Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesycanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the effect of precipitation hardening on the mechanical and tribological properties of magnesium alloy WE54. Mechanical tests have shown that the hardness and Young’s modulus of the alloy increased as the ageing time became longer. Improvement of the mechanical properties had a direct influence on the tribological properties. Tribological tests were performed on a ball-on-disk tribometer, applying variable loads of 2, 5, and 10 N. In the tests, a more than fourfold decrease in the specific wear rate, a threefold reduction in the linear wear, and a ca. 20% reduction of the friction coefficient were observed. The best results were obtained for ageing time of 24 h. The extension of the heat treatment time to 48h caused overageing of the alloy, which resulted in the deterioration of its mechanical and tribological properties.
PL
W artykule przedstawiono wpływ utwardzania wydzieleniowego na właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54. Badania mechaniczne wykazały, że wraz ze wzrostem czasu starzenia rosła twardość i moduł Younga stopu. Poprawa właściwości mechanicznych miała bezpośredni wpływ na właściwości tribologiczne. Badania tribologiczne przeprowadzono na stanowisku ball-on-disk, zastosowano zmienne obciążenie (2, 5 i 10 N). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono ponad 4-krotne obniżenie specific wear rate, 3-krotne ograniczenie zużycia liniowego i ok. 20% spadek współczynnika tarcia. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla czasu starzenia 24 h. Wydłużenie czasu obróbki cieplnej do 48 h powodowało przestarzenie stopu, co skutkowało pogorszeniem właściwości mechanicznych i tribologicznych.
EN
This article presents research the results of the mechanical properties at the ambient temperature of hypoeutectic cast silumin EN AC-AlSi7Mg0.3 (according to EN 1706:2011; analogic to alloy A356 according to AA – the Aluminum Association). As related to the commonly known and used process of immersion during quenching, the research also used a micro-jet system of cooling. After quenching, the experimental samples were also submitted to artificial aging in three different variations. The achieved results were compared with the mechanical properties of the alloy in the as-cast state. Samples from the experimental alloy were subjected to micro-jet cooling during quenching; in principle, they had a similar level of properties as related to the samples that were cooled by immersion; only in some cases did the micro-jet cooling give better results. Further works in the field should be aimed at constructing machines for micro-jet cooling with water pressure levels significantly higher than the typical pressure of community waterworks.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań podstawowych właściwości mechanicznych (UTS, YS, E, N, HB) w temperaturze pokojowej podeutektycznego siluminu odlewniczego EN AC-42100 (EN AC-AlSi7Mg0.3) (zgodnie z EN 1706:2011; analogia stopu A356 według Aluminium Association). W odniesieniu do powszechnie znanego i stosowanego zabiegu chłodzenia zanurzeniowego (I, ang. immersing) podczas przesycania, w badaniach wykorzystywano również mikrostrumieniowy (M, ang. micro-jet) system chłodzenia. Po przesycaniu – metodą chłodzenia zanurzeniowego lub mikrostrumieniowego – próbki doświadczalne poddawane były także sztucznemu starzeniu w trzech różnych wariantach: S1, S2 i S3. Uzyskiwane wyniki były porównywane z właściwościami mechanicznymi stopu w stanie po odlaniu (stan F, ang. fabrication). Próbki z doświadczalnego stopu poddane mikrostrumieniowemu chłodzeniu przy przesycaniu miały w zasadzie podobne właściwości mechaniczne w stosunku do właściwości próbek chłodzonych zanurzeniowo i tylko w niektórych przypadkach mikrostrumieniowe chłodzenie dawało lepsze wyniki. Dalsze prace w tym obszarze powinny dotyczyć konstruowania urządzeń do mikrostrumieniowego chłodzenia o ciśnieniach wody znacznie przewyższających ciśnienie sieci wodociągowej, tj. do poziomu nawet kilkuset barów.
EN
The paper presents the influence of solution treatment on the mechanical and tribological properties of the WE54 magnesium alloy. The investigated alloy was solution treated at a temperature of 545oC for 8 hours and cooled in ice water (0oC), in room temperature water (20oC), and in hot water (95oC). Depending on the applied solution treatment parameters, a diversified decrease in hardness and Young's modulus was obtained. The lowest values of hardness H and modulus E were obtained when cooling in ice water. Abrasive wear of alloy WE54 was tested using a ball-on-disc tribometer (with a ZrO2 ball). The tests have shown more than a threefold reduction in the volumetric wear and a twofold reduction in the linear wear, as well as favourable changes of the friction coefficient (a 20% decrease) as compared to the material in the as received condition.
PL
W pracy przedstawiono wpływ przesycania na właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54. Badany stop przesycano w temperaturze 545oC, w czasie 8 h, z chłodzeniem w wodzie z lodem (0oC), w wodzie o temperaturze pokojowej (20oC) i w wodzie gorącej (95oC). W zależności od zastosowanych parametrów procesu przesycania uzyskano zróżnicowany spadek twardości oraz modułu Younga. Najmniejsze wartości twardości H i modułu E uzyskano przy zastosowaniu chłodzenia w wodzie z lodem. Badania zużycia ściernego stopu WE54 przeprowadzono na tribometrze o skojarzeniu kula (ZrO2) – tarcza. Wykazano ponad 3-krotne ograniczenie zużycia objętościowego i 2-krotne zmniejszenie zużycia liniowego, korzystne zmiany odnotowano także w przypadku współczynnika tarcia (spadek o 20%) w stosunku do materiału w stanie dostawy.
EN
Silumins (i.e., alloys where the main alloy additive is silicon) are the largest casting aluminum alloy group. Materials of this kind are characterized by high strength properties, high corrosion resistance, and low density, which make it possible to use them for construction purposes. A new group of developed properties typical for casting silumins are electrical and thermal conductivity. Thermal and electrical conductivity can be optimized by the suitable selection of chemical composition of the alloy, in the process of precipitation hardening, or by means of a combination of both. The present paper includes test results of the strength and electrical properties of AlSiMg casting aluminum alloys. The alloys that were subject to testing were AlSi5Mg1, AlSi7Mg1, and AlSi11Mg1. Heat treatment included homogenization at a temperature of 535°C over a time period of 8 h, quenched, and artificial aging. The strength tests involved a Brinell hardness measurement as well as an electrical properties test involving electrical conductivity measurement tests.
PL
Siluminy, czyli stopy aluminium z głównym dodatkiem stopowym w postaci krzemu, stanowią jedną z największych grup odlewniczych stopów aluminium. Materiały tego rodzaju charakteryzują się między innymi wysokimi własnościami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na działanie środowiska korozyjnego czy niskim ciężarem właściwym, co pozwala na ich stosowanie w celach konstrukcyjnych. Grupą własności odlewniczych stopów aluminium, nad którą aktualnie trwają intensywne badania są własności elektryczne oraz, powiązane z nimi, własności cieplne. Własności te można optymalizować przez odpowiedni dobór składu chemicznego stopów, wykorzystanie zjawiska utwardzania wydzieleniowego czy też w wyniku kombinacji obu metod. Niniejsza praca opisuje wyniki badań nad kształtowaniem własności wytrzymałościowych i elektrycznych odlewniczych stopów Al-Si-Mg. W badaniach wykorzystano trzy stopy o oznaczeniach AlSi5Mg1, AlSi7Mg1 oraz AlSi11Mg1. Materiały zostały poddane operacjom obróbki cieplnej w postaci homogenizacji w temperaturze 535°C przed 8 h, przesycaniu do wody oraz starzeniu sztucznemu. W ramach określenia własności wytrzymałościowych wykonano pomiary twardości analizowanych stopów przy użyciu metody Brinella. Własności elektryczne określono za pomocą pomiaru przewodności elektrycznej.
5
Content available remote Co nowego w branży obróbki cieplnej?
PL
Zmiany w zakresie obróbki cieplnej w ostatnich kilku latach wynikają z ogólnego na rynku dążenia do oszczędności i konkurencyjności. Podobne wizje prezentowane są także na najbliższą przyszłość. Miejmy jedynie nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, która jakiś czas temu dotknęła rynek poligraficzny, gdzie ciągła presja cenowa i wzrastające koszty produkcji spowodowały w krytycznym momencie zerową rentowność produkcji. W takim przypadku już tylko krok dzieli przedsiębiorców od katastrofy, niezależnie od sektora gospodarki. Podobnego scenariusza nie chciałby nikt.
EN
Cast Hadfield steel is a material with high resistance to abrasion, provided, however, that it is used under the conditions of high dynamic loads. To increase the wear resistance of the alloy under the conditions in which no large pressures are operating, carbide-forming elements are introduced to the alloy. However, this leads to the precipitation in castings, mainly at the grain boundaries, of increased amounts of complex carbides. The heat treatment of cast Hadfield steel consists in solutioning to obtain a purely austenitic structure with no carbide precipitates. Changes in microstructure as a function of the changing temperature of the solution treatment were traced in hammers for crushers cast from high-manganese steel with an addition of chromium (1.7% C, 16% Mn and 1.4% Cr). It has been found that the use of the solution treatment temperatures much higher or prolongation of the solutioning time (compared to standard heat treatment) does not lead to the formation of a purely austenitic structure.
EN
The influence of the solution treatment on microstructures and mechanical properties of 2099 Al–Li alloy was investigated by means of optical microscopy, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy and tensile properties measurement. With increasing solution temperature, the quantity of primary particles in the alloy decreased, and the degree of recrystallization gradually increased, leading to softening of solution treated alloy. Dissolution of primary particles in the solution treatment process promoted δ′ and T1 phases to precipitate during sequent aging treatment resulting in increase of strength. The number of T1 phases increased to peak value when the alloy was solution treated at 540 °C because almost no further dissolution of Cu-containing particles occurred at higher temperature. However, exorbitant solution temperature caused the drastic increase in the size and quantity of recrystallized grains that softened the alloy. Thus, mechanical properties of aged alloy were determined by two mechanisms: precipitation strengthening and solution softening. Compared with solution temperature, solution time had less effect on microstructures and mechanical properties of alloy. The suitable solution treatment for 2099 Al–Li alloy was 540 °C for 1 h, treated by which the yield strength of the aged alloy was 604 MPa with the elongation of 7.9%.
EN
In the work, the experiments on extrusion of high-strength aluminium alloys (2014 and 2024) with solution heat treatment on the press were performed. The experimental study describes extrudates microstructure and mechanical properties in dependence on alloy chemical composition, mode of homogenization treatment and temperature-speed extrusion conditions. The optical microscopy and SEM/EDS characterization were supported by DSC analysis, enabling to determine the solidus temperatures of the alloys. The investigations revealed that minimal contents of the main alloy additions (Cu, Mg), high-temperature homogenization and increased extrusion temperatures contributed to achieving high solutioning ratio of the alloys, guarantying improved mechanical properties of the extrudates. The high-temperature homogenization allowed achieving uniform microstructure of ingots with fine particles of intermetallic phases. The significant increase in solidus temperatures of the homogenized alloys enabled more effective solutioning on the run-out table. The maximal permissible metal exit speed was increased and the extrusion force was reduced in comparison to the conventional extrusion technology. The proposed solutions will allow for industrial producing AlCuMg extrudates of improved mechanical properties in the shortened technological cycle with heat treatment on the press.
PL
W pracy przeprowadzono badania doświadczalne procesu wyciskania wysokowytrzymałych stopów aluminium (2014 i 2024) z jednoczesnym przesycaniem na wybiegu prasy. Studium doświadczalne opisuje strukturę i własności mechaniczne wyciskanych prętów, w zależności od składu chemicznego stopu, sposobu homogenizacji oraz prędkościowo-temperaturowych warunków procesu wyciskania. Badania strukturalne z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i SEM uzupełniono badaniami kalorymetrycznymi, które pozwoliły na wyznaczenie temperatury solidusu stopów. Badania wykazały, że minimalizacja zawartości głównych składników stopowych (Cu i Mg), wysokotemperaturowa homogenizacja wlewków oraz wyciskanie w wysokich temperaturach (wyższych niż standardowe), przyczynia się do uzyskania wysokiego stopnia przesycenia stopów na wybiegu prasy, gwarantującego otrzymanie wysokich własności mechanicznych wyrobów. Wysokotemperaturowa homogenizacja pozwoliła na uzyskanie jednorodnej struktury wlewków z drobnymi wydzieleniami faz międzymetalicznych. Znaczny wzrost temperatury solidusu homogenizowanych stopów umożliwiłbardziej efektywne przesycanie na wybiegu prasy. Wykazano możliwość zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości wypływu metalu z otworu matrycy i obniżenia siły w procesie wyciskania, w porównaniu z konwencjonalną technologią wyciskania tych stopów. Proponowane rozwiązania pozwolą na produkcję przemysłową kształtowników AlCuMg o wysokich własnościach mechanicznych, w jednym skróconym cyklu technologicznym połączonego wyciskania z obróbką cieplną.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplnej drutów ze stopu AlMgSi gat. 6201 na ich finalne własności. Wyniki badań i ich analiza zostały podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływu temperatury i czasu starzenia sztucznego na własności wytrzymałościowe walcówki wykonanej ze stopu AlMgSi (gat. 6201). Z kolei druga część, ukierunkowana jest na badania dotyczące kształtowania się umocnienia w procesie ciągnienia drutów AlMgSi wykonanych z tego samego gatunku stopu, po różnej obróbce cieplnej, której parametry zostały wyselekcjonowane po analizie wyników części pierwszej dotyczącej walcówki.
EN
The paper presents results of a study of the impact of artificial ageing parameters of 6201 grade AlMgSi alloy wires on their final properties. The study results are presented and discussed in two parts. The first part addresses the impact of artificial aging temperaturę and duration on the strength properties of AlMgSi alloy wire rod. The second part is focused on hardening development in the process of drawing of a AlMgSi wire made of the same alloy grade, subjected to different thermal treatments, the parameters of which have been selected based on analysis of the results of the first, wire-rod related, part of the study.
10
PL
Niniejszy artykuł dotyczy badań przesycania stopu aluminium 7075 metodą indukcyjną. Badania prowadzono w specjalnie zaprojektowanej komorze wypełnionej argonem. W pierwszej kolejności zbadano wpływ mocy i czasu na głębokość przesycania warstwy wierzchniej. Następnie przeprowadzono zgniot i próbki poddano starzeniu. Zbadano gradient twardości warstwy wierzchniej oraz przeanalizowano morfologie próbek.
EN
The major objective of this study is to solid solution treatment of 7075 aluminium alloy by induction heating. This study was carried out in an argonium atmosphere chamber. The first step was to analyze the influence of generator power and time on the thickness of solid solution layer. The second step involved cold work of the sample and artificial ageing treatment. Additionally, the morphology and hardness profile was measured.
PL
Rozwój technologii wytwarzania przewodowych stopów AlMgSi dedykowanych na elektroenergetyczne przewody napowietrzne zaowocował wyścigiem producentów zmierzających do uzyskiwania coraz bardziej korzystnego zespołu własności mechanicznoelektrycznych. Prowadzi to do opracowania europejskiego standardu EN 50183, ujmującego zespół wymagań stawianych drutom ze stopów AlMgSi. W przypadku drutów wykonanych z utwardzalno-wydzieleniowych stopów AlMgSi, kształtowanie ich własności może być realizowane na drodze umocnienia odkształceniowego i umocnienia wydzieleniowego. Celem niniejszej pracy jest wyznaczenie wpływu odkształcenia oraz parametrów obróbki cieplnej na kształtowanie się zespołu własności mechaniczno-elektrycznych drutów ze stopu AlMgSi zgodnie z wymaganiami nowej normy.
EN
Development of AlMgSi wires technology dedicated to electrical power engineering overhead wires resulted in producers’ competitive attempts to obtain more and more sublimated mechanical and electrical properties. The above requirements led to working out the new, sanctioned in the year 2002 the PN-EN 50183 standard comprising the set of requirements for AlMgSi alloys wires. Precipitation-hardenable AlMgSi alloys are highly valued by electrical power engineering as it is possible to control their mechanical (Ultimate Tensile Strength, Proof Stress, elongation) and electrical properties by means of adequate selection of alloy components (Si, Mg), the rolling process (rod temper) and drawing characteristics (speed of drawing, strain hardening) as well as the final wire heat treatment (temperature, time). The study presents the results of the research of AlMgSi wires heat treatment in compliance with the PN-EN 50183 standard.
PL
Porównano zmiany mikrostruktury w odlewach młotków do kruszarek ze staliwa wysokomanganowego (1,2%C i 12% Mn), przesycanego z temperatury 1050°C w wodzie i roztworze wodnym polimeru o stężeniu 8%. Próbki pobrano z przekroju odlewu w odległości 5, 15 i 45mm od powierzchni odprowadzania ciepła(maksymalna grubość ścianki w odlewach - 90mm, masa - 60kg). Wykazano, że struktura tego staliwa po przesycaniu w roztworze polimerów nie ustępuje takim samym odlewom przesycanym w wodzie, pomimo mniejszej szybkości studzenia. Struktura jest austenityczna, ze znacznie mniejszą ilością węglików. Jedynie na głębokości 45 mm zaobserwowano drobne - pojedyncze wydzielenia eutektyki fosforowej oraz bardzo drobne węgliki złożone (Fe,Mn)3C. Na podstawie badań stwierdzono, że zastosowanie przesycania w polimerach nie wpływa negatywnie na mikrostrukturę badanego staliwa.
EN
The changes in microstructure in castings of hammers for crushers made from high-manganese steel (1.2%C and 12% Mn), hyper-quenched from a temperature of 1050°C in water and in water solution of polymer (concentration 8%) were compared. The samples were taken from the cross-section of casting at the distance of 5, 15 and 45mm from the heat abstraction surface (maximum wall thickness - 90mm, mass - 60kg). It was shown, that the structure of this cast steel after quenching in polymer solution is not inferior to the same castings but quenched in water, regardless of a lower cooling rate. The structure is austenitic, but with much less amount of carbides. Only at a depth of 45 mm small - single precipitates of phosphoric eutectic as well as very small combined carbides, (Fe,Mn)3C, were present. It was found - on the basis of tests - that the applied hyper-quenching in polymers does not influence negatively the microstructure of the tested steel.
EN
The study analyses the influence of cryogenic treatment on the resultant structures, the development of changes during tempering and the properties obtained. It was observed that cryo treatment affects the properties through: a significant reduction in retained austenite content, gradual reduction in value of martensite tetragonality and an increase in the number of carbon atoms participating in transformations during tempering. The consequence of the transformations taking place during cryogenic treatment is precipitation of ?-carbide instead of ?-carbide during low tempering. The number of ?-carbides precipitated is higher than that of ?-carbide. This affects the functional characteristics of steel.
PL
Podczas badań analizowano wpływ obróbki kriogenicznej na uzyskane struktury, przemiany podczas odpuszczania i uzyskiwane właściwości. Stwierdzono, że obróbka kriogeniczna wpływa na właściwości wskutek znacznego zmniejszenia zawartości austenitu szczątkowego, stopniowego obniżenia tetragonalności martenzytu i zwiększenia liczby atomów węgla biorących udział w przemianach podczas odpuszczania. W wyniku przemian zachodzących podczas obróbki kriogenicznej podczas odpuszczania wydziela się węglik ? zamiast węglika ?. Liczba węglików ? wydzielających się podczas odpuszczania jest większa niż liczba wydzielających się podczas obróbki konwencjonalnej węglików ? . Zmiany te mają wpływ na właściwości użytkowe stali.
EN
The influence of solution heat treatment parameters on the morphology and number of M23C6 carbide precipitations in MAR M509 superalloy was analysed. It was found that M23C6 carbides in this alloy create together with ay solid solution two morphologically different eutectics. The dissolution process of the first of them, characterized by a high compactness of the phases which create it, stops at temperature below 1260°C. The second, quantitatively dominant eutectic, which is dissolved only after 4 hours of annealing at a temperature of 1260°C, is more stable.
PL
W pracy analizowano wpływ parametrów przesycania na morfologię i ilość wydzieleń węglików M23C6 w nadstopie MAR M509. Stwierdzono, że węgliki M23C6 w tym stopie tworzą z roztworem stałym y dwie odmienne morfologicznie eutektyki. Proces rozpuszczania pierwszej z nich charakteryzującej się dużą zwartością tworzących ją faz kończy w temperaturze niższej niż 1260°C. Bardziej stabilna jest druga, dominująca ilościowo eutektyka, która zostaje rozpuszczona dopiero po 4 godzinach wyżarzania w temperaturze 1260°C.
15
Content available remote Influence of the ageing on mechanical properties of the aluminium alloy AlSi9Mg
EN
Purpose: The goal of this paper was study the influence of temperature and time in the age-hardening on the selected mechanical properties and hardness of the AlSi9Mg alloy. Design/methodology/approach: The efficiency of the age-hardening were tested on laboratory specimens through the statically tension test on ZWICK/Z100. Damages were critically assessed through SEM investigations. Evaluation the mechanical properties of prepared samples were realized by solutioning and then ageing in different periods of time. Findings: Adequately selected time of the ageing improved the hardening and plasticity and reduce the tendency of aluminium to formation of coagulations. Research limitations/implications: The described investigations were limited to changes the mechanical properties of the specimens in different periods of time of aging, in solid temprature. In future research works should show the influence of change of temperature process on studied AlSi9Mg alloy, as well as different lightweight alloy. Originality/value: The paper contributes to better understanding and recognition the mechanisms of agehardening.
16
Content available remote Solutionizing of IN 519 superalloy after long-term exposure
EN
Hydrogen used for ammonia synthesis in chemical plants is received as a result of endothermic thermal-catalytic decomposition of methane with water steam. The process is carried out in reformer pipes made from austenitic cast steel with nickel catalyst under pressure up to 4.0 MPa and temperature up to 900 °C [1]. The mechanical properties and phase composition of these tubes changed during a long service. The precipitation of intermetallic phases in alloyed austenite matrix and at grain boundaries are spheroidizated. The stable dendritic microstructure disappears. This results in a decrease of mechanical properties of the pipe material as well as in the intensification of creeping. In order to regenerate the tube material a solution heat treatment was applied. The author presents results of LMA, XRD and mechanical property investigation of IN 519 samples taken from a centrifugal cast pipe which worked in a catalytic reformer for 120760 hours and was solutionized.
PL
Wodór do syntezy amoniaku w zakładach chemicznych uzyskuje się w endotermicznym procesie cieplno-katalitycznego rozkładu metanu parą wodną pod ciśnieniem do 4 MPa w temperaturze do 900 stopni C. Proces prowadzi się w reformerze wykonanym z nadstopu IN 519 z rur odlewanych odśrodkowo i wypełnionych katalizatorem niklowym. Długotrwała eksploatacja powoduje przemiany fazowe i strukturalne w austenitycznej osnowie nadstopu: sferoidyzację wydzieleń faz międzymetalicznych oraz w eutektyce na granicach ziarn. Odlewnicza mikrostruktura dendrytyczna ulega zanikowi. Następuje koagulacja wydzieleń faz międzymetalicznych, powodując zmiany właściwości mechanicznych nadstopu IN 519, także intensyfikując proces pełzania. W celu regeneracji materiału rury (IN 519) prowadzono jego przesycanie. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych, metalograficznych i rentgenograficznych nadstopu IN 519 pobranego z rury po 120760 h eksploatacji i przesycaniu.
PL
Przeprowadzono badania twardości i DTA stopu Al-4,7%Cu poddanego przesycaniu, starzeniu i odkształceniu w rożnych warunkach i starzeniu izotermicznym w 175 oC. Deformacja po przesycaniu zwiększa liczbę dyslokacji w stopie i proporcjonalnie obniża temperatury początku wydzielania się ?", ?' i ? (Al2Cu) oraz temperatury rozpuszczania się ?" i ?'. Zgniot po przesycaniu i starzeniu, w badanym zakresie, proporcjonalnie zwiększa twardość stopu Al-4,7%Cu. Zgniot po przesycaniu podwyższa początkową twardość stopu, nie wpływa jednak na maksymalną twardość uzyskiwaną po starzeniu w badanej temperaturze. Naturalne starzenie po przesycaniu podwyższa początkową twardość stopu starzonego w 175 oC i obniża nieco jego maksymalną twardość.
EN
Hardness studies were executed of four groups made of Al-4.7 Mass % Cu alloy: 1 the samples after supersaturation and isothermal ageing at 175 oC; 2 supersaturation, natural ageing and isothermal ageing; 3 and 4 supersaturation, isothermal ageing and plastic deformation; 5 plastic deformation after supersaturation and isothermal ageing. Isochronal DTA studies of samples the alloy were performed of two groups of samples: 1 supersaturated and 2 supersaturated and deformed after supersaturation. The DTA results show that number of dislocation introduced by plastic deformation into supersaturated alloy causes decrease the temperatures of endothermic picks of ?", ?'and ? (Al2Cu) precipitation. The exothermic picks temperatures for dissolution of ?" and ?'precipitation are also decreased. The decrease of temperatures is proportional to degree of deformation. Plastic deformation followed of supersaturation and ageing increases hardness of samples proportional to deformation degree. Deformation followed of supersaturation increase hardness at the beginning of ageing, but do not influence the maximum hardness value, natural ageing followed supersaturation acts similar as deformation.
18
Content available remote Solutionizing of IN 519 superalloys after long-term service.
EN
The hydrogen to ammonia synthesis in the chemical plants is received in process of endothermic thermal-catalytic decomposition of methane with water steam. The process is carried out in reformer pipes made from austenitic cast steel with nickel catalyst under pressure up to 4.0 MPa and temperature up to 900 degrees C [1]. The long-lasting influence of raised temperature causes structural and phase changes, spheroidization precipitation of the intermetallic phases in alloyed austenite matrix and at grain boundaries. The dendritic microstructure disappears [2]. This results in a decrease of mechanical properties of the pipe material as well as in the intensification of the creeping. In order to regenerate tube material the solution heat treatment was applied. The author presents results of LMA, XRD and mechanical property investigation of IN 519 material from centrifugal cast pipe which worked in catalytic reformer for 120760 hours and was solutionized.
PL
Wodór do syntezy amoniaku w zakładach chemicznych otrzymuje się w endotermicznym procesie cieplno-katalitycznego rozkładu metanu parą wodną pod ciśnieniem do 4 MPa w temperaturze do 900 stopni C. Proces jest prowadzony w reformerze, w odlewanych odśrodkowo rurach z austenitycznego staliwa wypełnionych katalizatorem niklowym. Długotrwała eksploatacja powoduje przemiany fazowe i strukturalne, sferoidyzację wydzieleń faz międzymetalicznych w osnowie austenitycznej i w eutektyce na graniach ziarn. Stabilna odlewnicza mikrostruktura dendrytyczna ulega zanikowi. Następuje koalescencja i koagulacja wydzieleń faz międzymetalicznych powodująca zarówno zmiany właściwości mechanicznych wysokostopowego staliwa, jak również intensyfikację procesu pełzania. W celu regeneracji materiału rury prowadzono przesycanie. Autor przedstawia wyniki badań właściwości mechanicznych, mikrokrystalicznych i rentgenowskich nadstopu IN 519 pobranego z rury po 120760 h eksploatacji i przesycaniu.
PL
Badano przemiany zachodzące podczas przesycania stopu Al-4,7% Cu metodami metalografii ilościowej i metodą dylatometryczną. Energia aktywacji rozrostu ziarna wynosiła ok. 95 kJ/mol, a wykładnik potęgowy n ok. 0,4. Rozpuszczanie wydzieleń i rozrostu ziarna spowodowało skurcz próbek. Przebiegał on szybciej na początku procesu (energia aktywacji ok. 95 kJ/mol, n = 0,8) a potem wolniej (energia aktywacji ok. 63 kJ/mol, n = 0,4). Kinetykę przemian fazowych podczas starzenia stopu badano metodą dylatometryczną i analizy termoróżnicowej (DTA). Energie aktywacji procesów wydzielania w zakresie temperatur 50-320 oC wynosiły od 50-100 kJ/mol i były zbliżone do uzyskiwanych wcześniej. Energie aktywacji procesów wydzieleniowych w zakresie temperatur 320-462 oC wynosiły ok. 226-300 kJ/mol i były zbliżone do wartości podawanych w literaturze.
EN
The processes taking place during supersaturation of the Al-4.7% Cu alloy have been studied by the methods of quantitative metallography and dilatometry. The grain growth activation energy was about 95 kJ/mol, the exponent of time, n, was close to 0.4. Dissolution of precipitates has caused two - stage shrinkage of the sample which had activation energies of 90 kJ/mole (first stage, n = 0.8) and 63 kJ/mole (second stage, n = 0.4). The kinetics of the phase transformation during ageing of the Al-4.7% Cu alloy has been studied by the dilatometry and DTA (Differential Thermal Analysis). The activation energy of the precipitation processes within the range of 50-320 oC varied between 50 and 100 kJ/mole and confirmed the results obtained previously. For the precipitation processes within the range of 320-462 oC, the activation energy varied from 226-300 kJ/mole. The results obtained have been compared to literature data with good agreement.
EN
The processes taking place during supersaturation of the Al-4.7% Cu alloy have been studied by the methods of quantitative metallography and dilatometry. The grain growth activation energy was about 95 kJ/mol, the exponent of time, n, was close to 0.4. Dissolution of precipitates has caused two - stage shrinkage of the sample which had activation energies of 90 kJ/mole (first stage, n = 0.8) and 63 kJ/mole (second stage, n = 0.4). The kinetics of the phase transformation during ageing of the Al-4.7% Cu alloy has been studied by the dilatometry and DTA (Differential Thermal Analysis). The activation energy of the precipitation processes within the range of 50-320 oC varied between 50 and 100 kJ/mole and confirmed the results obtained previously. For the precipitation processes within the range of 320-462 oC, the activation energy varied from 226-300 kJ/mole. The results obtained have been compared to literature data with good agreement.
PL
Badano przemiany zachodzące podczas przesycania stopu Al-4,7% Cu metodami metalografii ilościowej i metodą dylatometryczną. Energia aktywacji rozrostu ziarna wynosiła ok. 95 kJ/mol, a wykładnik potęgowy n ok. 0,4. Rozpuszczanie wydzieleń i rozrostu ziarna spowodowało skurcz próbek. Przebiegał on szybciej na początku procesu (energia aktywacji ok. 95 kJ/mol, n = 0,8) a potem wolniej (energia aktywacji ok. 63 kJ/mol, n = 0,4). Kinetykę przemian fazowych podczas starzenia stopu badano metodą dylatometryczną i analizy termoróżnicowej (DTA). Energie aktywacji procesów wydzielania w zakresie temperatur 50-320 oC wynosiły od 50-100 kJ/mol i były zbliżone do uzyskiwanych wcześniej. Energie aktywacji procesów wydzieleniowych w zakresie temperatur 320-462 oC wynosiły ok. 226-300 kJ/mol i były zbliżone do wartości podawanych w literaturze.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.