Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autoclave
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesna mikrobiologia w dużej mierze opiera się na metodach biochemicznych lub genetycznych, które wymagają adekwatnego i prostego w użyciu sprzętu. Od wielu lat aparatura laboratoryjna jest podmiotem ciągłego doskonalenia. Do kluczowych elementów każdego laboratorium mikrobiologicznego zalicza się: komory laminarne, autoklawy oraz drobny sprzęt, taki jak pipety lub wagi laboratoryjne. Z progresem oraz rozbudową katalogów sprzętu laboratoryjnego wiąże się odpowiedni nadzór nad jego użytkowaniem i sprawnością.
EN
Modern microbiology is largely based on biochemical or genetic methods that require adequate and easy-to-use equipment. For many years, laboratory equipment has been the subject of continuous improvement. The key elements of any microbiological laboratory include: laminar chambers, autoclaves and small equipment such as pipettes or laboratory scales. The progress and expansion of catalogues of laboratory equipment involve appropriate supervision over its use and functionality.
EN
Production of sand-lime bricks using the autoclaving method is a well-known process, especially in Europe. During the autoclaving process, also called the hydrothermal treatment or hardening the materials with lime and/or cement binder, a series of microstructural changes occur. Primarily, hydrated silicates of lime are created, which are responsible for physical-mechanical features of aerated materials. The article aims at characterizing the process of brick production using the method of autoclaving and estimation of their microstructural properties.
PL
Produkcja cegieł wapienno-piaskowych metodą autoklawizacji jest procesem znanym szczególnie w Europie. Podczas autoklawizacji, nazywanej również obróbką hydrotermalną bądź utwardzaniem materiałów o spoiwie wapiennym i/lub cementowym, zachodzi szereg zmian mikrostrukturalnych. Powstają przede wszystkim uwodnione krzemiany wapnia, które są odpowiedzialne za właściwości fizykomechaniczne materiałów autoklawizowanych. Artykuł ma na celu charakterystykę procesu produkcji cegieł metodą autoklawizowanych oraz ocenę charakterystyk mikrostrukturalnych materiałów autoklawizowanych.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) odgrywają coraz większą rolę w siłach zbrojnych, lotnictwie, rolnictwie i przemyśle. Statki te wykonywane są głównie z kompozytów. W Polsce, a nawet w krajach wysoko rozwiniętych produkująje niewielkie przedsiębiorstwa. Metody wytwarzania kompozytów opierają się głównie na metodzie kontaktowej - technologia mokra. W związku z tym parametry wykonywanych struktur często odbiegają od założeń konstrukcyjnych. Wobec powyższego przeanalizowano dostępne metody wykonywania struktur kompozytowych. Przy wyborze wzięto pod uwagę możliwe do osiągnięcia parametry wytrzymałościowe, powtarzalność technologiczną oraz wpływ czynnika ludzkiego. Wybrana metoda produkcji struktur kompozytowych opiera się na technologii prepreg z wykorzystaniem metody autoklawowej. Zaproponowano pięcio-etapowy cykl produkcyjny bezzałogowego statku powietrznego w konsorcjum Kompo-Tech złożonego z ITWL i WZL-1 S.A. w Dęblinie. Proces ten składa się z wykonania form negatywowych, makiety funkcjonalnej, form pozytywowych, form negatywowych wysokotemperaturowych oraz wytworzenia struktury bezzałogowego statku powietrznego. Artykuł zawiera charakterystykę poszczególnych procesów oraz problemy napotkane podczas ich realizacji, a także sposoby ich rozwiązania.
EN
Unmanned aerial vehicles are playing greater role nowadays in the armed forces, aircraft, agriculture and industry. These aircrafts are made mainly from composites. UAVs in Poland, and also in highly developed countries are manufactured by small companies. Processes of making composites are based on contact method - wet lay-up technology. Therefore parameters of produced structures often are different than constructional assumptions. To the above it was analyzed available methods of manufacturing of composite structures. During analyze it was considered parameters possible to achieve: strength, technological repeatability and impact of human factor. Chosen method of production of composites is based on prepreg technology with using autoclave method. It was proposed five-stage manufacturing cycle of UAV in consortium Kompo-Tech composed of ITWL and WZL-1 Inc. in Dęblin. This process consists of making of negative molds, test model, positive molds, negative molds for high temperatures and manufacturing of structure of aircraft. Article includes characteristic of each process and problems which appeared during realization and also ways of solution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy skutków awarii autoklawu wypełnionego niebezpiecznym płynem pod wysokim ciśnieniem (400 MPa). Zbudowano niestacjonarny i osiowosymetryczny, fizyczno-numeryczny model 2D, umożliwiający komputerową symulację badanego zjawiska. Przyjęto przy tym, że podczas awarii wyrwany z korka trzpień jest napędzany wypływającym z wnętrza autoklawu płynem oraz występuje wypływ płynu pod wysokim ciśnieniem do otoczenia, któremu towarzyszy powstanie propagującej w powietrzu fali uderzeniowej. W wyniku analizy wyznaczono maksymalną prędkość i energię kinetyczną trzpienia oraz wielkości charakteryzujące falę uderzeniową. Na podstawie wielkości charakteryzujących falę uderzeniową generowaną przez wypływający płyn wyznaczono równoważnik trotylowy.
EN
In the paper were shown the results of the analysis of the consequences of an autoclave accidents, which is filled with dangerous fluid under high pressure (400 MPa). An axisymmetric, nonstationary, physic-numerical 2D model was built - that enables a computer simulation of the studied phenomenon. There was adopted that during the accident the pin breaks out from the stopper is driven by fluid which is flowing from the interior of the autoclave and then there is an outflow of high pressure fluid to the environment - as a result is created a propagating shock wave in the air. The analysis allows to determine the maximum velocity and kinetic energy of the pin and characteristic parameters of the shock wave, which were used to appoint the trinitrotoluene (TNT) equivalent.
EN
The paper compares the simulation results concerning two types of dangerous failures of the autoclave filled with hazardous media subjected elevated pressure (420 MPa). A nonstationary, 2-D axisymmetric, physical-numerical model of the system is proposed. It is assumed that it is possible to break off the mandrel of the autoclave or the whole cork assembly. In both cases the broken off structural elements are driven by the leaking medium and the leakage of the high pressure liquid into the environment is present. It is accompanied by the formation of the shock wave propagating in the air. The maximum speed and kinetic energy of the broken off elements has been determined, along with the characteristics of the shock wave. On the basis of parameters characterizing the shock wave generated by the discharged liquid, a TNT equivalent was determined.
6
Content available remote The issues of manufacturing geometrically complicated elements using FML laminates
EN
The present study is an attempt to evaluate the developed exclusive technology for the production of high quality thin-walled Z profiles from Fibre Metal Laminates on the basis of an aluminium and epoxy-glass pre-impregnate using the autoclave process. The research examined Fibre Metal Laminates (Al/GFRP) based on metal sheets made of aluminium alloy and pre-impregnated tape made of glass fibres in an epoxy resin matrix. FML were produced in a 3/2 lay-up (three aluminium layers and two composite layers in 0/90 configuration). The following conclusions have been drawn on the basis of our exclusive technology for the production of thin-walled profiles made of FML laminates: (1) the hardening technology for pre-formed components in the autoclave process ensures the achievement of excellent dimensional tolerance of thin-walled profiles made of FML; (2) no delaminations, cracks, gas blisters etc. were detected by means of structural tests; (3) the process of forming Fibre Metal Laminates by means of component pre-forming does not significantly limit the values of selected profile angles. In the case of proper precision of component pre-formingand maintained regime in the case of the FML laminating process, the risk of structural defects, including profile corner zones, is significantly limited.
PL
W pracy podjęto próbę oceny opracowanej autorskiej technologii wytwarzania wysokojakościowych, cienkościennych profili typu Z z laminatów metalowo-włóknistych na bazie aluminium i preimpregnatu epoksydowo-szklanego z wykorzystaniem technologii autoklawowej. Przedmiotem badań był laminat metalowo-włóknisty (Al/GFRP) na bazie arkuszy blach metalowych stopu aluminium i preimpregnowanej taśmy z włókien szklanych w osnowie żywicy epoksydowej. Laminaty FML wytworzono w układzie 3/2 (trzy warstwy aluminium i dwie warstwy kompozytu w konfiguracji 0/90). Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowanej technologii wytwarzania cienkościennych profili z laminatów FML sformułowano następujące wnioski: (1) technologia utwardzania wstępnie ukształtowanych komponentów z wykorzystaniem techniki autoklawowej zapewnia otrzymanie wysokiej stabilności i tolerancji wymiarowej cienkościennych profili z laminatów FML; (2) badania strukturalne nie wykazały rozwarstwień, pęknięć, pęcherzy gazów itp. w strukturze laminatu; (3) kształtowanie profili z laminatów metalowo-włóknistych przez wstępne formowanie komponentów nie ogranicza istotnie wartości dobieranych kątów kształtowników. Przy zachowaniu odpowiedniej precyzji wstępnego formowania komponentów oraz przy przestrzeganiu technologii laminowania kompozytów FML ryzyko defektów w strukturze, w tym w strefach naroży profili, jest znacznie ograniczone.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie dla stanu naprężenia w ściance cylindra wzmocnionego nawojem taśmy. W obszarze nawoju uwzględniono występowanie naprężeń wynikających ze zginania taśmy podczas jej nawijania. Zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń i ich porównanie z wynikami otrzymanymi za pomocą metody elementów skończonych.
EN
A solution for stress state of the cylindrical shell reinforced by means of a strip wound is presented. In the area of the wound, occurrence of stresses resulting from bending of the strip during winding was considered. Example computation results are given and confronted with those obtained using the Finite Element Method.
EN
The discussion of the possibility of application of the GPI (gas pressure infiltration) process to the manufacturing of composites based on selected aluminium alloys reinforced with carbon fibres coated with nickel protective layer, as well as the determination of selected properties of materials obtained using this technique, is presented in the article. The composites reinforced unidirectionally (UD) were produced, the suitable volume fraction of fibres was determined and the proper forming parameters were established. Basing on the obtained results, with application of the same components, the composites reinforced three-directionally (3D) were subjected to infiltration. The preforms were designed and prepared using plaiting and joining methods. The GPI process parameters were verified for the assumed fibre arrangement. Thermal expansion of matrix alloys and composites obtained with application of most favourable parameters was determined and the influence of fibre arrangement and chemical composition of the matrix on the obtained results was analysed. The comparative abrasion tests with application of different velocities were performed for the selected alloy and the composite reinforced unidirectionally. In order to evaluate the changes taking place in the matrix during infiltration, the analysis of chemical composition of composites was performed for materials reinforced unidirectionally, as an example. The correctness of distribution of fibres in the composite matrix was also evaluated by means of microstructure observation as well as non-destructive testing with application of computed tomography technique. The results obtained during the investigations provide information concerning suitability and limitations of the GPI method to the manufacturing of light structural parts from the proposed components.
PL
W pracy podjęto próbę oceny możliwości stosowania procesu infiltracji gazowej do wytwarzania kompozytów na osnowie wybranych stopów aluminium, umocnionych włóknami węglowymi pokrytymi warstwą ochronną niklu a także określenia wybranych właściwości otrzymanych w ten sposób materiałów. Wykonano kompozyty umocnione jednokierunkowo, określono odpowiedni dla nich udział objętościowy włókien i wyznaczono właściwe parametry ich formowania. W oparciu o otrzymane wyniki oraz stosując te same komponenty przeprowadzono proces infiltracji kompozytów umocnionych trójkierunkowo. Do tego celu zaprojektowano i przygotowano preformy z wykorzystaniem metod wyplatania oraz łączenia. Parametry procesu GPI zweryfikowano dla tak przyjętego układu włókien. Określono rozszerzalność termiczną stopów osnowy oraz kompozytów otrzymanych przy zastosowaniu najkorzystniejszych parametrów, ocenie poddano wpływ ułożenia włókien oraz składu chemicznego osnowy na otrzymane wyniki. Dla wybranego stopu i otrzymanego na jego osnowie kompozytu umocnionego jednokierunkowo wykonano porównawcze badania odporności na zużycie ścierne, które prowadzono przy różnej prędkości realizacji testów. W celu oszacowania zmian zachodzących w osnowie podczas infiltracji wykonano na przykładzie tworzyw umocnionych jednokierunkowo analizę składu chemicznego kompozytów. Ocenie poddano także poprawność rozlokowania włókien w osnowie kompozytów, prowadząc w tym celu obserwacje mikrostruktury oraz badania nieniszczące z wykorzystaniem metody tomografii komputerowej. Otrzymane podczas badań wyniki stanowią informację na temat przydatności i ograniczeń w stosowaniu metody GPI do wytwarzania z zaproponowanych komponentów elementów lekkich konstrukcji.
9
Content available remote Gniazdo produkcyjne do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę gniazda do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950 finansowanego przez KBN, a realizowanego przez F.M. "GLINIK" S.A. i Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa, a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia oraz schematy działania jak i spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No. 7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. "GLINIK" S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treatment of l ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram end the expected results obtained in the process of e.g. iron manufacture.
10
Content available remote Polskie urządzenie do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę urządzenia do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego, skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950 finansowanego przez KBN a realizowanego przez F.M. „GLINIK” S.A. i Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia oraz schematy działania jak i spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No. 7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. “GLINIK” S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treadment of 1 ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram end the expected results obtained in the process of s.g. iron manufacture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.