Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 306

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Twierdza Kraków jest bardzo atrakcyjna z poznawczego punktu widzenia; od ujęcia naukowego, przez popularnonaukowe po anegdotyczno-dygresyjne wpisujące się w turystyczny wizerunek miast i regionów, a często wręcz wizerunek ten tworzące. Twierdza jest dziełem wielu narodów i wielu narodom służyła. Stanowi przedmiot zainteresowania turystów (ok. 160 tys. w roku, bez żadnych jak dotąd zachęt promocyjnych). W Europie zjawisko turystyki industrialnej i militarnej rozwija się i ma coraz liczniejszą grupę miłośników. Jedną z bram do Twierdzy Kraków, a tym samym do turystyki militarnej i industrialnej na terenie Małopolski jest położony w centrum miasta Bastion III. Przedstawiono konsekwencję procesu ratowania i adaptacji obiektu w studiach, koncepcjach, projektach, raportach z realizacji i zestawieniu chronologicznym opracowań jako zapis kilkudziesięcioletniego, przykładowego procesu odzyskiwania zachowanego, lecz bardzo przekształconego obiektu inżynieryjnego z połowy XIX wieku.
EN
The Cracow Fortress is highly attractive from a cognitive point of view; from an academic, through a popular scientific, to an anecdotal and digressive perspective aligned with the tourist image of cities and regions, and often from a standpoint that defines this image. The Fortress was the work of multiple nations and multiple nations it has served. It is the object of interest of tourists (ca. 160 thousand per year, without any promotional encouragement). In Europe, the phenomenon of industrial and military tourism is developing and is gaining and increasing number of enthusiasts. One of the gates to the Cracow Fortress and thus to Lesser Poland’s military and industrial tourism, is Bation III, located in the center of the city. This paper presents the consequences of the process of repairing and adapting this structure in studies, conceptual proposals, designs, construction reports and a chronological list of documents and other works – as a record of an example of a several-decades-long process of restoring a preserved, yet heavily modified engineering structure from the middle of the nineteenth century.
PL
Rezerwat „Skamieniałe Miasto” położony jest w województwie małopolskim, we wschodniej części Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Przeprowadzone w 2018 roku badania ankietowe oraz obserwacje bezpośrednie dotyczące frekwencji wykazały, że rezerwat przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto” jest odwiedzany przez liczne grono turystów. Podczas całodziennych obserwacji odbywających się w 10 niedziel rezerwat odwiedziło 22 867 turystów. Największą frekwencję stwierdzono wśród turystów z województwa małopolskiego. Wynosiła ona 74,7%, a większość z nich to osoby pomiędzy 35. a 60. rokiem życia. Wśród turystów odwiedzających rezerwat dominowały osoby posiadające wykształcenie średnie. Kobiety stanowiły prawie 60% turystów, a rezerwat odwiedzany jest najczęściej w godzinach popołudniowych. Zaobserwowano wzrost liczby turystów odwiedzających rezerwat. Duża liczba turystów powoduje wiele negatywnych dla środowiska konsekwencji. Najistotniejsze spośród nich to: zaśmiecanie terenu, wandalizm (napisy na skałkach i drzewach), kradzież minerałów, zadeptywanie i niszczenie szaty roślinnej, niszczenie skał poprzez sport wspinaczkowy, buldering, dzikie obozowiska i rozpalanie ognisk. Dla odpowiedniego utrzymania tego niezwykle cennego terenu konieczne jest planowe gospodarowanie oparte na najlepszych praktykach z zakresu konserwatorskiej i czynnej ochrony przyrody.
EN
The "Skamieniałe Miasto" reserve is located in Małopolska province, in the eastern part of Ciężkowicko–Rożnowski Landscape Park. The surveys carried out in 2018 and direct observations regarding the attendance showed that the nature reserve "Skamieniałe Miasto" is visited by a large group of tourists. During 10 days (Sundays), the reserve was visited by 22,887 tourists. The largest attendance is among tourists from the Małopolska province. It is 74.7%, and most tourists are people between 35 and 60 years old. Among tourists visiting the reserve dominate people with secondary education. Women make up almost 60% of tourists, and the reserve is most often visited in the afternoon. The number of tourists visiting the reserve increases year by year. Unfortunately, the high number of tourists brings many negative consequences for the environment. The most important are: littering, vandalism (inscriptions on rocks and trees), theft of minerals, trampling and destruction of vegetation, destruction of rocks through climbing sport, bouldering, wild camps, and lighting fires. For proper maintenance of this extremely valuable site, planned management is required. It should be based on the best practices in the field of conservation and active protection of nature.
EN
Geodiversity of New Zealand’s North Island is closly associated with its geological evolution that left numerous attractive geosites and influenced the biodiversity of this area. Its location in the collision zone of the Australian and Pacific lithospheric plates resulted in many exogenous processes, e.g. volcanism, earth quake or geysers. The meridional location of New Zealand has an impact on climate and weather conditions. Many endemic species of flora and fauna have survived here. The landscape diversity of New Zealand’s islands is a great scenery for many films, e.g.The piano, The Last Samurai, The Chronicles of Narnia, The Lord of the Rings, The Hobbit. Volcanoes in the north and mountain glaciers in the south make visitors feel as if they have moved to a wonderful, unknown fairy-tale world.
EN
The article presents interesting examples of technical activities realized in the past years, having a significant impact on a development of hoisting systems in mines. An increasing number of visitors to the underground workings of the Wieliczka Salt Mine, including foreign tourists, caused a technical development of the vertical transport devices mainly used by visitors. It should be mentioned that an exploitation of underground seams is not conducted any more, but simultaneously a continuous increase of monumental underground objects availability occurs. There is no doubt about the fact that at the turn of the XX and XXI centuries a number of visitors, including foreign guests increased significantly and at present is reaches about 10000 visitors per day (till March 2020). Such a situation caused a need of modernizing the transportation system and making considerable investments, ensuring a realization of vertical transport tasks, enabling a presentation of continuously developed and modernized exhibits of the underground mining exposition. However, these changes were mainly oriented onto a modernization of the vertical transport means for visitors. This requirement was met due to a development of cage winders in selected shafts, adapted for these purposes, mainly in the result of technical changes in the existing Daniłowicz Shaft and in the result of implementing an innovative solution in the completely rebuilt Regis Shaft. As regards the last one, in the place of the former winder with a winding machine, installed on the pit-bank, an innovative solution for the underground mining transport was used. It has been in operation since 2012. It is a passengers-goods hoisting device used so far only in high buildings on the ground and in technical -view towers. The article contains a compact description, giving an image of a certain technical development origin of cage winders -from horse gears to cabin passengers-goods devices.
PL
Wzrastająca liczba zwiedzających podziemia Kopalni Soli w Wieliczce, w tym turystów zagranicznych spowodowała przy zaniku eksploatacji złóż podziemnych, a równocześnie ciągłym rozwojem udostępniania turystom zabytkowych podziemnych obiektów –były powodem istotnego rozwoju technicznego urządzeń transportu pionowego przeznaczonego głównie dla zwiedzających. Niewątpliwie na przełomie XX i XXI wieku liczba ta, w tym także gości zagranicznych znacznie wzrosła, obecnie dochodzi do około10000 na dobę (do marca 2020 r.). Spowodowało to konieczność modernizacji i znacznych inwestycji zapewniających spełnienie zadań, także w transporcie pionowym, stale rozwijanych i unowocześnianych zasobów podziemnej ekspozycji górniczej. Podstawowym jednak celem tych zmian było unowocześnienie transportu pionowego dla zwiedzających. Spełniono to poprzez rozwój wyciągów klatkowych w wybranych i dostosowanych dla tych celów szybach górniczych, głównie poprzez zmiany techniczne w istniejącym szybie Daniłowicz oraz zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w całkowicie przebudowanym szybie Regis. W tym ostatnim w miejsce dawnego wyciągu z maszyną wyciągową zabudowaną na zrębie szybu, zastosowano funkcjonujące od 2012roku innowacyjne rozwiązanie w transporcie górnictwa podziemnego, to jest urządzenie zjazdowe osobowo-towarowe stosowane dotychczas jedynie w wysokościowych budynkach naziemnych oraz wieżach techniczno –widokowych. Bardzo zwięzły opis stanowiący obraz pewnej genezy technicznego rozwoju wyciągów klatkowych –od wyciągów kieratowych do urządzeń kabinowych osobowo-towarowych stanowi przedmiot niniejszego opracowania.
EN
The study examines selected physical and chemical indicators of water at four sites in the Tatra National Park and one in Zakopane. The results were compared with the requirements to be met by water intended for human consumption. On the basis of the analyses, the examined samples of water were assessed in terms of their potential use as potable water supplies for the human population. It was found that water collected from selected intake points meets the standards for the tested physical and chemical indicators, which determine the drinkability of water. It was found that the main problem of the Tatra National Park is mass, uncontrolled tourism and tourists who do not comply with the regulations.
7
Content available remote Tourist and business models in the mobility of customers using car rental services
EN
The article aims to present mobility models and patterns in relation to clients using services rendered by car rentals. The paper seeks to illustrate the subject matter, but also offers an element of innovation consisting in a sketch of mobility models for the clients of an agency. The proposed patterns and models were compiled based on a series of in-depth free-form interviews performed in June and July 2020. In total, the author conducted four interviews with the employees of a car rental in the city of Rzeszów. The starting point for the interviews was identifying the main categories of car rental clients and establishing their characteristic features from the standpoint of a selected offer. Based on the information provided by the employees of the agency, the author compiled two mobility models pertaining to the clients that use car rental services, i.e. business and tourist model. Each model demonstrates different characteristics and preferences of clients that use the agency’s services. Furthermore, travelling patterns assigned to each model indicate differences in terms of the route, direction and duration of a travel. The theoretical part of this paper is predicated on the analysis of relevant literature and Internet sources.
8
Content available remote Hunting tourism in Poland – an outline of the problem
EN
Wildlife hunting is a controversial and highly polarised topic both in Poland and abroad. The arguments advanced by the supporters of hunting tourism concern a specific approach to nature conservation and, at the same time, the inflow of additional funds for local communities. The examples from other countries cited in this paper indicate that part of these revenues remain in the source countries and Poland is no exception in this respect. However, regardless of the validity and quality of these arguments, the rather commonly held opinion that shooting of animals is beneficial for nature distracts attention from the fact that Poland is perceived as an El Dorado for tourists who kill ‘for fun’. One of the key issues regarding hunting tourism is whether the development of this form of tourism is an adequate/appropriate/ethical way of using animals compared to other tourism-related activities, such as watching wildlife or taking photographs. On the other hand, it is impossible to expect tourists to depart from commercial killing of animals in Poland over the coming years. For this reason, further research concerning the main problems presented in this article is needed from the perspective of local residents and hunters themselves.
9
Content available remote Food tourism as a tool for intergenerational transfer of culinary traditions
EN
The presented study reveals the phenomenon of culinary collection as an element of a region’s tradition and culture. Learning about culinary traditions is possible via culinary tourism, which contributes to the popularisation of local cuisine and serves as a tool for education in this field. The culinary attractiveness of a region or a specific place is determined by the richness and distinctiveness of its cuisine and the degree in which it is faithful to its roots. In addition, culinary tourism not only provides a sensory experience, but also contributes to social and economic development. In the list of results, it is difficult to overestimate the role of culinary tourism in conveying cultural traditions as well as learning and maintaining the culinary heritage in its various forms. Today, besides the alternative methods of globalised gastronomy and experience, the skill of creating tradition as a resource of cultural memory is also gaining popularity. Traditions implemented in the parents’ home often reoccur in the children’s homes, and known flavours evoke positive emotions and precious memories. Traditional cooking, which requires time and dedication, is part of the modern “slow food” trend. The time and diligence needed to prepare a set of dishes are a rarity in the modern world. At the same time, it seems that the common table symbolising harmony, unity and continuity of inheritance is so indispensable that it needs to be integrated into our modern life.
EN
The aim of the work is to assess the tourist and recreational attractiveness of the Zator commune using synthetic indexation. An inventory of selected tourist assets, both natural and anthropogenic, as well as tourist development, was carried out. The Gołembski synthetic measure method was used to assess the conditions of tourism development. The results were presented in a descriptive form using GIS tools. The valorisation of the area of the selected administrative unit using the Gołembski method has allowed the identification of towns that stand out in terms of tourism and recreation in the examined commune.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w świadczeniu usług luksusowych. Istniejące w ramach tej działalności ryzyko wymaga wyjątkowo odpowiedzialnych działań zabezpieczających, ponieważ przedsiębiorstwa tego segmentu usług odpowiadają zarówno za wysokiej wartości własne, jak i cudze mienie. Dokonana została identyfikacja źródeł i przeprowadzono analizę różnego rodzaju zagrożeń oraz powodowanych nimi skutków, które często prowadzą do znaczących strat, a w szczególnych przypadkach nawet do utraty życia. W opracowaniu zwrócono uwagę na symptomy sygnalizujące możliwość powstawania ryzyka oraz wykazano działania umożliwiające niwelowanie lub zmniejszanie negatywnych skutków, co w istotnym stopniu przyczynia się do utrzymania oczekiwanego przez odbiorców jakościowego poziomu obsługi oraz ciągłości i terminowości procesu transportowego.
EN
The article deals with issues related to risk management in transport, with particular emphasis on this problem in the provision of luxury services. Existing risk as part of this activity requires exceptionally responsible hedging activities, as companies in this segment of services are responsible for both high value of their own and for other people's property. The publication identifies sources and analyzes various types of threats and their consequences, which often lead to significant losses, and in some cases even loss of life. The study draws attention to the symptoms signaling the possibility of risk and demonstrates activities that allow reducing the negative effects, which significantly contributes to maintaining the quality of service expected by the recipients as well as the continuity and timeliness of the transport process.
12
Content available remote The impact of crime on security in tourism
EN
Objectives: Tourism has become one of the main economic sectors of the 21st century. Today, tourism is facing various security threats such as terrorism, crime and potential armed conflicts, and the most common security threat to tourism is crime. The aim of this paper is to analyse how crime affects security in tourism and to describe the consequences of crime for tourism. Methods: A descriptive method was used in this paper to explain the concept of security in tourism and to analyse the relationship between tourism and crime. The data was drawn from the scientific and professional literature and policy documents on this subject. Results: The impact of crime on tourism can be seen on two levels: the macro and micro levels. The impact of crime on the macro level refers to its effects on society in general, on the social community or tourist destination, and the impact of crime at the micro level refers to the effects of crime on individuals. The most significant impact of crime on a tourist destination is the negative image of the destination, resulting in reduced tourist demand. The impact of crime on the micro level is evident in the influence on the behaviour and attitudes of tourists, and their decision to visit or revisit a destination where criminal incidents happen. Conclusions: Crime can have a very negative impact on tourism and security in tourism can not be taken for granted, so it is necessary to make significant efforts to ensure a safe environment for tourists. In order to prevent crime and to create a safe environment for tourists, it is necessary to ensure the cooperation all stakeholders involved in tourism: the tourism industry, local community, national authorities, police and state agencies.
EN
The aim of the work is to review, taking into account the possibilities of touristic use, selected post-industrial objects in Szczecin. Residues successfully managed for tourist purposes were indicated. All of the non-hotel facilities selected were those that have tourism potential, indicating the possibilities of their development for tourism purposes and the features that would make them become a Post-Industrial Tourist Facility (PPOT). Conclusions from the conducted research indicate actions that should be taken to rescue postindustrial heritage, enabling the development of post-industrial tourism in Szczecin.
PL
Celem pracy jest dokonanie przeglądu, uwzględniającego możliwości wykorzystania turystycznego, wybranych obiektów poprzemysłowych na terenie Szczecina. Wskazano zabytki z powodzeniem zagospodarowane dla celów turystycznych. Ze wszystkich niezagospodarowanych obiektów wybrano te, które posiadają potencjał turystyczny, wskazując możliwości ich zagospodarowania dla celów turystycznych oraz cechy predysponujące je do stania się Poprzemysłowym Obiektem Turystycznym (PPOT). Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują działania, które należy podjąć celem ratowania dziedzictwa poprzemysłowego, umożliwiające rozwój turystyki poprzemysłowej Szczecina.
EN
The primary objective of the research was to determine the significance of satisfaction and profitability of the top hotels in the Visegrad Group countries. The following outputs were included in the analysis: Profitability Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), satisfaction assessment with the quality of the features provided such as Overall Assessment, Personal, Location, Cleanliness, Comfort, Equipment and the evaluation of Price, Quality and Wi-Fi. Inference methods, context analysis (Pearson r, Spearman ρ) and multiple linear regression were used for the analysis. Data was obtained from the financial statements database (reporting period 2017) and from the booking portal (beginning of 2018). The sample was defined for the top hotels in the Visegrad Group countries, i.e. five star hotels (n = 33). One of the most interesting findings was that there is a relation between satisfaction and profitability (ROE, ROA), however it is a negative relation, which is contradictory with the research. In particular, the significant (p value <0.05) impact on ROE was confirmed in case of comfort, ROA was confirmed in the overall assessment (positive impact) as well as in the hotel location, price and quality, where it was negative. Negative impacts may reflect the organization's financial management system, which is a mirror of the state's financial cost accounting policy.
PL
Głównym celem badań było określenie znaczenia satysfakcji i rentowności najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W analizie uwzględniono następujące wyniki: rentowność zwrotu z aktywów (ROA), zwrot z kapitału (ROE), ocena satysfakcji związana z jakością udostępnionych funkcji, takich jak ogólna ocena, kwestie osobiste, lokalizacja, czystość, komfort, wyposażenie i ocena ceny, jakości i Wi-Fi. Do analizy wykorzystano metody wnioskowania, analizę korelacji Pearsona i Spearmana i wielokrotną regresję liniową. Dane uzyskano z bazy danych sprawozdań finansowych (okres sprawozdawczy 2017) oraz z portalu rezerwacyjnego (początek 2018 r.). Próba została zdefiniowana dla najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej, tj. hoteli pięciogwiazdkowych (n = 33). Jednym z najciekawszych wniosków było to, że istnieje zależność między satysfakcją a rentownością (ROE, ROA), jednak jest to relacja negatywna, co jest sprzeczne z badaniami. W szczególności znaczący (p <0,05) wpływ na ROE potwierdzono w przypadku komfortu, ROA potwierdzono w ogólnej ocenie (pozytywny wpływ), a także w lokalizacji hotelu, cenie i jakości, gdzie był ujemny. Negatywne skutki mogą odzwierciedlać system zarządzania finansami organizacji, który ukazuje politykę księgowania kosztów finansowych państwa.
15
Content available remote Zanieczyszczenie powietrza a turystyka
PL
Jakość środowiska ma duże znaczenie dla ruchu turystycznego. Wiele działań branży turystycznej i turystów może mieć na nie negatywny wpływ. Problemem który dotyka turystyki, jest jakość powietrza, a Światowa Organizacja Turystyki oraz Światowa Organizacja Zdrowia zamierzają dołączyć wskaźniki jakości powietrza do rekomendacji turystycznych poszczególnych miejsc. Może to być problemem dla wielu turystycznie atrakcyjnych miejsc, szczególnie miast, które mają zanieczyszczone powietrze. Celem artykułu była analiza dostępnych danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych województwach w Polsce oraz porównania ich ze wskaźnikami rozwoju funkcji turystycznej.
EN
The quality of the environment is of great importance for tourist traffic, however, many activities of the tourism industry and tourists may have a negative impact on this environment. One of the problems that also affects tourism is poor air quality, including in tourist destinations. The World Tourism Organization and the World Health Organization intend to attach air quality indicators to the tourist recommendations of individual places, which can be a problem for many attractive tourist destinations, especially cities that have polluted air. The aim of the article was to analyze the available data on air quality in individual voivodships in Poland and compare them with the indicators of the development of the tourist function.
EN
Tourism is a potential sector that can contribute positively to economic growth if properly managed. The southeast Asian countries have identified tourism as a key sector that can enable them to achieve sustainable economic growth. This study analysed the economic contribution of tourism in five southeast Asian countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam). The paper aims to evaluate economic contribution of tourism in South Asiancountries by using secondary data covering 2008-2017 collected from world travel and tourism council database to draw insights about the subject. Descriptive statistics in form of tables, charts, mean and standard deviation were used for comparative analyses. Overall score indicated that Thailand is the best performer with respect to the economic contribution of tourism among the sample southeast Asian countries during the period 2008-2017. The study proposed six recommendations to managers and policymakers in the tourism sectors in Southeast Asia.
PL
Turystyka jest potencjalnym sektorem, który może pozytywnie przyczynić się do wzrostu gospodarczego, jeśli jest właściwie zarządzany. Kraje Azji Południowo-Wschodniej uznały turystykę za kluczowy sektor, który może umożliwić im osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W badaniu przeanalizowano ekonomiczny wkład turystyki w pięciu krajach Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia i Wietnam). Autor wykorzystał dane wtórne obejmujące lata 2008-2017 zebrane z bazy danych światowych rad ds. podróży i turystyki, aby uzyskać wgląd w ten temat. Do analiz porównawczych wykorzystano statystyki opisowe w postaci tabel, wykresów, średniej i odchylenia standardowego. Ogólny wynik wskazał, że Tajlandia osiąga najlepsze wyniki pod względem wkładu gospodarczego turystyki wśród analizowanych krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 2008–2017. W badaniu zaproponowano sześć zaleceń menedżerom i decydentom w sektorach turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej.
EN
The existing space distribution of hotel and service facilities in different places in the world is mainly the result of natural organic growth. Such facilities were built in areas of actual and/or potential demand, provided adequate financial resources and land were available. Additionally, an important factor was also the availability of technical infrastructure, including, in particular, transport. Sometimes those facilities were built without any detailed spatial analysis of their locations. It can be concluded that planning of hotel and service facilities lacked clear and accurate methods as well as analytic tools. The main reason was the lack of relevant databases. Along the development of Information and Communication Technologies (ICT), information tools started to be used in nearly every area. It should be noted that the development of the hotel and service base can be significantly promoted while using modern ICT solutions. In their article, the authors, among others, propose to use trip planning tools backed by Big Data. A trip planner can be used to collect data that help to determine the location of hotel and service facilities (e.g. hotels, guest houses, motels, leisure, recreation and restaurant facilities). The article presents the case study from the Upper Silesia conurbation, Poland. The use of Big Data allows to select locations of investment corresponding to actual tourist travel needs, especially that every year tourism becomes an increasingly important sector of the national economy in many countries.
18
Content available Transport lotniczy w obsłudze ruchu turystycznego
PL
W pracy przedstawiono wzajemne relacje transportu z turystyką. Zobrazowano transport lotniczy jako atrakcję turystyczną. Na bazie sondażu diagnostycznego pokazano preferencje turystów podróżujących środkiem transportu powietrznego w Polsce.
EN
The paper presents mutual relations between transport and tourism. Air transport is illustrated as a tourist attraction. On the basis of a diagnostic survey, the preferences of tourists traveling by means of air transport in Poland were shown.
PL
Celem artykułu jest ocena dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce z wykorzystaniem metody sondażowego badania opinii. W artykule przybliżono pojęcie dojrzałości procesowej organizacji oraz przedstawiono autorów wybranych modeli oceny stopnia implementacji elementów podejścia procesowego w zarządzaniu, scharakteryzowanych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie. W dalszej części przedstawiono wyniki empirycznej weryfikacji dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce. Postępowanie empiryczne zrealizowano z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji MMPM. Jednostki badania zostały poddane ocenie w trzech wymiarach: krótkookresowym, długookresowym i systemowym. W zdecydowanej większości badane obiekty zostały sklasyfikowane na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej. Oznacza to, że dominującą formułą zarządzania w badanych jednostkach jest podejście funkcjonalne z pojedynczymi symptomami, świadczącymi o implementacji rozwiązań procesowych.
EN
The aim of article is the hotels’ and accommodation establishments’ in Poland process maturity assessment with usage of survey research. The term of organization’s process maturity and the authors of the selected models of evaluation of process approach elements in management implementation described in polish and foreign literature has been introduced herein. Further, the results of empirical studies regarding process maturity of hotels and accommodation establishments in Poland were presented. The empirical studies were conducted with usage of multidimensional model of organization’s process maturity evaluation MMPM. The research objects were evaluated on the basis of three dimensions: short-term, long-term and systemic dimension. The vast majority of analyzed objectives were characterized at first level of process maturity. This indicates that the functional orientation including single symptoms of process solutions’ implementation is the prevailing approach of management in analyzed facilities.
PL
Od kilku dekad brytyjskie kurorty nadmorskie (w tym Blackpool) przeżywają głęboki kryzys spowodowany przeobrażeniami rynku turystycznego, trendów społecznych i gospodarczych. Sytuacja ta domagała się wprowadzenia przekształceń dla zaadoptowania do nowej sytuacji ekonomicznej, turystycznej oraz kulturowych preferencji odwiedzających. Wyzwaniem dla miasta stało się zdefiniowanie nowej - zdywersyfikowanej i zawężonej do określonego pola działalności i aktywności - oferty turystycznej.
EN
For several decades, British seaside resorts (including Blackpool) have been going through a deep crisis caused by the transformation of the tourism market, as well as social and economic trends. This situation called for a transformation to adapt to the new economic, tourism and cultural preferences of visitors. The challenge for the city was to define a new - diversified and limited to a specific field of activity - tourist offer.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.