Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał ziarnisty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu rozdrabniania materiału ziarnistego rozdrabniaczem bijakowym o tradycyjnej i innowacyjnej konstrukcji zespołu roboczego. Stwierdzono, że nowe rozwiązanie konstrukcyjne wirnika rozdrabniacza bijakowego pozwala na zmniejszenie szkodliwej zawartości frakcji pylistej do 7,7%, zmniejszenie zawartości frakcji drobnej do 9,2% oraz istotne zwiększenie zawartości frakcji grubej do 16,4% w rozdrobnionym materiale.
EN
Barley seeds were grinded in an improved beater mill under lab. conditions to det. the effectiveness of the barley grain shredding. Use of the new construction resulted in a decrease of the harmful dusty fraction content to 7.7%, the decrease of the content of the fine fraction down to 9.2%, and a significant increase of the content of the coarse fraction in the shredded material up to 16.4%.
EN
Within the framework of the study’s realization, an attempt was taken up aiming at modeling of the impact-resistant process of grain materials’ shredding with the use of the shredder beater. There was presented a model describing the required speed of a working assembly together with beaters, in order to maintain the technological grain’s partitioning. Such a model considers the grain’s dimensions and its physiomechanical properties.
PL
W ramach realizacji pracy podjęto próbę modelowania udarnościowego procesu rozdrabniania materiałów ziarnistych za pomocą rozdrabniacza bijakowego. Przedstawiono model opisujący wymaganą prędkość zespołu roboczego wraz z bijakami w celu zapewnienia technologicznego podziału ziarna. Model uwzględnia wymiary ziarna oraz jego właściwości fizykomechaniczne.
EN
Article is devoted to sieve holes blocking and describes the impact of the content of blocking grains in the feed on this phenomenon. The process of screen blocking involves grains of varying size being blocked in sieve holes. This is a phenomenon that significantly decreases the screening process capacity. The screen blocking coefficient f is applied for a description of screen blocking. Blocking grains are the ones which is equal to or slightly larger than the sieve holes. Those grains do not pass through the sieve holes, remain over the sieve and may clog (block) the sieve holes, thus reducing the screen clearance coefficient. The tests were done using a laboratory vibrator and control sieves, by subsequently screening mixtures of particulate materials with a different content of blocking grains and different percentage share of the upper- and lower-size fractions. Particulate materials of three model grain shapes were used for the tests: spherical, sharp-edged and irregular. The paper also includes a statistical analysis of the results obtained through experiments and an innovative method for describing sieve holes blocking. The new blocking coefficient specifies the percentage number of blocked sieve holes in relation to the total number of sieve holes. Grain size is a parameter that determines the value of the screen blocking coefficient in time. An increase in the content of blocking grains in the mixtures results in an increase in the percentage number of blocked sieve holes. The content of individual fractions in the mixture also has a significant impact on the course of sieve holes blocking. Screening is a very common industrial practice, and various designs of screens and types of sieves are available. That is why the subject of this paper is so important.
PL
Artykuł dotyczy analizy zjawiska blokowania otworów sitowych przesiewaczy oraz określa wpływ zawartości ziaren blokujących w nadawie na to zjawisko. Proces blokowania polega na grzęźnięciu ziaren różnych wielkości w otworach sitowych. Jest to zjawisko znacznie obniżające wydajność procesu przesiewania. Mechanizm blokowania otworów sitowych jest w dużym stopniu przypadkowy. Do opisu blokowania oczek w sicie stosowany jest współczynnik zablokowania otworów sitowych. Ziarna blokujące to klasa ziaren równych, bądź nieco większych od wymiaru otworu sitowego. Ziarna te nie przejdą przez oczka w sicie, pozostając w produkcie nadsitowym mogą zatykać (blokować) otwory sitowe zmniejszając współczynnik prześwitu tego sita. Badania przeprowadzono na wstrząsarce laboratoryjnej i sitach kontrolnych, przesiewając kolejno mieszaniny materiałów ziarnistych o różnej zawartości ziaren blokujących oraz różnych procentowych udziałach klasy dolnej i górnej. Użyto materiałów ziarnistych o trzech modelowych kształtach ziaren: agalit (kształt kulisty), kruszywo (kształt ostrokrawędziowy) i piasek kwarcowy (nieregularny kształt ziaren). W ramach niniejszej pracy przeprowadzono również statystyczną analizę wyników uzyskanych na drodze doświadczalnej oraz przedstawiono nowy sposób opisu zjawiska blokowania otworów sitowych. Proponowany współczynnik zablokowania określa procentową ilość zablokowanych otworów w sicie w odniesieniu do liczby jego wszystkich otworów. Wymiar ziarna jest parametrem, który determinuje wartość współczynnika zablokowania otworów sita w czasie. Wzrost zawartości ziaren blokujących w nadawie skutkuje wzrostem procentowej ilości otworów zablokowanych. Zawartość poszczególnych frakcji w mieszaninie ma znaczący wpływ na przebieg procesu blokowania. Przesiewanie jest bardzo rozpowszechnionym procesem przemysłowym, a na rynku dostępne są różne warianty konstrukcyjne przesiewaczy i rodzaje sit. Fakt ten tłumaczy celowość podjęcia tej tematyki w prezentowanej pracy.
EN
The issues relating to the description of friction with regard to plant granular materials are fairly complicated due to a variety of factors determining the process. Considering each factor in isolation is insufficient and offers a limited insight into the phenomenon of friction. Therefore, the paper presents the research results concerning the influence of three independent factors (seed moisture content, sliding velocity, load) upon the value of friction force. The analysis showed the high statistical significance of the factors at play. The proposed mathematical model proved well fitted (considering granular materials) to the observed outcome of the measurements.
PL
Zagadnienia związane z opisem tarcia roślinnych materiałów ziarnistych są bardzo skomplikowane ze względu na wieloczynnikowe uwarunkowania tego procesu. Pojedyncze rozpatrywanie tych czynników jest niewystarczające i daje bardzo uproszczony obraz zjawiska tarcia. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu trzech niezależnych czynników (wilgotność ziaren, prędkość posuwu, siła nacisku) na wartość siły tarcia. Przeprowadzona analiza wykazała wysoką istotność statystyczną tych czynników. Zaproponowany model matematyczny uzyskał dobre (jak dla materiałów ziarnistych) dopasowanie do wyników pomiarów.
EN
The results of studies on external friction concerning granular plant materials that include, among others, grains, seeds of various plants, and powdered plant material, have been applied to the design of machines and devices for transport, sorting, cleaning, and blending. A separate and equally important matter is the storage of these materials in silos. The article presents the influence the surface topography of selected granular materials has upon the force of external friction. The research was performed with a specially designed adapter attached to the testing machine MTS, which is used to determine the external friction force of granular materials rubbing against various surfaces in a function of displacement. To define the topography of the external surface, a 3D scanner and specialized software were used. The authors have attempted to develop a model of friction taking into account the topography of the surface.
PL
Wyniki badań dotyczących tarcia zewnętrznego roślinnych materiałów ziarnistych, do których zalicza się m.in. ziarna zbóż, nasiona różnych roślin i rozdrobniony materiał roślinny, znalazły zastosowanie w zagadnieniach dotyczących projektowania maszyn i urządzeń do transportu, sortowania, czyszczenia oraz mieszania. Oddzielnym, równie ważnym zagadnieniem jest magazynowanie tych materiałów w silosach. W artykule przedstawiono wpływ topografii powierzchni wybranych materiałów ziarnistych na siłę tarcia zewnętrznego. W badaniach wykorzystano specjalnie zaprojektowaną przystawkę pomiarową (do maszyny wytrzymałościowej MTS) służącą do wyznaczania siły tarcia zewnętrznego materiałów ziarnistych trących o różne powierzchnie w funkcji przemieszczenia. Do określenia topografii powierzchni zewnętrznej złoża wykorzystano skaner 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie. Autorzy podjęli próbę opracowania modelu tarcia uwzględniającego topografię powierzchni.
6
Content available Metody oczyszczania sit przesiewaczy przemysłowych
PL
Niniejsza praca jest poświęcona metodom i urządzeniom służącym do oczyszczania sit w maszynach przesiewających. Podczas przesiewania różnych materiałów ziarnistych, w szczególności drobno i bardzo drobno uziarnionych, dochodzi do zatykania otworów sit przez tzw. ziarna trudne, których wymiar charakterystyczny jest zbliżony do wymiaru otworu sitowego. Ziarna takie grzęzną w otworach sitowych powodując ich wyłączenie z aktywnej powierzchni sitowej. W ten sposób powierzchnia odsiewu może ulegać niekiedy znacznemu zmniejszeniu. Oznaczać to będzie istotny spadek skutecznej wydajności procesu przesiewania. Dlatego zostały opracowane i nadal są rozwijane różne metody oczyszczania sit oraz urządzenia służące do tego celu, które instaluje się w maszynach przesiewających. Praca stanowi przegląd obecnie stosowanych metod i urządzeń, służących do usuwania zablokowanych ziaren z otworów sitowych.
EN
The present paper is dedicated to methods and devices used to clean sieves in screening machines. During screening of various granular materials, especially fine and very fine particles, mesh get blocked by the so called difficult particles, with characteristic size similar to the mesh size. Such particles get stuck in the mesh causing its elimination from the active sieve surface. In this way screening surface can be greatly reduced. This would mean a significant decrease of screening efficiency. So, various methods were and are still developed to clean sieves and devices used for this purpose which are installed in screening machines. The paper provides a review of methods and devices used presently to remove particles blocked in the mesh.
PL
Zastosowano układ zataczająco-śrubowy do napędu suszarki wibracyjnej. Rozwiązanie to jest elementem pośrednim między suszarką zbiornikową a suszarką fluidalną. Suszarka wibracyjna, podobnie jak suszarka fluidyzacyjna, pozwala na zmianę procesu suszenia z okresowego na ciągły. Celem pracy było określenie oporów przepływu strumienia powietrza przez warstwę granulatu mocznika w złożu wibrującym suszarki okresowej w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz wyznaczenie średniej prędkości obwodowej warstwy mocznika dla zapewnienia mieszania złoża. Prędkość obwodowa złoża mocznika poddanego wibrowaniu jest większa niż złoża stacjonarnego i zależy od masy złoża. Jednostkowy spadek ciśnienia wzdłuż warstwy mocznika zależy od natężenia przepływu powietrza przez złoże i jest dobrze opisany równaniem Erguna. Współczynnik oporu przepływu powietrza przez warstwę mocznika w suszarce wibracyjnej jest mniejszy od współczynnika oporu przepływu powietrza złoża stacjonarnego. Zmniejszenie oporu jednostkowego i współczynnika oporu przepływającego powietrza przez złoże wibrowane jest wynikiem wzrostu porowatości złoża w efekcie jego wibrowania.
EN
A rolling-screw system was used as a drive for a vibratory dryer between a tank dryer and a fluidized bed dryer to change the drying process from a periodic to a continuous one. The air flow resistance through urea pellet layer in a periodical screw drier was studied as a function of the air flow rate to det. the circuital speed of the urea layer necessary to mixing the deposit. The circuital speed of the urea deposit submitted to vibrations was higher than that of stationary deposit and depended on the deposit mass. The unitary pressure decrease along the urea layer depended on the air flow speed through the deposit and was accurately described by the Ergun equation. The resistance coeff. of the air flowing through the urea layer inside the vibratory dryer was lower than that of flowing through the stationary deposit. The decrease in unitary resistance and in the resistance coeff. of the air flowing through the vibrating deposit resulted from the vibrations-dependent deposit loosening.
EN
The objective of the research was to create a model which defines the relation between a fundamental contact area of a seed and the pressure force, water content in a seed and its geometrical dimensions with application of artificial neural networks (SSN). Computer program Statistica Neural Networks v. 6.0. was used for formation of a neural model. Tests were carried out on Roma wheat seed and Dańkowskie Złote rye with six various water contents: 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.33 (kg⋅kg-1 dry mass). Caryopses were loaded with eight values of compression force - from 41 N to 230 N. Multiplicity of iterations was 5. Seed material was moistened to obtain a specific water content. Each seed was loaded with compression force with respectively growing values: 41N, 68N, 95N, 122N, 149N, 176N, 203N and 230N. A four-layer network of Perceptron type with 10 neurons in the first and 8 neurons in the second hidden layer was selected as a model which the best defines the contact area of grain seeds loaded with axial force at various moisture levels. This network has 4 inputs (water content, pressure force, thickness and length of caryopses) and one output (elementary contact area of rye and wheat seeds). Comparison of the neural model with empirical formulas obtained from nonlinear estimation proved a considerable higher precision of the first one.
PL
Celem badań było utworzenie modelu określającego zależności między elementarną powierzchnią kontaktu ziarna, a siłą nacisku, zawartością wody w ziarnie oraz jego wymiarami geometrycznymi, przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych (SSN). Do tworzenie modelu neuronowego wykorzystano program komputerowy Statistica Sieci Neuronowe v. 6.0. Badania przeprowadzono na ziarnie pszenicy Roma oraz żyta Dańkowskie Złote, przy sześciu różnych zawartościach wody: 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,33 (kg⋅kg-1 s.m.). Ziarniaki obciążano ośmioma wartościami siły ściskającej – od 41N do 230N. Krotność powtórzeń wynosiła 5. Materiał ziarnisty nawilżano aby uzyskać określoną zawartość wody. Każde ziarno obciążano siłą ściskającą o kolejno rosnących wartościach: 41N, 68N, 95N, 122N, 149N, 176N, 203N i 230N. Jako model najlepiej określający powierzchnię styku ziarna zbóż obciążanego siłą osiową, przy różnej wilgotności wybrano czterowarstwową sieć typu Perceptron o 10 neuronach w pierwszej i 8 neuronach w drugiej warstwie ukrytej. Sieć ta posiada 4 wejścia (zawartość wody, siła nacisku, grubość i długość ziarniaka), i jedno wyjście (elementarna powierzchnia kontaktu ziarna żyta i pszenicy). Porównanie modelu neuronowego z formułami empirycznymi uzyskanymi z estymacji nieliniowej wykazało zdecydowanie większą dokładność pierwszego z nich.
EN
This paper is devoted to drum and vibrating screens and addresses their possible application in the process of screening municipal and mineral waste. The basis for this article are conclusions from a relevant research that has been conducted for many years at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology. The authors describe the principles of operation and significant parameters of the presented screening machines. They describe the deposit movement in the screen drum, specify critical velocity and rotational speed for the drum dimensions between 0.5 and 3.0 m and discuss the power and capacity of the presented machinery. The paper involves basic types of drum screens, however, new designs of the equipment are proposed. Those new designs include machines equipped with cone and cascade sieves. The advantage of such solutions is that particulate material can be screened along the sieve with a zero inclination of the sieve axis. Furthermore, drums can take the form of prisms with regular polygonal bases. Drums designs enable the use of equipment facilitating the screening process. Examples of such solutions include a movable cross used for cleaning sieve holes and, in the case of very fine particulate materials, the use of blow-in inside the screen drum. Drum screens provide for both dry and wet operation. Screening efficiency in industrial drum screens for rock is 40–60%. Another group of equipment that should be used in processing mineral waste are screens with flat sieves. They have been used for many years in the processing of minerals and the multitude of their designs provides for new opportunities for other branches of industry. A single-plane screen is a good solution for screening waste. The sieve of this screen performs a plane motion of any trajectory shape. Another type of equipment that can be used for segregating waste is an elliptical bi-axial screen. This machine enables the shaping of the screen motions trajectory in a vibrating motion. Both screens may be horizontal, as the arrangement of the power transmission system provides for the movement of the material layer on a horizontal sieve. Bi-axial vibrational screens driven with rotating (bi-axial) vibrators in various designs are currently the most common ones. An example of a modern screening machine is a membrane screen in which only the sieve, and not the entire riddle, moves. Special methods and equipment are used for the screening of fine and very fine particulate materials that are supposed to intensify the screening process. One of the examples is the use of additional sieves in a multi-deck screen. The sieves are selected according to the characteristic dimensions of sieve holes, on the basis of the feed particulate composition. Another example of the intensification of screening is the use of gradual screening (involving the use of additional sieves). There is also the sieve holes enlargement method. It involves the use of sieve holes larger than the assumed limit of classification. This method proves that sometimes it is advisable to slightly compromise the screening efficiency in order to increase capacity. All the types of screens presented in the paper may be successfully used for screening mineral and municipal waste. Furthermore, screens with flat sieves enable the construction of different process lines and they could be easily adapted to the changing waste segregation process requirements.
EN
This paper presents the concept of research of the mixing process of polydisperse granular filled in the rotating drum. The device used on the test, methodology of research and analysis have been discussed. These studies will determine the operating conditions of the rotating drum at different processes, depending on their destination.
EN
The article presents a multi-scale modelling approach of cohesive granular materials, its numerical implementation and its results. At micro-scopic level, Discrete Element Method (DEM) is used to model dense grain spacking. At the macroscopic level, the numerical solution is obtained by a Finite Element Method (FEM). In order to bridge the micro- and macro-scales, the concept of Representative Elementary Volume (REV) is applied, in which the average REV stress and the consistent tangent operators are obtained in each macroscopic integration point as the results of DEM’s simulation. In this way, the numerical constitutive law is determined through the detailed modelling of the microstructure, taking into account the nature of granular materials. We first elaborate the principle of the computation homogenisation (FEMDEM), then demonstrate the features of our multi-scale computation in terms of a biaxial compression test. Macroscopic strain location is observed and discussed.
PL
Węzły przesypowe w kopalnianych systemach transportu materiałów rozdrobnionych przenośnikami taśmowymi są miejscami potencjalnych awarii, strat energii, zwiększonego ścierania taśm i transportowanych ziaren oraz zapylenia, co wiąże się z wymiernymi kosztami, które należy obniżać przez doskonalenie konstrukcji przesypów. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę ruchu ziarna w przesypie z uwzględnieniem oporów tarcia oraz wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych ruchu warstwy ziaren, przeprowadzonych z wykorzystaniem szybkiej kamery oraz metody elementów dyskretnych (DEM), których wyniki mogą być przydatne w projektowaniu przesypów o lepszych walorach eksploatacyjnych.
EN
Dumping points in mine transport systems of bulk materials onto belt conveyors are some spots of potential failures, energy losses, increased belt and transported grain abrasion as well as dusting, what is connected with defined costs, which one ought to decrease by improvement of dumping constructions. The article presents theoretical analysis of grain movement into dumping with the friction resistances and results of experimental and simulation investigations of grain layer movement, carried out with the use of fast camera and the discrete element method (DEM), the results of which can be useful into dumping design of better exploitation advantages.
EN
It has recently been shown (Arroyo et al. [1]) that 3D DEM models are able to reproduce with reasonable accuracy the macroscopic response of CPT performed in calibration chambers filled with sand. However, the cost of each simulation is an important factor. Hence, to achieve manageable simulation times the discrete material representing the sand was scaled up to sizes that were more typical of gravel than sand. A side effect of the scaled-up discrete material size employed in the model was an increased fluctuation of the macro-response that can be filtered away to observe a macroscopic steady-state cone resistance. That observation is the starting point of this communication, where a series of simulations in which the size ratio between penetrometer and particles is varied are systematically analyzed. A micromechanical analysis of the penetrometer–particle interaction is performed. These curves reveal that a steady state is arrived also at the particle–cone contact level. The properties of this dynamic interface are independent of the initial density of the granular material.
14
PL
Głównym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie opisu procesu homogenizacji materiału ziarnistego realizowanego w mieszalniku wstęgowym. Do opisu matematycznego stanu dynamicznego mieszaniny ziarnistej zastosowano charakterystyki oparte na definicji entropii informacji. Dodatkowo do oceny jakościowej uzyskanej mieszaniny zaproponowano specjalne diagramy oraz miernik będący funkcją wy standaryzowanej entropii. Zaproponowany opis może stanowić alternatywę dla znanych i stosowanych wskaźników ilościowych opisujących proces mieszania materiału ziarnistego.
EN
The main aim of this work was to describe the homogenization process of granular material in a ribbon mixer. Random process is characterized by means of a new form of entropy criterion estimating the mixture current state. The additional diagram and informational index were developed to describe variations of informational entropy during the process. The proposed informational description is a good and informative characteristic of stochastic system state.
PL
Artykuł przedstawia analizę warunków ustalonego przepływu drobnych niekohezyjnych materiałów ziarnistych w węźle odbojowym z płaską płytą odbojową. Analizę wykonano dla przepływów ustalonych w czasie, przebiegających z dużymi prędkościami. Przedstawiono matematyczny sposób opisu prędkości materiału opuszczającego płaską płytę odbojową węzła odbojowego oraz równanie końcowe umożliwiające wyznaczenie wartości prędkości drobnego niekohezyjnego materiału ziarnistego z dokładnością wystarczającą dla zastosowań praktycznych. W artykule przedstawiono również praktyczny przykład zastosowania proponowanego równania.
EN
The paper presents the analysis of a stationary flow of fine cohesionless materials in an impact point with a flat impact plate. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical method of description of the velocity of material leaving the flat impact plate of the impact point as well as the final equation, which enables determination of the value of the velocity of the fine cohesionless material with the accuracy sufficient for practical use. The example of a practical application of the proposed equation has been also presented.
16
Content available remote Failure evolution in granular material retained by rigid wall in active mode
EN
This paper presents a detailed study of a selected small scale model test, performed on a sample of surrogate granular material, retained by a rigid wall (typical geotechnical problem of earth thrust on a retaining wall). The experimental data presented in this paper show that the deformation of granular sample behind retaining wall can undergo some cyclic changes. The nature of these cycles is not clear – it is probably related to some micromechanical features of granular materials, which are recently extensively studied in many research centers in the world. Employing very precise DIC (PIV) method can help to relate micro and macro-scale behavior of granular materials.
EN
The study of the carrier transport and magnetotransport in n-Si/SiO2/Ni nanostructures with granular Ni nanorods embedded into the pores in SiO2 was performed over the temperature range 2 – 300 K and at the magnetic field induction up to 8 T. In n-Si/SiO2/Ni nanostructures at temperatures of about 25 K a huge positive MR effect is observed. Possible mechanisms of the effect is discussed.
PL
Przeprowadzono badania mechanizmu przenoszenia ładunków i magnetoprzewodzenia w nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni z ziarnistymi nanocząstkami Ni rozmieszczonymi w porach SiO2 w zakresie temperatur 2 - 300 K oraz przy indukcji magnetycznej do 8 T. W nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni w temperaturze około 25 K zaobserwowano bardzo wyraźny dodatni efekt MR. Omówiono prawdopodobne mechanizmy pojawienia się opisanego efektu.
PL
Celem pracy było wyznaczenie rozmiaru próby pobranej w celu określenia jakości paszy. Hipotezę badawczą pracy sformułowano następująco: pobór jednej próby z worka paszy jest wystarczający, aby poprawnie określić jakość paszy. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie dwóch eksperymentów badawczych dla mieszanek paszowych (8 i 12 składników), pobór prób podczas procesu workowania z 20 worków z trzech poziomów worka, określenie zawartości próbek oraz porównanie zawartości próbek pobranych z trzech poziomów. Analiza statystyczna polegała na wykorzystaniu testów statystycznych: jednoczynnikowej analizy wariancji lub testu Kruskala-Wallisa, do określenia czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech poziomów poboru prób. Testy statystyczne wykazały w większości przypadków, że nie występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech wysokości poboru prób pobranych z worków (ok. 3% objętości), tak więc wydaję się, że jedna próba (ok. 1% objętości) jest wystarczająca do oceny na tej podstawie stanu mieszaniny. Niemniej jednak należy powtórzyć eksperyment dla mieszaniny i wykonać obliczenia powtórnie. Otrzymane wyniki testów statystycznych świadczących o braku różnic pomiędzy składami procentowymi trzech poziomów prób skłaniają do wysunięcia wniosku o równomiernym rozkładzie komponentów w workach.
EN
The aim of this study was to determine the size of the collected sample to describe the quality of feed. Research hypothesis was formulated as follows: the collection of a sample from the bag of feed is sufficient to properly determine the quality of the feed. The scope of research included conducting two research experiments for feed mixture (8 and 12 ingredients), sampling during the bagging from 20 bags from three levels of the bag, determining the content of samples and compare the content of samples taken from three levels. Statistical analysis was based on the use of statistical tests: one-way analysis of variance or Kruskal-Wallis test to determine whether there are significant differences between the percentage share for three levels of sampling. Statistical tests showed that there are no statistically significant differences between the percentage of the individual components of three levels of samples taken from bags (about 3% of volume), so it seems that one sample (about 1% of volume) is sufficient to assess the mixture quality on this basis. However, the experiment should be repeated and the calculation should be repeated as well. The results of statistical tests proving no differences between the configurations of three levels of samples incline to make a conclusion about evenly distributed components in bags.
19
Content available remote Zjawisko segregacji materiału dwuskładnikowego w transporcie pneumatycznym
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące zjawiska segregacji materiału dwuskładnikowego podczas wypływu z poziomego rurociągu pneumatycznego. Jako materiał badawczy wykorzystano cząstki kuliste o średnicy 6 mm i różnych gęstościach, które połączono w układy dwuskładnikowe. W celu oceny wpływu prędkości gazu na rozmiar zjawiska segregacji posłużono się stopniem nierównomierności rozkładu koncentracji przestrzennej oraz frakcyjnej.
EN
Test results dealing with two-component material segregation during discharge from a horizontal pneumatic pipeline are presented in the paper. Spherical particles of 6 mm in diameter and different densities, combined in a two-component system, were used as research material. The degree of spatial and fractional non-uniformity of concentration distribution was employed in the evaluation of gas velocity effect on size segregation.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.