Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents the procedures for universal models preparation of components and devices that can be used in various simulation software environments that can be used for electro-thermal systems analysis. Such approach is applicable for multiphysical analyses in areas such as electrical engineering, electronics and physics. The proposed method that involves generation of DLL libraries is explained based on multiphysical model comprising electric and thermal subsystems. The paper highlights a complementary benefit of models black-boxing that may play an important role for know-how protection. The analyses performed herein revealed that proposed universal models are able to produce credible quantitative results in case of all considered software environments (PSCAD, Matlab, DIgSILENT), however with significant differences in the recorded computation time.
PL
Niniejszy artykuł przestawia metodę przygotowania uniwersalnych modeli komponentów, możliwych do użycia w różnych środowiskach symulacyjnych służących do analiz multifizyczyny w dziedzinach takich jak elektrotechnika, elektronika i fizyka. Zaproponowana metodyka uwzględniająca generację bibliotek DLL została przedstawiona w oparciu o multifizyczny model składający się z części termicznej i elektrycznej. Przeprowadzona analiza wykazała dużą zbieżność wyników pomiędzy rozpatrywanymi programami symulacyjnymi (PSCAD, Matlab, DIgSILENT), jednakże z zauważalnymi różnicami w długości trwania obliczeń.
PL
W artykule przedstawiono sposoby eliminacji wyższych harmonicznych z sygnału napięciowego generatora wolnoobrotowego przeznaczonego do stosowania w elektrowniach wiatrowych. Pokazano wyniki obliczeń poszczególnych składowych harmonicznych w modelu polowym generatora wzbudzanego magnesami trwałymi przy połączeniu uzwojenia trójwarstwowego w gwiazdę i w trójkąt. Zaprezentowano także, w jaki sposób stosowanie skosu żłobkowego wpływa na ograniczenie współczynnika zawartości harmonicznych w sygnale napięciowym prądnicy.
EN
The article presents ways to avoid the higher harmonics with voltage signal of the low-speed generator for use in wind turbines. Showing the results of calculation of individual harmonic components in the model field permanent magnet generator induced the combined three-layer windings in star and delta. It also presents how to use slots skew also affects the ratio of harmonic content in the voltage signal generator.
PL
W artykule przedstawiono: • wymagania Traktatu o akcesji Polski do Unii Europejskiej i główne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące systemów kanalizacyjnych: - Ramowej Dyrektywy Wodnej - 2000/60/WE – ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, - dyrektywy „ściekowej" - 91/271/EWG Rady w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, - „dyrektywy powodziowej" - dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim • wdrażanie wymagań Unii Europejskiej w rozwoju i kształtowaniu systemów kanalizacyjnych w Polsce oraz ich modernizacji, w tym w szczególności wdrożeń wymagań dyrektywy „ściekowej" ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) rozbudowanym ponad możliwości finansowe i realizacyjne przede wszystkim ze względu objęcie nim kanalizowania obszarów o zabudowie rozproszonej, • ocenę stanu wyposażenia miast i aglomeracji w systemy kanalizacyjne do odprowadzania ścieków komunalnych, w 2010 i 2014 r., uzyskanego w wyniku realizacji KPOŚK, • główne ustalenia Master Planu wdrażania dyrektywy „ściekowej" w 2015 r. i w latach następnych, opracowanych w dostosowaniu do zaleceń Komisji Europejskiej, obejmującego ograniczenia programowe rozwoju systemów kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, w wyniku weryfikacji granic i obszarów aglomeracji, • przewidywany rozwój i modernizacja systemów kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych po 2015 r. • realizacje w bardzo ograniczonym zakresie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy „powodziowej w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Podkreślono, że rozwój i modernizacja systemów kanalizacyjnych dla ścieków bytowych i przemysłowych oraz komunalnych, zgodnie z wymaganiami dyrektywy „ściekowej" objęta KPOŚK przyniosła bardzo znaczące efekty w zapewnieniu mieszkańcom aglomeracji miejskich i wiejskich koniecznych usług kanalizacyjnych w zakresie zbierania i odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych. Przewiduje się, że realizacja KPOŚK powinna zapewnić osiągnięcie celu programu: możliwość korzystania z usług kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania ścieków bytowych blisko 95% mieszkańcom polskich miast i 40% ludności wiejskiej tj. ok. 28,2 mln mieszkańcom Polski. Stanowi to o bardzo dużej poprawie warunków sanitarnych i standardu życia ludności Realizacja ta była możliwa dzięki dużemu dofinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych ze środków pomocowych UE.
EN
This paper presents: • the Treaty of Accession of Poland to the European Union and the major requirements of the European Union Directives concerning wastewater collecting systems: - the Water Framework Directive - 2000/60/EC - establishing a framework for Community action in the field of water policy, - the Wastewater Directive - Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, - the Flood Directive - Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, • the implementation of the European Union requirements in the development and shaping of wastewater collecting systems in Poland and their modernisation; particularly the implementation of the requirements of the Wastewater Directive contained in the National Programme for Urban Wastewater Treatment (NPU-WT), which has been expanded beyond the financial and implementing capacity, primarily as it covers the construction of wastewater collecting systems in areas with dispersed settlements", • an assessment of the status of equipment of cities and agglomerations with urban wastewater collecting systems in 2010 and 2014, achieved as a result of the implementation of NPUWT, • the major provisions of the Master Plan for the implementation of the Wastewater Directive in 2015 and the subsequent years, elaborated in alignment with the recommendations of the European Commission, including the programming constraints on the development of wastewater collecting systems resulting from the revision of the boundaries and areas of agglomerations, • the foreseen development and modernisation of wastewater collecting systems after 2015, • the implementation to a very limited extent of the requirements of the Water Framework Directive and the Flood Directive relating to rainwater management in urbanised areas. It is emphasised in the paper that the development and modernisation of wastewater collecting systems for domestic, industrial and municipal wastewater, in accordance with the requirements of the Wastewater Directive, as covered by NPUWT, has brought very significant effects in providing the residents of urban and rural agglomerations with wastewater collecting services to collect and discharge domestic and industrial wastewater. It is foreseen that the implementation of NPUWT should ensure the achievement of the objective of the programme: the possibility of providing almost 95% of the residents of Polish urban areas and 40% of the rural population, i.e. about 27.2 million of Poland's inhabitants, with domestic wastewater collecting services. This implementation was possible by the large co-financing of investment and modernisation projects from the EU assistance funds.
PL
W pracy naświetlono problem związany z niepewnością w szacowaniu ilości wód infiltracyjnych w sieciach kanalizacyjnych. Wykazano, iż infiltracja jest zjawiskiem bardzo trudnym do ilościowej oceny. Przedstawiono różne podejścia do szacowania ilości wód infiltracyjnych i wynikające stąd różnice w wynikach. Celem artykułu jest pokazanie dużej rozbieżności w szacowaniu ilości wód infiltracyjnych różnymi metodami i zilustrowanie tej niedokładności na przykładzie wybranego kolektora kanalizacyjnego. Pokazano jednocześnie wielkość udziału wód infiltracyjnych w rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych tym kolektorem.
EN
The problem of uncertainty in estimating the amount of water infiltration in sewer networks is presented in the paper. It has been shown that the phenomenon of infiltration is very difficult to quantify. The paper presents different approaches to estimate the amount of water infiltration and the differences in the results. The aim of the article is to show a large discrepancy in estimating the amount of infiltration water using various methods and illustrate the inaccuracy on the example of the selected channel. Shown at the same time the share of water infiltration in the actual volume of wastewater discharged the channel.
PL
W artykule została przedstawionaanaliza czasu opóźnień pociągów na linii metra, spowodowanych uszkodzeniem pętli transmisyjnej (lub nadajnika zasilającego tą pętle).Dla zaproponowanego modelu opisującego ruch pociągu wykonano szereg obliczeń, dla różnych wartości parametrów. Oszacowano w ten sposób czas opóźnienia w dojeździe pociągu do następnej stacji w porównaniu z sytuacją bez usterek. Dla najczęściej występujących długości pętli na I linii metra w Warszawie okazało się, że opóźnienie spowodowane awarią transmisji na pojedynczej pętli jest rzędu 2-3 sekund, Dlatego też można przyjąć, że tego typu awaria nie wpływa w znaczący sposób na ruch pociągów metra.
EN
This article presents analysis of train time delays on the metro line, which occurred due to the failure of transmission loop. Number of calculations for various parameters which describe suggested train movement model have been carried out . This way delay of train achieving next station has been estimated and compared with trouble-free situation. For the most frequent length of Warsaw metro line I loops it appeared that the delay caused by transmission failure on the single circuit lasts 2-3 seconds. Therefore the conclusion is that this type of failure does not affect significantly on the metro train movement.
PL
W artykule została przedstawiona analiza czasu następstwa pociągów na linii metra, w zależności od przyjętego standardu organizacji ruchu oraz liczby stopni prędkości. Obliczenia czasu następstwa wykonano dla typowych parametrów linii oraz pociągów metra. Wyniki zostały przedstawione w postaci tabel oraz wykresów.
EN
In the paper the analysis of the metro line head way depending on the traffic organization and the number of speed degrees has been discussed. The calculations of headway were made for typical parameters of lines and subway trains. The results were presented in the tables and graphs.
PL
W artykule omówiono dwa systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w odniesieniu do transportu żywności. Spełnienie wymagań zarówno z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wdrażanie wymagań z zakresu tych systemów w przedsiębiorstwie spożywczym jest wymogiem prawnym a więc jest obowiązkowe. Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o zachowaniu bezpieczeństwa podczas transportu żywności jest temperatura środowiska. Utrzymanie właściwej temperatury jest szczególnie istotne w przypadku produktów, które łatwo ulegają zepsuciu na skutek namnażania się drobnoustrojów. Zagrożenie mikrobiologiczne dla bezpieczeństwa żywności podczas transportu tego rodzaju artykułów może stać się bezpośrednią przyczyną typowania etapu transportu jako krytycznego punktu kontroli. Źródłem informacji w zakresie wymaganej temperatury podczas przewozu niektórych środków spożywczych jest rozporządzenie (WE) nr 853/2004 oraz umowa ATP.
EN
This article discussed two food safety management systems with reference to food transport. Fulfillment of the requirements in the field of good manufacturing practise and HAACP system is essential for the proper food safety management. Implementation of the requirements of the scope of these systems in the food company is a legal requirement consequently is mandatory. One of the most important parameters which determine the retention of food safety during transport is the temperature of the environment. Maintaining an appropriate temperature is especially important in the case of products which go bad as a result of multiplying microorganism. Microbiological hazard for food safety during transport this kind of products may become direct reason of tipping leg of the transport as critical control point. Source of information in the scope of the require of temperature during transport for some products is ordinance (WE) number 853/2004 and agreement ATP.
PL
W opracowaniu przedstawiono czynniki determinujące działania spedycji i zarazem potencjalne możliwości jakie pojawiają się przed firmami przewozowymi. Przedstawiono również wpływ działań spedycji na rozwój istniejących oraz nowo powstających firm transportowych. Na tej podstawie określone będą szanse oraz zagrożenia jakie napotkać mogą właściciele tego typu przedsiębiorstw.
EN
Shows the factors determining the activities of forwarding company and also the potential opportunities that appear before the transport companies. Also shows the impact of activities of forwarding company on the development of existing and emerging transportation companies. On this basis, are specified certain opportunities and threats for the owners that type of company.
PL
Transport intermodalny odgrywa na dzień dzisiejszy kluczowe znaczenie w założeniach rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. W niniejszym artykule przedstawiono krótko założenia ograniczenia emisji szkodliwych związków do atmosfery, przybliżono również pojęcie samego transportu intermodalnego. Na przykładzie czterech relacji wykonano analizę opłacalności transportu drogowo-szynowego. Omówiono elementy składające się na wysokość kosztów przejazdów z uwzględnieniem opisanych założeń. Wysokości przyjętych stawek pochodzą z aktualnie obowiązujących cenników udostępnionych przez firmę Miratrans, wdrażającą do swoich usług transport intermodalny,. Przedstawione opracowanie przybliża aktualną sytuację w gałęzi gospodarki jaką jest transport, a także przedstawia obowiązujące kierunku jej rozwoju.
EN
Intermodal transport starts off playing essential meaning in assumptions development of the economy of the European Union. This article shows short assumptions emissions limit noxious compounds into the atmosphere and describes definitions of the intermodal transport. For road-rail transport, cost efficient analysis has been performed on the grounds of four relations. The elements of the amount of travel cost has been discussed with taking into account of describes assumptions. Amount parameters adopted come from currently obligatory rate made available by, implementing their intermodal transport services, the company Miratrans. This article presented the current situation in the sector of economy that is transport, as well directions its development.
10
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących poziomu hałasu na stanowisku maszynisty w lokomotywach manewrowych serii SM42 podczas ich postoju (z włączonym silnikiem spalinowym). Porównano wyniki pomiarów hałasu w kabinach lokomotyw przed modernizacją, z wynikami pomiarów lokomotyw zmodernizowanych przez Zakłady Naprawcze: „PESA Bydgoszcz” oraz „NEWAG Nowy Sącz”. Opisano zakres modernizacji lokomotyw SM 42 oraz przedstawiono najważniejsze akty prawne dotyczące hałasu na stanowisku pracy.
EN
The article presents the results of tests on the noise level at a driver's workplace in shunting locomotives series SM42 during their stop (with the switched on diesel engine). The results of measurements of noise in the locomotive cabs before modernization are compared with the results of measurements of locomotives modernized by the Repair Works: "PESA" and "NEWAG Nowy Sacz." The scope of modernization of locomotives SM 42 is described and the most important legal acts relating to noise at the workplace are presented.
PL
Artykuł zawiera przegląd wymagań prawnych zawartych w unijnych rozporządzeniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w transporcie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do higieny. Zasady te obejmują wymogi higieny dla transportu surowców, ogólne zasady higieny dla transportu żywności oraz wymagania higieny dla przedsiębiorstw spożywczych w odniesieniu do innych obszarów ich działalności, takich jak: sprzęt, odpady, zaopatrzenie w wodę, środki spożywcze, higiena osobista pracowników, szkolenia.
EN
This article contains a review of the legal requirements contained in the EU regulations in the field of food safety in the transport of food, with particular emphasis on hygiene requirements. These rules include the hygiene requirements for transportation of raw materials, the general rules of hygiene for food transport and hygiene requirements for food businesses in relation to other areas of their business, such as equipment, waste, water, food, personal hygiene and training of employee.
PL
Na I Linia metra w Warszawie, działającej od 1995 r. jest eksploatowany system automatycznego ograniczania prędkości typu SOP-2. Po kilku latach funkcjonalność systemu została rozszerzona o automatyczne zatrzymywanie pociągu metra na przystanku. Realizując funkcje hamowania docelowego urządzenia wyliczają odległość do punktu zatrzymania i samoczynnie regulują siłę hamowania tak, aby zatrzymać się w wyznaczonym punkcie peronu z odpowiednią precyzją. W artykule przedstawiono alternatywną w stosunku do obecnie stosowanej metodę określania odległości do punktu zatrzymania.
EN
The underground line in Warsaw from the beginning was equipped with automatic train protection system type SOP-2. After several years of operation system SOP-2 was modernized and expanded by automatic braking at the platform, called target braking. This function is realized by automatic starting of braking in calculated point and proper regulation of its run to obtain the established precision of train stopping. The article presents the alternative to the currently used method of determining the distance to the stopping point.
PL
Skrócenie czasu następstwa pociągów na linii metra jest możliwe jedynie wtedy, gdy podstawowym środkiem prowadzenia ruchu jest system ATP. Wymagane jest również „wygaszeniu semaforów” sygnalizacji kolejowej. Semafory nie są całkowicie wyłączone, w przypadku gdy za semaforem nie ma wolnej minimalnej drogi hamowania systemu ATP, semafor wyświetla sygnał stój. Osiągniecie minimalnego czasu następstwa wymaga również odpowiedniej organizacji ruchu pociągów przy zawracaniu na stacji końcowej.
EN
The reduction of the headway on the underground line is only possible if the primary mean of directing traffic is the ATP system. In addition, “turning off of the semaphores” in the signaling system, is required. Semaphores are not completely turned off, in the situation when there is no ATP system minimal braking distance available, the semaphore displays the “stop” signal. The obtaining of a minimal sequence time requires adequate train traffic management in case of reverting at the terminus.
PL
Pojazdy elektryczne odgrywają obecnie kluczową rolę na rynku motoryzacyjnym. W niniejszym artykule przedstawiono zarys rynku pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania. Wskazano tendencje rozwoju dla standardów ładowania oraz preferencje producentów pojazdów elektrycznych. Opisano koncepcje napędów aut elektrycznych, w tym rodzaje silników i ich usytuowanie, a także firmy specjalizujące się w produkcji silników elektrycznych z poza branży motoryzacyjnej. Został zamieszczony również wykaz pojazdów dostępnych na rynku motoryzacyjnym. Omówiono metody ładowania pojazdów z napędem elektrycznym, na przykładzie wybranych modeli aut. Przedstawiono napięcia i pojemności pakietów bateryjnych. Zestawiono również cztery tryby ładowania określone przez normę IEC 61851-1.
EN
Currently, the electric vehicles are very important in the automotive market. This article shows the outline of the market of EV and charging infrastructure. Indicated trends in the development and the preferences of manufactures of EV. Describes the concepts of electric vehicles drives, including the type of engines, location and companies specializing in the production of electric motors from outside the automotive industry. Included a list of vehicles available on the market. Discussed the charging method of electric vehicle for selected models. Shows the voltage and capacity of battery packs. Make a list four charging modes which are defined by the standard IEC 61851-1.
PL
Stan techniczny projektorów samochodowych jest istotnym elementem bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W niniejszym artykule przedstawiono sposoby analizy skuteczności oświetlenia pojazdów pod kątem użytkowym oraz z uwzględnieniem norm obowiązujących w tym zakresie. Omówiono budowę oraz zasadę działania projektorów pojazdowych w aspekcie wybranych źródeł światła. Przedstawiono analizę porównawczą wybranych źródeł światła stosowanych w pojazdach oraz wpływ poszczególnych parametrów źródeł światła na ich własności użytkowe i żywotność. Artykuł przedstawia zasady diagnozowania omawianych projektorów samochodowych oraz sposoby doboru odpowiednich źródeł światła w zależności od potrzeb użytkownika pojazdu.
EN
The technical state of projectors car is an essential element of road traffic safety. This article shows you how to analyze the effectiveness of lighting for utility vehicles and taking into account the standards in force in this regard. The construction and principle of operation of projectors in terms of vehicle-selected light sources. Presents a comparative analysis of selected light sources for use in vehicles, and the impact of individual parameters of light sources for their useful properties and service life. The article presents the principles of diagnosing these projectors car and how the selection of appropriate light sources, depending on the needs of the vehicle.
PL
Elektronicznie sterowane układy hamowania stają się podstawowym wyposażeniem w środkach transportu ciężarowego. W niniejszym artykule przedstawiono regulacje prawne określające skuteczność hamowania pojazdów. Omówiono również budowę oraz zasadę działania układu EBS. Jest to układ wykonawczy, który na podstawie sygnałów z czujników prędkości obrotowych kół i czujników zużycia klocków hamulcowych, oblicza siłę hamowania wymaganą na każdym kole. Za tą czynność odpowiada jednostka sterująca. Artykuł przedstawia zasady diagnozowania omawianego układu pod względem skuteczności działania układu hamulcowego. Zawiera również wyniki analizy z przeprowadzonych badań na pracujących pojazdach.
EN
Electronically controlled braking systems have become essential equipment in heavy goods transport. This article shows legally regulations the braking performance of vehicles. Discusses construction and principle of operation of the EBS. It’s the executive system which calculates the braking force required on each wheel. The control unit is responsible for this operation. The article shows the principle of diagnosis of this system in terms performance of the service braking system. Included the results of the analysis researches on working vehicles.
PL
Omówiono zasady bezpieczeństwa biernego czynnego z uwzględnieniem nowoczesnych systemów oferowanych przez technikę motoryzacyjną. Przedstawiono analizę statystyk wypadkowości na przełomie 5 lat, począwszy od roku 2008. Omówiono przyczyny wypadków powodowanych przez uczestników ruchu drogowego. Wyłoniono istotne aspekty wypadkowości jak: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie i zachowanie się wobec pieszego. Poruszone zostały również przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych, takie jak nieostrożne wejście na jezdnie przed jadący pojazd a także wyjście pieszego zza pojazdu bądź przeszkody na drodze.
EN
Discusses of the principles of active and passive safety systems taking into account modern technology offered by the automotive industry. The analysis of accident statistics at the end of five years, starting from 2008. Discusses the causes of accidents caused by road. Were selected important aspects of the accidents as: not to adjust the speed to the driving conditions, improper overtaking and behavior towards pedestrians. Subjects were also causes of accidents caused by pedestrians, such as dangerous walking of people before the vehicle on the road and walking out from behind a vehicle or obstacle on the road.
EN
European Union (EU) strategy focuses on limiting the industrial impact on the climate change and increasing EU's energy security. Despite the directive implementation has progressed more slowly than originally planned, member states have introduced support mechanisms to promote CHP technologies. One of the main concepts of CHP generation stays in compliance with EU strategies, which aim to reduce the carbon emission and increase the energy efficiency and sustainability of the European economy. The share of CHP power generation varies considerably across the EU member states, ranging from 49.2% in Denmark to 0% in Malta, the value for Poland is 17.6%. Technical potential for CHP development in Poland remains high. Despite relatively high market share of CHP systems (by EU standards), many new systems may still be constructed, as a lot of heat demand is still covered by heat-only generation systems. This analysis showed that the potential of heat demand in households in urban areas without the CHP is around 1 560 MW, including 570 MW in small scale systems (1-2 MWe). This evaluation is still conservative, as it assumes only potential for systems operating as base load sources all over the year. Moreover it doesn’t take into account existing CHP systems which potentially may be considered as new investment sites. Results indicate that Polish CHP generation market requires support actions which will lead to energy in fuel savings.
PL
Strategia Unii Europejskiej skupia się na ograniczaniu wpływu przemysłu na zmiany klimatu oraz na wzroście bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty. Pomimo wolniejszego od zakładanego tempa wdrażania dyrektyw Parlamentu Europejskiego państwa członkowskie stopniowo wdrażają mechanizmy wsparcia kogeneracji energii elektrycznej i ciepła. Realizacja planu wzrostu udziału produkcji energii elektrycznej w kogeneracji przyczynia się do wypełniania celów redukcji emisji dwutlenku węgla, wzrostu efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej. Udział kogeneracji w poszczególnych państwach członkowskich jest silnie zróżnicowany: od 49,2% w Danii do 0% na Malcie, w Polsce wartość ta wynosi 17,6%. Potencjał techniczny dla rozwoju rynku kogeneracji w Polsce pozostaje wysoki. Pomimo dość wysokiego udziału kogeneracji w rynku energii elektrycznej, w porównaniu do średniej UE27 wiele nowych układów tego typu można jeszcze zbudować, ponieważ duża część zapotrzebowania na ciepło jest zaspokajana z lokalnych ciepłowni. W tej analizie określono potencjał rynku kogeneracji w Polsce na około 1560 MW, w tym około 570 MW w instalacjach o wielkości od 1 do 2 MW. Ta ocena potencjału rynku jest jednak dość konserwatywna ponieważ zakłada rozwiązanie kogeneracyjne dla ciepłowni wyłącznie w podstawie zużycia ciepła, na poziomie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Ponadto nie uwzględnia tej części istniejących układów kogeneracyjnych, które także mogą być miejscem na nowe inwestycje. Wyniki wskazują na to, że wsparcie polskiego systemu kogeneracji będzie skutkowało oszczędnościami energii pierwotnej.
19
Content available Hamowanie docelowe pociągu metra
PL
Na I linii metra w Warszawie, działającej od 1995 r. jest eksploatowany system automatycznego ograniczania prędkości typu SOP-2. Po kilku latach funkcjonalność systemu została rozszerzona o automatyczne zatrzymywanie pociągu metra na przystanku. Realizując funkcje hamowania docelowego urządzenia wyliczają odległość do punktu zatrzymania i samoczynnie regulują siłę hamowania tak, aby zatrzymać się w wyznaczonym punkcie peronu z odpowiednią precyzją. Hamowanie docelowe jest uruchomione na dwóch typach pociągów eksploatowanych w Warszawie - rosyjskich pociągach typu 81 wyposażonych w silniki szeregowe prądu stałego i pociągach typu Metropolis z napędem asynchronicznym.
EN
The underground line in Warsaw from the beginning was equipped with automatic train protection system type SOP-2. After several years of operation system SOP-2 was modernized and expanded by automatic braking at the platform, called target braking. This function is realized by automatic starting of kraking in calculated point and proper regulation of its run to obtain the established precision of train stopping. The target braking function was developed and applied in Russian trains 81 type with DC traction motors and ALSTOM Metropolis trains with inverter fed AC motor drive.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia symulacyjne pracy silnika asynchronicznego korzystając z środowiska obliczeniowego PSIM. Programem ten dedykowany jest dla analizy stanów przejściowych układów energoelektronicznych oraz układów napędowych. Przedstawiono w pracy analizę symulacyjną układu napędowego ze zmiennym obciążeniem, przy sterowaniu analogowym oraz cyfrowym IFOC. Pokazano krótką analizę zjawisk magnetycznych silnika asynchronicznego oraz jego dynamikę. Zastosowany program SIMVIEW wykorzystano do końcowego przetwarzania danych z programu PSIM oraz wykreślenia na podstawie symulacji przebiegów czasowych.
EN
This paper presents an asynchronous motor simulation calculations PSIM in the environment, which is a simulation program designed specifically for power electronics and drive systems. It provides a wide range of high-speed simulation analyzes these systems and their analog or digital control, the analysis of magnetic phenomena, electrical machines and their dynamics. Applied SIMVIEW program used in the final processing of the PSIM and struck on the basis of timing simulation. The application allows the user to directly analyze the results and compare them with the results of other analyzes motors.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.