Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 385

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Chłodzenie budynków, szczególnie obiektów komercyjnych i przemysłowych, wymaga dużych nakładów energii. Istotne oszczędności można uzyskać, ograniczając pracę urządzeń sprężarkowych na rzecz ewaporacyjnych, wymagających dużo mniejszych nakładów energetycznych.
PL
Do wyprodukowania energii elektrycznej wykorzystuje się niejednokrotnie bardzo duże ilości wody. Ile potrzeba jej na cele chłodnicze?
PL
W Polsce brakuje danych dotyczących zapotrzebowania na energię niezbędną do utrzymania systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Duże wartości strumieni powietrza wentylującego, wysokie wymagania dotyczące jakości oraz parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza w obiektach szpitalnych i służby zdrowia wpływają na wysokie koszty ich utrzymania. W dobie kryzysu politycznego, energetycznego oraz globalnie zmieniającego się klimatu, każda metoda ograniczania energii niezbędnej do transportu i uzdatniania powietrza musi być rozważona i uwzględniona zarówno w procesie projektowym, remontowo-modernizacyjnym jak i w codziennej eksploatacji budynków. Celem artykułu było wykazanie w jakim stopniu można ograniczyć roczne zapotrzebowanie na energię określone dla 1 m3/s powietrza zarówno w aspekcie jego transportu jak i uzdatniania. Takie jednostkowe określenie energii jest niezależnym wskaźnikiem, który można wykorzystać do każdej wartości strumienia powietrza wentylującego. Do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do uzdatniania powietrza przygotowano wykresy t-tz obrazujące roczny cykl pracy urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła z wymiennikiem o sprawności 50% i 80%. Przyjęto 10 różnych profili sterowania pracą urządzeń. Do wyznaczenia możliwości ograniczenia energii niezbędnej do transportu powietrza wykonano obliczenia dla wentylatorów o mocy właściwej określonej zgodnie z Warunkami Technicznymi. W artykule wykazano, że zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza jest ściśle zależne od właściwie przyjętej metody sterowania pracą urządzenia oraz przyjętych wartości temperatury powietrza nawiewanego i/lub w pomieszczeniu. Przedstawiono tu także możliwe scenariusze ograniczenia strumienia powietrza wentylującego w wypadku pomieszczeń nieużytkowanych, w których należy zachować przepływ powietrza przez pomieszczenie. Wskazano także konieczność dostosowania cech architektoniczno-budowlanych budynku do maksymalnego ograniczenia zysków i strat ciepła pomieszczeń.
EN
Poland has no data concerning the energy demand to maintain ventilation, heating, and cooling systems. High values of mechanical ventilation and air-conditioning air flow and high requirements regarding indoor air quality, temperature, and relative humidity in hospital and healthcare facilities result in high maintenance costs. In the time of political and energy crisis and the globally changing climate, any method of reducing the energy demand for transport and air treatment must be considered and included in the design, renovation, and modernisation process as well as in the daily operation of buildings. The aim of the article is to show how to limit the annual energy demand, specified for 1m3/s of airflow volume, both in terms of its transport and treatment. This unitary determination of energy can be an independent indicator that can be used for each value of the ventilation air flow. To determine the annual energy demand for air treatment, t-tz charts were prepared. They show the annual operation cycle of a ventilation unit with heat recovery, with a 50% and 80% efficiency, exchanger. 10 different ventilation system control profiles have been analysed. In order to determine the possibility of reducing the energy demand for air transport, calculations were made for fans with a specific power determined in accordance with the Technical Conditions. The article shows that the energy demand for air heating and cooling is strictly dependent on the properly adopted method of controlling the operation of the device and the assumed values of supply and indoor air temperature. It also presents possible scenarios of limiting the energy demand for air transport with respect to unused rooms, where air flow through the room should be maintained. It was also indicated the need to adjust the architectural and construction features of the building to minimise the heating and cooling loads for the rooms.
EN
Cooling slope casting is a simple technique to produce semi-solid feedstock with a non-dendritic structure. The cooling slope technique depends on various parameters like slope length, slope angle, pouring temperature etc, that has been investigated in the present study. This work presents an extensive study to comprehend the combined effect of slope angle, slope length, pouring temperature, on hardness and microstructure of A383 alloy. Response Surface Methodology was adopted for design of experiments with varying process parameters i.e. slope angle between 15o to 60o, slope length between 400 to 700 mm, and pouring temperature between 560 oC to 600 oC. The response factor hardness was analysed using ANOVA to understand the effect of input parameters and their interactions. The hardness was found to be increasing with increased slope length and pouring temperature; and decreased with slope angle. The empirical relation for response with parameters were established using the regression analysis and are incorporated in an optimization model. The optimum hardness with non-dendritic structure of A383 alloy was obtained at 27o slope angle, 596.5 mm slope length and 596 oC pouring temperature. The results were successfully verified by confirmation experiment, which shows around 2% deviation from the predicted hardness (87.11 BHN).
EN
This paper identifies and describes the parameters of a numerical model generating the microstructure in the integrated heating-remelting-cooling process of steel specimens. The numerical model allows the heating-remelting-cooling process to be simulated comprehensively. The model is based on the Monte Carlo (MC) method and the finite element method (FEM), and works within the entire volume of the steel sample, contrary to previous studies, in which calculations were carried out for selected, relatively small areas. Experimental studies constituting the basis for the identification and description of model parameters such as: probability function, initial number of orientations, number of cells and number of MC steps were carried out using the Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator. The use of GPU capabilities improved the performance of the numerical model and significantly reduced the simulation time. Thanks to the significant acceleration of simulation times, it became possible to comprehensively implement a numerical model of the heating-transformation-cooling process in the entire volume of the test sample. The paper is supplemented by results of performance tests of the numerical model and results of simulation tests.
EN
The energy transition is at the centre of research and development activities with the aim to fight against the effects of global warming. Today, renewable energies play a significant role in the electricity supply to the World and their use increases day after day. Because of the intermittency of a large-scale production system generates the need to develop clean energy storage systems. Hence, energy storage systems play is one of key elements in the energy transition. In this perspective, a green hydrogen is defined as an energy carrier thanks to its high energy density in relation to its negligible mass, not to mention its abundance in our environment, and its extraction, which does not contribute to any greenhouse gases. However, the production cost is not negligible. Hence, this work shows a numerical modelling of the heat balance from a green hydrogen production system using a thermal storage in a Metal Hydride (MH) tank for an electrification by Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell integrated into the production of heating, cooling and sanitary hot water (SHW) through the recovery of the heat released by the whole system combined with the technology of thermally activated cooling of an adsorber. This allows demonstrating that the green hydrogen can be an interesting solution according in the hydrogen production chain and in the tertiary sectors.
EN
Purpose: The aim of the paper is to indicate the possibility of using refrigerants which do not have a harmful effect on the destruction of the Earth's ozone layer and the urban environment. Design/methodology/approach: The environmental impact of refrigerants was characterized. Selected refrigerants and their place of application are described. The impact of selected refrigerants on the urban environment is presented. Findings: An attempt has been made to identify the absolute environmental impact of selected stationary refrigeration systems in operation in cities, i.e. home refrigerators, individual air conditioners, heat pumps, air conditioning systems of large-format stores - shopping centers, or cold stores. Both the direct impact related to the refrigerant used in the system and the indirect one related to the energy consumption to drive the device have been considered. Practical implications: Use of new refrigerants that do not damage the Earth's ozone layer. Originality/value: The environmental impact of different refrigerants is presented. The paper is addressed to technical services and personnel responsible for the design and operation of refrigeration and air-conditioning equipment.
8
Content available remote Energy audit of refrigerated shelving
EN
This article describes how an energy audit of equipment and the resulting design changes can have a major impact on reducing the electricity consumption of refrigeration equipment. The legal basis introduced by legislation forcing work on the improvement of refrigeration unit is provided. Eight points detail and describe the changes applied to the construction of cooling units. Additionally, a list of the refrigerants which are used is presented, along with the essential parameters of their work. The following analysis includes a description of the research performed along with the measured and calculated results for individual optimisations. The basic parameters that were used for comparison are: daily electricity consumption [kWh/24 h] and the temperature of the packages placed in the device [°C]. Finally, the percentage differences in energy consumption for each modernisation are summarised in a tabular form. The device used for the tests was the VARNA refrigerated rack, model 900, manufactured by P.P.H.U. JUKA Sp. z o.o. sp. k.
PL
Rosną ceny prądu i gazu, nie maleje niepewność gospodarcza, ale także coraz silniejsza jest presja legislacji polskiej i unijnej, widoczna także w zachętach finansowych do zwiększania efektywności energetycznej budynków. Inwestorzy poszukują więc rozwiązań, które zapewnią ich budynkom najwyższe bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie spełnią aktualne wymagania prawne. Warto zacząć od pompy ciepła..., tylko jakiej?
PL
Wiele obiektów potrzebuje nie tylko grzania i wentylacji, ale i chłodzenia, a proces ten realizowany w sposób konwencjonalny, czyli przez układy sprężarkowe, wymaga znacznych nakładów energii. Dlatego w coraz większej liczbie inwestycji zarówno na potrzeby utrzymania komfortu, jak i procesów technologicznych wykorzystuje się chłodzenie uzyskiwane poprzez odparowanie wody, określane chłodzeniem adiabatycznym.
EN
Among the rich dinoflagellate cyst assemblages recovered from the upper Campanian-lowermost Maastrichtian succession of the Middle Vistula River section (central Poland), four taxa (Callaiosphaeridium bicoronatum, Odontochitina dilatata, Oligosphaeridium araneum and Samlandia paucitabulata) have been described as new. An analysis of the distribution of particular dinoflagellate cyst taxa enabled the development of a highly resolved biostratigraphic framework, calibrated against other biozonal schemes (based, among others, on inoceramid bivalves, ammonites and belemnites), formerly established for the succession. A comparison of the Middle Vistula River record with the dinoflagellate cyst ranges documented in other European successions enabled correlations with selected sections in Belgium, the Netherlands, southern Germany and northern Italy, and with the Campanian/Maastrichtian boundary stratotype section in Tercis les Bains, southwest France. A palaeoecological analysis of the dino- flagellate cyst assemblages and of other components of phytoplankton communities revealed a well-defined trend in sea-level fluctuations (likely of eustatic origin), and palaeoclimatic changes probably related to the latest Cretaceous cooling episode, as observed elsewhere.
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe wyraźnie wskazują na rozwój budownictwa niemal zeroenergetycznego i o niskiej emisji ditlenku węgla. Artykuł zawiera informacje o tym, jak można zrealizować ten cel poprzez zastosowanie pomp ciepła i to zarówno dla potrzeb ogrzewania, jak i chłodzenia. Omówiono pompy ciepła stosowane w budownictwie, wykorzystujące energię niskopotencjalną: powietrze zewnętrzne, grunt, wodę, ścieki i inne ciepło odpadowe do konwersji na ciepło o potencjale użytkowym: do ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody, ale również do chłodzenia pomieszczeń. Podano przykłady rozwiązań dla różnej wielkości budynków i pokazano korzyści wynikające z zastosowania pomp ciepła w aspekcie energetyczno-ekologicznym. Pompy ciepła bardzo dobrze wpisują się w tendencje przyszłościowe i pozwalają na znaczne obniżenie śladu węglowego budynków.
EN
European Union directives and national regulations clearly indicate the development of nearly zero-energy and low-carbon construction. The article provides information on how to achieve this goal by using heat pumps for both heating and cooling. Discussed heat pumps used I construction, using low-potential energy: outdoor air, soil, water, sewage and other waste heat for conversion into heat with a useful potential for heating, hot water, but also for cooling rooms. Examples of solutions for different sizes of buildings are given and the benefits of using heat pumps in terms of energy and ecology are shown. Heat pumps fit very well into the trends of the future and allow for a significant reduction in the carbon footprint of buildings.
13
Content available remote Wpływ chłodzenia ciekłym CO2 i MQL na efektywność wiercenia
PL
Podczas wysoko wydajnego wiercenia narzędziami z węglików stosuje się zwykle chłodzenie emulsją dostarczaną pod wysokim ciśnieniem przez narzędzie. Konieczność odchodzenia od płynów obróbkowych na bazie oleju mineralnego powoduje poszukiwanie rozwiązań oferujących optymalne chłodzenie i smarowanie. Jednym z nich może być minimalne chłodzenie ciekłym dwutlenkiem węgla (LCO2) wstępnie zmieszanym z olejem.
14
PL
Chłodzenie pod wysokim ciśnieniem (HPC) jest skuteczną metodą redukcji zużycia narzędzia i poprawy jakości powierzchni przy toczeniu, zwłaszcza w przypadku obróbki materiałów trudno obrabialnych. Tu przedstawiono wyniki badania wpływu takiego chłodzenia na charakterystykę toczenia stopu tytanu Ti-6Al-4V oraz przydatność narzędzi powlekanych TiAlN/AlCr2O3.
EN
This article deals with a comprehensive analysis at roll cooling of push bench on a rolling mill during the rolling process of semi-finished products used for the production of seamless tubes. An important issue that we deal with in this issue is the influence of the cooling parameters using special programmable nozzles of various types with the required flow and water pressure on the final surface temperature of the extruder rollers, at finish quality of shell. The experiment will address the problem of determining the cooling efficiency of different types of nozzles on an experimental device for testing the heat transfer coefficient during cylinder cooling. During experiments maintains development of deformation processes in stands of push bench.
PL
W artykule przedstawiono kompleksową analizę procesu chłodzenia walców walcarki przepychowej w walcowni podczas procesu walcowania półproduktów wykorzystywanych do produkcji rur bez szwu. Ważnym zagadnieniem w tym temacie jest wpływ parametrów chłodzenia za pomocą specjalnych programowalnych dysz różnego typu o wymaganym przepływie i ciśnieniu wody na końcową temperaturę powierzchni walców walcarki przepychowej, co wiąże się z końcową jakością tulei. Eksperyment będzie dotyczył problemu wyznaczania wydajności chłodzenia różnych typów dysz na urządzeniu doświadczalnym do badania współczynnika przenikania ciepła podczas chłodzenia rolek. Podczas wszystkich eksperymentów zachowano przebieg procesów odkształcania w klatkach walcarki przepychowej.
EN
In this paper, heat transfer in flow between two horizontal parallel porous plates through a porous medium when the upper plate oscillates in its own plane has been analyzed taking into account the effect of viscous dissipation. An increment in the Prandtl number or Reynolds number results in an increment of the temperature profile. With an increase in viscous dissipative heat the temperature distribution decreases.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania niskiej temperatury do utrwalania żywności. Omówiono również wybrane zmiany fizyczne i biochemiczne powstające w żywności poddanej działaniu niskiej temperatury – chłodzenie i mrożenie. Wskazano również drobnoustroje występujących w żywności chłodzonej i mrożonej, które mogą być przyczyną niekorzystnych zmian tego segmentu produkcji spożywczej.
EN
The article discusses the possibilities of using low temperature for food preservation. Selected physical and biochemical changes occurring in food subjected to low temperature – cooling and freezing are also discussed. The microorganisms present in chilled and frozen food, which may cause unfavorable changes in this segment of food production, were also indicated.
EN
The trend of utilization of low-grade thermal energy gain huge attention due to increase in energy demand and depletion of conventional resources of energy. Low grade energy can be used in ORC-VCR cycle for refrigeration purpose. In the present work, to improve the performance a modified ORC-VCR cycle, recuperator and reheater are integrated in the cycle. The thermodynamic analysis of the modified system has been conducted with R600a, R600, R290 and R1270 as working fluids under various operating conditions viz. evaporator temperature, condenser temperature, boiler exit temperature. Different parameters evaluated to assess the performance are overall COP, mass flow rate per kW cooling capacity, expansion ratio and compression ratio. From the analysis, butane is found as a best choice for the modified ORC–VCR cycle. It was found that for the modified ORC-VCR cycle at boiler exit temperature of 90°C and condenser temperature 40°C has system COP of 0.5542 with butane, which is 7.1% and 18% higher than that of ORC-VCR cycle with recuperator and simple ORC-VCR cycle, respectively.
19
Content available remote Różne wymiary chłodzenia
PL
Blisko 300 lat temu, wraz z rozwojem handlu i przemysłu oraz administracji konieczne stało się zapewnienie rosnącej liczbie pracowników biurowych odpowiednich warunków pracy. Szybko dostrzeżono, że decydowały one o jej wydajności i jakości. Przełomem w budynkach biurowych było zastosowanie oświetlenia elektrycznego, a następnie także klimatyzacji. Opracowane na początku XX wieku technologie chłodzenia budynków biurowych są stale doskonalone m.in. dzięki coraz większym możliwościom, jakie daje elektronika i systemy inteligentnych budynków.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.