Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walidacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule skoncentrowano się na analizie procesów pękania w betonie z popiołem lotnym (fly ash – FA) z uwzględnieniem drugiego modelu pękania i określono parametr KIIc. Głównym celem badań było potwierdzenie zbieżności i określenie zakresu rozbieżności pomiędzy wynikami KIIc uzyskanymi na prasie MTS 810 i z zastosowaniem cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation – DIC). Analiza wyników badań wykazała wyraźną zbieżność między wartościami uzyskanymi z obu urządzeń pomiarowych. Ponadto wyniki badań potwierdzają zależności z wcześniejszych doświadczeń dotyczących odporności na pękanie betonu zawierającego FA, przeprowadzonych przy pierwszym modelu pękania.
EN
The article focuses on analyzing the fracture processes in fly ash (FA) concrete taking into account the second model of cracking and the KIIc parameter was determined. Two measuring devices were used in the studies. The main goal of the studies was to confirm the convergence and determine the discrepancy ranges, between the KIIc results obtained on the MTS 810 press and the use of the Digital Image Correlation (DIC). The analysis of the obtained test results showed clear convergences between the values obtained from both measuring devices. Furthermore, the presented test results also confirm the values of previous experiments on fracture toughness of concrete containing FA conducted at the first model of cracking.
EN
The process of individualizing personal protective equipment (PPE) is aimed at achievingoptimal fit to the user’s body, thus maximizing comfort, especially when PPE is applied in critical conditions. The aim of the research was to confirm the possibility of implementing PPE in rea industrial conditions and to estimate the comfort of use in real conditions of use. In order to perform the last stage of the personalization procedure for firefighter suits, process qualification was carried out in an industrial environment, and the firefighter’s PPE fabricated was validated under real conditions of firefighters’ activities. The effect of implementation of the individualization procedure confirmed optimal fitting of the PPE to the individual user’s body and allowed for improvement of the comfort of use.
PL
Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji procesowej) opracowanej procedury w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Dla zrealizowania tego procesu w warunkach przemysłowych wytworzono partię prototypową, 6 kompletów zindywidualizowanych trzyczęściowych ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej dla potrzeb kwalifikacji procesowej (zmieniając producenta i typ ubrania poddawanego indywidualizacji) i poddano je badaniom użytkowym w warunkach rzeczywistych. Pozytywny wynik walidacji (PQ) partii prototypowej ubrań w badaniach użytkowych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, pozwolił na wdrożenie opracowanej procedury, poprzedzone przeprowadzeniem szkoleń w zakładach produkcyjnych, publiczne udostępnienie informacji na stronie internetowej instytutu ITB „MORATEX”, „Procedury indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, posiadającej zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i zapisy dotyczące procesu skanowania 3D z wykorzystaniem wyników tego procesu do wytwarzania zindywidualizowanych ubrań w procesie produkcji przemysłowej”.
EN
In the designing of advanced personal protection equipment, the problem related to the continuous loss of properties associated with functionality and safety over the course of its use, storage and cleaning cycles is rarely noticed. Products and their technical characteristics are applied for the conformity assessment process, which does not take into account the risk of the reduction of safety parameters. As part of the research conducted, we established the influence of factors arising from use and cleaning cycles on the reduction of physico-mechanical parameters describing critical requirements associated with the safety and functionality of special clothing for firefighters. The scope of the research covered evaluation of the influence of atmospheric factors over the course of a period including three seasons (spring, summer and autumn) and of cleaning cycles (20 cycles of washing in water at 60°C, according to PN-EN ISO 6330:2012, distributed proportionally over three seasons of the year, with the use of commercial, commonly used washing powder) on the change in the level of parameters characterising special clothing for firefighters.
PL
W ramach prowadzonych prac badawczych określono wpływ czynników wynikających z użytkowania oraz procesów konserwacji na obniżenie parametrów fizykomechanicznych opisujących krytyczne wymagania związane z bezpieczeństwem oraz funkcjonalnością ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy straży pożarnej różniących się składem surowcowym tkaniny wierzchniej oraz konstrukcją. Zakres badań obejmował ocenę wpływu czynników atmosferycznych w okresie obejmującym trzy pory roku (wiosna, lato, jesień) oraz procesu konserwacji (20 cykli prania wodnego wg PN-EN ISO 6330:2012 w temperaturze 60°C, rozłożonego proporcjonalnie na trzy pory roku, z wykorzystaniem komercyjnego, powszechnie używanego, proszku do prania) na zmianę poziomów parametrów charakteryzujących ubrania specjalne dla funkcjonariuszy straży pożarnej.
4
Content available remote Walidacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania maszyn
PL
Związane z bezpieczeństwem elementy systemów sterowania pozwalają na zmniejszenie ryzyka użytkowania maszyn. Proces ich projektowania uwzględnia występujące ryzyko oraz pozwala na sformułowanie odpowiednich założeń i wymagań projektowych. Ponieważ istnieje ryzyko popełnienia błędów (wprowadzenia defektów systematycznych) na każdym z etapów powstawania tych systemów, należy podjąć działania umożliwiające wykrycie i usunięcie ewentualnych defektów. W tym celu przeprowadza się proces walidacji.
PL
W artykule zaproponowano oraz szczegółowo przebadano moduł walidatora stanowiący składową systemu obsługi trasowania (rutingu) ruchu w sieciach sterowanych programowo (SDNRoute). Moduł pozwala na weryfikację wyników działania modułu optymalizacji przed ich wdrożeniem do sieci produkcyjnej. Polityki rutingu walidowane są pod kątem wpływu na parametry jakościowe sieci oraz możliwość występowania przeciążeń.
EN
In the article, a validator module, being a component of an integrated system supporting routing in software defined networks (SDNRoute), is proposed and thoroughly examined. The module allows for the verification of the results of the optimization module before they are deployed in the production network. Routing policies are validated for their impact on the network quality parameters and the threat of overloading.
PL
Zasadniczy aspekt uczenia maszynowego stanowi ocena jakości zbudowanych modeli. Niezbędne zatem staje się staranne zaplanowanie eksperymentów. Potrzebne jest zrozumienie skutków potencjalnych błędów i niedopatrzeń. W artykule przedstawiono techniki, które mogą zostać wykorzystane w eksperymencie uczenia maszynowego. Opisano między innymi walidację prostą i krzyżową – z uwzględnieniem wyboru modelu – oraz podział czasowy. Przedstawiono wady i zalety wymienionych technik, uwzględniające między innymi rozmiar wejściowej bazy czy typ danych.
EN
The key aspect of machine learning is the model performance evaluation. Therefore, it is necessary to carefully plan the experiments. There is a need to understand the consequences of potential mistakes or omissions. This paper presents various techniques that can be used in a machine learning experiment. Simple split and cross validation – with or without model selection – as well as time split have been described. The advantages and disadvantages of these techniques have been presented – for example in terms of input database size or data type.
7
PL
Przedstawiono wyniki analizy własności energetycznych modelu wózka inwalidzkiego dźwigniowego ręcznego. Zastosowano techniki modelowania, symulacji i walidacji modelu. Parametry modelu zidentyfikowano na podstawie założeń technicznych oraz identyfikacji dynamicznej. Zbiór danych pomiarowych podzielono na dane treningowe i testujące. W identyfikacji dynamicznej momentu obrotowego hamulca oraz stopnia przełożenia kinematycznego przekładni redukcyjnych wykorzystano dane treningowe. Poprawność działania modelu sprawdzono na danych testujących. Model zaimplementowano w środowisku Matlab-Simulink. Jako wyniki pracy przedstawiono charakterystyki sprawności energetycznej napędu wózka dźwigniowego. Przedstawiono oraz udowodniono tezę, że opracowany model generuje przebiegi zmiennych stanu w sposób zgodny z otrzymywanymi wynikami pomiarów.
EN
This study presents the results of the analysis of the energy properties of a manual wheelchair model. Modeling, simulation and validation techniques were used. Parameters of the model were identified on the technical assumptions and dynamic identification. The measurement data has been divided into training and testing data. The training data were used for dynamic identification of the brake torque and the kinematic transmission ratio of the reduction gears. The testing data were used to check the accuracy of the model. The model has been implemented in the Matlab-Simulink environment. The energy efficiency characteristics of the lever drive wheelchair propulsion were presented as results of the work. The study includes the following research stages: (1) Execution of a series of measurements in the research environment, (2) Developing a nomnal and mathematical model of the stand (3) Identification of the model parameters (4) Implementation of the model in a programming environment (5) Model verification and validation (6) Carrying out the calculations of energy parameters including instantaneous efficiency and energetic efficiency of the work cycle. The study presents and proves the thesis that the developed model generates the course of state variables in a manner consistent with the obtained measurements results.
PL
Urządzenia pozwalające poddawać próbkę procesowi pirolizy w precyzyjnie określonych warunkach to pirolizery. Mogą one być łączone z różnymi aparatami, takimi jak chromatografy gazowe (z detektorami FID), spektrometry masowe oraz izotopowe spektrometry masowe. Zestawy GC-IRMS pozwalają na uzyskanie wartości δ13C poszczególnych związków z mieszaniny bez konieczności fizycznego jej rozdziału (rozdział następuje dzięki kolumnie chromatograficznej). Połączenie zestawu GC-IRMS z pirolizerem w układzie on-line pozwala na określanie składu izotopowego produktu pirolizy, a w zasadzie poszczególnych związków chemicznych produktu pirolizy. Praca przedstawia wyniki analiz produktów pirolizy próbki łupku sylurskiego. Otrzymywane produkty pirolizy to: metan, eten, etan, propylen, propan, 1-buten, n-butan oraz ditlenek węgla. Wykorzystana aparatura to spektrometr masowy Delta V Advantage firmy Thermo Scientific wraz z chromatografem Trace GC Ultra (kolumna kapilarna HP-PLOT Q, 30 m) i pirolizerem Pyroprobe 6150 (temperatura pirolizy 1000C, izoterma 30 sekund). Układ połączony on-line za pośrednictwem ConFlo IV. Metodyka Py-GC-IRMS oznaczeń składu izotopowego węgla gazowych produktów pirolizy została skalibrowana i sprawdzona poprzez ocenę powtarzalności i liniowości. Charakter oznaczeń składu izotopowego nie pozwala na określenie: granicy oznaczalności, granicy wykrywalności oraz obciążenia metody. Wszystkie wartości względnych odchyleń standardowych są poniżej pięciu procent (najniższe dla metanu: 0,6%), co jest wynikiem zadowalającym i potwierdzającym, że metoda daje powtarzalne rezultaty. Na podstawie przeprowadzonych badań uznano, że liniowość nie powinna być oceniana dla tej metody, a brak spełnienia kryterium liniowości nie świadczy o gorszych wynikach.
EN
Devices allowing to perform a pyrolysis process under precisely defined conditions are pyrolyzers. They can be combined with various apparatus such as gas chromatographs (with FID detector), mass spectrometers and isotopic mass spectrometers. The GC-IRMS kits allow to obtain δ13C values of individual compounds from the mixture without the necessity of physical separation (the separation takes place in the chromatographic column). The combination of the on-line GC-IRMS kit with the pyrolyzer allows to determine the isotopic composition of the pyrolysis product (the individual chemical compounds of the pyrolysis product). The paper presents the results of analyses of the Silurian shale pyrolysis products. The pyrolysis products obtained are: methane, ethene, ethane, propylene, propane, 1-butene, n-butane and carbon dioxide. The apparatus used is a Thermo Scientific Delta V Advantage mass spectrometer with a Trace GC Ultra chromatograph (HPPLOT/Q capillary column, 30 m) and Pyroprobe 6150 pyrolyzer (pyrolysis temperature 1000°C, isothermal 30 seconds). The Py-GC-IRMS methodology for determining the carbon isotopic composition of pyrolysis gas products has been calibrated and verified by evaluating repeatability and linearity. The nature of isotopic composition determinations does not allow to determine: the limit of quantification, the limit of detection and the method bias. All values of relative standard deviations are below five percent (the lowest for methane 0.6%), which is satisfactory and confirms that the method is reproducible. Linearity should not be evaluated for this method, and the lack of fulfillment of the linearity criterion does not indicate worse results.
EN
Because the industrial products have lifetimes, without failing, of up to millions of cycles, it is mandatory that the aerospace field puts into practice the accelerated testing techniques. The lifetime prediction methodology for industrial products presented in this paper was put into practice by performing accelerated reliability testing on an aerospace product (the pitch link of a helicopter). The results showed a significant reduction of the testing time and costs. One important aspect highlighted in this paper is the equivalence between accelerated reliability testing and the traditional reliability testing, by using the two fundamental principles of the accelerated experiments: first, the stresses applied must not alter the physical mechanism through which the defects are produced and second, the conservation of the distribution laws of the failure times. In this way, by equivalence of the accelerated experiments, the methodology contained in this paper was validated.
PL
Ponieważ okresy bezawaryjnego użytkowania produktów przemysłowych stosowanych w w branży lotniczej mogą wynosić nawet kilka milionów cykli, badanie niezawodności tych wyrobów wymaga zastosowania technik badania przyspieszonego. Metodologię prognozowania czasu pracy produktów przemysłowych przedstawioną w niniejszym artykule wykorzystano w badaniach przyspieszonych niezawodności dźwigni skoku wirnika nośnego helikoptera. Wyniki wykazały, że proponowana metoda pozwala na znaczną redukcję czasu i kosztów badania. Ważnym aspektem, podkreślonym w niniejszej pracy, jest równoważność przyspieszonych i tradycyjnych badań niezawodności, którą można uzyskać respektując dwie podstawowe zasady eksperymentów przyspieszonych: po pierwsze, zastosowane naprężenia nie mogą zmieniać fizycznego mechanizmu, który prowadzi do powstania wady, a po drugie, należy przestrzegać praw dotyczących rozkładu czasów uszkodzeń. Przeprowadzone badania potwierdzają poprawność proponowanej metody.
10
Content available Walidacja a weryfikacja metody pomiarowej
PL
Procedury walidacji i weryfikacji laboratoriów badawczych powinny być zgodne z wymogami prawnymi ujętymi w normach. Każde laboratorium badawcze musi dołożyć starań, aby badania i pomiary były wykonywane rzetelnie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. W artykule przedstawiono wymogi norm, które dane laboratorium powinno przestrzegać.
EN
There are many indicators of the "quality" of laboratory tests confirming the competence of laboratory staff as well as the technologies used. Validation is the process of monitoring a test, procedure or method. It proves that the laboratory controls the method and gives reliable results. Verification, whereas, is a one-off process, carried out to establish or confirm the expected performance of the test before applying it in the lab. Verification means checking the test in a given laboratory. The laboratory, while testing a given product, should be sure of the results obtained. Its duty is to confirm laboratory staff competences and ensure the recipient of the results that the measurements methods are appropriate. The use of welldescribed and tested methods does not automatically give a guarantee of obtaining reliable results. Therefore, the laboratory should control the quality of performed tests in order to be able to prove that it is able to meet the acceptance criteria described in the methods used by it.
PL
Opracowano oprogramowanie „DIAG-KAL-AKWIZ” w środowisku LabVIEW przeznaczone do wzorcowania i walidacji komputerowych kart akwizycji danych pomiarowych. Oprogramowanie to zawiera 3 moduły: moduł diagnostyki, moduł kalibracji i moduł akwizycji. Uzyskane wyniki badań wstępnych uruchomionego oprogramowania potwierdziły jego przydatność i uniwersalność. Oprogramowanie utworzone według opisanej koncepcji może być szczególnie przydatne w zastosowaniach przemysłowych, w których komputerowe karty akwizycji danych pomiarowych są ważnym składnikiem wyposażenia pomiarowego stosowanego podczas prac badawczo rozwojowych lub podczas testów produkcyjnych.
EN
The “DIAG-CAL-ACQUIS” software was developed in the LabVIEW environment, intended for calibration and validation of computer data acquisition boards. The software includes three modules: a diagnostics module, a calibration module and an acquisition module. The obtained results of preliminary testing of the implemented software confirmed its usefulness and universality. Software created according to the described concept can be particularly useful in industrial applications in which computer data acquisition boards are an important component of measuring equipment used during research and development works or during production tests.
12
Content available remote Validation as a confirmation of the planned process of obtaining results
EN
The article is a collection of information necessary for performing validation by laboratories. The basic concepts have been defined, the purpose of the validation is described, outlining the various steps that a validation process should contain. The article also proposes which parameters should be assessed during validation and how to complete all documentation in the form of a protocol.
PL
Artykuł jest zbiorem niezbędnych informacji dotyczących wykonywania walidacji przez laboratoria. Zdefiniowano podstawowe pojęcia, przedstawiono w jakim celu przeprowadza się walidację, nakreślając przy tym poszczególne etapy, z których powinna składać się walidacja. W artykule zawarto również propozycję parametrów ocenianych podczas walidacji oraz jak należy skompletować całą dokumentację w formę protokołu.
PL
W pracy przedstawiono podejście numeryczne do modelowanie zjawiska inicjacji oraz propagacji fali uderzeniowej pochodzącej od wybuchu TNT w aspekcie badań poligonowych. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych modeli opracowanych na podstawie badań eksperymentalnych odzwierciedlających warunki badań poligonowych. Symulacje przeprowadzono przy użyciu dwóch algorytmów dostępnych w kodzie obliczeniowym LS-Dyna - podejścia ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) oraz funkcji CONWEP. Otrzymane charakterystyki zmiany ciśnienia dla punktów pomiarowych odpowiadających miejscu mocowania czujnika ciśnienia w warunkach poligonowych pozwolą na poprawną walidację badań eksperymentalnych zjawiska wybuchu. Do zrealizowania postawionego zadania wykorzystano oprogramowanie Hypermesh, LS-Prepost oraz LS-Dyna.
EN
The paper presents the results of numerical analyses of models developed based on experimental tests representing the field tests conditions. The paper presents a numerical approach to modelling the phenomenon of initiation and propagation of a wave from TNT explosion in terms of field tests. The simulations were conducted with the use of two algorithms implemented in LS-DYNA code: ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) method and CONWEP function. The obtained characteristics of pressure change for measurement points corresponding to the location of pressure sensor fixture in the field tests conditions will allow accurate validation of experimental tests of an explosion phenomenon. Hypermesh programme was applied to accomplish the given task, LS-Prepost to develop a model and analyses the results and LS-Dyna as a solver for conducting the calculations.
EN
Validation is a process of setting parameters characterizing the proficiency of actions and limitations of a method and an assessment of its usefulness for particular purposes. As a result, it ensures that the analysis process is carried out in a reliable and precise way and gives reliable results. For the validation process marine water was used, as well as the addition of standard solutions. Uncertainty in the results, limit of quantification, precision, repeatability and reproducibility, recovery and accuracy of the method were obtained. The results of the validation of the method for determination of total inorganic and organic carbon in marine waters are discussed in this paper. For this purpose, a Shimadzu analyser TOC-L was used. The discussed method is based on infrared detection NDIR. A halogen scrubber type B was used for determined the compounds. This allowed the analysis time at the stage of the sample preparation to be shortened. It increased the absorption of salt contained in a sample, as a result of which, the dilution stage could be omitted, and the final result is affected by a smaller error. The method of the validation for determination of total inorganic and organic carbon received accreditation of the Polish Centre for Accreditation and joined a wide range of the analyses carried out in the Laboratory of the Department of Environment Protection of the Marine Institute in Gdańsk.
PL
Walidacja jest procesem ustalania parametrów charakteryzujących sprawność działania i ograniczeń metody oraz sprawdzeniem jej przydatności do określonych celów. W efekcie można uzyskać pewność, że proces analizy przebiega w sposób rzetelny i precyzyjny oraz daje wiarygodne wyniki. Do procesu walidacji wykorzystano wodę morską, a także tą samą wodę z dodatkami wzorców. Walidacja metody pozwoliła na określenie takich parametrów, jak: niepewność wyników, granica oznaczalności, precyzja, powtarzalność i odtwarzalność, a także odzysk i dokładność metody. W niniejszej pracy omówione zostały wyniki walidacji metod oznaczania węgla całkowitego, nieorganicznego i organicznego w próbkach wody morskiej. W tym celu wykorzystano analizator TOC-L firmy Shimadzu. Omawiana metoda polega na detekcji w podczerwieni NDIR. Do przeprowadzenia badań zastosowano skruber halogenów typu B. Pozwolił on na skrócenie czasu analizy na etapie przygotowania próbki. Zwiększył on pochłanianie soli zawartej w próbce, w wyniku czego można było pominąć etap rozcieńczania, a wynik końcowy obarczony jest mniejszym błędem. Metoda oznaczania węgla całkowitego, nieorganicznego i organicznego uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i dołączyła do szerokiego grona analiz wykonywanych w Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku.
PL
W procedurach walidacji urządzeń, systemów badawczych a także nowych zaawansowanych technicznie cyfrowych technik badawczych (high-tech) dużą wagę przykłada się do powtarzalności i odtwarzalności uzyskiwanego wyniku badania. Prowadzone są badania porównawcze polegające na uwiarygodnianiu wyniku badania: • poprzez wykrywanie i wymiarowanie wad na próbkach referencyjnych z wadami sztucznymi lub naturalnymi o znanym położeniu i kształcie; • powtarzalności wyniku (tzn. uzyskiwania podobnych lub identycznych wyników na tym samym obiekcie, z zachowaniem tych samych parametrów techniki NDT ; • odtwarzalności wyniku (tzn. uzyskiwania podobnych lub identycznych wyników na tym samym obiekcie) wykonywanych: różnymi systemami; różnymi metodami / technikami; poprzez digitalizację wyników analogowych dla ujednolicenia porównań; • podwyższaniu powtarzalności wyniku przez automatyzację skanowania. W celu ilustracji procesu uzyskiwania wyników cyfrowych (radiogramów w metodzie radiograficznej zautomatyzowanej - RTA oraz sonogramów w metodzie ultradźwiękowej zautomatyzowanej - UTA ) przedstawiono przykładowe wyniki badań obwodowych złączy spawanych gazociągu DN 1000 oraz DN 800, gdzie wymagania kontraktowe narzucają poziom jakości złączy spawanych B lub wyższy wg PN-EN ISO 5817. Dla celów porównań wykorzystano wyniki standardowych badań radiograficznych na błonach analogowych oraz radiogramy cyfrowe z digitalizacji tych radiogramów analogowych. W aspekcie cyfrowych badań ultradźwiękowych referacie zwrócono uwagę w szczególności na porównania wyników uzyskiwanych techniką TO - FD+PE w konfrontacji z wynikami badania radiograficznego i ręcznych badań ultradźwiękowych. Zwrócono uwagę na ważny aspekt komplementarności wyników radiografii i ultradźwięków dla tego samego złącza i tym samym podwyższania wiarygodności wyniku badania.
EN
In validation procedures of equipment’s, inspection systems as well as technically advanced digital inspection techniques (high-tech) a lot weight be attached to the repeatability and regeneration of testing result to be obtained. The performed results comparison aimed to reach increased reliability of testing by: detection and sizing of imperfections • on reference blocks with implemented discontinuities (natural or prepared) of known localization and shape; • finding repeatability (i.e. the identical or similar results detected on the same object by the same parameters of NDT technique applied); • finding regeneration (i.e. the identical or similar results detected on the same object) obtained by: different inspection systems; different NDT methods/techniques; by digitization of analogue results to unify the comparisons; • finding repeatability increasing by automatization/ mechanizing of testing process. For illustration the digital and mechanized radiographic technique RTA (digital radiographs) and ultrasonic mechanized technique – UTA (digital sonogram TO FD+PE) are presented, as an example of girth welds inspection on pipelines DN 1000 and DN 800. The comparison process was realized using analogue and digitized radiographs versus digital radiographs from DR system. The ultrasonic results of TO FD+PE technique be evaluated in respect of radiography or manual ultrasonic results. It was pointed a complementary aspect of both volumetric methods (RTA and UTA ) and its influence on the increasing reliability of inspection result.
EN
This paper deals with a Continuous Stiffness Degradation (CSD) version of advanced analysis of braced steel framing. It is based on the gradual stiffness degradation concept of frame and truss members. A novelty of the approach presented herein is related to the introduction of the bracing member response in the whole range of its behaviour in tension and compression, including the post-limit range. The validation of the proposed advanced analysis is performed for braced framework with rolled angle section braces. The validation of the brace force-deformation model has been presented in the author’s earlier publication. The basis for the presented CSD advanced analysis is briefly summarized and its difference with regard to the Refined Plastic Hinge (RPH) version of advanced analysis is emphasized. Experimental investigations dealing with tests on portal braced sub-frame specimens are referred to briefly. Results of the experimental investigations are presented in the form of a frame global response and they are used for the validation of the developed computational model.
PL
Artykuł dotyczy analizy zaawansowanej – Continuous Stiffness Degradation (CSD) stalowych stężonych układów szkieletowych Pionowe stężenia ram składają się z elementów kratownicowych połączonych z elementami ramowymi. Technika modelowania oparta jest na koncepcji stopniowej degradacji sztywności elementów ramy i kratownicy. Nowatorstwo podejścia przedstawionego w niniejszym artykule związane jest z wprowadzeniem odpowiedzi elementu stężającego w całym zakresie jego zachowania przy rozciąganiu i ściskaniu, w tym w zakresie po osiągnięciu nośności na wyboczenie. Walidacja proponowanej zaawansowanej analizy jest przeprowadzana dla podsystemu ramowego składającego się z dwuteowników stanowiących ramę podstawową i jednego pręta stężającego z kątownika walcowanego, dla którego walidacja zależności siła-przemieszczenie została przedstawiona we wcześniejszej publikacji autora, cytowanej w artykule. Przedstawiono krótki przegląd propozycji analizy konstrukcji ram stalowych z uzasadnieniem wyboru zaawansowanej analizy CSD i określeniem jej odmienności w stosunku do zaawansowanej analizy udoskonalonego przegubu plastycznego (RPH). Zamieszczono wzory analityczne do wyznaczania współczynników redukcji sztywności i na wykresach pokazano przebieg ich zmienności przy obciążeniu momentem zginającym i siłą osiową w przypadku elementów ramowych, a w przypadku elementów kratowych tylko siłą osiową. Krótko omówiono program badań doświadczalnych stężonych podsystemów ram portalowych, który przedstawiany był szczegółowo we wcześniejszych publikacjach. Zamieszczono wyniki badań doświadczalnych w postaci ścieżek równowagi ram badanych doświadczalnie F–δF, z zaznaczonymi punktami granicznymi i charakterystycznymi, za które uznano osiągnięcie nośności wyboczeniowej przez pręt stężenia ramy. Wyniki te wykorzystano do walidacji opracowanego modelu obliczeniowego ram stężonych. Porównano przebieg ścieżek równowagi w zakresie sztywności i nośności układów oraz pokazano przebieg degradacji sztywności pręta stężenia i najbardziej obciążonego elementu rygla ramy. Porównano otrzymane analitycznie i numerycznie przebiegi zależności siła-odkształcenie oraz współczynnik redukcji sztywności w funkcji odkształcenia osiowego pręta stężenia. Wnioski sformułowano w odniesieniu do zastosowania zwalidowanego modelu w bezpośrednim projektowaniu stężonych stalowych konstrukcji szkieletowych.
17
Content available Towards optimal design of energy efficient buildings
EN
Buildings consume half of all energy use and are also responsible for a similar proportion of carbon dioxide emission. The heat transfer across the building envelope - the shell of a house that separates the inside and outside - should generally be minimized. In the paper validation and verification based on Building Energy Simulation Test (BESTEST) of Energy3D computer code is presented. Next, computations performed by means of Energy 3D and Energy Plus for BESTEST building are compared. In the last part of the paper results for computations for real building are presented. Program Energy 3D proved to be an excellent tool for qualitative and quantitative analysis of buildings with respect to energy consumption.
PL
W związku ze znaczącym udziałem budynków w globalnym zapotrzebowaniu na energię ich projektowanie staje się coraz bardziej ukierunkowane na efektywne wykorzystanie nieodnawialnych zasobów takich jak np. paliwa kopalne. Celem niniejszej publikacji jest prezentacja możliwości jakie daje wykorzystanie oprogramowania do symulacji energetycznych budynków przy ich projektowaniu. We współpracy z firmą Wienerberger, która udostępniła dane dotyczące ich budynku modelowego oraz wyniki symulacji przeprowadzonych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. w ramach optymalizacji jego projektu, autorzy porównali możliwości przykładowych, dostępnych komercyjnie narzędzi symulacyjnych – Energy3D oraz EnergyPlus (Design Builder) oraz porównali z wynikami benchmarkowymi na przykładzie budynku BESTEST. Poza omówieniem założeń obliczeniowych, a także dostępnych funkcjonalności programów, niniejszy artykuł zawiera streszczenie zagadnień wymagających rozwiązania przy symulacjach dynamicznej wymiany ciepła w budynkach oraz wybrane metody obliczeniowe stosowane w komercyjnych programach komputerowych.
PL
W artykule opisano sposób optymalizacji warunków pomiarowych wg metody Gaussa, na przykładzie oznaczeń woltamperometrycznych kwasu askorbinowego, techniką impulsową różnicową. Omówione zostały sposób i kryteria definiowania funkcji celu, kolejność zmian poszczególnych parametrów techniki oraz uzyskane informacje dotyczące procesu elektrodowego. W warunkach uznanych za optymalne przeprowadzono kalibrację metodą wielokrotnego dodatku wzorca. Parametry funkcji kalibracyjnej, wyznaczone techniką walidacji krzyżowej skonfrontowano z wynikami, które uzyskano w warunkach przed optymalizacją. W efekcie dowiedziono, iż właściwy dobór parametrów eksperymentalnych pozwala na istotną poprawę parametrów walidacji projektowanych metod analitycznych.
EN
In this paper methodology of the experimental parameters’ optimisation for voltammetric determination is presented. The way and criteria for the definition of optimisation problem, the order of parameters’ change as well as information about the electrode process, which can be concluded at this stage, are discussed. The standard addition method was used when carrying out calibration in the optimized conditions. Calibration curve and validation parameters estimated by means of cross-validation technique for the developed method of vitamin C determination were compared with those obtained in non-optimized conditions. It was proven, that an appropriate and balanced selection of the experimental variables’ values allows significance improvement of validation parameters of the new analytical methods.
19
Content available remote Walidacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania maszyn
PL
Związane z bezpieczeństwem elementy systemów sterowania pozwalają na zmniejszenie ryzyka użytkowania maszyn. Ich proces projektowania uwzględnia występujące ryzyko oraz pozwala na sformułowanie odpowiednich założeń i wymagań projektowych. Ponieważ istnieje ryzyko popełnienia błędów (wprowadzenia defektów systematycznych) na każdym z etapów powstawania tych systemów, należy podjąć działania umożliwiające wykrycie i usunięcie ewentualnych defektów. W tym celu przeprowadza się proces walidacji.
20
PL
W pracy przeanalizowano możliwości zastosowania różnych technologii spawania doczołowych złączy rur w aspekcie uzyskanej jakości połączeń. Wykonano złącza próbne i dokonano szeregu badań nieniszczących i niszczących. Na podstawie tych badań stwierdzono, że każda z analizowanych technologii spawania została zakwalifikowana jako dająca pożądaną jakość złącza doczołowego montowanych rur w aspekcie poziomu jakości B wg PN-EN ISO 5817.
EN
The study investigated the possibility of using the butt welding technology of pipe joints in terms of the obtained quality of connections. Trial couplings were made and a number of non destructive and destructive tests were performed. Based on these studies it was found that each of the analyzed welding technologies was qualified as providing the desired quality of the butt joint of the assembled pipes in terms of the quality level B according to PN-EN ISO 5817.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.