Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oznakowanie CE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule wskazano aktualnie obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej wymagania ustawowe dotyczące wprowadzania do obrotu oraz udostępniania na rynku europejskim, a także krajowym wyrobów budowlanych. Przedstawiono zasady funkcjonowania systemu europejskiego i krajowego. W przypadku systemu krajowego opisano ostatnią nowelizację ustawy o wyrobach budowlanych wraz z grupami wyrobów budowlanych podlegających obowiązkowi oznakowania znakiem budowlanym. Opisano zasady wydawania krajowych oraz europejskich ocen technicznych.
EN
The article describes the statutory current requirements regarding placing and making available construction products on the European and national market in force in Poland and the European Union. The principles of functioning of the European and national systems are presented. In the case of the national system, the latest amendment to the act on construction products is described, along with groups of construction products subject to the mandatory construction mark marking. The rules of issuing the national technical assessments and European technical assessments are described.
PL
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego jest możliwe na podstawie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych tego wyrobu, dokonanej z wykorzystaniem europejskiej normy zharmonizowanej albo Europejskiej Oceny Technicznej (ETA). ETA może być wydana dla wyrobu innowacyjnego, czyli wyrobu nieobjętego albo nie w pełni objętego normą zharmonizowaną. ETA jest dokumentem dobrowolnym, wydawanym na wniosek producenta. Stanowi ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z właściwym przedmiotowo Europejskim Dokumentem Oceny (EAD).
EN
CE marking of innovative construction products. CE marking of a construction product is possible on the basis of assessment and verification of constancy of performance of that product, carried out using either a harmonised European standard or a European Technical Assessment (ETA). An ETA may be issued for an innovative product, i.e. a product not covered or not fully covered by a harmonised standard. The ETA is a voluntary document, issued on request of the manufacturer. It assesses the performance of the construction product in relation to its essential characteristics in accordance with the relevant European Assessment Document (EAD).
PL
Eksploatowane do niedawna stare maszyny w przedsiębiorstwach dbających o jakość systemów wytwarzania zastępowane są nowymi: sprawniejszymi, dokładniejszymi i szybszymi. Przedsiębiorca, kupując nową maszynę, żąda od jej producenta dostarczenia Deklaracji zgodności WE oraz oznakowania znakiem CE. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że wydanie przez producenta deklaracji zgodności WE dla maszyny i oznakowanie jej znakiem CE nie zwalnia z odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. W artykule wskazane zostaną prawne aspekty odpowiedzialności przedsiębiorcy, które nabierają szczególnego znaczenia po uwzględnieniu liczby maszyn niespełniających wymagań bezpieczeństwa.
EN
Enterprises that care about the quality of production systems replace old machines with new ones that are more efficient, more accurate and faster. An entrepreneur buying a new machine asks the manufacturer to provide the EC declaration of conformity and the CE marking. Few are aware of the fact that the declaration of conformity of the manufacturer of the machine and its marking by the manufacturer does not exclude the user’s liability. The article will indicate the legal aspects of the entrepreneur’s responsibility, which take on a special meaning after considering the number of machines that do not meet the safety requirements.
PL
Wyroby budowlane stosowane w obiektach budowanych, w myśl nakazów PB, powinny być zgodne z przepisami odrębnymi, które zakładają m.in. konieczność odpowiedniego oznakowania wyrobu - CE albo znakiem budowlanym B - przed jego wprowadzeniem do obrotu. W artykule opisano, jak zmieniały się wymagania w zakresie oznakowania wyrobów budowlanych od chwili wejścia Polski do UE. Omówiono obecny stan prawny oraz zakres wyrobów podlegających oznakowaniu.
EN
Construction products used in building objects under construction, in line with PB directives, should be compliant with separate provisions, which assume, among others, the need to label the product - CE or construction mark B - before placing it on the market. The article describes how the requirements for the labelling of construction products have changed since Poland's accession to the EU. Current legal status and scope of products subject to marking are discussed.
9
Content available remote Okna w świetle obowiązujących przepisów
PL
Rozporządzenie 305/2011 wprowadziło nowe wymagania dla jednostek notyfikowanych, mające na celu zwiększenie zaufania do wyrobów budowlanych. Podstawowymi narzędziami służącymi ujednoliceniu wymagań dla wyrobów budowlanych są zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy europejskie i Europejskie Dokumenty Oceny wraz z Europejskimi Ocenami Technicznymi. Z uwagi na to, iż wymagania w nich określone jak również w przywoływanych normach badawczych nie zawsze są wystarczająco jednoznaczne istnieje potrzeba opracowywania dokumentów interpretacyjnych. Stanowią one przedmiot prac Grupy Jednostek Notyfikowanych do CPR, która w formie stanowisk publikuje dokumenty służą- ce zapewnieniu przez nie jednolitego podejścia.
EN
Regulation 305/2011 has introduced new requirements for the notified bodies in order to raise the level of confidence in construction products. The essential tools that are designed to make the requirements for the construction products uniform are harmonized standards and European Assessment Documents together with European Technical Assessments. Since the requirements described in the harmonized specifications and referred testing standards are not always defined unambiguously there is a need for supporting documents which are published by the Group of Notified Bodies to CPR in order to support notified bodies in their common approach.
PL
Oznakowanie CE, deklaracja właściwości użytkowych, normy zharmonizowane, europejski dokument oceny czy europejska ocena techniczna. Choć prawo regulujące czynności, jakie z uwagi na harmonizację normalizacji technicznej trzeba przeprowadzić, aby wprowadzić do obrotu wyrób budowlany wydaje się skomplikowane, to w swoim ogólnym zarysie są one racjonalne i w pełni zrozumiałe.
12
Content available remote Zastosowanie metod statystycznych do kontroli odbiorczej prefabrykatów betonowych
PL
Stosowanie metod statystycznych podczas kontroli odbiorczej jest zalecane przez normy przedmiotowe wyrobów budowlanych przede wszystkim ze względu na zapewnienie jakości oraz ekonomicznych. W artykule omówiono procedurę prowadzenia kontroli odbiorczej wyrobów w przypadku oceny cech liczbowych. Przedstawiono poszczególne etapy kontroli wytypowanych wyrobów betonowych wraz z przykładami ich prowadzenia.
EN
The use of statistical methods during acceptance inspection is recommended by construction products standards for quality as well as economic reasons. The article discusses the procedure of construction products acceptance inspection maintaining in the case of variables assessment of products characteristics. The respective stages of the inspection with examples of their execution for selected concrete products are also present in the paper.
13
Content available remote Wyroby budowlane dziś i jutro
15
Content available remote Stosowanie norm europejskich przy wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych
PL
Artykuł przedstawia specyficzną rolę zbioru norm europejskich opracowywanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny w odpowiedzi na harmonizacyjne zlecenia Komisji Europejskiej dotyczące jednolitego rynku wyrobów. Omówiono różnice pomiędzy procedurami normalizacyjnymi a odrębnymi zasadami uzyskiwania przez normy europejskie statusu norm zharmonizowanych. Przedstawiono wskazywane przez przemysł i Komisję Europejską niedoskonałości zapisów norm wciąż jeszcze niedostosowanych do postanowień rozporządzenia nr 305/2011 oraz kierunki proponowanych zmian dostosowujących, a także rolę norm PN-EN jeszcze nieobjętych harmonizacją w krajowym systemie wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek.
EN
The paper presents specific role of the set of European Standards developed by CEN in response to the harmonization mandates in the area of single market for products. Main differences between standardization procedures and separate rules governing granting ENs the status of harmonized document were discussed. Some imperfections indicated both by the industry and the EC in the statements included in standards which still are not in line with the provisions of the regulation nr 305/2011 were discussed and main directions for future adjustments presented. Problems with application of PN-EN standards still not covered by harmonization in the national system of the marketing of construction products are described.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
519--527, CD1
PL
Artykuł przedstawia podstawowe informacje związane z oznakowaniem CE, genezę stworzenia systemu oceny zgodności wraz z omówieniem fundamentalnych założeń które przyświecały stworzeniu tego systemu. Została omówiona koncepcja logistyki marketingowej, a także pozytywny wpływ jaki ma na jej elementy oznakowania CE. Opisany został również przebieg procesu oceny zgodności, a także konsekwencje i kary dla producentów, którzy nie przestrzegają Dyrektyw Nowego Podejścia.
EN
The article presents basic information related to the CE marking, the genesis of the creation of conformity assessment system along with a discussion of the fundamental assumptions that guided the creation of this system. Was discussed marketing logistics concept and the positive impact they have on the elements of the CE marking. Also described the process of conformity assessment, as well as the consequences and penalties for manufacturers who fail to comply with the New Approach Directives.
17
Content available remote Zmiany prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
PL
W artykule omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych CPR (Construction Products Regulation), które przedstawiają zasady wpro-wadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania ich na rynku, wskazano w nim też obowiązujące obecnie zasady w systemie europejskim i krajowym (ustawa o wyrobach budowlanych) oraz zmiany systemowe po uchwaleniu najnowszych zmian regulujących rynek wyrobów krajowych, a także kompetencje organów nadzoru rynku i mechanizmy kontrolne. Ponadto przytoczono definicję normy zharmonizowanej.
EN
This article discusses the provisions of the Construction Products Regulation (the CPR). It presents the principles of the construction products entering the market and rules for making them available on the market. The current rules in the European and national system are pointed as well as systematic changes following the adoption of the latest modifications regulating the market of the domestic products and competencies of the market surveillance and control mechanism.
19
Content available Quality in the product conformity aspect
EN
The European system of ensuring safety of the product imposes on producers and importers of machines, equipment and elements of safety an obligation to provide the recipients with safe products. Characteristic of CE mark and its meaning for producers was present in the chapter.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.