Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przegroda budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania warunków akustycznych w budynku na etapie tworzenia modelu BIM. Wykonano model 3D zawierający dane geometryczne i niegeometryczne. Dane akustyczne uzyskano, wykorzystując program INSUL służący do modelowania akustycznego przegród budowlanych na podstawie modeli teoretycznych. Drugim źródłem danych akustycznych była biblioteka programu AcoubatBIM, powstała na podstawie licznych pomiarów laboratoryjnych różnych elementów budowlanych. Ze względu na szereg czynników ograniczających dokładność obliczeń niniejsza praca stanowi przede wszystkim prezentację aktualnych możliwości oprogramowania do modelowania akustycznego w procesie BIM. Prezentowany przykład pokazuje duże braki w integracji modeli BIM z programami do obliczenia izolacyjności akustycznej.
EN
In this paper an attempt has been made to estimate acoustic conditions in a building at the stage of creating a BIM model. A 3D model containing geometrical and non-geometrical data was made. The acoustic data were obtained using INSUL programme used for acoustic modelling of building partitions on the basis of theoretical models. The second source of acoustic data was the AcoubatBIM library, created on the basis of numerous laboratory measurements of various building elements. Due to a number of factors limiting the accuracy of calculations, this paper is primarily a presentation of the current capabilities of acoustic modelling software in the BIM process. The presented example shows large gaps in integration of BIM models with programs for calculating acoustic insulation.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części drugiej omówione zostaną aspekty transportu energii.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The second part will discuss aspects of energy transport.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
5
Content available remote Szkodliwość soli w zawilgoconych przegrodach
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym dwulokalowym. Bardzo dobre wyniki pomiarów uzupełniono informacjami dotyczącymi zasad prawidłowego projektowania ścian i stropów w tego rodzaju budynkach.
EN
The article presents the results of field measurements of acoustic insulation in a single-family building with two residence. Very good measurement results were supplemented with information on the principles of proper design of walls and ceilings in such buildings.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania betonów lekkich zawierających odpadowe kruszywa lekkie do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku (stropu) oraz ich wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne. Przedstawiono wyniki obliczeń obciążenia stropów oraz współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych wykonanych z omawianych w pracy betonów lekkich. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oceniono wpływ poszczególnych parametrów na wytrzymałość i izolacyjność cieplną ścian i stropów. Beton wykonany na kruszywie pollytag miał najniższą gęstość oraz współczynnik przewodzenia ciepła.
EN
The work presents the possibility of using lightweight concrete made of waste lightweight aggregates for constructions elements (floor loading ) as well as their physical and mechanical properties. It includes results of calculations concerning floor loading and heat transfer coefficient of building elements made of the presented lightweight concretes. Calculations provided the basis for assessing the impact of particular parameters on compressive strength and thermal insulation of walls and floors. The paper additionally describes concretes made of waste aggregates in the form of lytag (Pollytag) and slag. Based on the research, it was found that concrete containing Pollytag had the lowest density value and thermal conductivity coefficient.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia prowadzenia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów.
EN
The article discusses selected issues of electrical installation through building structures and selected ways of connecting cables and wires.
15
Content available remote Aktywne fasadowe systemy ociepleń
PL
Rosnące wymagania dotyczące izolacji termicznej przegród budowlanych zmuszają architektów oraz projektantów do poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych pozwalających na maksymalne ograniczenie strat ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim przez ściany budynków przy możliwie niskim nakładzie finansowym. Ciekawą propozycją jest równoległe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zasilające tradycyjne instalacje grzewcze oraz aktywnych fasadowych systemów ociepleń. W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej, gdzie w warunkach rzeczywistych przeanalizowano rozkłady temperatury na poszczególnych warstwach przegrody wentylowanej, wyposażonej w dodatkową instalację zasilaną czynnikiem pobierającym ciepło z dolnego źródła, jakim jest grunt lub niskotemperaturowe źródło geotermalne. Wyniki badań pokazują, że rozwiązanie takie będzie sprawdzać się w budynkach wykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła i w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększy izolacyjność przegrody, przy stosunkowo niewielkich kosztach wykonania takiej instalacji.
EN
Constantly growing requirements in the field of thermal insulation of building partitions forcing architects and designers to seek the most effective material solutions in order to limit heat losses in winter and heat gains in summer by building walls at possibly minimal financial outlay. Parallel use of renewable energy sources for the purposes of traditional heating systems and active facade insulation systems is possible. The article presents the results of research where actual temperature distribution on individual layers of ventilated partition in real conditions was analysed. This partition was equipped with additional installation powered by an agent which took heat from the heat source (ground or low-temperature geothermal source). As shown in test results, such solution works well in buildings where heat-pumps are used for heating, and can reduce exploitation costs and increase insulating properties of partition to larger extent, at relatively low costs of such installation.
16
Content available remote Wpływ tynków na trwałość przegród budowlanych
PL
Wykończenie zewnętrzne elewacji obiektów, do których nadal zaliczają się tynki, kojarzone jest głównie z ich atrakcyjnym wyglądem. Ubytek lub utrata takich wypraw nie tylko niekorzystnie wpłynie na ich postrzeganie, lecz także może doprowadzić do niekorzystnych zmian w przebiegu procesów fizykalnych we wnętrzu przegród. Problem złego stanu technicznego tynków jest zbyt często lekceważony i utożsamiany głównie z pogorszeniem estetyki elewacji, chociaż ich zła jakość lub ubytki mogą zadecydować o trwałości całych obiektów budowlanych.
EN
The external finish of building facades, which part of are plasters, are mainly associated with their attractive appearance. Any loss of such finish may not only worse the appearance of any building or building object, but may also cause adverse changes in physical processes inside of these layers. The problem of external plasters’ bad condition is very often disregarded and associated only with the aesthetics of the facade. In this article, the author tries to pay attention to the fact, that very often the low quality of external plasters may have influence on technical condition of entire building object.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych w pomieszczeniach rekreacyjnych, usytuowanych w podziemiu nowego apartamentowca, w celu ustalenia przyczyn nadmiernego zawilgocenia ich betonowych ścian i podłogi. W zakres przeprowadzonych badań weszły badania nieniszczące wilgotności masowej przegród, jak również odkrywki udokumentowane w pracy. Wykazano, że powodem zawilgocenia nie jest wadliwe wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku, lecz są to przyczyny leżące wewnątrz budynku, co udowodniono.
EN
The article presents the results of studies conducted in recreational rooms that are located in the basement of a new apartment building, which were carried out in order to determine the causes of excessive moisture in concrete walls and floors. It included nondestructive testing of moisture contents by weight of the space dividing elements, as well as execution of exposure work as documented in the paper. It has been demonstrated that was not the defective horizontal dampproof course of the building that caused the dampness, but other causes inherent to the building, as proven.
18
Content available remote Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę materiałową przykładowych fasad wentylowanych w aspekcie spełnienia wymagań standardu niskoenergetycznego budynków. Podano obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności. Przytoczono metody obliczania strat ciepła przez przegrody wentylowane.
EN
The article presents the characteristics of materials in sample ventilated facades in the aspect of compliance with low-energy standard for buildings. The applicable insulation performance requirements are quoted. There is a discussion of methods of calculating heat losses through ventilated building envelope.
PL
Poniższy artykuł stanowi przegląd wiedzy na temat przykładów wykorzystania materiałów PCM (ang. phase change materials) w celu modyfikacji transparentnych przegród budowlanych. W związku z powstawaniem nowych sposobów wykorzystywania PCM w przegrodach przezroczystych, konieczne jest usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. W artykule przedstawiono zasadnicze właściwości substancji zmiennofazowych uzasadniające ich coraz częstsze stosowanie w budownictwie, występujące na runku budowlanym produkty modyfikowane w/w substancjami, jak i wyniki badań prowadzonych nad nowymi, dotychczas nie stosowanymi w budownictwie zastosowaniami PCM-ów. Autor odnosi się do prac, w których opisano różne możliwości stosowania w/w materiałów w celu zwiększenia, między innymi, bezwładności cieplnej przegród budowlanych. Przedstawione zostały zastosowania PCMów zarówno w przegrodach nieprzeziernych i przeziernych, z przewagą ostatniej z wymienionych grup. W pracach przedstawiających zalety i wady modyfikowania przegród transparentnych materiałami PCM autorzy odnoszą się przede wszystkim do zwiększenia bezwładności cieplnej przegrody, a co za tym idzie zmniejszenia wrażliwości przeszkleń na zmianę warunków atmosferycznych i natężenia promieniowania słonecznego. Autor zwraca uwagę na czynniki takie jak zakres i wartość temperatury przemiany fazowej, charakter substancji, powtarzalność cykli topnienie- krzepnięcie, zmiany objętości związanych ze zmianą stanu skupienia, przewodność cieplną substancji. Dodatkowo w zależności od chęci ograniczenia przegrzewania lub przechłodzenia pomieszczeń znaczenie ma również sposób oraz miejsce aplikacji PCM-ów. Powyższe czynniki mają znaczący wpływ na skuteczność wymienionych w artykule rozwiązaniach. Przeważająca ilość prac naukowych opisujących wykorzystanie substancji zmiennofazowych w budownictwie odnosi się do nieprzezroczystych przegród budowlanych, co świadczy o niekonwencjonalnym ujęciu niniejszej pracy.
EN
This paper is a review of contemporary research and actual applications of phase change materials (PCM) on transparent barriers. It was found necessary to systemize actual knowledge concerning the subject, as new applications of PCMs on transparent barriers are developed. The paper describes basic properties of phase change materials, that justify their increasingly often use in civil engineering. Already existing products augmented with PCMs are presented here along with results of the most recent research conducted on innovative solutions that have never been tested before. Author refers to other works, that describe various solutions, that use PCMs in order to increase thermal inertia of building barriers. Applications of phase change materials on either transparent and opaque building barriers were presented. Authors of the Papers that elaborate on advantages and disadvantages of using phase change materials with transparent barriers, focus mostly on an ability of PCMs to increase thermal inertia of a barrier, that makes it less susceptible for external temperature and solar irradiance changes. Author emphasizes importance of such material properties as melting point, volumetric thermal expansion and thermal conductivity, as well as reversibility of melting/solidifying cycles. Additionally, it is vital to determine, whether PCM is to serve as overheating or overcooling protection, as the function influences exact way of application and location of phase change material. Mentioned factors have considerable impact on effectiveness of described solutions. The fact, that the majority of the works concerning PCMs applications in civil engineering is dedicated to opaque building barriers, points out an innovative character of this work.
PL
Audyt energetyczny to „opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”. W nawiązaniu do tej definicji, zaczerpniętej z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w pracy omówiono szczegółową zawartość audytu energetycznego budynku, wykonanego według aktualnie obowiązujących przepisów. Wymagana zawartość audytu energetycznego oraz procedury jego wykonania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W artykule przedstawiono etapy wykonania takiego opracowania. Szczególny nacisk położono na znaczenie poprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji. W artykule wskazano również na zmiany w obowiązującym prawie, a szczególnie na dynamicznie zmieniające się przepisy, dotyczące izolacyjności przegród. Zwrócono uwagę na stosowanie Polskich Norm, które oficjalnie są wycofane z użycia. Dotyczy to szczególnie wartości temperatur obliczeniowych: zewnętrznej oraz wewnętrznej. W publikacji zamieszczono także kilka uwag praktycznych, pozwalających na poprawne opracowanie audytu energetycznego. Podkreślono także, że audyt energetyczny nie jest charakterystyką energetyczną budynku ani jego świadectwem charakterystyki energetycznej. Aktualnie oba te dokumenty opracowywane są zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.
EN
Energy audit is “elaboration with a set of guidelines setting forward the scope and technical and economic parameters of a thermal upgrade, including indication of an optimum solution in particular with respect to the cost of implementing this upgrade and the resulting energy savings, also providing the basis for a building project”. In connection to this definition derived from Act on supporting thermomodernization and renovation, the present paper discusses the contents of an energy audit of a building performed in accordance with the regulations in force now. The required contents of an energy audit along with the procedures applied in its implementation are contained in The Regulation of the Minister of Infrastructure of 17 March, 2009 and relate to the scope and form of an energy audit and parts of a renovation audit, templates of audit cards, as well as an algorithm applied for the evaluation of the profitability of a thermal upgrade undertaking. The paper also contains the list of stages in such an elaboration. An emphasis was placed on the importance of an adequately performed inventory. This paper also indicates the recent changes in the legislation, in particular with regard to the dynamic changes in the laws in the area of insulation parameters of construction partitions. The common application of Polish Norms is remarked despite the fact that they are no longer officially binding. This in particular concerns the calculation of temperatures: external and internal. Besides, this paper includes a number of practical issues, whose purpose is to ensure the correct development of an energy audit. It is indicated that the energy audit is not synonymous with the characteristic of energy efficiency of a building nor with an energy performance certificate. At present, both documents are drafts under development in accordance with the Act on the energy performance of buildings.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.