Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plac budowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Obecnie liczba wyjazdów na place budowy jest znikoma. Co pokazuje, że podniesienie świadomości pracodawców w dziedzinie bezpieczeństwa pracowników daje zadowalające efekty. Mimo wszystko wypadków nie da się wyeliminować do zera.
PL
Zabezpieczenie placu budowy oraz kontrola negatywnych oddziaływań powstałych przy realizacji robót ziemnych i fundamentowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych wymusza na wykonawcy robót stosowanie skutecznego systemu monitoringu budowli. Taki system powinien w niezawodny sposób pozwalać wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego na szybką identyfikację zachodzących zjawisk i zagrożeń wraz z określeniem ich rzeczywistych wartości.
3
Content available Żuraw na placu budowy
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące żurawi budowlanych stosowanych na polskich placach budowy. Opisano podstawowe elementy konstrukcyjne, zasady doboru żurawi i krótki rys historyczny dotyczący projektowania oraz produkcji polskich żurawi. W kolejnej części scharakteryzowano żurawie stacjonarne, samochodowe i samojezdne stosowane w budownictwie. Dla żurawi, podobnie jak innych układów dźwignicowych, stosowany jest parametr opisujący bezpieczeństwo pracy żurawia jako grupę natężenia pracy.
EN
The article presents basic information about construction cranes used on Polish construction sites. The basic construction elements, principles of crane selection and a brief historical outline about the design and production of Polish cranes were described. In the next part, stationary, car and mobile cranes used in construction are characterized. For cranes, like other crane systems, the parameter describing the safety of crane operation as a work intensity group is used.
PL
Marnowanie paliwa zaczyna się w chwili zakupu maszyny. Jeśli kupisz tę o gorszym wskaźniku efektywności wykorzystania paliwa, przez wiele lat będziesz trwonił pieniądze na olej napędowy, a my wszyscy będziemy doświadczali efektów przyspieszonej zmiany klimatu.
PL
Jeśli maszyna spala zbyt dużo lub zbyt mał paliwa, musisz szybko znaleźć przyczyny i podjąć działania korygujące. Mówię o przyczynach w liczbie mnogiej, bo praiwe zawsze jest ich kilka.
PL
Skutecznym sposobem ograniczenia niekorzystnego wpływu czynników środowiska pracy na pracownika budowlanego jest stosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Pracodawcy muszą o nie zadbać.
7
Content available Szalunki i deskowania
PL
Na rynku dostępne jest obecnie szerokie spektrum rozwiązań w zakresie deskowań. Cechuje je nie tylko najwyższe zaawansowanie techniczne, ale także coraz większy poziom bezpieczeństwa użytkowników. Z całą pewnością producenci deskowań nie wyczerpali jeszcze możliwości usprawnienia procesów budowlanych za pomocą oferowanych produktów, a granica wydajności deskowań będzie przesuwana coraz dalej.
8
Content available remote Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii
PL
W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano modelowanie parametryczne pozwalające uzyskać skomplikowaną geometrię obiektu. Usprawniono komunikację i koordynację wielobranżową dzięki autorskiej platformie wymiany danych. Wdrożono technologię BIM na budowie, rezygnując z list materiałowych oraz rysunków zbrojeniowych. W artykule opisano cykl projektowy jednej z czterdziestu konstrukcji mostowych na drodze ekspresowej E6, prezentując po kolei wszystkie jego etapy.
EN
In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cloud. Parametric modeling was used to obtain complicated geometry. Communication and coordination were improved thanks to the proprietary data exchange platform. BIM technology was implemented at the construction site, eliminating material lists and reinforcement drawings. This article describes the design cycle of one of the forty bridge constructions on the E6 expressway, presenting all stages step by step.
9
Content available remote Bezpieczny plac budowy
PL
Zawód inżyniera budownictwa to zawód zaufania społecznego, dlatego kierownicy niosą codziennie ogromny bagaż odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót oraz za podległych pracowników. Praca z ludźmi i ich motywacja jest jednym z wyzwań inżynierskich, gdzie kluczowe jest indywidualne podejście do pracownika.
EN
The civil engineer is a profession of social trust, on this account managers carry a huge baggage of responsibility every day for the right realization of construction works and for subordinate employees. Working with people and their motivation are important issues of the engineering challenges, where the individual approach to the employee is crucial.
PL
W artykule przedstawiono analizę wypadków powodowanych upadkami z wysokości, zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2013-2017. Wypadki przeanalizowano biorąc pod uwagę nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony zbiorowej Do szczegółowych badań wybrano 121 zdarzeń, które wystąpiły na skutek braku lub niezastosowania środków ochrony zbiorowej. Wskazano 10 typowych robót budowlanych i wybrane czynności wykonywane podczas wypadków Przedstawiono analizę statystyczną wypadków powodowanych przez różne nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony zbiorowej, przytaczając wybrane opisy tych zdarzeń. Podkreślono, że środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie są efektywnym prewencyjnym rozwiązaniem technicznym nie obciążającym fizycznie pracowników i nie powodującym ich dyskomfortu podczas pracy. Dlatego tez przepisy dają im pierwszeństwo w stosowaniu przed środkami ochrony indywidualnej.
EN
This article presents an analysis of accidents caused by falls from a height examined by the National Labour Inspectorate in 2013-2017. Accidents have been analyzed taking into account irregularities related to the use of collective protection measures 121 events, which had occurred due to the lack or non-use of collective protection measures, were selected for detailed study. The article discusses 10 typical worksites sand selected activities performed when accidents took place. It presents a statistical analysis of accidents caused by various irregularities in the use of collective protection measures and it presents descriptions of selected events. Using collective protection measures against falls from a height in the construction industry is an effective preventive technical solution, which does not physically burden workers and does not cause their discomfort at work. Therefore, legal provisions give them priority over personal protective equipment.
EN
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that describe the causes of accidents in the construction industry. This paper attempts to analyse the characteristics of the construction site to indicate their importance in defining the circumstances of an accident at work. The research was carried out on the basis of data from the register kept by the District Labour Inspectorate in Krakow, Poland. Main substantive tasks include isolating patterns of accidents on site and identifying those of the analysed characteristics that are important in defining these patterns. In terms of methodology, the paper presents a method of analysing data resources by using means of conceptual grouping in the form of cluster analysis.
PL
Wypadki przy pracy, jako zdarzenia na terenie budowy, są zjawiskami losowymi, trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia. Dlatego ich badanie i wskazanie związków, między charakteryzującymi je cechami, nie jest łatwe. Dotyczy to w szczególności analiz, w których przedmiotem badań są czynniki generujące niepożądane następstwa dla życia i zdrowia ludzi. W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji i profilowania wzorców wypadków, na podstawie danych z prowadzonego w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w Krakowie - rejestru. Dyskutowanymi były zdarzenia wypadkowe w latach 2014 – 16. Liczba obserwacji wynosiła 65. Zasadniczy cel skoncentrowano na wyodrębnieniu wzorców wypadków budowlanych i wskazaniu na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców.
EN
The construction industry in India is the country’s second largest industrial sector, after agriculture. The construction industry makes a remarkable contribution to the Indian economy and provides employment to a large number of people of Idia. Fire is a chemical reaction of a combustible substance with oxygen, involving heat and is usually accompanied by a visual flame or incandescence. Ensuring fire safety has always been a challenge to the stakeholders, i.e. building owners, construction companies, contractors and sub-contractors, and government employees due to the multiplicity of the factors involved and their complexity. There are various legal standards and requirements for ensuring fire safety on construction sites. The buildings are normally provided with firewalls during construction and these firewalls separate two structures or divide a structure into smaller portions to prevent the spread of fire. The lightweight construction and trusses are designed to support only their own weight. During a fire, if one fails, a domino effect happens and all fail rapidly within 5 to 10 minutes. Prolonged exposure to fire may result in structural collapse and injury or death of the occupants of the building under construction. Fire safety on construction sites is still in its primitive stages in India. There is a great necessity to improve fire safety on construction sites to protect construction workers and other occupants of the buildings. This study aims to design and implement fire safety systems for construction sites, thereby enhancing the standards to meet the system requirements at par with global standards.
PL
Przemysł budowlany w Indiach jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym po rolnictwie. Istnieją różne normy i wymogi prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy. Szczególnie konieczna jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy, w celu ochrony pracowników budowlanych i innych osób przebywających w budynku. W niniejszej pracy dokonano analizy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pięciu etapach, a mianowicie identyfikacji problemu, projektu badań, zbioru danych, analizy danych i interpretacji wyników. Ankiety zatwierdzone przez ekspertów zostały sporządzone w celu dokonania pomiaru poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy. Analiza bezpieczeństwa przeciwpożarowego została przeprowadzona w 50 budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a ponadto odnotowano stan bezpieczeństwa. Wyniki badania podkreślają, że zarówno budynki komercyjne, jak i mieszkalne muszą bardziej koncentrować się na zmniejszaniu ryzyka oraz ulepszaniu standardów oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ryzyka pożaru.
PL
W referacie przedstawiono i uzasadniono możliwości wprowadzenia systemów aktywnego bezpieczeństwa do sterowania maszyn roboczych wzorowanych na odpowiednikach z dziedziny motoryzacji. Ukazano założenia dla systemu oraz wyniki symulacji zachowania zespołu roboczego według scenariusza sytuacji niebezpiecznej.
EN
Active safety systems in automotive reduced number of collisions and property damage. Advanced Driver Assistance Systems has proved effectiveness. It is possible to use similar systems to increase safety on construction site. Author shows a possibility of virtual simulations of common behavior of machines, with such a systems during movement on construction site. Sample scenarios has been presented in the paper.
PL
Budownictwo jest jedną ze składowych sektora drugiego gospodarki narodowej. W jego zakresie zawierają się także zagadnienia dotyczące robót ziemnych prowadzonych przy realizacji infrastruktury drogowej. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z bezpiecznym realizowaniem robót ziemnych przy budowie infrastruktury drogowej.
PL
Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. W artykule przeprowadzono analizę cech terenu budowy w celu określenia ich znaczenia w definiowaniu okoliczności wypadku przy pracy. Badania przeprowadzono na podstawie danych z rejestru prowadzonego przez Okręgową Inspekcję Pracy w Krakowie. Zasadnicze zadania merytoryczne obejmują wyodrębnienie wzorców wypadków na terenie budowy i wskazanie na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców. W zakresie metodologicznym wykorzystano analizę zasobów danych za pomocą grupowania pojęciowego, w postaci analizy skupień.
EN
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that describe the causes of accidents in the construction industry. This article attempts to analyse the characteristics of the construction site to indicate their importance in defining the circumstances of an accident at work. The research was carried out on the basis of data from the register kept by the District Labour Inspectorate in Krakow. Main substantive tasks include isolating patterns of accidents on the site and identifying those of the analysed characteristics that are important in defining these patterns. In terms of methodology, that article presents method of analysing data resources: using means of conceptual grouping, in the form of cluster analysis.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa technicznego eksploatacji dźwignic na tle informacji o wypadkach dotyczących żurawi samojezdnych, żurawi wieżowych, wózków widłowych, zaistniałych na terenie Polski, Anglii i USA. Pokazana została struktura przyczyn tych wypadków. Sformułowano podstawowe powody rosnącego znaczenia problemu bezpieczeństwa, podano ogólny schemat jego zapewniania, przytoczono przykłady wypadków.
EN
The author of the paper took under consideration the issue of the hoisting operational safety, based upon the data analysis on mobile cranes, cranes and forklifts accidents in Poland, England and US. The assessment of the structure and causes of accidents presented in the paper, shows the growing importance of operational safety. Publication consists comprehensive outline of the safety assurance system of the hoisting equipment.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.