Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współrzędnościowe maszyny pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zdefiniowano główne parametry charakteryzujące współrzędnościowe maszyny pomiarowe pod względem dokładności. Parametry te zilustrowano w odniesieniu do przykładowej maszyny pomiarowej Prismo produkcji firmy Carl Zeiss.
EN
The main parameters characterizing the accuracy of coordinate measuring machines were defined. These parameters were illustrated by reference to an exemplary measuring machine Prismo by Carl Zeiss.
2
Content available remote Współrzędnościowe maszyny pomiarowe w otoczeniu produkcji. Cz. 1
PL
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe dominują w procesach kontroli wymiarów produkowanych elementów maszynowych. Choć z założenia mają charakter urządzeń laboratoryjnych, to jednak produkcja wymaga, by mogły być one stosowane bezpośrednio w jej otoczeniu. W artykule przedstawiono opcje maszyn, które spełniają ten warunek: ich cechy konstrukcyjne z podziałem na portalowe, wspornikowe, wysięgnikowe i kabinowe; zakresy pomiarowe i dokładności oraz przykłady zastosowań.
Mechanik
|
2013
|
R. 86, nr 5-6
343--344, 346, 348, 350, 352
PL
Zaprezentowano współrzędnościowe maszyny pomiarowe o budowie, która pozwala na zainstalowanie bezpośrednio w produkcji. Zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem nowych materiałów, które – wraz z nowymi układami sterującymi – uodparniają je na wpływy temperatury, drgania i zanieczyszczenia, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie wyższych prędkości i przyspieszeń układów ruchomych maszyny. Pozwalają na bezpośredni monitoring procesu pomiarowego niezbędnego do oddziaływania na jakość procesu obróbkowego.
EN
Coordinate measuring machines which can be installed directly in production are presented. Special design solutions, new materials and new control systems which make them resistant to the influence of temperature, vibration and pollution allowing to obtain higher speed and acceleration of moving parts of machine are shortly described. Direct monitoring of measurements necessary to obtain the higher quality of the machining process is guaranteed.
Mechanik
|
2013
|
R. 86, nr 7
497--498, 500, 502--504
PL
Zaprezentowano współrzędnościowe maszyny pomiarowe o budowie, która pozwala na zainstalowanie bezpośrednio w produkcji. Zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem nowych materiałów, które – wraz z nowymi układami sterującymi – uodparniają je na wpływy temperatury, drgania i zanieczyszczenia, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie wyższych prędkości i przyspieszeń układów ruchomych maszyny. Pozwalają na bezpośredni monitoring procesu pomiarowego niezbędnego do oddziaływania na jakość procesu obróbkowego.
EN
Coordinate measuring machines which can be installed directly in production are presented. Special design solutions, new materials and new control systems which make them resistant to the influence of temperature, vibration and pollution allowing to obtain higher speed and acceleration of moving parts of machine are shortly described. Direct monitoring of measurements necessary to obtain the higher quality of the machining process is guaranteed.
5
Content available remote Współrzędnościowe ramiona pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych
PL
Współrzędnościowe ramiona pomiarowe stanowią, podobnie jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe, zawansowany dział metrologii geometrycznej mające ugruntowaną pozycje w przemyśle, zwłaszcza w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, a także w przemyśle wyrobów AGD. Współrzędnościowe ramiona pomiarowe, dzięki komputeryzacji procedur pomiarowych i odpowiedniej konstrukcji nadającej im charakter urządzeń przenośnych, czynią je urządzeniami uniwersalnymi pozwalającymi na wykonywanie pomiarów złożonych części maszyn nawet bezpośrednio w otoczeniu produkcji.
PL
Zaproponowano ogólną metodologię walidacji oprogramowania systemów pomiarowych. Przedstawiono możliwość zastosowania tej metodologii do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). Maszyny te stanowią bardzo ważne wyposażenie pomiarowe w przemyśle, stosującym zaawansowane technologie. Aktualnie brakuje ujednoliconych procedur walidacji oprogramowania tego rodzaju systemów. Publikacja jest wynikiem pierwszego wspólnego podejścia autorów do ujednolicenia działań dotyczących walidacji oprogramowania WMP. Głównymi etapami proponowanej metodologii są: dekompozycja oprogramowania na części, moduły i komponenty, określenie fazy realizacji komponentu, ustalenie kategorii ryzyka, wyspecyfikowanie wymagań, opracowanie procedury walidacji odpowiedniej dla ocenianego komponentu, przeprowadzenie walidacji i wygenerowanie jej certyfikatu.
EN
A general validation methodology for measurement system software is proposed. The possibility of applying this methodology to validation of the software of coordinate measuring machines (CMM) is presented. These machines are important measurement equipment of industrial plants using advanced technologies. Up to now there have not been developed unified and standardized procedures for software validation of such systems. The publication is the result of the authors' joined approach to developing the unified validation methodology of the CMMs software. The main stages of the proposed methodology are: decomposition of the software into parts, modules and components, specifying the requirements, development of the validation procedure appropriate to the assessed component. Since the requirements can be different for each type of the software component subjected to validation, the software examination should be carried in accordance to them. The necessary stage is preparation and generation of the validation certificate.
PL
Efektem ciągłego poszukiwania coraz to dokładniejszych i szybszych metod korekcji dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych jest nowa metoda oparta na wykorzystaniu Laserowego Systemu Nadążnego (Laser Tracker) lub Systemu Laser Tracer i specjalnego oprogramowania TRAC-CAL, stosowana przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej w Politechnice Krakowskiej. Jest ona efektem prac nad znalezieniem skutecznej metody kalibracji współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz korekcji ich dokładności geometrycznej. Metoda ta technicznie została opracowana wspólnie przez dwa ośrodki naukowe: z Niemiec -Physikalisch-Technische Bundesanstalt oraz z Anglii - National Physical Laboratory. Wykorzystuje ona multilateracje do wyznaczenia współrzędnych punktów po przez pomiary długości pomiędzy rożnymi pozycjami Laser Trackera względem reflektora zamontowanego na badanej maszynie. W artykule zaprezentowano doświadczenia z stosowania tej metody do wyznaczania macierzy korekcji maszyny pomiarowej średniej dokładności.
EN
The effect of searching of more and more accurate and faster accuracy correction methods of coordinate measuring machines is the new method based on application of Laser Tracker or Laser Tracker system and special software TRAC-CAL use on Lobaratory of Coordinate Metrology of Cracow University of Technology. This method was technically elaborated by research centres in Germany - Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) and in England - National Physical Laboratory (NPL). This method is the effect of research on finding effective method of calibration of coordinate measuring systems and correction their geometric accuracy. It can be also applied to numerically controlled machines. This method makes full use of multilateration to generate the coordinate points by making measurements of length among various positions of Laser Tracker reflector assembled on the researched machine.
PL
W artykule zaproponowano procedurę badania powtarzalności pozycjonowania złącza magnetycznego modułowych głowic stosowanych we współrzędnościowych maszynach pomiarowych. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych kilku najbardziej popularnych głowic umożliwiających szybką wymianę trzpienia pomiarowego: Vast Gold (Zeiss), Vast XXT (Zeiss), TP20 (Renishaw).
EN
In this paper, a method for testing the repeatability of magnetic joints of probes for coordinate measuring machines (CMM) will be proposed. The basic principle of the method as well as experimental results from testing the Vast GOLD, Vast XXT and TP20 probe will be presented.
9
Content available remote Współrzędnościowe ramiona pomiarowe i ich testy dokładności
PL
Przedstawiono ramiona pomiarowe, które umożliwiają wyznaczanie wymiarów przestrzennie ukształtowanych części maszyn, a szczególnie części pojazdów samochodowych zarówno części silnika, zawieszeń jak i karoserii. Krótko scharakteryzowano ich budowę i działanie, a zwłaszcza ich parametry metrologiczne i funkcyjne. W końcowej części scharakteryzowano ich testy dokładności.
EN
An indirect method of pulsation parameters measurement with the use of computer data acquisition and analysis is presented. The fast piezoelectric pressure sensor was used. The results of measurements of pulsations generated by piston and turbine type compressors at one of the compressor stations have been presented. The advantages and disadvantages of the method have been discussed.
10
EN
The article presents selected results of investigation of triggering probe hysteresis in coordinate measuring machines. The research covered the hysteresis of pretravel of one-stage triggering probes equipped with a switching transducer (represented by TP6 probe), and two-stage probes equipped with a piezoelectric transducer (e.g. TP200 probe). The effects of stylus length, measurement pressure and approach speed to the measured surface have been included in the performed tests. The variance analysis methods have been used to evaluate the effects. The results, obtained in various conditions and using different probes, have been compared. As a result, optimum values of tested parameters have been estimated, as far as they concern the operation accuracy of the probe.
PL
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (WMP) stanowią obecnie najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe w zakresie metrologii geometrycznej. Większość pracujących tam maszyn wyposażona jest w stykowe sondy przełączające (impulsowe), generujące sygnał binarny w momencie zetknięcia końcówki z mierzoną powierzchnią. Niezwykle istotną sprawą jest znajomość dokładności jej działania. Jak dotąd nieznana jest histereza pracy tego typu sond i jej udział w całkowitej niedokładności pracy maszyny współrzędnościowej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań histerezy impulsowych sond dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Badania dotyczyły histerezy drogi przełączania przykładowych modeli sond impulsowych jednostopniowych z przetwornikiem elektrostykowym, (którą reprezentowała sonda TP6) oraz sondy dwustopniowej z przetwornikiem piezoelektrycznym (np. TP200). W ramach przeprowadzonych testów uwzględniono wpływ długości końcówki, nacisku pomiarowego oraz prędkości dochodzenia do styku z powierzchnią mierzoną i wycofania końcówki. Do analizy wyników zastosowano metody analizy wariancji. Otrzymane wyniki w różnych warunkach i dla różnych sond zostały ze sobą porównane. W efekcie oszacowano optymalne z punktu widzenia dokładności pracy sondy wartości badanych parametrów. Badania sondy jednostopniowej wykazały, histereza punktu przełączania stanowi pomijalny błąd w porównaniu z innymi błędami wpływającymi na niedokładność pracy sondy. Badania sondy dwustopniowej wykazały natomiast, że histereza punktu przełączania jest głównym źródłem błędów lokalizacji punktów przez sondę impulsową dwustopniową w przestrzeni pomiarowej maszyny współrzędnościowej. Opisane w artykule badania doświadczalne potwierdziły, że dotychczas znane, podawane w specyfikacjach przez producentów sond parametry nie są wystarczające do pełnego opisu dokładności pracy sond impulsowych, szczegóInie dwustopniowych. Badania wskazały na histerezę punktu przełączania jako na główne źródło błędów lokalizacji punktów przez sondę impulsową dwustopniową w przestrzeni pomiarowej maszyny współrzędnościowej.
11
EN
The article present an analysis of the main inaccuracies of the gear (base radius and profile) caused by the machining process and their influence on the measuring result (its error). The measuring process was carried out with a Coordinate Measuring Machine using the software containing the author's algotithm. This analysis does not take into consideration the CMM and its head inaccuracy (although such analysis has been undertaken, it is not a subject of the current article).
PL
Przedstawiono analizę wpływu podstawowych odchyłek wykonawczych (promienia zasadniczego i zarysu) na wyniki pomiaru (błędy wyznaczenia odchyłek rzeczywistych) w procesie pomiarowym na współrzędnościowej maszynie pomiarowej zgodnie z algorytmem opracowanym przez autora. Jest to analiza nie uwzględniająca dokładności współrzędnościowej maszyny pomiarowej i głowicy pomiarowej, która stanowi odrębny problem badawczy (została również przeprowadzona przez autora, ale nie jest uwzględniana w tym artykule).
PL
Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP) stanowią ważne narzędzie w sprawdzaniu dokładności geometrycznej produkowanych zespołów urządzeń. Ze względu na automatyzację pomiarów, integrację z systemami CAD oraz wizualizację i archiwizację wyników maszyny współrzędnościowe stają się podstawowym narzędziem pomiarowym w procesie produkcyjnym, zastępując szerokie instrumentarium pomiarowe. Ważnym zagadnieniem jest ocena dokładności samego pomiaru jak i dokładności stosowanych maszyn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.