Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) jest techniką chromatograficzną często wykorzystywaną w analizie żywności. Może być stosowana do analiz jakościowych (np. profilowanie składu próbki) i ilościowych, a szczególnie przydatna jest w analizie porównawczej wielu próbek rozdzielanych jednocześnie na płytce. Wśród wielu zastosowań tej techniki analitycznej znajduje się ocena jakości produktów pszczelich, zwłaszcza miodu, propolisu i pyłku pszczelego, ale także mniej popularnych produktów, jak pierzga, mleczko pszczele czy czerw trutowy. Wśród najczęściej badanych tą metodą parametrów są: profil polifenolowy, cukrowy czy aminokwasowy, istnieje też możliwość oznaczania konkretnych związków, odpowiedzialnych za bioaktywność produktów pszczelich lub stanowiących substancje niepożądane (np. HMF). Zaletami metody HPTLC są jej prostota, możliwość analizy nawet kilkunastu próbek jednocześnie, brak konieczności specjalnego przygotowania próbki oraz stosunkowo niewielki koszt pojedynczej analizy.
EN
High-performance thin-layer chromatography (HPTLC) is a chromatographic technique that is increasingly used in food analysis. Suitable for qualitative (sample composition profiling) and quantitative analyses, it is particularly useful in the comparative analysis of multiple samples separated simultaneously on the plate. Among the many applications is the assessment of the quality of bee products, especially honey, propolis and bee pollen, but also less popular products such as bee bread, royal jelly or drone brood. Among the parameters most often tested with this method is the polyphenol, sugar or amino acid profile, it is also possible to determine specific compounds responsible for the bioactivity of bee products or undesirable substances (e.g. HMF). The advantages of the HPTLC method are its simplicity, the ability to analyze multiple samples simultaneously, no need for special sample preparation and the relatively low cost of a single analysis.
PL
Miód pszczeli to bardzo popularny produkt, znany i ceniony ze względu na swoje właściwości prozdrowotne i energetyczne. Pod względem składu chemicznego jest stężonym roztworem cukrów (70-80%), zawierającym 17-18% wody. Bioaktywność miodu jest związana głównie z obecnością pozostałych składników, występujących w miodzie w niewielkich ilościach, głównie związków polifenolowych, enzymów, witamin i składników mineralnych. Profil jakościowy i ilościowy tych składników w miodzie jest bardzo zróżnicowany i zależy od pochodzenia botanicznego (odmiany) i geograficznego miodu. Zachowanie pełnej aktywności miodu wymaga odpowiedniego postępowania podczas pozyskiwania go w pasiece, dystrybucji i przechowywania, ale również konsumpcji. Miód pszczeli o niskim stopniu przetworzenia, racjonalnie spożywany, może zapewnić właściwą ogólną równowagę organizmu oraz zapobiegać chorobom.
EN
Honey bee is a very popular product, known and appreciated for its health-promoting properties. In terms of its chemical composition, it is a concentrated solution of sugars (70-80%) containing 17-18% of water. The bioactivity of honey is mainly due to the occurrence of other minor components of honey, mainly polyphenolic compounds, enzymes, vitamins and minerals. The quality profile and concentration of these ingredients varies greatly depending on its botanical (variety) and geographic origin of honey. Maintaining the full activity of honey requires its proper handling during extraction, distribution and storage. Low-processed bee honey, if consumed rationally, can provide a good overall balance of the body and prevent disease.
EN
The aim of the work presented in the article was to review the design solutions of devices used for honey dehydration. The conducted analysis included literature reports from patent databases, solutions described in scientific publications as well as commercial solutions. The final conclusion of the considerations points out that the topic of honey dewatering is a current problem, the solution of which has been worked on since the 1970s, and which solutions are nowadays refined, modified and implemented for industrial production.
PL
Celem pracy zaprezentowanej w artykule był przegląd rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń stosowanych do zagęszczania (odwadniania) miodu. Przeprowadzona analiza obejmowała zarówno doniesienia literaturowe z baz patentowych, rozwiązania opisane w publikacjach naukowych jak i rozwiązania komercyjne. Wniosek końcowy rozważań zwraca uwagę, iż te mat odwadniania miodu jest aktualnym problemem, nad rozwiązaniem którego pracowano już od lat 70 XX wieku, a które to rozwiązania w dzisiejszych czasach są dopracowywane, modyfikowane i wdrażane do produkcji przemysłowej.
EN
The aim of the carried out research was to assess atmospheric aerosol pollution levels in the area of three apiaries located in the Opole Province and to analyse heavy metals pollution in bee honey and western honey bees. Pleurozium schreberi moss was used in analysing atmospheric aerosol pollution with the active biomonitoring method, whereas heavy metals levels were determined with flame atomic absorption spectrometry method (F-AAS). Relative Accumulation Factors (RAF) were used in determining increases of analytes concentrations in the moss samples. As a result of the carried out study, the following conclusions have been reached: mosses are good bioindicators of environment pollution thanks to their sorption qualities, similarly to honey bees, which are a bioindicator of environment pollution. According to the Commission Regulation of European Union of 2015 regarding the maximum levels of lead in certain foods (honey), it should not exceed 0.1 mg/kg. On the basis of the carried out study it can be stated that the concentration of this analyte in the analysed honey was below the limit of quantification of the applied analytical method.
EN
Honey is one of the world's most valued natural food products. Characteristic, pleasant aroma, golden colour, sweet taste and healthpromoting properties cause a continuous increase of honey consumption in the European Union. The most wanted is regional honey. However, imported honey available on the market has often lower prices. The honey obtained can be heat treated, which reduces water content and can slow down the growth of the microorganisms, which are responsible for the undesirable fermentation of honey. Unprocessed honey appears to be the healthiest, but in practice, it’s often heat treated to slow down or back up the crystallization process and to make its dosage during technical processes easier. It is widely believed that heating of honey may have a harmful impact on its properties. There are countless articles of popular science, that warn of heating and cooking with honey. Should honey never be heated? The aim of this work is to give an overview of the influence of technical processes on the physicochemical and health-promoting properties of honey. The results demonstrated that the physicochemical and bioactive properties of honey are significantly affected by thermal treatment. As a result of the temperature, it comes to the Maillard reaction, during which HMF is synthesized. Furthermore, heating affects the activity of the enzymes contained in honey, among others, diastase and inverses. However, few studies made in this field show that honey heat treatment may work in favour of antioxidant properties. Depending on the type of honey, melanoidins may increase or decrease the antioxidant activity.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań wpływu temperatury na aktywność wody miodów w postaci płynnej oraz półpłynnej (częściowo skrystalizowanej) oraz wyniki badań intensywności odwadniania tych miodów w warunkach kontrolowanych. Stwierdzono iż aktywność wody miodów zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Charakter tych zmian jest paraboliczny z maksimum zależnym od postaci i odmiany miodu. Na podstawie analizy uzyskanych krzywych parabolicznych określono przedział temperatury w zakresie którym badane miody charakteryzują się najwyższą aktywnością wody. Stwierdzono również że odwadnianie miodu w postaci półpłynnej (częściowo skrystalizowanej) charakteryzuje się wyższą intensywnością w porównaniu do odwadniania miodu płynnego.
EN
The paperpresents the results of studies on the influence of temperatureon the wateractivity of honey in a liquid and semiliquidstate (partlycrystallized)and results of investigations of the dehydrationintensity of thesehoneysundercontrolledconditions. It was foundthat the honeywateractivitychanges with the increase of temperaturę. The nature of thesechangesisparabolic with the maximum depending on the form and variety of honey.Based on analysis of graphs of changes of wateractivity was determined the temperaturerange in whichtestedhoney’shave the highestwateractivity. It was alsofoundthat the dehydration of honey in semi-liquid (partlycrystallized) form ischaracterized by a higherintensity in comparison to the dehydration of liquidhoney.
PL
Amitraza, jako pestycyd stosowany rutynowo przez pszczelarzy do walki z warrozą, o udowodnionej szkodliwości dla zdrowia człowieka, jest związkiem, którego obecność w miodzie powinna być pod stałą kontrolą.
8
Content available Jakość zagranicznych miodów filtrowanych
PL
W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny jakości miodów filtrowanych pochodzących z rynku USA. Badania obejmowały analizę zawartości: wody, cukrów redukujących, sacharozy, 5-HMF, zawartości wolnych kwasów oraz poziomu przewodności elektrycznej właściwej. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wartości wyróżników jakości miodów filtrowanych nie przekraczają dopuszczalnych limitów dla miodów określonych w polskich aktach prawnych. Wyjątkiem jest zawartość 5-HMF, którego wielkość znacznie przekracza dopuszczalne normy.
EN
The following study presents the results of research on the assessment of the quality of filtered honey coming from the US market. The study included an analysis of the content of water, reducing sugars, sucrose, 5-HMF, free acidity and level of electrical conductivity. The results revealed that quality factors filtered honey does not exceed the limits for honey outlined in the legislation. The exception is a 5-HMF, the value of which significantly exceeds the permissible levels for honey.
9
Content available remote Determination of the diastase activity in honeys
EN
The diastatic number in five samples of honey has been determined by two methods: according to guidelines included in Polish standard PN-88/A-77626 and the Phadebas method. Research shows that the storage of honeys did not have a significant impact on lowering of diastatic number. However, long-term storage of honey was characterized a reduction of the diastase number. The correlation between the two applied methods was very strong (r = 0.921).
PL
Oznaczono liczbę diastazowa w pięciu miodach metodą rekomendowaną w normie PN-88/A-77626 i według metody Phadebas. Badania wskazują, że warunki przechowywania miodów nie miały większego wpływu na obniżenie liczy diastazowej. Jednak przechowywanie miodów przez dłuższy czas powoduje obniżenie wartości liczby diastazowej. Korelacja pomiędzy dwoma stosowanymi metodami była bardzo silna (r = 0,921).
EN
The aim of this research was to develop the formulation of chitosan in combination with honey in different mass proportions of each of the components within the separate mixture. Such a formulation could serve as a functional coating suitable for wound healing. From the perspective of different formulations used within research presented, it is assumed that the different mass fraction of components will affect antimicrobial and antioxidant activity of the functionalised substrate differently. To apply the separate formulation onto a non-woven viscose substrate, the conventional pad-drying process was selected. Moreover a study of the effectiveness of the individual treatment was performed systematically, which is also reflected in the systematics of the experimental techniques selected. Considering antioxidant and antimicrobial action, honey-functionalised non-woven viscose shows higher effectiveness if compared to non-woven viscose functionalized with the chitosan:honey combination.
PL
Celem pracy było opracowanie z kombinacji chitozanu i miodu preparatu służącego jako przyspieszająca gojenie ran powłoka włóknin wiskozowych. W prezentowanych badaniach założono, że różna frakcja masowa składników wpływa odmiennie na działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające funkcjonalizowanego podłoża. W celu zastosowania oddzielnego preparatu na nietkanym podłożu wiskozy, wybrano konwencjonalny proces osuszania. Biorąc pod uwagę działanie przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, włóknina funkcjonalizowana miodem wykazywała większą skuteczność w porównaniu z włókniną wiskozową funkcjonalizowaną kombinacją chitozanu i miodu.
11
Content available remote The honey as a bioindicator of the environment
EN
Monofloral rape, sunflower, linden and acacia honeys as well as honeys sampled within and around the Austrian towns Vienna and Linz, as well as in rural areas in Lower Austria, were analysed for main and trace elements. The results were tested to be used as indication of urban dust exposure. Main elements of the ash are K, P, and B, which are specific for plant origin. Ash based data correct for dilutions by the sugar matrix. They showed enrichments of Cu, Zn and Mo, whereas the contaminant elements Cd, Pb and Co were found at about the same levels as expectable in dust. Ash-based Al, Fe, Cr and Li were much lower than soil levels obtainable from aqua regia. Among the monofloral honey samples, the effect of adjacent soil was largest for Mn. Most differences between rural areas and urban areas in Vienna and Linz were within experimental errors, both per sample weight and per ash weight. In cases honey samples are considered to trace contaminations, the additional use of ash-based data is recommended.
PL
Kontrola jakości produktów spożywczych jest bardzo ważna zarówno dla producentów, jak i konsumentów żywności. Zastosowanie metod chemometrycznych znacznie ułatwia prawidłową ocenę jakości żywności. Umożliwia zarówno klasyfikację produktów spożywczych zależnie od ich składu chemicznego oraz ich jakości mikrobiologicznej. W części I artykułu, opublikowanej w nr. 3/2016, przedstawiono najczęściej stosowane metody chemometryczne oraz omówiono ich wykorzystanie do oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego: mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i owoców morza. Część II artykułu jest poświęcona wykorzystaniu chemometrii do oceny jakości napojów i produktów pochodzenia roślinnego, takich jak kawa, herbata, miody, ryż oraz napoje alkoholowe. Dzięki wprowadzeniu metod chemometrycznych możliwa jest np. identyfikacja różnych rodzajów herbat, kaw czy miodów, wyodrębnienie win różnej jakości czy ich rozróżnienie pod względem pochodzenia geograficznego.
EN
Quality control of food products is extremely important, both for producers and consumers of food. In that case, new methods are sought that can provide fast and easy evaluation of food products quality. Chemometrics enable differentiation owf food products according to chemical composition and microbiological quality. Part I of this paper presented most frequently applied chemometric methods and their use in quality control of food of animal origin: meat and meat products as well as fish and sea-food products. In part II of the article, the use of chemometrics in quality control of beverages and food of plant origin, such as: tea, coffee, honey, rice and alcoholic beverages will be described. Due to implementation of chemometric methods, it is possible to identify different varieties of tea, coffee and honey, separation of wines of different quality and their differentiation according to geographical origin
EN
The general objective of the study was to present different methods for identification and assessment of ecosystem services provided by various ecosystems in postglacial landscape. Our study focused on ecosystem-oriented approach in which the potential of ecosystems to deliver goods and services was analyzed. Other approaches, e.g. society-oriented (dealing with goods and services demands) or process-oriented (focused on uptake of goods and services) were applied only additionally.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań nad przestrzennym zróżnicowaniem potencjału ekosystemów do dostarczania wybranych usług zaopatrzeniowych i regulacyjnych. Każde z wybranych do prezentacji świadczeń (cztery usługi zaopatrzeniowe – plony zbóż, miód, biomasa zwierząt kopytnych, zapas drewna na pniu; jedna usługa regulacyjna –sekwestracja węgla w glebie) jest przykładem innego podejścia do definiowania i obliczania wskaźników określających potencjał do świadczenia usług. Wyniki zróżnicowania przestrzennego potencjałów przedstawiono na mapach, obejmujących trzy gminy z Polski północno-wschodniej.
PL
Cеlеm niniejszego opracowania jеst próba przеdstawіеnіa autorskіеj koncepcji szlaku kulіnarnеgo „Podkarpacki Szlak Miodowy”, przebiegającego przez wybrane miejscowości wojеwództwa podkarpackіеgo. Badaniami objęto producеntów miodu i innych wyrobów pszczelarskich, zе szczеgólnym uwzględnіеnіеm mіodów rеgіonalnych. Przyjęto założenie, że wojеwództwo podkarpackіе ma sprzyjające warunkі do rozwoju turystykі kulіnarnеj związanej z produktami pszczelarskimi oraz, że producеncі produktów pszczelich są zaіntеrеsowanі w promowanіu swoich pasiek i produktów przеz obecność na tematycznym szlaku kulіnarnym. W opracowaniu posłużono się takimi metodami i tеchnіkami badawczymi, jak: obsеrwacja, wywіad, analіza SWOT oraz koncеpcja autorska szlaku zwіązanеgo z mіodеm. Wykorzystano podstawową lіtеraturę w zakrеsіе podjętеgo problеmu badawczеgo oraz zasoby internetowe.
EN
The article presents author’s conception of culinary trail related to beekeeping households, honey and apiarian products. The trail named „Podkarpackі Honey Trail” contains 9 apiaries and flagship store located in the area of Podkarpackіe voivodeship. In the description of the trail the attention was paid on the main events related to honey as well as on natural and cultural values located on the trail and in the area. The intention of developing the culinary trail referring to honey was to enable tourists and visitors getting to know the tradition of beekeeping, hіstory and cultural customs of Podkarpackіe Province.
15
Content available Analiza przyczyn wad w procesie produkcyjnym
PL
W artykule została omówiona analiza wad procesu konfekcjonowania miodu. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane udostępnione przez przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem i konfekcjonowaniem miodu. Do przeprowadzenia analizy zastosowano wybrane narzędzia jakości: analiza Lorentza-Pareto, diagram Ishikawy i metoda 5Why. W efekcie, zidentyfikowano najważniejsze wady w procesie przetwórstwa i konfekcjonowania miodu oraz przyczyny ich powstawania. Ponadto, zaproponowano działania naprawcze w celu doskonalenia jakości procesu.
EN
In the article a fragment of the analysis of defects in the process of packaging of honey was described. The analysis was based on data provided by the enterprise engaged in the processing and packaging of honey. Selected quality tools: Pareto analysis, Ishikawa diagram and method 5Why were used for analysis. As a result, major defects in the processing and packaging of honey and their causes were identified. Moreover, corrective actions to improve the quality of the process were proposed.
16
Content available remote Znaki gwarantowanej jakości jako forma promocji produktu na przykładzie miodu
PL
Celem niniejszej pracy było określenie, czy pozyskanie znaku gwarantującego wysoką jakość produktu może być elementem promocji miodu. Badania przeprowadzono metodą ankietową na przełomie 2013 i 2014 roku wśród wszystkich producentów miodów posiadających znaki gwarantowanej jakości. Zdecydowana większość producentów potwierdziła, że uzyskanie znaku gwarantują- cego wysoką jakość pozwoliło na uzyskanie większego prestiżu, zwiększenie sprzedaży miodu oraz w wielu wypadkach pozyskanie nabywców spoza regionu. Znak taki może więc być elementem promocji produktu.
EN
The purpose of this study was to determine whether the obtaining mark that guarantees a high quality of product can be part of the promotion of honey. The study was conducted by questionnaire at the end of 2013 among all the producers of honey with marks guaranteed quality. The most of the producers confirmed that receiving the quality mark allowed to obtain greater prestige, increased sales of honey and, in many cases, attracted buyers from outside the region. Such a label may therefore be part of promotion of product.
PL
Miód i inne produkty pszczele od najdawniejszych czasów należą do najbardziej cenionych środków spożywczych. Podstawą do wszechstronnego wykorzystania produktów pszczelich w żywieniu i leczeniu człowieka jest ich zróżnicowany i wyjątkowy skład chemiczny, w tym zawartość licznych, charakterystycznych substancji o działaniu bioaktywnym. W artykule omówiono wybrane właściwości biologiczne i lecznicze produktów pszczelich, tj. miodu, mleczka pszczelego, pyłku kwiatowego, pierzgi, propolisu i jadu pszczelego. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w przemyśle spożywczym, ale także kosmetycznym i farmaceutycznym oraz medycynie.
EN
Honey and other bee products have always been found among highly valued foods. The basis for the comprehensive use of bee products in nutrition and treatment of human is their diverse and unique chemical composition, including content of numerous, specific biologically active substances. In the article, the selected biological and medicinal properties of bee products, such as: honey, royal jelly, pollen, bee bread, propolis and bee venom, were discussed. They are employed especially in the food industry, but also in the cosmetic and pharmaceutical sectors, and in medicine.
PL
Wykorzystano technikę dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, w której wykorzystuje się pomiar czasu przelotu jonów fragmentacyjnych przez detektor (GC×GC-TOFMS) do klasyfikacji polskich miodów, ze względu na pochodzenie surowcowe. Opracowana metodyka pozwoliła na wytypowanie 8 wyróżników pozwalających na jednoznaczne określenie pochodzenia próbek polskich miodów. Wynik obróbki danych metodą chemometryczną, a mianowicie analizą głównych składowych (PCA), potwierdził użyteczność wytypowanych wyróżników. Uzyskane wyniki mogą stanowić uzupełnienie polskiej normy i być stosowane do rutynowych badań w polskim pszczelarstwie.
EN
Polish acacia, linden, rapeszed and buckwheat-derived honeys and a honydew were analyzed for presence of hydrocarbons, alcs., ketones and esters by 2-dimensional gas chromatog. to establish the markers for the honey origin. PrOH was found characteristic for acacia honey, Me(CH₂)₁₁OH for linden honey, Me(CH₂)₆CHOMe for honeydew and Me(CH₂)₈COOEt for the rapeseed honey.
PL
Celem badań było ustalenie stopnia wpływu zawartości wody oraz aktywności wody na wybrane cechy elektryczne miodu. W badaniach wykorzystano dane doświadczalne uzyskane dla pięćdziesięciu próbek miodów zebranych na terenie całej Polski. Były to miody nektarowe, nektarowo-spadziowe oraz spadziowe. Dla próbek oznaczono parametry chemiczne oraz elektryczne: przewodność dwudziestoprocentowego roztworu wodnego miodu oraz przewodność i impedancję patoki. Następnie wykorzystując sztuczne sieci neuronowe, skonstruowano wielowymiarowe modele matematyczne, opisujące zależność cech elektrycznych od parametrów chemicznych. Na podstawie tych modeli, wykorzystując znajomość struktury sieci oraz wartości wag synaptycznych, określono stopień wpływu poszczególnych parametrów wejściowych na parametry wyjściowe modelu. Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność i zawartość wody w znacznie większym stopniu wpływają na impedancję niż na przewodność patoki oraz roztworu.
EN
The aim of this research was to determine how water content and water activity influence on the selected electrical honey parameters. Experimental data obtained for fifty samples of honey collected on the territory of Poland were used for research. These were nectar honeys, nectar-honeydew as well as honeydew honeys. Chemical and electrical parameters were determined for each sample: conductivity of 20 percentage water and honey solution, conductivity and impedance of liquid honey. Then, with the use of artificial neural networks multi-dimensional mathematical models, describing relationships between electrical and chemical properties were constructed. Based on these models, with the use of the knowledge of networks structure and values of synaptic weights, degree of the impact of particular input parameters on output parameters of the model were determined. The tests which were carried out proved that water activity and content influence impedance more than conductivity of liquid honey and solution.
PL
Celem pracy było wstępne zbadanie możliwości oznaczenia właściwości przeciwutleniających miodów oraz miodów pitnych. Oznaczenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (CPA) miodów, wykonano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną. Miarą CPA było sumaryczne pole powierzchni wszystkich pików zarejestrowanych podczas ich anodowego utleniania.
EN
The aim of the study was to investigate the possibility of determination of antioxidative properties of honeys and meads. The total antioxidant potential (TAP), was performed using high performance liquid chromatography with electrochemical detection. TAP measure was the total area of all peaks recorded during their anodic oxidation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.