odkształconych próbkach zaobserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia, przy czym inicjacja pęknięć występowała w stali.
EN
The paper describes the structure, mechanical properties and fatigue cracks growth in explosively welded zirconium - carbon steel cladding system subjected to long-lasting temperature impact. After annealing at 600°C for 10 and 100 hours the samples were subjected to microscopic observations and finally the microhardness, tensile strength and cyclic bending were determined. In the deformed specimens the initiation of fatigue cracks occurred in the steel whereas further cracks growth occurred parallel to the applied load.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikrotwardości, określono własności mechaniczne dwóch układów trójwarstwowych składających się z cyrkonu-tytanu-stali i tytanu-stali-stali po platerowaniu wybuchowym zginania oraz odrywanie, a także analizę równoważnej grubości przetopień RGP.
EN
The work presents the results of the research of macroscopic, microhardness tests, RGP penetration thickness analysis and mechanical properties of two three-layer systems consisting of zirconium-titanium-steel and titanium-steel-steel after explosion cladding.
7
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań zmęczeniowych łącznika spawalniczego stal-aluminium z międzywarstwą tytanu Grade 1. Badany materiał został poddany analizie mikrostrukturalnej. Przeanalizowano czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową oraz zaprezentowano podstawową analizę pęknięć zmęczeniowych zaobserwowanych podczas badań.
EN
The paper presents the results of fatigue tests of a steel-aluminum welding transition joint with titanium Grade 1 interlayer. Metallic composite was subjected to microstructural analysis. Factors influencing fatigue durability were analyzed and the basic analysis of fatigue cracks observed during tests was presented.
EN
This paper describes a study of explosively welded, commercially pure titanium-stainless steel 316L plates. Following welding, the plates were heat-treated at the temperature of 600°C for 90 minutes. Examinations of the bond structure were carried out before and after heat treatment to investigate the processes taking place during explosive welding of materials. Observations were performed using light, scanning electron (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The mechanical properties were examined applying three-point bending tests with cyclic loads. Fractographic examination and hardness measurements were also performed. It has been found that the bonding zones are characterized by a specific microstructure, chemical composition and microhardness. The heat treatment used in the study increases the relative volume of brittle intermetallic phases, causing a reduction in fatigue strength of the joint.
EN
This paper describes fatigue cracks growth in three different bimetallic made by explosive cladding. In any case, it was the same base material - carbon steel P355NH, and clad materials are: austenitic stainless steel 316L, 254SMO and super duplex (50% ferritic structure, 50% of the austenitic structure). Specimens of rectangular cross-section was subje ted to fatigue bending with of the stress mean value equal zero and of constant amplitude equal to 19.41 N•m. The crack propagation was measured using a portable microscope with a micrometer located on the fatigue stand.
PL
W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych dla dwóch różnych materiałów zgrzewanych wybuchowo. W obu przypadkach wykorzystano jednakowy materiał podstawowy – stal niestopowa P355NH zaś materiałami nakładanymi są stopy niklu alloy 625 i C-276. Przeprowadzono badania zmęczeniowe przy cyklicznym zginaniu i współczynniku asymetrii cyklu wynoszącym R = -1 oraz amplitudzie momentu Ma = 19.41 N·m. Rozwój pęknięć zmęczeniowych mierzony był przy pomocy przenośnego mikroskopu o powiększeniu 25x znajdującego się przy maszynie zmęczeniowej MZGS-100. W pracy przedstawiono również wyniki badań statycznych oraz badania rozkładu twardości na przekroju poprzecznym bimetalu przed i po obróbce cieplnej.
EN
The work describes the development of fatigue cracks for two different materials by explosive welding. ln both cases, was used the same base material carbon steel - P355NH and clad materials are nickel alloys 625 and C-276. Fatigue tests were carried out at cyclic bending with stress ratio R = -1 and amplitude of the moment Ma = 19.41 N·m. The fatigue cracks growth was measured by a 25x magnification microscope located at the fatigue test stand MZGS-100. The paper also presents the study of strength tests and hardness distribution in bimetal cross section before and after heat treatment.
PL
W niniejszej pracy opisano wpływ obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe pięciu różnych materiałów platerowanych metodą zgrzewania wybuchowego. W przypadku wszystkich platerów materiałem podstawowym była stal węglowa SA-516 Gr.70 o grubości 10 mm, zaś materiałami nakładanymi były: stale austenityczne (316L oraz 254 SMO), super-duplex (SAF 2507) oraz stopy niklu (alloy 525 i C-276) o grubości 3 mm, W przypadku wszystkich materiałów przeprowadzono obróbkę cieplną, a dokładniej wyżarzanie odprężające w celu zniwelowania naprężeń własnych powstałych przez proces platerowania wybuchowego. W ramach statycznych badań wytrzymałościowych przeprowadzono: próbę zginania, ścinania, rozciągania, jak również udarność. Wszystkie badania wykonano według amerykańskich norm ASTM SA-264 i ASTM SA-265. Dodatkowo wykonano również rozkład twardości oraz badania makroskopowe, podczas których zmierzono parametry złączy oraz równoważną grubość przetopień (RGP).
EN
The paper describes the effect of heat treatment on strength properties of five different clad explosive materials. For all cladding materials base material was carbon steel SA-516 Gr.70 10 mm thickness, and the clad materials was: austenitic stainless steel (316L and 254 SMO), super-duplex (SAF 2507] and nickel alloys (alloy 625 and C-276) for 3 mm thickness. For all materials, heat treatment was carried out precisely stress relief annealing in order to reduce the stresses caused by explosive welding process. The static strength tests were performed: bending test, shear test, tensile test and impact test. All tests were performed according to the American standard ASTM SA-264 and ASTM SA-265. In addition, also made the distribution of hardness and macroscopic research where measured parameters of joints and equivalent thickness melted zone (RGP).
12
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań bimetalu S355J2N – AW1050A wykonanego technologią zgrzewania wybuchowego. Ocenie poddano wpływ wysokości warstwy materiału wybuchowego (H) na własności bimetalu. W celu weryfikacji tego parametru przeprowadzono analizę zmian mikrotwardości w strefie połączenia, określono charakterystykę geometrii złącza oraz wykonano technologiczne próby odrywania i gięcia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmiana wysokości warstwy materiału wybuchowego nie wpływa na twardość w strefie połączenia, jednak ma ona znaczny wpływ na geometrię złącza oraz wytrzymałość bimetalu.
EN
The article shows the results of research on clad material S355J2N - AW1050A. Were evaluated the impact of the heigth of explosive material layer on the properties of bimetal. In order to verify this parameter, were performed such tests as: analysis of changes in microhardness, analysis of the geometry of joint, ram strength tests and bend tests. Based on performed reasearchs, was found that the change of highness of the explosives does not effect on the hardness of the bimetal. However, it has a significant effect on the results obtained during the ram strength test and bending test, as well as on the geometry of the joint.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań bimetalu 904L-N02201 połączonego metodą zgrzewania wybuchowego. Plater wykonano technologią zgrzewania wybuchowego, a następnie przeprowadzono wstępną obróbkę cieplną - wyżarzanie odprężające. Określono mikrostruktury złącza po wstępnej obróbce cieplnej, a zarazem w celu sprawdzenia odporności złącza na korozję, przeprowadzono dodatkową obróbkę cieplną. Kolejno, przy użyciu mikroskopu optycznego oraz skaningowego, wykonano badanie mikrostruktury po obróbce cieplnej. Przeprowadzono pomiary wielkości elektrycznych podczas korozji swobodnej w badaniach potencjodynamicznych, umożliwiające ocenę odporności na korozję.
EN
This paper presents the results research of bimetal 904L – N02201 connected using explosive welding method. Plater was performed using explosive welding technology, heat treatment was carried out prestress relief. The joint microstructure was defined after initial heat treatment and also to verify the corrosion resistance of the joint additional heat treatment was carried out. Consecutively, using an optical and scanning microscope, examination of the microstructure after heat treatment were performed. The electrical measurements were examined during free corrosion in the potentiodynamic studies enabling the evaluation of corrosion resistance.
14
Content available remote Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza
PL
W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych w układach platerów cyrkon-stal spajanych metodą zgrzewania wybuchowego. Próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym, charakteryzujące się zróżnicowanym udziałem warstwy przetopionej, poddano wahadłowemu zginaniu oraz wykonano pomiary twardości w obszarze złącza. W odkształconych próbkach zaobserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia. Inicjacja pęknięć występowała w cyrkonie.
EN
The paper describes a fatigue crack development in zirconium-steel sheets joined by the explosive welding technology. The clad specimens of rectangular cross-section and with different quantity of melted areas were subjected to oscillatory bending. The strain hardening across the interface was analysed by microhardness measurements. In the specimens, the fatigue crack growth parallel to the applied loading was observed. The crack initiation occurred always in the zirconium plate.
PL
W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych dla trzech różnych bimetali uzyskanych metodą zgrzewania wybuchowego. W każdym przypadku był jednakowy materiał podstawowy – stal węglowa P355NH, zaś materiały nakładane to: stale austenityczne 316L, 254SMO oraz super duplex (50% struktury ferrytycznej, 50 % struktury austenitycznej). Próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym poddano badaniom zmęczeniowym na zginanie przy średniej wartości naprężenia równej zero i o stałej amplitudzie momentu równej 19,41 N•m. Propagacja pęknięcia mierzona była za pomocą przenośnego mikroskopu z mikrometrem znajdującym się przy maszynie zmęczeniowej.
EN
This paper describes fatigue cracks growth in three different bimetallic made by explosive cladding. In any case, it was the same base material - carbon steel P355NH, and clad materials are: austenitic stainless steel 316L, 254SMO and super duplex (50% ferritic structure, 50% of the austenitic structure). Specimens of rectangular cross-section was subjected to fatigue bending with of the stress mean value equal zero and of constant amplitude equal to 19.41 N•m. The crack propagation was measured using a portable microscope with a micrometer located on the fatigue stand.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań trimetalu AA2519- AA1050-Ti6Al4V połączonego metodą zgrzewania wybuchowego. Określono charakterystykę gięcia blach z trimetalu w stanie surowym, po wyżarzaniu w temperaturze 530°C przez 120 minut, oraz po wyżarzaniu z dodatkowym starzeniem w 165°C przez 600 minut. Dla otrzymanych w taki sposób próbek przeprowadzono próby gięcia zgodnie z ASTM E-290-14 oraz analizę zmian mikrotwardości w złączu platerowanym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane obróbki cieplne zwiększają, w różnym stopniu, wytrzymałość trimetalu oraz twardość poszczególnych jego warstw. Największy wzrost wytrzymałości jak i mikrotwardości uzyskano po wyżarzaniu z dodatkowym starzeniem.
EN
The article presents results of tests of the trimetalic joint AA2519-AA1050-Ti6Al4V performed by explosive welding. Shown characteristics of bending of trimetal in a raw state, after annealing at 530°C for 120 minutes and annealing with additionally aging at 165°C for 600 minutes. For the obtained specimens were performed bending tests acc. to ASTM E-290-14 and analysis of microhardness changes in the joint. Performed studies shown that the applied heat treatments increases, in varying degrees, strength and microhardness of each layer of trimetal. The largest increase of strength and microhardness was obtained after annealing with additional aging.
PL
Platerowanie/zgrzewanie wybuchowe stanowi technologię przyszłości procesu realizowanego w stanie stałym, w celu wytwarzania bimetalowych płyt o wyjątkowych właściwościach mechanicznych i korozyjnych, dla potrzeb przemysłowych. W procesie wybuchowego zgrzewania, kontrolowana energia materiałów wybuchowych jest wykorzystywana do tworzenia wiązania metalicznego pomiędzy różniącymi się materiałami. W artykule przedstawiono analizę wybuchowego odkształcania i zgrzewania blach bimetalowych w celu wyznaczenia warunków zgrzewania. Warunki zgrzewania dostrajano jednocześnie poprzez związanie geometrii ścieżki z różnymi obciążeniami wybuchowymi. Badanie zostało przeprowadzone w celu oceny wpływu obciążeń wybuchu na powierzchnię połączenia i scharakteryzowania spoin po wybuchu. Badania metodą mikroskopii optycznej wykazały, że przechodzenie z gładkiej powierzchni styku w falistą zachodzi wraz ze wzrostem obciążenia wybuchu. Badania metodą elektronowej mikroskopii skaningowej wskazują, że powierzchnia rozdziału charakteryzuje się ostrym przejściem między dwoma materiałami. Opracowano rzeczywiste aplikacje wybuchowego platerowania obudowy maźnicy. Łożyska maźnicy składają się z obudowy i łożysk tocznych oraz są częściami istotnymi dla bezpieczeństwa w pojazdach szynowych. Obudowy łożysk maźnicy produkowane są z odlewów zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami klienta. Zwiększenie ich trwałości przez wzmocnienie stalą jest bardzo ważne. Przedstawiono technologię wybuchowego platerowania wzmacniającego dwóch rodzajów maźnic.
EN
Explosive cladding/welding is a potential solid state technology to fabricate bimetal plates with unique mechanical and corrosion properties for industrial needs. In explosive welding process, the controlled energy of explosives is used to create a metallurgical bond between dissimilar materials. This paper presents the examination of explosive deformation and welding of the bimetal plates for determination of welding window. The welding conditions are tailored through parallel geometry route with different explosive loads. The study was conducted to consider the effects of explosive loading on the bonding interface and to characterise the explosive welds. Optical microscopy studies show that a transition from a smooth interface to a wavy one occurs with increase in explosive load. Scanning electron microscopy studies show that the interface was characterised by characteristic sharp transition between two materials. The real applications of explosive cladding of axle-box housings are developed. Axle-box bearings are made up of a railway housing and rolling bearing, and are safety-relevant components in rail vehicles. The axle-box bearing housings are produced from cast material and designed according to the customer’s specifications. An increase of their longevity by reinforcing with steels is of great importance. The explosive cladding technologies of reinforcing axle-boxes of two types are presented.
18
Content available remote Metoda wyznaczania kąta zderzania płyt w procesie zgrzewania wybuchowego
PL
W procesie zgrzewania wybuchowego ważnym zagadnieniem jest dobór parametrów procesu, takich jak: kąt zderzania płyt, prędkość detonacji oraz prędkość punktu kontaktu. Możliwość pomiaru oraz teoretycznego wyznaczenia tych parametrów ma kluczowe znaczenie na etapie projektowania układów dla technologii zgrzewania wybuchowego. W pracy przedstawiono metodę umożliwiającą wyznaczenie kąta zderzania płyt oraz opracowano model matematyczny, który był podstawą przeprowadzenia symulacyjnych pomiarów kąta zderzania.
EN
In the process of explosive welding important issue is the selection of process parameters such as: impact angle, detonation velocity and the velocity of the collision point. The experimental measurements and theoretical determination of these parameters is of key importance at the stage of designing systems for explosive welding technology. New method for the determination of the impact angle during explosive welding was presented and the mathematical model was formulated in this paper. They were a basis to carry out simulation measurements of the impact angle.
PL
Celem pracy było otrzymanie zgrzewanych wybuchowo blach stalowych 22G2A i 15HM z odpornym na ścieranie staliwem Hadfielda za pomocą amonowo-saletrzanych materiałów wybuchowych. Analizowano właściwości strukturalne oraz stopień umocnienia utworzonego złącza, określając jednocześnie odporność na zużycie erozyjne staliwa Hadfielda w stanie po zgrzaniu wybuchowym, w porównaniu do stali 65G stosowanej na elementy koła bijakowego w kotłach pyłowych.
EN
The purpose of this work was to weld steel sheets with sheets made of Hadfield steel (mangalloy) using industrial explosives. The degree of strengthening of the Hadfield steel layer and the structure of the bond between the welded steels, was examined. The results of erosive wear testing between steel 65G (used in hammer mills) and welded Hadfield steel has been compared.
EN
The paper describes the influence of annealing temperature on the change in the structure and cracks growth and fatigue life in the bimetal titanium–carbon steel obtained by explosive welding (cladding). Cyclic bending test was performed for different levels of annealing temperature on specimens of the bimetal having a rectangular cross-section and a fatigue crack growth was measured by microscopy. Structure changes of carbon steel, titanium and explosively welded area induced a different hardness distribution. It discloses the relationship between the level of the annealing temperature, the propagation of fatigue cracks, changes in the structure and hardness level.
PL
Celem pracy było zbadanie zmian strukturalnych oraz trwałości zmęczeniowej po cyklicznym zginaniu bimetalu stal–tytan poddanego uprzednio wygrzewaniu w różnej temperaturze.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.