Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elewacja wentylowana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
2
Content available remote Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem
PL
Elewacje wentylowane stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem elementu zewnętrznego, osłonowego ściany zewnętrznej w budownictwie. Niestety w niektórych aspektach nie są one jeszcze dobrze ustandaryzowanie i zbadane. W przypadku elewacji wentylowanych główny problem w zakresie bezpieczeństwa stanowi możliwe odpadanie części okładzin w trakcie oddziaływania pożarem. Niestety przepisy nie podają rodzajów badań oraz oceny takich elementów. Na potrzeby artykuły wykonano badania doświadczalne na modelu elewacji w skali naturalnej, z dwoma rodzajami okładzin elewacyjnych zewnętrznych. Materiałami wykorzystanymi jako okładzina zewnętrzna były płyty włóknisto-cementowe i spieki ceramiczne. Model elewacji wyposażono w termopary. Materiały okładzinowe wykazały różne zachowanie się podczas badania.
EN
Ventilated façades are becoming an increasingly popular solution for external walls in the construction. Unfortunately, in some aspects they are not yet well standardized and tested. The main safety problem of ventilated façade is the possible falling off of claddings parts under the influence of fire. Unfortunately, legislation does not provide the types of tests and assessment of these components. For the purposes of this paper, experimental tests have been conducted using a façade model in the natural scale, with two types of external claddings. The materials used as external cladding were fibre cement boards and big slab ceramic tiles. The façade model was equipped with thermocouples. Cladding materials showed different behaviour during the test.
PL
Elewacje wentylowane niewątpliwie należą do grupy najczęściej stosowanych systemów elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Na system ten składają się: podkonstrukcja (ruszt), izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina. Wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Często ich przyczyny związane są nie tylko z pomyłkami projektowymi lub wykonawczymi, ale z zaniedbaniami podczas użytkowania. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen tych elewacji budynków. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych oraz podstawowy zakres czynności pozwalających określać ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades belong to the group of the most frequently used facade systems in modern construction. The system consists of: substructure (grate), thermal insulation, ventilation gap and cladding. Along with the increase in the area of the completed facades, the number of their failures also increased. Often the causes of breakdowns are associated not only with design mistakes, but also with negligence during use. Minimizing the risk of failure of ventilated facades is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of conducting periodic assessments of ventilated facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Elewacje budynków mają znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo, trwałość i szeroko rozumiany komfort użytkowania, a także na wartość nieruchomości. Niewykryte w odpowiednim czasie uszkodzenia obniżają wartości estetyczne i użytkowe budynków, a w stadium zaawansowanym mogą być przyczyną awarii, a nawet katastrof budowlanych. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z okresowymi ocenami stanu technicznego elewacji. Przedstawiono wspólne dla wszystkich typów elewacji procedury badań i ocen, zwrócono uwagę na konieczność stosowania sprzętu specjalistycznego do oceny technicznej elewacji.
EN
Building facades have a significant impact on their safety, durability and widely understood comfort of use, as well as on the value of the property. Damages not detected in a timely manner reduce the aesthetic and functional values of buildings, and in the advanced stage they can cause failures or even construction disasters. The subject of the paper are issues related to periodic assessments of the technical condition of the facade. Inspection procedures common to all types of facades were presented, and the need to use specialized equipment for technical assessment of facades was pointed out.
PL
W artykule przeanalizowano współczesne systemy elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej, tj. elewacje podwójne typu DSF i elewacje wentylowane. Skupiono się na analizie współczesnej wiedzy z zakresu efektywności termicznej tych elewacji oraz wykorzystania ich w klimacie umiarkowanym ze względu na oszczędności energii. Przeanalizowano również możliwość dalszego rozwoju elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej.
EN
The article analyzes contemporary facade systems with ventilation space i.e. double skin façades and opaque ventilated façades. The article analyzes contemporary knowledge of thermal efficiency of these façades and their use in a temperate climate due to energy savings. The possibility of further development of such elevations was analyzed.
6
Content available remote Docieplenia ścian - metody współczesne
PL
Elewacje wielu istniejących obiektów odbiegają od współczesnych standardów m.in. pod względem estetycznym, funkcjonalnym i technicznym – w szczególności w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Jeśli występują podwyższone wymagania w zakresie estetyki, korektę parametrów przegrody można uzyskać dzięki zastosowaniu elewacji wentylowanych. Niewielka nośność podłoża warunkująca nośność kotew lub ograniczenia w zakresie możliwości zwiększenia wartości obciążeń grawitacyjnych przekazywanych na istniejące elementy konstrukcyjne sprawiają, że lekkie okładziny perforowane mogą być w takich sytuacjach z powodzeniem stosowane. W pracy opisano wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem okładzin perforowanych w renowacji elewacji istniejących obiektów.
EN
The facades of many existing buildings deviate from modern standards, among other things, in terms of aesthetics, functionality and technique – especially in the scope of requirements regarding thermal insulation of construction barriers. If the requirements in the scope of aesthetics are increased, correction of the barrier parameters may be obtained by using ventilated facades. Small load-bearing capacity of the foundation, which conditions the load-bearing capacity of anchors or limitations in the scope of the possibilities to increase the values of gravitational loads transferred to existing construction elements may enable successful application of light perforated claddings in such situations. The paper describes selected issues connected with the use of perforated claddings in renovation of the facades of existing buildings.
8
Content available remote Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej
PL
W artykule opisano stan zachowania elewacji systemowej, wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Wykonano analizę ocieplenia w odkrywkach, przeprowadzono badania współczynnika przenikania ciepła oraz badania termowizyjne. Ustalono przyczyny powstania uszkodzeń.
EN
The article describes the condition of the ventilated system façade, with gres tiles. An analysis of the thermal insulation in the pits was carried out, heat transfer coefficient and thermovision studies were carried out. The causes of damage were established.
9
Content available remote Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach
PL
W artykule przeanalizowano możliwości stosowania elewacji wentylowanych podczas modernizacji budynków. Omówiono niuanse techniczne związane z wyborem, projektowaniem i wykonaniem elewacji wentylowanej. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom trwałości, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowania elewacji wentylowanych.
EN
The article presents an analysis of the available options for use of ventilated facades during upgrading projects on buildings. The engineering aspects of selection, design and fabrication of a ventilated facade are discussed. Special emphasis is on such issues as durability, energy efficiency and user safety of ventilated facades.
10
Content available remote Rozwiążania elewacyjne stosowane w modernizowanych obiektach
Izolacje
|
2018
|
R. 23, nr 1
56--60, 62, 64--66
PL
W artykule przedstawiono systemy elewacji wentylowanych z wykorzystaniem różnych rozwiązań materiałowych. Opisano podstawowe typy elewacji wentylowanych, rodzaje okładzin elewacyjnych, podkonstrukcji i połączeń elementów elewacji, wymagania techniczne oraz zalety i wady.
EN
The article presents ventilated facade systems involving various materiał solutions. There is a presentation of key types of ventilated facades, types of facade cladding, substructure and facade component joints, as well as the applicable technical requirements, advantages and disadvantages.
12
Content available remote Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych
PL
W artykule przedstawiono badania łączników budowlanych stosowanych w elewacjach wentylowanych. Wykonano model 3D łącznika, na którym przeprowadzono symulacje numeryczne w określonych warunkach granicznych. Wykorzystano program COMSOL Multiphysics bazujący na Metodzie Elementów Skończonych. Uzyskane wyniki można wizualizować w postaci rozkładów pól temperatury. W celu stwierdzenia poprawności zbudowanego modelu numerycznego wykonano badania termograficzne na stanowisku pomiarowym. Do symulacji wykorzystano pakiet COMSOL Multiphysics, a do badań termowizyjnych kamerę FLIR SC7600 z oprogramowaniem Altair. Wyznaczono rozkłady temperatury dla różnych rodzajów ścian wielowarstwowych wyposażonych w badane łączniki oraz strumienie przenikającego ciepła.
EN
The article presents research on angle bracktes of new design, that are used in ventilated facades. A 3D model of the angle bracket was elaborated, on which numerical simulations under certain boundary conditions were performed. COMSOL Multiphysics program that utilizes finite element method was used. The obtained results can be visualized as distribution of temperature fields. In order to determine the correctness of the constructed numerical model, a thermographic measurements were carried out in the test stand. The COMSOL Multiphysics package was used for the simulation and the FLIR SC7600 camera with Altair software was used for thermal imaging. For different variants of multilayer walls equipped with angle brackets, temperature distributions and heat transfer streams were determined.
13
Content available remote Określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych (tzw. konsol) stosowanych w systemach elewacji wentylowanej. Łącznik jest głównym elementem mocującym okładzinę do ściany budynku i powinien spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Pomiary zrealizowano za pomocą specjalnego systemu pomiarowego, a program sterujący przebiegiem pomiarów i zapisywaniem danych pomiarowych napisany został w środowisku LabView. Badania wykazały znaczne zmniejszenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła konstrukcji ze stali odpornej na korozję. Analiza wyników pokazuje, że łączniki, w których ściankach zostały wycięte otwory, mają mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu z łącznikiem o pełnych ściankach. Wpływ ten można uzasadnić tworzeniem się przewężeń materiału przewodzącego o charakterze labiryntowym, wydłużających drogę przepływu ciepła. Systemy, w skład których wchodzą łączniki aluminiowe, nie spełniają podstawowych wymagań wynikających z przepisów ochrony cieplnej budynków.
EN
The article regards experimental studies on determining the value of thermal conductivity coefficient for angle brackets of new construction. Angle brackets are used in ventilated facades systems. Such systems consist of an angle bracket (called a console), an insulation layer and an outer cladding that provides protection against atmospheric conditions. The angle bracket is the main element that supports the outer cladding to the wall of the building and is subject to many of the requirements of the applicable regulations. Measurements were made using a special measuring system and a program that controls the measurements and data recording was written in LabView. The study showed a significant reduction in the thermal conductivity coefficient for the element made of corrosion-resistant steel. Analysis of the results shows that the angle brackets with drilled holes have a lower thermal conductivity compared to the angle brackets with solid walls. This effect can be explained by the formation of narrowings of conductive material, that extend the heat flow path. Research has shown that systems based solely on aluminium do not meet the basic requirements of building regulations in force.
14
Content available remote Odporność na uderzenie systemów elewacyjnych
PL
W artykule omówiono metody badawcze stosowane podczas oceny odporności na uderzenie wybranych systemów elewacyjnych. Przedstawiono kryteria oceny bezpieczeństwa i przydatności użytkowej oraz zależność pomiędzy odpornością na uderzenia a miejscem stosowania elewacji.
EN
This article discusses the impact resistance test methods used in evaluating of different façade systems. The safety and usability criteria are also presented. The paper are presented relationship between impact resistance and the place of facade application.
15
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji drewnianej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ich montażu. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązań mocowania płyt wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated façades with fiber cement boards using timber substructure along with methods of their assembly. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the timber substructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters.
16
Content available remote Współczesne systemy elewacji wentylowanych – rodzaje i wymagania
PL
W artykule przedstawiono systemy elewacji wentylowanych z wykorzystaniem różnych rozwiązań materiałowych. Przedstawiono w nim podstawowe typy elewacji wentylowanych, rodzaje okładzin elewacyjnych, podkonstrukcji i połączeń elementów elewacji, wymagania techniczne oraz zalety i wady.
EN
The article presents ventilated facade systems using different material solutions. The presentation covers the basic types of ventilated facades, types of facade linings, substructure base and joints, as well as the applicable technical requirements, advantages and disadvantages.
17
Content available remote Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę materiałową przykładowych fasad wentylowanych w aspekcie spełnienia wymagań standardu niskoenergetycznego budynków. Podano obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności. Przytoczono metody obliczania strat ciepła przez przegrody wentylowane.
EN
The article presents the characteristics of materials in sample ventilated facades in the aspect of compliance with low-energy standard for buildings. The applicable insulation performance requirements are quoted. There is a discussion of methods of calculating heat losses through ventilated building envelope.
18
Content available remote Elewacje wentylowane na podkonstrukcji drewnianej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastoso-waniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ich montażu. Celem artykułu jest pokazanie zalet i wad dla elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązań mocowań płyt, wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated fiber cement panel facades set on timber substructures, along with the methods of their assembly. The aim of the article is to show the advantages and disadvantages of façades on timber substructures, panel fastening solutions, and the basic requirements and parameters.
19
Content available remote Detale podkonstrukcji aluminiowych w elewacjach wentylowanych
PL
W artykule przedstawiono detale elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji aluminiowej. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad dla elewacji z podkonstrukcją aluminiową, rozwiązań mocowań płyt wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents details of ventilated façades with fiber cement boards using aluminum substructure. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for a façade with an aluminum substructure, solutions for plate fastening, basic requirements and parameters.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.