Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral resources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Otrzymywanie nanomateriałów przez magnezotermiczną redukcję minerałów
PL
Naturalne tanie i szeroko dostępne surowce mineralne, takie jak krzemionka, kalcyt, magnezyt, syderyt czy dolomit, mogą być przetwarzane metodą redukcji magnezotermicznej w kierunku otrzymania nowych nanomateriałów. Minerały węglanowe zawierające węgiel w ilości do kilkunastu % mas., mogą być źródłem nanostruktur węglowych. Tego typu surowce wyjściowe poddano przeróbce chemicznej metodą syntezy spaleniowej w celu otrzymania nowych nanomateriałów, zawierających także krzem oraz trójwymiarowe struktury grafeno-pochodne. Przeprowadzono dodatkowe badania rozpoznawcze właściwości adsorpcyjnych otrzymanych produktów.
EN
SiO₂, Mg formate, dolomite and siderite were reduced with Mg at above 2000 K to produce C and Si nanoparticles. The products after purifin. showed an ordered structure with some defects and had a good capacity for adsorption of 4-chlorophenol from its aq. soln.
2
Content available remote Innowacje w konstrukcjach przesiewaczy i granulatorów przemysłowych
PL
Przesiewacze i granulatory surowców mineralnych eksploatowane w przemyśle wykazują wiele wad i nie zawsze spełniają wymagania użytkowników. Dlatego w Politechnice Łódzkiej we współpracy z Akademią Kaliską opracowano koncepcję budowy i badań wielu nowoczesnych maszyn tego typu. Wynalazki te zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, który udzielił patentów na część z nich, pozostałe zaś są na etapie rozpatrywania.
EN
A review, with 34 refs., of novel vibrating drum and rotary cone screens, inertial vibrators and vibrating disc granulators.
EN
This paper first describes basic information on 13 mineral resource strategy reports issued by the world’s major mineral resource exploration countries and regions, including Australia, Canada, Europe, the U.S., Russia, and India. Through these strategic reports, we identified the problems facing current mineral exploration and development, such as mining issues, increased on land access and permitting, disincentives to obtain precompetitive geoscience information, and the urgent need to improve exploration technology to adapt to new demands. Then, by studying the visions and aims of the new mineral resource strategies, this paper found that the strategic goals have something in common: to display a new image of mining development. The new image of mining development is an image of advanced mining through green development, ecological protection, technology intensity, sustainability, and social acceptance, consolidating the primary position and foundational role of mineral resources and mining development in economic and social development. The new image creates a favorable development environment for the rational use and adequate protection of mineral resources. After that, a summary of the measures taken to achieve these objectives, which include strengthening domestic mineral exploration, increasing coordination between mineral exploration and ecological environmental protection, strengthening the life cycle management of the industrial chain, playing a significant role in scientific and technological innovation, and paying close attention to significant shifts in the focus on critical minerals, is provided.
PL
W artykule opisano podstawowe informacje zawarte w 13 raportach, dotyczące strategii zasobów surowców mineralnych, wydanych przez wybrane najważniejsze kraje i regiony zajmujące się poszukiwaniem złóż surowców mineralnych, w tym Australię, Kanadę, Europę, Stany Zjednoczone, Rosję i Indie. Dzięki tym raportom strategicznym zidentyfikowano problemy jakie towarzyszą obecnie poszukiwaniom i zagospodarowaniu złóż, a mianowicie: trudności z wydobyciem, zwiększone zapotrzebowanie na grunty, trudności z uzyskaniem pozwoleń i informacji geologicznej. W związku z tym konieczna jest potrzeba ulepszenia technologii poszukiwań, aby dostosować się do nowych wymagań. Następnie, badając wizje i zadania nowych strategii dotyczących surowców mineralnych, w artykule stwierdzono, że mają one wspólny cel: ukazać nowy wizerunek rozwoju górnictwa. Nowy obraz górnictwa to: zaawansowany rozwój zielonego górnictwa, ochrona ekologiczna, efektywność technologii, zrównoważony rozwój i akceptacja społeczna, utrwalenie podstawowej pozycji i fundamentalnej roli surowców mineralnych w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju. Nowy wizerunek stwarza korzystne warunki rozwojowe dla racjonalnego wykorzystania i odpowiedniej ochrony zasobów surowców mineralnych. Dokonano podsumowania działań podjętych w celu osiągnięcia tych zamierzeń, które obejmują zwiększenie: poszukiwań surowców mineralnych, koordynacji między poszukiwaniem złóż i ekologiczną ochroną środowiska, wzmocnienia zarządzania cyklem życia łańcucha przemysłowego, znaczącej roli w innowacjach naukowych i technologicznych, jak również zwracanie bacznej uwagi na zmiany zainteresowania krytycznymi surowcami mineralnymi.
EN
A systematic increase in the demand for mineral raw materials combined with the difficulty of obtaining them from primary sources, made it necessary to use secondary ones including mineral waste. The effectiveness of the management of mineral waste stored in landfills and from current production depends on many factors. The most important ones include the legal regulations of this activity and the technical and organizational determinants of deposit exploitation, processing, and refining of minerals. The paper analyzes the current waste (including mining waste) management regulations. The technological discrepancies in these regulations, as well as missing or inaccurate classifications, were demonstrated. The interchangeable use of notions: mining/mine and extractive/extraction is a primary source of problems. It also has to be noted that accompanying and joint minerals are not defined in appropriate legislation. Attention was also paid to the omission of important issues in these regulations, e.g. product structure, construction of anthropogenic deposits, etc. It was emphasized and demonstrated with examples that the comprehensive and rational exploitation of mineral deposits, combined with processing and refining of mineral raw materials is an effective way of using mineral waste. The obtained results allowed for formulating proposals regarding legal provisions regulating waste management and the recommendation of technical and organizational solutions for the activities of mining, processing, and refining of mineral raw materials.
PL
Systematyczny wzrost zapotrzebowania na surowce mineralne spowodował, wobec trudności z ich pozyskaniem ze źródeł naturalnych, konieczność wykorzystania odpadów mineralnych. Efektywność zagospodarowania odpadów mineralnych nagromadzonych w przeszłości na składowiskach oraz pochodzących z bieżącej produkcji zależy od wielu czynników. Szczególny wpływ wywierają uregulowania prawne tej działalności oraz czynniki techniczno-organizacyjne eksploatacji złóż, przeróbki i przetwórstwa kopalin. W artykule przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi. Wykazano występujące w tych przepisach rozbieżności technologiczne, brak lub nieadekwatność klasyfikacji. Podstawowym źródłem problemów jest wymienne używanie pojęć: górniczy/górnictwo i wydobywcze/wydobycie. Brakuje również w odpowiednich ustawach odpowiedników pojęć: kopaliny towarzyszące oraz równoległe. Zwrócono też uwagę na pominięcie w tych przepisach istotnych zagadnień, np. struktury produktów, budowy złóż antropogenicznych itp. Podkreślono i wykazano na przykładach, że skutecznym sposobem wykorzystania odpadów mineralnych jest kompleksowa i racjonalna eksploatacja złóż kopalin, w powiązaniu z procesami przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych. W podsumowaniu sformułowano propozycje i postulaty dotyczące przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami, a także upowszechnienie rozwiązań techniczno-organizacyjnych procesów wydobycia, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych.
EN
This paper discusses selected aspects of Innovative activity of companies in the raw material industry. The analysis included two countries from the group of Moderate Innovators (according to the Global Innovation Index, GII), namely Poland and Slovakia. A general comparison of the innovativeness level of Poland and Slovakia with the EU countries was conducted using indicators such as the Innovation-friendly Environment (IFE) or the Summary Innovation Index (SII). !e presented structure of expenditures on industrial innovation among the analysed countries revealed the absence of concentration in organizational and marketing innovations, which nowadays possesses significant importance. !e conclusion resulting from the study is that Poland and Slovakia should undoubtedly increase their innovative potential, i.a. in the use of their mineral raw materials as non-renewable resources, by identifying the sources of innovation, as well as the opportunities and threats associated with their implementation in raw material enterprises.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty działalności innowacyjnej firm w branży surowcowej. Analiza objęła dwa kraje z grupy Moderate Innovators (według Global Innovation Index, GII), czyli Polskę i Słowację. Ogólne porównanie poziomu innowacyjności Polski i Słowacji z krajami UE przeprowadzono za pomocą wskaźników, takich jak Innovation-friendly Environment (IFE) czy Summary Innovation Index (SII). Przedstawiona struktura wydatków na innowacje przedsiębiorstw przemysłowych wśród analizowanych krajów ujawniła brak koncentracji na innowacjach organizacyjnych i marketingowych, które obecnie mają istotne znaczenie. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polska i Słowacja powinny niewątpliwie zwiększyć swój potencjał innowacyjny m.in. w wykorzystaniu swoich surowców mineralnych jako zasobów nieodnawialnych, poprzez identyfikację źródeł innowacji oraz szans i zagrożeń związanych z ich wdrażaniem w przedsiębiorstwach surowcowych.
EN
The open-cast nature of deposit exploitation means that apart from the extraction of the main mineral, rocks are also found in its vicinity. Their nature, raw material quality and geological and mining conditions allow them to be used in various branches of the economy. Hence, it seems that more attention should now be given to these rocks. However, the long-term, open-cast mining operations involving Bełchatów lignite ultimately necessitated basic, raw-material-related research on the deposits accompanying the lignite as the main mineral. The presented work shows the state of the recognition of rocks lying in the Mesozoic–Neogene contact zone in the Bełchatów lignite deposit as well as their petrographic nature and possible directions of their use. Attention was drawn to the lithological diversity of the studied rocks and diagenetic processes that contributed to the impact on their physical and mechanical characteristics. Based on the analysis of the literature, the current state of utilization and development as well as the balance of accompanying rock resources in the Bełchatów lignite deposit are presented. Today, it would seem very important from various economic points of view for utilization and management of the aforementioned rocks encountered as open-cast lignite mining to take place. Natural resources are protected where the area mined is kept in check, and there is economic significance to any increasing in the supply of minerals, or materials made from them. The level of profitability for economic entities that exploit lignite deposits may obviously be raised in this way, and environmental goals can also be served if some of what is extracted can be transformed into environment-friendly materials.
PL
Odkrywkowy charakter eksploatacji złóż sprawia, że poza wydobyciem kopaliny głównej pozyskiwane są również skały występujące w jej sąsiedztwie. Ich charakter, jakość surowcowa oraz geologiczno-górnicze warunki zalegania sprawiają, że mogą być one wykorzystane w różnych gałęziach gospodarki. Jednak wieloletni, odkrywkowy charakter eksploatacyjny węgla brunatnego, m.in. w Bełchatowie, przyczynił się do konieczności wykonywania badań podstawowych, jak i surowcowych dla utworów towarzyszących kopalinie głównej, jaką jest węgiel brunatny. W prezentowanej pracy przestawiono stan rozpoznania skał zalęgających w strefie kontaktu mezozoik– neogen w złożu węgla brunatnego Bełchatów ich charakter petrograficzny oraz aktualne i ewentualne kierunki ich wykorzystania. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie litologiczne omawianych skał oraz procesy diagenetyczne, które przyczyniły się do wpływu na ich cechy fizyko-mechaniczne. W oparciu o analizę literatury przedstawiono ponadto dotychczasowy stan wykorzystania i zagospodarowania oraz bilans zasobów skał towarzyszących w złożu węgla brunatnego Bełchatów. Wykorzystanie i zagospodarowanie skał podłoża serii burowęglowej przy odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego jest bardzo istotne w wielu aspektach gospodarczych. Stanowi ochronę zasobów naturalnych poprzez ograniczenia powierzchni obszarów górniczych. Ma znaczenie ekonomiczne, jak i w ochronie środowiska, poprzez wykorzystanie niektórych z pozyskanych surowców do produkcji materiałów proekologicznych.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Birmy - kraju o pięknej architekturze i znacznych zasobach surowców mineralnych. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Birmy, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.
EN
The paper describes the power system of Burma - a country with beautiful architecture and considerable resources of mineral resources. The Burma's economy and county location is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Burma and many examples are illustrated themselves.
PL
29 października 2018 roku został przyjęty System Zarządzania Rozwojem Polski. Projektowane są w jego wykonaniu nowe regulacje (akty) planistyczne. System, jak i założenia regulacji, zawierają istotne luki i zagrożenia dla działalności geologczno-górniczej, wykorzystywania zasobów mineralnych kraju i surowców wtórnych (złoża antropogeniczne).
PL
Ile kosztuje waszą cementownię produkcja klinkieru niespełniającego wymagań jakościowych? Ile można zaoszczędzić poprawiając OEE o parę procent, zwiększając produkcję czy dodając parę procent mniej klinkieru czy cementu? I jaki wpływ na stabilnośc jakościową wkładu piecowego mają suroce mineralne?
PL
Na początku ubiegłego wieku synonimem postepu były dymiące kominy hut i fabryk, w połowie ubiegłego wieku - amerykańskie "krążowniki szos", zaś końcówka XX w. i początek XXI to poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań w każdej dziedzinie. W branży budowlanej o energooszczędności można mówić przynajmniej w trzech aspektach: poszukiwania oszczędności energii w procesach przeróbki surowców mineralnych, poszukiwania surowców i materiałów umożliwiających uzyskanie ograniczenia zużycia energii w procesach przetwórstwa i dążenia do wyprodukowania materiałów budowlanych umożliwiających ograniczenie strat energii.
PL
Charakterystyczną cechą współcześnie projektowanych układów technologicznych i maszyn przeróbczych jest ich wysoka wydajność i stosunkowo niska energochłonność. Dążenie do doskonalenia nowoczesnych rozwiązań budowy konstrukcyjnej urządzeń oraz lepszych komponentów tworzyw, z których wykonywane są podzespoły i elementy robocze, stwarzają możliwości wydłużenia ich pracy, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz eliminację maszyn rezerwowych. Coraz częściej maszyny takie dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu sterowaniu stają się łatwo dostrajalne do zmiennych warunków pracy, wygodne i bezpieczne w obsłudze.
PL
W artykule dokonano analizy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2017 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych (złoto, srebro, platyna i platynowce oraz diamenty naturalne), z grupy metali kolorowych (miedź, cynk, cyna, ołów, kadm, rtęć, ind i ren), z grupy metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, beryl, tytan, rutyl naturalny oraz ilmenit), z grupy metali staliwnych lub ich rud (ruda żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden, wolfram, tantal i niob), surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne – uran, cyrkon i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne (fosfaty, potas, sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, antymon, fluoryt, baryt, bor i soda rodzima) oraz podstawowe surowce ogniotrwałe (perlit, magnezyt, wermikulit i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyjanit). W artykule przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.
EN
This paper presents an analysis of basic mineral resources production in the world and in Poland in 2017, including the leading producers. The analysis was executed for selected raw materials from the group of metals and precious stones (gold, silver, platinum and platinum and natural diamonds), from the group of non-ferrous metals (copper, zinc, tin, lead, cadmium, mercury, indium and rhenium), from the group of light metals or their ores (bauxite, magnesium, beryllium, titanium, natural rutile and ilmenite), from the group of ferrous metals or their ores (iron ore, nickel, manganese ore, chromite, cobalt, molybdenum, tungsten, tantalum and niobium), energy resources – hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear resources – uranium, zirconium and rare earths, selected chemical raw materials (phosphates, potassium, rock salt, native sulfur, gypsum, kaolin, antimony, fluorite, barite, boron and native soda) and basic refractories (perlite, magnesite, vermiculite and in total – sillimanite, andalusite and cyanite). The paper presents significant changes in the volume of production of these mineral raw materials in relation to 2016, taking into account increases and decreases in production at the leading producers.
PL
Artykuł przedstawia proces powiększenia bazy zasobowej na przykładzie pozyskiwania koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” przez Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Przedstawiono w nim działania przedstawicieli Spółki, które zmierzały do uzyskania nowej koncesji wydobywczej.
EN
This paper presents the entrepreneur’s legal process of obtaining a permission for ʺOstrówʺ coal deposit excavation by Lubelski Węgiel ʺBogdankaʺ to increase mineral resources. Actions of the company representatives aimed at obtaining a new permission for excavation were presented.
EN
The issue generated by the use of mineral resources has far outstripped national boundaries, sometimes becoming the subject of controversy not only among specialists and currents of thought, but even between states. The limited character (fixed plan offer), the uneven distribution in the basement, the different forms of ownership, but especially the increasing dependence of many economies (of the entire human civilization, ultimately) on mineral resources, are only a few of the elements induce specificities in the process of substantiating the decisions that concern their use.
PL
Problemy generowane przez wykorzystanie zasobów surowców mineralnych znacznie przekroczyły granice państwowe, niekiedy stając się przedmiotem kontrowersji nie tylko wśród specjalistów ale nawet między państwami. Ograniczony charakter zasobów, nierównomierne rozmieszczenie w środowisku, różne formy własności, a zwłaszcza rosnące uzależnienie wielu gospodarek (ostatecznie całej ludzkiej cywilizacji) od zasobów mineralnych, to tylko niektóre z elementów decydujących o ograniczoności zasobów. Autorzy zaproponowali wprowadzenie uzasadnienia decyzji dotyczących ich wykorzystania surowców.
EN
The current mining operation of mineral resources in Quang Ninh province-Vietnam is increasingly complicated. Correspondingly, the management of the mine sites becomes more difficult. Records and documents of minerals and mine sites are archived in different forms. Database systems are stored dispersedly and insufficiently; in many cases lack accuracy, topicality and have not been linked to each other systematically. These lead to many difficulties in accessing and extracting information for the implementation of management as well as for investors and people with related interest. In this paper an advanced software has been developed for the management of mineral resources and has been applied for Quang Ninh province. The software has improved the supervision and administration of the mining operation in the province.
PL
Aktualny stan przemysłu wydobywczego surowców mineralnych na świecie został opracowany w formie raportu przez Federalne Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Austrii (Reichl i in. 2018). Raport ten był zaprezentowany i analizowany na 99 posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego, które w tym roku miało miejsce w Astanie, stolicy Kazachstanu. Pokazuje on produkcję górniczą różnych grup surowców mineralnych w kilku interesujących perspektywach. Wyraźnie wskazuje na pogłębiający się kryzys górnictwa na kontynencie europejskim, przejawiający się, między innymi, 17% spadkiem własnej produkcji surowców mineralnych w ciągu ostatnich 16 lat. Na innych kontynentach w tym okresie ma miejsce wzrost tej produkcji, z czego w Azji o 94%, a w krajach Oceanii o 128%.
EN
The report on the current condition of mining of mineral resources in the world was elaborated by Austrian Federal Ministry of Sustainability and Tourism (Reichl et al. 2018). It was presented and analyzed during the 99th meeting of the International Organizing Committee of the World mining Congress, which took place in Astana, the capital city of Kazakhstan. This report shows mining production of some groups of mineral resources in the world in a few various perspectives. It distinctly indicates the deepening crisis of mining industry in Europe, manifested, among the others, in 17% decline in output of own mineral resources during the last 16 years. On other continents, in the same period of time, an increase of such production took place - in Asia by 94 %, and in Oceania countries by 128%.
EN
Mineral raw materials are necessary for economic activity and wealth of every country. They are sourced primary from mineral deposits that are, with few exceptions, non-renewable. Their resources, suitable for economic exploitation, are limited and exhaustible. This is the reason for rational and careful utilization of mineral deposits and best possible recovery of explored resources.It should be guaranteed by the state legal regulations. However, the mining is often ceased before the deposit resources are exhausted, resulting from various reasons: due to human-independent factors, such as catastrophic events, natural threats to mining, and loss of economic profitability, or due to administrative decisions of mining authorities. The closing of a mine followed by reclamation and new utilization of the abandoned mining area before the exhaustion of total reserves may preclude the possibility of mining of their remaining portions, resulting in their loss. The decision of mine closing should be preceded by the careful analysis of the future fate of the unrecovered resources, by valuating the possibility of their future exploitation, or considering them as lost. The above problems are presented based on case histories of some deposits. The mode ofpreventing abandonment of unrecovered resources is suggested.
EN
This article, starting from activities proposed in Responsible Development Strategy and National Raw Material Policy, attempts to define key factors (called "factors of negative impact”) on planning and management of public tasks in the area of launching projects for exploration and exploitation of mineral resources. In order to carry out researches and workout methodologies and regulation in the area of identification of barriers and conditions, three factors or set of factors are identified in the article. The conclusions include proposals of use, recognition of these factors, "negative effect” for working on changes of material regulations, dealings regulating of path to the run of mining plant.
PL
Konsorcjum EIT Raw Materials (RM) powstało w 2016 roku z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i finansowane jest przez Komisję Europejską. Jest to największe na świecie konsorcjum, działające w sektorze surowców mineralnych. Zrzesza 113 partnerów z branży przemysłowej, instytutów badawczych oraz uczelni wyższych z 22 krajów europejskich i wspiera działania badawcze, edukacyjne i biznesowe związane z branżą surowcową.
EN
The article concerns selected issues of KIC Raw Materials activity. The consortium was established in 2016 on the initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and is financed by the European Commission. It is the largest consortium in the world operating in raw materials area. It brings together 113 partners from the industry, research centres and universities from 22 European countries and supports research, educational and business activities associated with the mineral resources sector.
PL
Dla kogoś, kto interesuje się problematyką surowców mineralnych, przedstawiona o nich wiedza w Opisaniu świata może być przyczynkiem do szerszych rozważań przy wykorzystaniu świetnych przypisów, które towarzyszą wydaniu z 1975 roku (PIW), jak i wydaniu z 2010 roku. W Opisaniu świata przedstawiono w sumie kilkanaście surowców mineralnych. W niniejszym eseju odnoszę się tylko do trzech z nich. Dlaczego? O tym na końcu.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.