Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  correlation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Tool wear and surface roughness as performance indexes are considered to be the most important in terms of hardened materials’ machinability. The best combination of cutting parameters which enhances the compromise between tool life, productivity and machined surface quality contribute to benefice on production cost, which makes manufacturing industry interested in it. The aim of this research is to investigate the life of ceramic cutting tool and machining productivity together with surface roughness during turning of hardened steel C45, with focus on the selection of the optimal cutting parameter combination. The experiments are carried out based on uni-factorial planning methodology of cutting speeds and feed rates. The results show that the mixed ceramic tool is suitable for turning hardened steel C45 (40 HRC) and the conclusion is that it performed well in terms of tool life, productivity and surface quality at a combination of cutting speed (200 m/min), feed (0.08 mm/rev) and depth of cut (0.3 mm). Additionally, a tool life model has been proposed which is presented very high coefficient of determination.
PL
Odpowiednie oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej przed zabiegiem cementowania jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na prawidłowe uszczelnienie kolumny rur okładzinowych. Nieodpowiednie lub niecałkowite usunięcie płuczki lub pozostałości osadu płuczkowego może skutkować powstawaniem niekontrolowanych wypływów gazu (migracji bądź ekshalacji) na kontakcie płaszcza cementowego z formacją skalną oraz z powierzchnią zapuszczonych rur okładzinowych. Związane jest to z brakiem kompatybilności płuczki i tłoczonego po niej zaczynu cementowego, co objawia się tworzeniem na ścianach otworu żelujących kanalików, umożliwiających przepływ gazu. Dodatkowo brak odpowiedniego oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej powodował będzie obniżenie wartości przyczepności płaszcza cementowego do powierzchni styku. Wynikiem powyższego może być brak odpowiedniej stabilizacji kolumny rur poprzez osłabione jej zespolenie w dolnej części ze ścianą otworu, a w górnej części z poprzednią kolumną rur o większej średnicy. W związku z tym w celu poprawy zarówno szczelności odwiertu, jak też jakości stanu zacementowania prowadzi się badania laboratoryjne efektywności oczyszczania przestrzeni pierścieniowej poprzez pomiar skuteczności usuwania osadu płuczkowego. Dotychczas pomiar skuteczności usuwania osadu lub działania cieczy przemywającej prowadzony był przy użyciu wiskozymetru obrotowego. Podczas badania osad płuczkowy wytwarzany jest na powierzchni rotora, a następnie usuwany za pomocą cieczy przemywającej. W ostatnim czasie w INiG – PIB opracowano nową metodę pomiaru skuteczności usuwania osadu płuczkowego przez zastosowanie nowo zaprojektowanego symulatora przepływu cieczy wiertniczych (patent P.423842). Urządzenie pozwala na symulację przepływu cieczy wiertniczej (płuczki, cieczy przemywającej, buforu) w symulowanej przestrzeni pierścieniowej. Możliwy jest dobór parametrów przepływu (wydatku tłoczenia) oraz czasu kontaktu cieczy z badaną powierzchnią. Ze względu na zróżnicowanie zasad pomiaru podczas badań przy użyciu wiskozymetru i symulatora – postanowiono przeprowadzić badania porównawcze w celu określenia stopnia zbieżności omawianych metod. Badania polegały na ocenie skuteczności usuwania tego samego rodzaju osadu przez te same ciecze przemywające, lecz przy użyciu różnych metod pomiaru. Uzyskane wartości skuteczności usuwania osadu poddano analizie korelacyjnej, na podstawie której możliwe było porównanie wyników analizowanych metod pomiaru.
EN
The proper cleaning of the annular space before cementing is one of the most important factors affecting the proper sealing of the casing column. Inadequate or incomplete removal of the mud cake or residues of the mud may result in the formation of uncontrolled gas outflows (migration or exhalation) at the contact of the cement sheath with the rock formation and with the surface of run-down casing. It is related to the lack of compatibility in the contact of the mud and the cement. Additionally, the lack of proper cleaning of the annular space will reduce the adhesion value of the cement sheath to the contact surface. The result of the above may be the lack of adequate stabilization of the column of pipes due to its weakened connection in the lower part with the wall, and in the upper part with the previous column of larger diameter pipes. Therefore, to improve both the tightness of the borehole as well as the quality of the cementation condition, laboratory tests of the efficiency of cleaning the annular space are carried out by measuring the efficiency of washing mud removal. So far, measuring the efficiency of mud removal or the effect of washing utilization have been done using a rotary viscometer. During the test, a mud cake is produced on the rotor surface and then removed with washing liquid. Recently, the Oil and Gas Institute – National Research Institute developed a new method for measuring the efficiency of drilling mud removal by using a newly developed drilling fluid flow simulator (Patent P.423842). The device enables the simulation of the drilling fluid flow (drilling fluid, washing fluid, spacer) in the simulated annular space. It is possible to select the parameters of the flow (delivery rate) and the contact time of the liquid with the tested surface. Due to the different measurement principles during the tests with the viscometer and the simulator, it was decided to conduct a comparison and determine the degree of convergence of the discussed methods. The same rinsing liquids were tested to remove the same type of mud, but using different measurement methods. The obtained values of mud removal efficiency were subjected to the correlation analysis, which made it possible to compare the results of the analyzed measurement methods.
EN
Boiling produces vapor with a phase change by absorbing a consistent amount of heat. Experimentation and modeling can help us better understand this phenomenon. The present study is focused on the heat transfer during the nucleate pool boiling of refrigerant R141b on the surface of a horizontal copper tube. The results of the experiment were compared with four correlations drawn from the literature, and the critical heat flux was examined for different pressures and also compared with the predicted values. Simulating boiling with two-phase models allowed us to infer the plot of the temperature distribution around the tube and compared it to results from other work.
EN
At the beginning of the COVID-19 coronavirus global pandemic, the oil market was crushed. In this period, the oil market was correlated with COVID-19 coronavirus world infection cases: more infected cases resulted in low oil prices, and the negative correlation between these two indices was very strong. Different factors determined the increase in both crude oil price and the number of oil futures contracts after April 20. Firstly, oil prices were driven by the coronavirus mortality rate, rather than by the absolute number of infection cases. The decisive driver for oil prices in the medium-term became pandemic development trends, instead of the actual epidemiological situation. This statement is proven by the statistical regression model of the interdependence between oil prices and COVID-19 coronavirus world mortality rate. Secondly, a gradual stable decrease in the coronavirus world mortality rate created an environment for the gradual restart of the world economy. Thirdly, the coronavirus mortality rate analysis provides investors with tangible guidelines to assess the medium-term sustainability of futures markets and, therefore, to elaborate investment strategies. Fourthly, after April 20, the oil market gradually achieved equilibrium, which is proven by a restored correlation between oil prices and the Euro-to-U.S. Dollar exchange rate. Three-month tendencies provide tangible guidelines for an optimistic forecast of the oil the market and maritime tanker business for the end of 2020 and all of 2021. So long as a new wave of COVID-19 does not dramatically increase mortality rates, the oil and maritime tanker trade market will regain the equilibrium it lost at the end of January
EN
Ammonites recovered from Upper Bajocian to Upper Kimmeridgian strata in a core drilled at Sentralbanken High in the northern Barents Sea are described and chronostratigraphically interpreted. The lower part of the core comprises Upper Bajocian to Upper Callovian deposits of the Fuglen Formation with ammonites of the genus Cranocephalites near the base, and Longaeviceras in the upper part. The overlying Oxfordian to Kimmeridgian deposits of the Hekkingen Formation are thin and condensed. The Hekkingen Formation is dominated by Boreal cardioceratid ammonites (Cardioceras, Amoebites, Euprionoceras, Hoplocardioceras), with numerous Subboreal aulacostephanid ammonites (Rasenia, Zenostephanus) at two levels. The occurrences of Boreal and Subboreal ammonites are discussed in relation to the palaeogeography and fluctuations of ammonite faunas within the Boreal Realm during the Kimmeridgian with special attention to levels rich in Subboreal ammonites whose appearance has been controlled by tectonic and climatic factors. The uppermost part of the succession deposited during a time of maximum flooding in the Late Kimmeridgian is dominated by Boreal ammonites.
EN
The coarse-ribbed and big-sized Arietites solarium (Quenstedt, 1883) is one of the largest-grown and most iconic ammonite taxa in the entire Swabian Lower Jurassic; however, despite previous revisions including the designation of a lectotype, there has been some confusion concerning its correct identification, and its type horizon within the Lower Sinemurian Arietenkalk Formation was not exactly known. Arietites solarium characterises the herein introduced solarium Biohorizon of the upper Bucklandi Zone of the Sinemurian. For nomenclatorial stability, we designate a neotype based on the only surviving specimen of Quenstedtʼs original type series. In addition, we provide a preliminary succession of recognized biohorizons in the Lower Sinemurian of Swabia, which will make correlations with other areas more reliable.
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
EN
The reaction of the Tatra’s vaucluse water systems to catastrophic weather events. Prz. Geol., 68: 561-565. Abstract. Long-term observation of the Tatra Mountains have allowed the determination of the degree ofsensitivity of waters circulating in karst vaucluse systems to atmospheric phenomena. The correlation coefficients for r fluctuations in the water table in Tatra vaucluse springs clearly show that during the period from the beginning of the monitoring, in the 1980s, to the mid-2010s (2013), the waters of all Tatra vaucluse springs reacted in a similar way. Disastrous storms that, at the turn of 2013 caused huge damage to the vegetation covering the areas of the Polish part of the Western Tatras, contributed to the intensification of surface erosion processes and, as a consequence, to uncovering outcrops of karst rocks. An analysis of correlation relationships between fluctuations in the water table in the Tatra vaucluse springs in the period after 2013 showed a clear change in the value of the correlation coefficient r in relation to the waters circulating in the Wywierzysko Chochołowskie vaucluse system.
EN
In the article, an approach based on clustering is proposed, according to which the influence of an individual model is inversely proportional to the volumes of aggregated groups. With this approach, the influence of an individual solution of the model, which differs from others, is significantly increased. Aggregation of groups is made in direct proportion to the correlation of decisions. Moreover, the aggregation of groups of models is performed according to the hierarchical structure of the ensemble. The solutions of strongly correlated groups of models are replaced by a single cluster solution. This solution at the next level can be grouped with other closest groups of models. Due to this architecture, the level of influence of a single solution of the model is increased. The main advantage of the proposed approach is the determination of the structure of the ensemble depending on the correlation of model decisions. Clusterization of decisions for features of similarity enhances the role of diversity and allows levelling out the error of an individual decision at a local level and to provide acceptable global indicators of cluster efficiency. Advantage of the proposed approach is the possibility of building an ensemble based on the properties of the correlation parameters.
PL
W artykule zaproponowano podejście oparte na grupowaniu, zgodnie z którym wpływ modelu indywidualnego jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości grup zagregowanych. Dzięki takiemu podejściu wpływ indywidualnego rozwiązania modelu, różniącego się od innych, jest znacząco zwiększony. Agregacja grup jest dokonywana w sposób wprost proporcjonalny do korelacji decyzji. Ponadto agregacja grup modeli odbywa się zgodnie z hierarchiczną strukturą zespołu. Rozwiązania silnie skorelowanych grup modeli są zastępowane przez jedno rozwiązanie klastrowe. Rozwiązanie to na kolejnym poziomie może być grupowane z innymi najbliższymi grupami modeli. Ze względu na taką architekturę zwiększa się poziom wpływu pojedynczego rozwiązania modelu. Główną zaletą proponowanego podejścia jest określenie struktury zespołu w zależności od korelacji decyzji modelowych. Klasteryzacja decyzji dla cech podobieństwa zwiększa rolę różnorodności i pozwala na wyrównanie błędu pojedynczej decyzji na poziomie lokalnym oraz zapewnienie akceptowalnych globalnych wskaźników efektywności klastra. Zaletą proponowanego podejścia jest możliwość budowania zespołu w oparciu o właściwości parametrów korelacji.
EN
In the study, archive data on the maximum annual ice extent in the Baltic Sea (MIB) for the period 1961–2018 were used. They were obtained from the FIMR database. Data on ice parameters for the four largest southern Baltic coastal lakes: Jamno, Bukowo, Gardno and Łebsko, and for Szczecin, Puck, and Vistula Lagoons, come from the Maritime Branch of Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (in Polish: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Panstwowy Instytut Badawczy, IMGW-PIB) in Gdynia. The time series for the lakes cover the years from 1960 to 2018, and for the lagoons – from 1946 to 2018. Three ice parameters were selected for this study: the number of days with ice, the duration of the ice season and the maximum ice thickness for a given winter. Relationships between the selected ice parameters for the studied basins and the MIB were examined using correlation and regression methods. Correlations between the MIB and values of the ice parameters for the lakes and the southern Baltic coastal lagoons do not differ significantly. Considerable differences are observed amongst the correlation coefficients for individual ice parameters and the MIB. Larger differences are found in relationships between the values of individual ice parameters in the sheltered basins and the MIB. The strongest correlation with the MIB is observed for the maximum ice thickness and the number of days with ice.
EN
Nucleate pool boiling is a very efficient transfer regime with low temperature gradients, bounded between two heat flux values and which border transitions to other regimes, this phenomenon is well framed with correlations. Our study aims to clarify the applicability of this regime to liquid hydrogen and to develop reliable correlations for a useful and qualitative agreement. An exhaustive review on the nucleate pool boiling of hydrogen and the limits of this regime, whether are the onset nucleate boiling (ONB) and the critical heat flux (CHF) was made, allowing the collection of more than 1400 points from experimental setups, highlighting a variety of parameters. Five predictive correlations were drawn from the literature, graphical and statistical comparisons were made, two in five reveal acceptable results. After analysis of the experimental data, new correlations were developed and compared with the data collected, convincing results were obtained and discussed. A simple form was expressed for the heat flux (…) = 550 . , shows better predicted values; convincing results of the (CHF) have been found on modified correlation, and the CHF value reaches a maximum of 148×103 W/m² for a reduced pressure at 0.35. A nucleate boiling correlation suitable for hydrogen has been developed.
EN
The objective of the work was to determine the influence of selected meteorological elements on the concentration of PM10 and PM2.5 in the air as well as arsenic, cadmium, lead and benzoapirene contents in PM10. The work is based on the data collected by the automatic measurement station located on ul. Konarskiego, Siedlce, in 2013-2017. ANOVA demonstrated that the heavy metal content throughout the year was significantly influenced by the month of the year. The lowest concentration of arsenic was recorded from May to August, and cadmium from January to March as well as from October to December. Similarly to cadmium, the lead content was the highest in the winter months (from October to March). The analysis of correlation revealed that air pollution was predominantly affected by air temperature, wind speed and air humidity. The relationship between the air temperature and pollutant content was negative. As the temperature increased, arsenic, cadmium, lead, benzoapirene and the PM10 contents declined. It was found that an increase in wind speed contributed to a significant decline in the concentration of PM10 and PM2.5. Moreover, wind speed affected the heavy metal content. Relative air humidity influenced the metal concentration from November to May, whereas an increase in wind speed contributed to a significant decline in the concentration of only PM10 in the period from January to November.
13
Content available remote Quality of silages made from meadow sward from south-eastern Poland
EN
Weather conditions prevailing in Poland often cause that meadow sward designated for silage is harvested too late, which decreases the quality of prepared silage. The aim of the research was to assess the quality of silages from dried meadow sward. The silages were ensiled in large cylindrical bales in selected individual farms specializing in milk production. The farms where the research was carried out were located in three voivodeships: slaskie, malopolskie and podkarpackie. In the prepared plant material, the basic chemical composition was determined using the method. When comparing the mean values, it was established that silages from the investigated region had a favourable content of total protein, the highest concentration was recorded for silages from Slask, followed by Malopolska and Podkarpacie. A slightly elevated concentration of crude fibre, fraction of acid detergent fibre (ADF) and neutral detergent fibre (NDF), was recorded. This fact shows that farmers collect raw material, particularly from the first cut, too late. Nutrient value of silages from meadow sward decreases with progressing vegetation. Higher protein and energy losses during sward ensiling were also observed at considerable drying of the plant material. In most cases, silages from the studied farms had a low content of monosaccharides. The carried out chemical analyses showed that in overall assessment the studied silages are of good quality; silages prepared from meadow sward from the third cut had the highest value. Proper technology of preservation of meadow sward is one of important factors in the production of feed for ruminants.
EN
This study investigated the multifractality of streamfow data of 192 stations located in 13 river basins in India using the multifractal detrended fuctuation analysis (MF-DFA). The streamfow datasets of diferent river basins displayed multifractality and long-term persistence with a mean exponent of 0.585. The streamfow records of Krishna basin displayed least persistence and that of Godavari basin displayed strongest multifractality and complexity. Subsequently, the streamfow-sediment links of fve major river basins were evaluated using the novel multifractal cross-correlation analysis (MFCCA) method of cross-correlation studies. The results showed that the joint persistence of streamfow and total suspended sediments (TSS) is approximately the mean of the persistence of individual series. The streamfow displayed higher persistence than TSS in 60% of the stations while in majority of stations of Godavari basin the trend was opposite. The annual cross-correlation is higher than seasonal cross-correlation in majority of stations but at these time scales strength of their association difers with river basin.
EN
Successions exposed in the Agadir Basin (upper Albian to middle Turonian), in the Anti-Atlas (lower Turonian) in Morocco and in central Tunisia (Cenomanian–Turonian) yield abundant microcrinoids of the family Roveacrinidae, which are described and assigned to 32 species and formae, in ten genera. The following new taxa are described: Fenestracrinus gen. nov. with the type species F. oculifer sp. nov., Discocrinus africanus sp. nov., Styracocrinus rimafera sp. nov., Lebenharticrinus quinvigintensis sp. nov., L. zitti sp. nov., Euglyphocrinus cristagalli sp. nov., E. jacobsae sp. nov., E. truncatus sp. nov., E. worthensis sp. nov., Roveacrinus gladius sp. nov., R. solisoccasum sp. nov. and Drepanocrinus wardorum sp. nov. In addition, the new subfamily Plotocrininae is erected. The stratigraphical distribution of the taxa in two important localities, Taghazout in the Agadir Basin (Morocco) and Sif el Tella, Djebel Mhrila (central Tunisia), is provided. The faunas from the uppermost Albian and lowermost Cenomanian of the Agadir Basin are nearly identical to those recorded from central Texas, USA, some 5,300 km away, and permit a detailed correlation (microcrinoid biozones CeR1 and CeR2) to be established across the southern part of the Western Tethys, independently supported by new ammonite records. For the middle and upper Cenomanian, rather few detailed records of microcrinoids are available elsewhere, and the North African record forms the basis for a new zonation (CeR3–CeR6). The distribution of Turonian Roveacrinidae in North Africa is evidently very similar to that described in the Anglo-Paris Basin, and zones TuR1–3, TuR9, 10 and 14 are recognised for the first time in the Tethys.
PL
Dla dwuwymiarowego modelu pomiaru zostaną zaprezentowane przykłady zostaną Zaprezentowane przykłady rozkładów, których sploty generują rozkłady wypadkowe dla dwuwymiarowego modelu pomiaru. W ogólności zmienne wejściowe jako zmienne losowe mogą być skorelowane co wpływa na kształt i położenie obszaru rozszerzenia który wyznacza obszar niepewności pomiaru. Dla wielkości wejściowych będących zmiennymi losowymi o rozkładzie Gaussa podano wzory analityczne pozwalające obliczyć długości półosi elipsy - modelu obszaru niepewności dla wielkości wyjściowych. Również metodą Monte Carlo wyznaczone zostaną obszary rozszerzenia dla modelu dwuwymiarowego dla przyjętego prawdopodobieństwa 95 %. Wyniki symulacji zostaną przedstawiona na trójwymiarowych wykresach uzyskanych z projekcji plików graficznych .fig (środowisko Matlab). Zaprezentowane zostaną także obszary rozszerzenia wyznaczone metodą Monte Carlo dla innych rozkładów, powstałych w wyniku splotu rozkładu normalnego i prostokątnego, a także dwóch rozkładów prostokątnych które nie mają trywialnego rozwiązania analitycznego. Dokonana będzie ocena uzyskanych symulacji numerycznych.
EN
In this work a few examples of typical distributions have been used for convolutions of results distributions in bivariate model of measurement. In general, the correlations of output quantities appeared and its has impact on the shape and location of coverage region. In the case of Gaussian distributions where analytical formulas have described the border of cover regions, the explicit formulas of half axes of elliptical cover region have been given. For bivariate models, in which the both one dimensional distributions are assumed as the convolution of typical distribution like: Gaussian and rectangular, the 95% coverage regions have been determined by using Monte Carlo method in Matlab environment. The coverage regions are illustrated on the perspective views of graphic Matlab .fig files. The convolutions of uniform distributions and Gaussian and rectangular distribution have no analytical border solutions, and to compare, the marked cover region for only Gaussian convolutions have been added. Finally, the assessment of gathered simulation has been carried out.
EN
Currently, UAVs are intensively being introduced into topographic-photogrammetric production for topographic digital aerial photography and laser scanning. These technologies have a number of advantages: they don’t require specially prepared platforms and launchers, they are relatively inexpensive unlike large aircrafts, and they are safe. However, there are still many unsolved problems for ultralight UAVs, especially when the aerial photography is made. As you know, the requirements for the implementation of the aerial survey process are quite stringent, first of all, for horizontal flight: the angles of inclination must be within 3–5 degrees, since exceeding these tolerances significantly affects the accuracy for determining the spatial coordinates of objects. Therefore, there was an idea to conduct researches of dependences between the pitch α, roll ω and yaw κ. For this purpose, 100 images obtained from aircraft-type UAV ‘Arrow’ developed and created by specialists from Lviv Polytechnic National University and ‘Abris’ were used. As a result of the study, the multiple correlation coefficient and the parameters of the linear regression equation for the angular elements of the exterior orientation of digital images were calculated. In addition, statistical quality evaluations for the obtained regression model were carried out. Analysis of the received data allows to assert that angular elements of exterior orientation are correlated with each other. Therefore, in the further imaging materials, processing it becomes possible to make compensation of this fact and to improve calculation accuracy of spatial coordinates of points.
18
Content available remote Filtracja i korelacja zdarzeń bezpieczeństwa – modele i metody
PL
Praca dotyczy zagadnień filtracji i korelacji zdarzeń bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych. Filtracja jest wykonywana względem pewnych zdefiniowanych atrybutów charakteryzujących zdarzenie. Korelacja jest rozumiana jako proces kojarzenia ze sobą informacji o możliwych incydentach naruszenia bezpieczeństwa i zagrożeniach w sieci pozyskanych z różnych źródeł. Kojarzone są ze sobą zdarzenia o podobnych wartościach wspomnianych wcześniej atrybutów. Oba problemy są zdefiniowane i omówione są różne podejścia, które można zastosować do ich rozwiązania. Szczególna uwaga jest zwrócona na techniki grupowania i klasyfikacji.
EN
The paper is concerned with the problem of filtration and correlation of security incidents - suspicious events in computer networks. Each event is specifiable by a set of attributes and whole dataset is filtered w.r.t. these attributes to identify the suspicious events. Correlation is accomplished by looking for and analyzing relationships between suspicious events and vulnerabilities from heterogeneous datasets. The aim is to group data with the similar values of attributes. A brief survey of a set of techniques to investigate event patterns and combine suspicious events into meaningful entities is provided. The attention is focused on classification and grouping techniques.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
EN
The relationships between atmospheric circulation patterns and water surface temperature along the coast of the southern Baltic Sea were studied. Seasonal water temperature values for Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Władysławowo, Hel and Gdynia stations measured during the period of 1951-2010 were used. The methods of correlation and regression were applied to determine the relationships between water temperature and the number of days of atmospheric circulation patterns. It was demonstrated that the strongest relationships occur in winter, chiefly on account of intense atmospheric circulation activity and weaker effects of solar radiation. The relationships with western circulation are slightly stronger than that associated with the eastern circulation. During the remaining seasons, those dependencies are clearly weaker. Asynchronous relationships between water temperature and atmospheric circulation are less pronounced than the synchronous ones. Despite being weaker, the asynchronous relations are still statistically significant, mainly in the spring season and as such, they may have a prognostic significance.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.