Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja adaptacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a new adaptive algorithms of data processing when observed data are corrupted by pulse interferences which cause outliers in measurements. It is assumed that stochastic characteristics of the outliers are unknown. The algorithm is based on the nonlinear filtering approach and procedure of on-line calculation of the stochastic characteristics of the outliers described by the Markov chains. The simulation results are presented.
PL
W artykule został przedstawiony nowy adaptacyjny algorytm przetwarzania danych zniekształconych zakłóceniami impulsowymi które skutkują anomaliami w pomiarach. Algorytm został opracowany z wykorzystaniem metod oceny stochastycznych parametrów anomalii opisanych łańcuchami Markowa. Przedstawiono wyniki symulacji.
EN
We propose to tackle the problem of maternal abdominal electric signals decomposition with a combined application of independent component analysis and projective or adaptive filtering. The developed method is employed to process the four-channel abdominal signals recorded during twin pregnancy. These signals are complicated mixtures of the maternal ECG, the ECGs of the fetal twins and noise of various origin. Although the independent component analysis cannot separate the respective signals, the proposed combination of the methods deals with this task successfully. A simulation experiment confirms high efficiency of this approach.
EN
This paper proposes an efficient method of ECG signal denoising using the adaptive dual threshold filter (ADTF) and the discrete wavelet transform (DWT). The aim of this method is to bring together the advantages of these methods in order to improve the filtering of the ECG signal. The aim of the proposed method is to deal with the EMG noises, the power line interferences and the high frequency noises that could perturb the ECG signal. This algorithm is based on three steps of denoising, namely, the DWT decomposition, the ADTF step and the highest peaks correction step. This paper presents certain applications of this algorithm on some of the MIT-BIH Arrhythmia database's signals. The results of these applications allow observing the high performance of the proposed method comparing to some other techniques recently published.
4
Content available remote Classic, adaptive filtering techniques in the ECG signal enhancement
EN
The paper presents Authors’ investigations in the field of the Electrocardiography (ECG) signal noise reduction. The distortions of ECG signal recordings are changing both in time and frequency and their frequency properties overlap the frequency spectrum of the pure ECG signal. This effect is very unfavourable in terms of the effective ECG signal analysis and diagnostic. As the properties of the ECG signal distortions are nonstationary, adaptive techniques for their rejection seems to be adequate in the purpose.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac w zakresie eliminacji zakłóceń z sygnału elektrokardiograficznego (EKG). Zakłócenia te charakteryzują się zmiennością zarówno w czasie jak i w częstotliwości. Dodatkowo własności widmowe pokrywają sie z własnościami użytecznego sygnału pomiarowego. Fakt ten jest bardzo niepożądany w aspekcie skutecznej analizy i diagnostyki sygnałów EKG. Zatem z uwagi na różnorodność i zmienność charakteru zakłóceń filtracja adaptacyjna wydaje się być odpowiednim narzędziem skutecznie poprawiającym jakość sygnału.
PL
W artykule przedstawiono problematykę oraz ogólną zasadę działania filtrów adaptacyjnych. Przedstawione zostały także wyniki badań skuteczności działania filtrów z rodziny LMS (LMS, NLMS, oraz LMS i NLMS ze wstępną dekorelacją sygnału) z wykorzystaniem realnego zarejestrowanego sygnału radiokomunikacyjnego. Na potrzeby realizacji badań zostało wykonane programowe środowisko w którym zaimplementowano tą rodzinę algorytmów.
EN
The article presents the issues and the general operation principle of the adaptive filters. Article also includes test results of the effectiveness of the filters in the LMS family (LMS, NLMS and also LMS and NLMS with initial signal decorrelation) using record of real radio communications signal. For the implementation of research has been done programming environment that implements this family of algorithms.
EN
Speech segmentation is an essential stage in designing automatic speech recognition systems and one can find several algorithms proposed in the literature. It is a difficult problem, as speech is immensely variable. The aim of the authors’ studies was to design an algorithm that could be employed at the stage of automatic speech recognition. This would make it possible to avoid some problems related to speech signal parametrization. Posing the problem in such a way requires the algorithm to be capable of working in real time. The only such algorithm was proposed by Tyagi et al., (2006), and it is a modified version of Brandt’s algorithm. The article presents a new algorithm for unsupervised automatic speech signal segmentation. It performs segmentation without access to information about the phonetic content of the utterances, relying exclusively on second-order statistics of a speech signal. The starting point for the proposed method is time-varying Schur coefficients of an innovation adaptive filter. The Schur algorithm is known to be fast, precise, stable and capable of rapidly tracking changes in second order signal statistics. A transfer from one phoneme to another in the speech signal always indicates a change in signal statistics caused by vocal track changes. In order to allow for the properties of human hearing, detection of inter-phoneme boundaries is performed based on statistics defined on the mel spectrum determined from the reflection coefficients. The paper presents the structure of the algorithm, defines its properties, lists parameter values, describes detection efficiency results, and compares them with those for another algorithm. The obtained segmentation results, are satisfactory.
7
Content available remote ECG signal quality improvement techniques
EN
The problem of the presentation of ECG signals is discussed in the paper. The signal itself, beside the pure ECG content, often encapsulates artefact components with a physiological and technical origin. The latter element is the subject of Authors' research. The main goal is to develop dedicated filtering technique to reject low frequency artefact components including signal wandering as well as high frequency components with power line and radio interferences and noise.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z prezentacją sygnałów elektrokardiograficznych. W zapisie mogą wystąpić artefakty zarówno fizjologiczne jak i techniczne. Ta druga grupa zakłóceń jest przedmiotem badań Autorów. Głównym ich celem jest opracowanie techniki filtracyjnej, która pozwoli na usunięcie składowych zarówno wolnozmiennych (trend sygnału), jak i szybkozmiennych (zakłócenia interferencyjne sieciowe i stochastyczne).
PL
Nowa konstrukcja analizatora zawartości siarki i węgla w spalanej próbce miała na celu istotne obniżenie jego zakresu pomiarowego oraz wprowadzenie w detektorze NDIR odpornych na związki siarki naparowywanych rezystorów platynowych. Zmiany te doprowadziły do pogorszenie stosunku szumów do użytecznego sygnału pomiarowego. W efekcie zaszła konieczność odpowiedniej obróbki sygnału pomiarowego. W artykule omówiono kolejno zastosowane w analizatorze przetwarzania z zastosowaniem: wzmacniacza pasmowy, przetwarzania A/C, filtracji DFT oraz filtracji adaptacyjnej sygnału pomiarowego. Omówiono również obróbkę sygnału dla auto-tuningu regulatora temperatury.
EN
The new construction of sulfur and coal contents in the combusted sample analyzer had a significant decrease of measurement range and sulfur-resistive vacuum deposited platinum resistors in NDIR probe application as goals. These changes caused the noise to useful measurement rate deterioration. In consequence the necessity of proper signal processing of the measurement signal occurred. The paper describes the applied in the analyzer sequence of processing, using: band preamplifier, ADC converter and adaptive filter. The signal processing for auto-tuning of temperature controller is presented also.
PL
W odbiornikach systemów nawigacji satelitarnej GNSS zwykle stosowane są algorytmy filtracji Kalmana. Z reguły stosuje się rozszerzone filtry Kalmana (EKF) zaprojektowane przy założeniu stałej dokładności pseudoodległości. W praktyce pseudoodległości mają zmienną dokładność i dodatkowo mogą być okazjonalnie obarczone błędami znacznie przekraczającymi typowe wartości (błędami anomalnymi). Z tego względu wskazane jest estymowanie w filtrze macierzy kowariancji błędów pomiarowych, zamiast zakładania jej stałej wartości. W niniejszej pracy zaprezentowano, opracowany przez autora, adaptacyjny filtr Kalmana odbiornika GNSS (ADKF), w którym macierz ta jest na bieżąco estymowana, przez co filtr dostosowuje swoje wagi do zmieniającej się dokładności pomiarów. Podano model projektowy i algorytm filtru oraz przedstawiono wybrane wyniki jego badań.
EN
Contemporary GNSS receivers usually employ Kalman filtering algorithms. Typically, they are Extended Kalman Filters (EKF), designed under assumption of constant accuracy of pseudoranges. In practice, pseudoranges have variable accuracy and occasionally they can contain errors significantly exceeding their typical values (so called anomaly errors). For this reason, estimation of the measuring covariance matrix, instead of assuming its constant value, seems a justified and advantageous approach. The paper presents an Adaptive Kalman Filter for GNSS receiver, proposed and designed by the author. The filter estimates the measuring covariance matrix and this way adjusts its weights to variable accuracy of measurements. The design model and the algorithm of the filter, as well as chosen simulation results are included.
PL
W artykule podjęto próbę opisu problemu poprawy jakości obrazu występującego przy współpracy z plikami standardu DICOM wykorzystywanego przy zapisie danych medycznych. Artykuł zawiera zwięzły opis operacji matematycznych wykorzystywanych przy filtracji oraz analizę wyników generowanych z obrazów medycznych z wykorzystaniem filtru adaptacyjnego wykonanego przez autora.
EN
In the article an attempt was drawn from the description of the problem of the improvement in the quality of the appearing image at the cooperation with files of the DICOM standard used at the record of medical data. The article contains the concise description of mathematical operations used at the filtration and analysis of results generated from medical images with using the adaptive filter made by the author.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykrywania uszkodzeń lokalnych w łożyskach tocznych na przykładzie łożysk zamontowanych w bębnach napędowych. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz różne właściwości sygnałów generowanych przez elementy układu napędowego powodują, że sygnał rejestrowany na obudowie łożyska bębna napędowego jest silnie zakłócony przez sygnał generowany przez przekładnię zębatą - mimo dzielącego obiekty dystansu. Różnice w poziomach amplitud są znaczące, co powoduje, że wykrycie uszkodzenia na podstawie nieprzetworzonego sygnału drganiowego jest niemożliwe. Konieczne jest odseparowanie sygnałów z przekładni i łożysk, lub innymi słowy ekstrakcja sygnału informacyjnego z zarejestrowanego sygnału drganiowego. Problem zakłócania sygnału z łożyska przez sygnał generowany przez zazębienie w przekładni a co za tym idzie zagadnienie separacji tych sygnałów sformułowany został przez RandalTa na potrzeby diagnozowania łożysk w przekładniach helikopterowych. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie filtracji adaptacyjnej opartej na teorii liniowej predykcji sygnału. Wykorzystanie różnych właściwości statystycznych sygnałów generowanych przez przekładnie i łożyska pozwala oddzielić cześć deterministyczną (generowaną przez zazębienie) od losowej, niedeterministycznej (generowanej przez łożysko). Takie podejście zostało zastosowane z powodzeniem do przekładni helikopterowych, celem tej pracy jest sprawdzenie skuteczności metody w diagnozowaniu łożysk w bębnach napędowych. Różnica w obiektach jest zasadnicza - różne moce, gabaryty, prędkości obrotowe a co za tym idzie struktura częstotliwościowa sygnału drganiowego. Wstępne wyniki uzyskane po zastosowaniu tego podejścia są obiecujące, niemniej jednak należy starannie dobierać parametry filtracji.
EN
The paper deals with local fault detection procedure for bearings used in pulleys from driving unit in belt conveyor systems. Due to design factors and different nature of signals generated by elements of driving units diagnostic signals measured from bearing's housing are corrupted by signal generated by last stage of gearbox driving the pulley. There is a need to separate signals from damaged bearing from signal produced by gearbox. Similar problem was formulated by Randall for high speed gearbox used in helicopters. As a one of possible solution linear prediction based adaptive filtering was used. Aim of this paper is to apply this approach. Reason to check it is that diagnosed object is characterized by different (than helicopter's gearboxes) dimensions, speed, frequencies etc. It should be noted that without separation obtaining proper diagnosis is very difficult.
EN
The paper discusses the problem of replacing expensive piezoelectric accelerometers with much cheaper and smaller micromachined (MEMS) sensors. The considered field of application covers a condition monitoring of large rotating machines, e.g. high-power turbogenerators. Unfortunately there are some constraints that limit the possibility of MEMS accelerometers utilization in accurate measurements of vibration signal. As the most important restriction sensitivity of the main sensor parameters to temperature and supply voltage changes, effect of process spread and relatively high internal noise level should be considered. The measurement errors caused by these factors can be reduced with methods described in this paper.
PL
Dostępne na rynku mikroakcelerometry krzemowe, produkowane w technologiach mikromaszynowych (MEMS) nie mogą być stosowane w systemach oceny stanu technicznego wymagających pomiarów o wysokiej dokładności. Główną przyczyną jest wrażliwość podstawowych parametrów tego typu czujników na zmiany temperatury i napięcia zasilania. Parametry te podlegają rozrzutowi produkcyjnemu. Ponadto, akcelerometry mikro-maszynowe odznaczają się także stosunkowo dużym poziomem szumów własnych. W ramach prowadzonych badań zaproponowano metodę minimalizacji wpływu wspomnianych czynników na dokładność pomiarów wykorzystujących akcelerometry MEMS, a także metodę redukcji szumów własnych. Rozrzut produkcyjny został wyeliminowany poprzez indywidualną kalibrację każdego czujnika. Analiza wpływu zmian temperatury i napięcia zasilania na czułość i poziom zera wybranych akcelerometrów MEMS pokazała, że obserwowane zależności mają charakter liniowy. Dzięki temu metoda minimalizacji błędów jest niezwykle prosta - uwzględnia poprawki określające odchylenie wartości poziomu zera i czułości akcelerometru od wartości nominalnych. Zaproponowana metoda redukcji szumu bazuje na układach predyktorów liniowych. Skuteczność działania tego typu układów zależy nie tylko od parametrów samego filtru, ale także od właściwości przetwarzanego sygnału. Z tego powodu, okazało się konieczne jego podzielenie na wiele podpasm częstotliwościowych. Filtracja adaptacyjna realizowana jest w każdym z podpasm indywidualnie. Dla przedstawionej metody adaptacyjnej filtracji szumu zaproponowano dwie modyfikacje algorytmu NLMS. Obydwie pozwalają uprościć jego implementację (głównie sprzętową) i skrócić czas trwania pojedyńczej iteracji poprzez uproszczenie sposobu wyznaczania estymaty mocy sygnału doprowadzonego do poszczególnych wag filtru.
PL
W pracy zaprezentowano eliptyczne struktury bikwadratowe ze wzmacniaczami transrezystancyjnymi o skończonym wzmocnieniu (OTRA-F). Struktury zostały zaprojektowane do pracy w trybie napięciowym. Przedstawiono dwa typy struktur: struktury typu "a" oraz typu "b", z których można zestawić eliptyczny filtr o dowolnym kształcie charakterystyki częstotliwościowej. Parametry przedstawionych struktur bikwadratowych są przestrajalne przez zmianę transrezystancji wzmacniaczy. Umożliwia to budowę filtrów o przestrajanych parametrach częstotliwościowych, które realizują koncepcję filtracji adaptacyjnej. Zaprezentowane układy zbadano symulacyjnie z wykorzystaniem programu PSPICE, a uzyskane wyniki potwierdzają ich poprawne działanie.
EN
In this paper elliptic biquadratic structures with finite-gain transresistance amplifier (OTRA-F) were presented. The structures were designed to work in voltage mode. Two types of structures: type "a" and type "b" were showed, from which it is possible to set elliptic filter with every kind of frequency characteristic shape. The parameters of these biquadratic structures are tunable by the change of amplifiers transresistance. It makes possible to build filters with tunable characteristic parameters, such as for example cut-off frequency value. These filters realize the conception of adaptive filtering. The showed systems were tested by simulations using program PSPICE, and given results confirm their good working.
PL
W artykule przedstawiono możliwość przystosowania opisu powszechnie stosowanych algorytmów filtracji adaptacyjnej do wybranej, dostosowanej do danego typu sygnału, dyskretnej transformacji ortogonalnej. W typowo stosowanym opisie korzysta się z odpowiedzi impulsowej filtru wynikającej z częstotliwościowej interpretacji według teorii Fouriera, natomiast zaproponowany opis bazuje na teorii uogólnionego splotu kołowego. Wyprowadzone zależności zostały zilustrowane przykładowymi symulacjami dla transformacji Haara, Hadamarda, Hartleya i kosinusowej typu 3.
EN
In the paper the author presents possibility of the commonly known adaptive filters algorithms description adjusted to selected orthogonal discrete transformation. Thus the transformation may be selected to represent given signal in a simpler way. The proposed solution is based on the generalized circular convolution concept, while typically the algorithms make use of the filter impulse response resulting from the Fourier frequency theory. The theory is illustrated with the examples of successful simulations for the Haar, Hadamard, Hartley transformations and DCT-III.
PL
Pomiar częstotliwości, jako jednego z podstawowych parametrów sygnału elektrycznego, stanowi ważny problem w ocenie jakości energii elektrycznej. Pośród wielu metod dotychczas opracowanych, większość bazuje na bardzo prostych obliczeniach z uwagi na łatwość implementacji w urządzeniach pomiarowych. Stwarza to jednak niebezpieczeństwo wystąpienia błędu podczas pracy z sygnałami o dużych wahaniach parametrów oraz zmienności wartości częstotliwości w czasie. Precyzyjny pomiar w takich warunkach wymaga zastosowania wielu skomplikowanych obliczeń i możliwy jest obecnie dzięki coraz szerzej dostępnej technice procesorów sygnałowych. Te specjalizowane układy pozwalają na wykonanie wielu różnych operacji oraz uzyskanie wyniku w bardzo krótkim czasie. W artykule przedstawiona jest metoda wykorzystująca procesor TMS320C32 firmy Texas Instruments wbudowany w układ pomiarowy. Dotychczas prezentowane metody nie poruszały możliwości pomiaru częstotliwości z wykorzystaniem algorytmów filtrów adaptacyjnych. W celu wykorzystania ich do pomiaru częstotliwości konieczna jest modyfikacja struktury oraz wprowadzenie kryterium oceny dopasowania sygnałów. Zbudowany algorytm wykorzystuje filtrację FFT we wstępnym etapie pracy oraz przekształcenia wynikające z modelu Prony'ego do celu parametryzacji sygnałów. Dodatkowo w celu przyspieszenia działania algorytmu została opracowana metoda najszybszego spadku, dobierająca minimalną liczbę sygnałów referencyjnych do porównania. Skuteczność przedstawionej metody została poparta badaniami symulacyjnymi i badaniami podczas pracy z rzeczywistym źródłem sygnału.
EN
Measurement of the main frequency is a very important problem in a quality estimation of electrical energy. In a many developed methods, most of them is based on a very easy calculations because of easily to implement on measuring instruments. Because of that there is a danger of mistakes when signal has a big distortions or frequency changes in a measurement time. In this case precise algorithm can use techniques based on digital signal processors. Those specialized microchips allow to preform many complicated calculations in a short time. In this paper method will be presented with processor Texas Instruments TMS320C32. Methods, which are developed nowadays, did not use algorithm based on adaptative filters. To implement this method we need to modify structure of the filter and design estimation criterion of adjusted signals. Builded algorithm uses FFT filtration in a first sequence and method based on Prony 's model to parametrise input signals. To accelerate calculations we delivered fastest fall down method, which generate minimal number of reference signals. Efectiveness of developed method were proved thru simulations and working on a real generated signal.
16
Content available remote Filtracja adaptacyjna w dynamicznym sygnale EKG o wysokiej rozdzielczości
PL
Praca dotyczy zastosowania filtracji adaptacyjnej do rejestracji silnie zakłóconego i dynamicznie zmieniającego się sygnału EKG. Na początku przedstawiono i przedyskutowano właściwości typowych algorytmów używanych do tego typu filtracji. W części finalnej - opisany został algorytm filtracyjny oparty na dwu równolegle pracujących elementach filtrujących oraz przeanalizowano jego przydatność przy rejestracji dynamicznie zmieniających się sygnałach EKG uzyskiwanych w trakcie testu wysiłkowego wykonywanego u ludzi zdrowych oraz u pacjentów z kardiomiopatią przerostową.
EN
In this paper the adaptive filtration method as applied to the noisy and dynamically changing ECG signal is described. At the beginning, the most common types of the adaptive algorithms were discussed and their performance were reviewed. In the final part, the application of the processing system based on two filters connected in parallel was presented and its ability in analysing of the dynamically changing ECG waveforms recorded during exercise test in normal individuals as well as in patients with hypertrophic cardiomyopathy was discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.